Rizkové chování a prospěch

Konec vyplňování 13. 12. 2021 11:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 24   Průměrná doba vyplňování: 00.19:42

Dobrý den,

prosím Vás tímto o vyplnění dotazníku zaměřeného na spojitost rizikového chování a školního prospěchu. Rizikovým chováním se rozumí jevy, které mohou být škodlivé pro jedince nebo jeho okolí (jedná se např. o užívání drog, nechráněný sex, záškoláctví apod.). U dospívajících se rizikové chování objevuje ve větší míře, neboť se jedná o určitou formu experimentování a hledání sebe sama. Většinou v dospělosti mizí.

Instrukce k vyplnění dotazníku:

Zkuste prosím odpovídat co nejvíc popravdě. Vaše odpovědi se nikdo nedozví, budou sloužit pouze pro účely diplomové práce na toto téma. Vyhodnocení i prezentace zjištěných dat budou provedeny se zajištěním maximální anonymity, nikdo nebude moci zjistit, jak jste v dotazníku odpovídal/a.

Pokud je u otázky uvedeno, že můžete zvolit víc odpovědí, prosím napište všechny, které považuješ za vhodné, správné. Jestliže jste požádán/a o slovní doplnění předchozí odpovědi, prosím napište vše, co Vás k otázce (tématu) napadne.

Prosím zkuste být ve svých odpovědích naprosto upřímná/ý. Rozumím tomu, že jsou otázky v dotazníku často značně osobní, intimní. Je tak možné, že nebudete chtít o sobě uvádět takto citlivá data. Přesto Vás velmi prosím o pravdivé údaje u všech otázek, což je velmi důležité nejen pro mne, ale i pro případné optimální nastavení vhodné formy podpory a pomoci žákům a studentům, u kterých se mohou rizikové formy chování objevovat a kteří by z takové formy pomoci mohli profitovat.

Moc Vám děkuji za Vaši ochotu a pomoc!

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.