Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CHKO Křivoklátsko

CHKO Křivoklátsko

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Veselská
Šetření:28. 03. 2012 - 13. 04. 2012
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):21 / 16.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, oboru Cestovní ruch. V rámci své bakalářské práce jsem vytvořila dotazník a chtěla bych Vás požádat o jeho vyplnění. Mým cílem je analyzovat názor obyvatel Křivoklátska a okolí a jejich postoje ke vzniku Národního parku Křivoklátsko. Vaše odpovědi mi pomohou v řešení problematiky mé bakalářské práce. Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku.

 

Kateřina Veselská

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš názor na vznik NP Křivoklátsko?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9346,5 %46,5 %  
nesouhlasím5929,5 %29,5 %  
nevím4824 %24 %  

Graf

2. Podepsali jste petici proti vyhlášení NP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o žádné nevím9547,5 %47,5 %  
ne7939,5 %39,5 %  
ano2613 %13 %  

Graf

3. Myslíte si, že lidé měli dostatečný prostor vyjádřit svůj nesouhlas se vznikem NP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13366,5 %66,5 %  
ne6733,5 %33,5 %  

Graf

4. Jestliže ne, jak byste to řešili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi prostřednictvím obecních úřadů - podpisy, hlasování občanů apod.

hlasováním lidí v jednotlivých obcích

jelikož nevím o žádné petici ani ničem podobném, začala bych u větší informovanosti občanů.

místní obecní referendum

Myslím si, že se nikde moc o tom mezi lidmi nemluvilo

Nejspíš po linii obecních a městských úřadů (místím rozhlasem a pod.) s možností kde, kdy a jak vyjádřit svůj názor.

Něměli, protože propagace jakých koliv projednávání byla minimálůní a to záměrně čím přijde méně lidí tím méně diskuse a snáze prosadím to co potřebuji a já jsem to přece projednal.

no nevím, ale dnes už člověk nemá žádný prostor něco ovlivňovat

občanskou iniciativou

petice

petice, dotazník

Předevím diskuzí odborníků, referendem v obcích, kterých se vyhlášení NP bezprostředně týká a především převzetím odpovědnosti za tento čin. Viz Šumava, kde dnes nikdo za nic neodpovídá a především ne za nevratné škody na přírodě.

přímým referendem v obcích v zájmovém území NP i v obcích na celém území CHKO

referendum

referendum

referendum

referendum

referendum

referendum

referendum

referendum

referendum

referendum

referendum

referendum

referendum

schůze dřív než je vše rozhodnuto

spravedlivým referendem, nejen na oko, když už je vše rozhodnuto

Stávající právní i faktický stav je dostačující a umožňuje jak ochranu a zachování přírodního bohatství, tak i spolužití stálých obyvatel i návštěvníků v této oblasti

uspořádat referendum

Většina lidí bydlících na Křivoklátsku či majících tam chaty logicky nevyvíjí vlastní aktivitu pro získání potřebných informací - jsou prostě z různých důvodů pasivní. Také v mém případě se ke mně nedostaly informace, které by široce zmapovaly problém. Proto na první otázku odpověď nevím.

volby

5. Zúčastnili jste se průzkumů veřejného mínění, které byly na Křivoklátsku provedeny minimálně třikrát v různých časových odstupech, zda souhlasíte se vznikem NP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o žádných nevím9346,5 %46,5 %  
ne7236 %36 %  
ano3517,5 %17,5 %  

Graf

6. Myslíte si, že přeměna CHKO na NP výrazně ovlivní místní obyvatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11256 %56 %  
ano8844 %44 %  

Graf

7. Jestliže ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Budou se muset přizpůsobit přísnějším pravidlům a chovat se ohleduplněji.

další znepříjemnění života

formou zákazů

jiný režim

jiný režim

Jistá omezení např. v dopravě nebo v možnostech výstavby, ztráta "klidu", ale na druhou stranu pozitivní vliv na ekonomickou činnost díky turismu a publicitě (za předpokladu kvalitní péče o NP).

Máme přece zářné příklady na Šumavě i jinde. Takže asi podobně. Celé generace lesníků a místních obyvatel tento kraj chránily a přetvářely, proto je tak zachován. Dnes to mávnutím proutku svěříme diletantům bez zkušeností, bez koncepce, ale především bez zodpovědnosti ?

méně odpadů

méně pracovních příležitostí, další vylidňování vesnic. Větší úpadek malozemědělství i zájem o něj a stárnutí jejich obyvatel. Vše je dáno následnými ochranářskými nářízeními a směrnicemi né vždy v souladu.

množstvím omezení

Myslím, že budou více omezeni ve využívání svých nemovitostí. Zkomplikuje se jim třeba stavební řízení atd.

např. stavební

Národní park bude rozhodovat o životě všech místních občanů- výstavby , řešení dopravní infrastruktury a pod.

nebudou mít takovou volnost pohybu po přirodě jako doteď ...

nebudou mít tolik volnosti v lese

nebudou moct chodit do lesa

nebudou moct chodit po lesích, jak budou chtít

nebudou moct získávat dřevo z lesa

nebudou se moci na území NP volně pohybovat, jak byli zvyklí

negativně - ztížení života

omezení

omezení

omezení osobní svobody a volného pohybu v přirodě

omezení pohybu a života vůbec

Omezení pohybu majetku a lidí

omezení pohybu na území NP

omezení pohybu v lese

omezení rozvoje území

omezení svobody pohybu

omezení volného pohybu i mnoho dalších aktivit

Omezí je v běžném praktickém životě.

Podmínky ochrany jsou značně rozdílné.

pozitivně

rozhodně je omezí

Ukončení samostatného a svobodného rozhodování obcí a omezení rozvoje obcí. Pokud je vznik NP omlouván větší potřebou ochrany území CHKO, dojde logicky postupně k omezení tradičních aktivit -pohybu turistů, vodáků, rybářů a to negativně dopadne na rozvoj a prosperitu subjektů poskytujících služby v oblasti Křivoklátska.

v negativním smyslu

ve všech směrech běžného života

velmi omezená svoboda pohybu

větší cestovní ruch

větší návštěvnost oblasti

více omezení

Víceméně negativně, zejména po ekonomické stránce, ale bude mít i negativní dopad na návštěvníky této lokality.

vše bude dražší - daň z nemovitostí

vše se výrazně zdraží

Vyšší propagace - vyšší návštěvnost - příliv finančních prostředků na druhou stranu vyšší náročnost na ochranu území - vyšší náklady

zhoršení podmínek - vstupy do lesů atd

zkomplikuje běžný život v dotčených územích

8. Jaký je Váš názor na prohlášení Ministerstva životního prostředí, že dosavadní ochrana území není dostatečně účinná a že dochází k úpadku přírodních a krajinných hodnot?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7437 %37 %  
nevím7437 %37 %  
nesouhlasím5226 %26 %  

Graf

9. Myslíte si, že na území CHKO jsou místa, která si zaslouží více pozornosti, co se týče ochrany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10351,5 %51,5 %  
ano9748,5 %48,5 %  

Graf

10. Jestliže ano, tak která?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ale není řešení NP

Celá centrální lesnatá část

centrální část dnešní CHKO

hrady, zámky, zříceniny

I.a II.zóna CHKO Křivoklátsko

jsou řešena jako rezervace

Karlova ves

Křivoklátsko je přírodní fenomén, který je typický pro střední Čechy. Je zde mnoho lokalit, ketrá mají specifika, která nenajdete jinde v republice. Více ny Vám sdělili na správě CHKO Křivoklátsko, kterou by stálo zato navštívit, v rámci objektivity.

Lánská obora a lesy kolem Křivoklátska

lokality s vyskytem vzácných rostlin a živočichů

Lokality uvnitř lesů příliš neznám či spíše neznám jejich charakteristiky. I když jsem tamní chatař, nikdy jsem se příliš o celý kraj nezajímal. Co ovšem vím je, že větší pozornost by si jistě zasloužily břehy Berounky a řeka samotná jako tepna celého kraje. Vlivy na ní ze strany civilizace nejsou příliš, pokud vím, sledovány ani kontrolovány. Tím myslím jak osídlení obyvateli, tak rekreační bydlení i činnosti v samé blízkosti řeky.

Maloplošná území - přírodní rezervace, přírodní památky, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, EVL Natura 2000 a pak je na území CHKO řada lokalit a míst, která si zaslouží vyšší stupeň ochrany.

naše zámky a kostely které chátrají

Nemohu přesně spěcifikovat, ale určitě by se taková místa našla a jsou zde. Jejich vyznačení a určení "speciální " t.j. větší ochrany by bylo dostatečným kompromisem mezi jednostranným straněním ochraně přírody a možností v této lokalitě normálně žít.

Neznám oblast CHKO tak podrobně, ale příroda si v současné době zaslouží co nejvíce pozornosti a ochrany.

Oblast kolem Karlovi Vsi, Pleše.

PR Krašov by klidně zasloužila více ochrany (NPR).

Skryjská jezírka, skály s trilobity

Třeba oblast v okolí obce Skryje ( prehistorické nálezy )...

týřovské kopce, okolí Skryj

v místech soustředěné průmyslové těžby dřeva

v rámci CHKO

všechny přírodní rezervace a dubovo bukové lesy

vyšší aktivní ochrana a zřízením NP

zrušit vodácký kanál

11. Myslíte si, že má pro ochranu zdejší přírody vyhlášení NP nějaký význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11256 %56 %  
ano8844 %44 %  

Graf

12. Jestliže ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Budou lepší možnosti pro získaní dotací např. pro výstavbu vodovodů a kanalizací. Obce na území CHKO ve nětšině případů nemají obecní kanalizaci. Odpadní vody jsou akumulovány v jímkách, které ve většině nejsou nepropustné nebo mají přepady do dešťové kanalizace. To přírodě, zejména povrchové a podzemní vodě neprospívá.

byla by více chráněna před poškozením

čištění přírody

Ke krajině NP se budou muset lidé chovat šetrněji. Pokud se podaří zachovat a obnovit původní hodnoty této krajiny, bude pro turisty i více atraktivní.

Kontrola a péče strážců, z toho plyne větší pořádek a bezpečí pro přírodu.

lesní hospodaření?

lidé si začnou uvědomovat důležitost přírody

lidé tam nebudou vyhazovat odpadky, ale i nebudou kácet lesy

má to nějaký význam, ochranáři budou dělat co mohou, aby byla zase v pořádku

mezinárodní prestiž území, zvýšená ochrana území

Na území, která jsou z hlediska ochrany přírody zvláště cenná, dojde ke zkvalitnění jejich ochrany, což ale nemusí nutně znamenat větší restrikci vůči místním obyvatelům.

nastavení režimu hospodaření v lesích a lovu

Nebude se moci těžit dřevo v takovém rozsahu a tak neohleduplně, jako se to děje nyní.

Právo hospodaření k pozemkům ve vlastnictví ČR přechází na Správu NPK. Správa má tak účinný nástroj k prosazování cílů ochrany přírody, těch cílů které se nedají nebo jen obtížně dosáhnout v kategorii CHKO.

pro přírodu by to asi bylo lepší, pro lidi už méně

příroda bude lépe chráněna

příroda je příroda, má se chránit

Samozřejmě, význam zachování významných lokalit pro budoucí generace.

stane se známějším

To je na dlouhý lokte.

Větší dohled na dodržování pořádku v této oblasti.

větší ochrana přírody

větší turistický ruch

více ochrany

více se snažit o čistotu, nové silnice a pod.

vyšší ochrana

vyšší stupeň ochrany

Z hlediska cestovního ruchu to je velmi hodnotná marketingová značka, pokud ji ale dokážou využít subjekty poskytující služby v cestovním ruchu (současnou "dobrou" značku CHKO Křivoklátsko - Biosférická rezervace UNESCO bohužel využít nedokážou. S ohledem na polohu, historii a stav původní přírody je to unikátní území ve vnitrozemí, poměrně blízko velkých aglomerací, včetně hlavního města Prahy.

z rozhovoru s odborníky jsem zjistil, že bude zakázán odstřel zvěře, obzvláště černé, která je na křivoklátsku přemnožena a huntuje přírodu

zhoršení - lovecká obora pro vyvolené

změní se způsob péče o les a o zvěř, dnes toto ochrana přírody nemůže účinně ovlivňovat

Zvýšení úrovně ochrany,ale to je kontraproduktivní právě k praktickým potřebám obyvatel.

13. Myslíte si, že je příroda Křivoklátska chráněna dostatečně? (viz Biosférická rezervace, CHKO, Ptačí oblast, Lesnický park, NPR, PR…)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9447 %47 %  
nevím6733,5 %33,5 %  
ne3919,5 %19,5 %  

Graf

14. Jaký máte názor na tvrzení, že vyhlášení NP je spíše hra o mocenský vliv a o to, kdo bude rozhodovat o hospodaření v parku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8643 %43 %  
nevím7738,5 %38,5 %  
nesouhlasím3718,5 %18,5 %  

Graf

15. Myslíte si, že současné lesní hospodářství stav lesa zhoršuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12160,5 %60,5 %  
ano7939,5 %39,5 %  

Graf

16. Jestliže ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

agresivní těžba pro maximální zisk

hospodaření v lese víceméně pro zisk

Hrozně

kácení

kácení lesů

kácení lesů

kácení lesů

kácení lesů

kácení lesů

kácení stromů

Mohlo by se postupovat šetrněji a proporcionálněji.

myslím si, že se v současnosti vůbec v lese nehospodaří

nadměrná těžba a nešetrné používání těžké techniky, vysoké pronájmy honiteb, drancování zvěře

nadměrná těžba dřeva, drancování zvěře

nadměrné hospodářské využívání lesa

například zmiňovaná těžba dřeva

Někdy zbytečná těžba zdravých stromů a vedle stojí soušky...Jinak dost nepořádek ( plechovky, plastové lahve, kartony...víme jaké jsou poločasy rozpadu těchto obalů ), ale to je o lidech...

nekvalifikovaná těžba, volný vstup

nešetrná těžba dřeva

neuvážené kácení, přemnožení zvěře, nedostatečná péče o lesní kultury

o lesy se nikdo nestará

po všech směrech

Postup zásahů v jednotlivých lokalitách CHKO, včetně I. zóny je necitlivý a systém hospodaření LČR ve státních lesích není správný. Těžební práce provádí společnosti, které nemají k tomuto území žádný vztah, jejich zájem je pouze ekonomický = "Tady je smlouva, rychle to vytěžte a zmizíme".

pouze hospodářská těžba v lese

pouze těžba - žádná pěstební činnost

pouze výnosy - těžba, žádná péče o les

používání intenzivních technologií ničí půdu, živé organismy nemají čas se přemísťovat na nová stanoviště, rapidně ubývá staletých porostů, které jsou pro vzácné organismy nejdůležitější, vysazují se stále monokultury smrku, modřínu a borovice, podíl přirozeného zmlazení je malý, špatné hospodaření se zvěří a absence účinné ochrany mladých porostů vede ke škodám zvěří a úbytku biodiverzity bylinného, keřového i stromového patra

sázení smrků, holeseče

tak toto je po celém světě, ale ty lesy by se měly zachovat

těžba

těžba

těžba dřeva

těžba dřeva pro komerční účely

těžba dřeva pro komerční účely

V posledních letech vysoký roční etát, převyšující roční přírůst. Ohrožení starých listnatých porostů, ležícího dřeva. Samostatnou kapitolou je myslivecké hospodaření a velmi vysoké stavy spárkaté zvěře původních a nepůvodních druhů.

V současné ekonomické situaci se množí nelegální kácení dřeva. V případě, že se v lese kácí legálně, je dle mého názoru těžší odhalit nelegálné kácení dřeva

zájmy určitých lidí ve vedení

Zřejmě vyhlášení NP má své odůvodnění mimo jiné i v oblasti lesního hospodářství. Nejsem specialista.

že kácí zdravé stromy

17. Myslíte si, že NP Křivoklátsko by mohl skončit jako NP Šumava, kde se „vše dělá ve vyšším zájmu ochrany přírody“ a po 20ti letech od vyhlášení je území na pokraji ekologické katastrofy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8643 %43 %  
nevím6432 %32 %  
ne5025 %25 %  

Graf

18. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10552,5 %52,5 %  
muž9547,5 %47,5 %  

Graf

19. Do jaké věkové kategorie byste se zařadili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let5829 %29 %  
26 - 35 let4924,5 %24,5 %  
46 - 55 let3115,5 %15,5 %  
36 - 45 let2613 %13 %  
56 - 65 let2211 %11 %  
nad 65 let147 %7 %  

Graf

20. V Jaké obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rakovník8743,5 %43,5 %  
Roztoky u Křivoklátu2914,5 %14,5 %  
Křivoklát136,5 %6,5 %  
Pavlíkov73,5 %3,5 %  
Lišany52,5 %2,5 %  
Městečko u Křivoklátu52,5 %2,5 %  
Praha42 %2 %  
Lany42 %2 %  
Kněževes31,5 %1,5 %  
Olešná31,5 %1,5 %  
ostatní odpovědi Senomaty
KROUČOVÁ
Jesenice
Zbečno
Pustověty
Krupá
Chrášťany
Hořesedly
Lubná
do 200 obyvatel mimo okres Rakovník
Hvozd
Jablonné nad Orlicí
Lhotka u Radnic
Jaroměřice nad Rokytnou
Kladno
Kounov
Kolešovice
Skryje
Lubná u Rakovníka
Zadní Třebaň
Vráž u Berouna
Roztoky
Kožlany
V Rakovníku
Hořovičky
Všetaty
Hradiště
Jesenice u Rakovníka
Nový Dvůr
Chrášťany u Rakovníka
Lužná
4020 %20 % 

Graf

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou10251 %51 %  
střední bez maturity / vyučen5527,5 %27,5 %  
vysokoškolské3417 %17 %  
základní94,5 %4,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je Váš názor na vznik NP Křivoklátsko?

 • odpověď nesouhlasím:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Podepsali jste petici proti vyhlášení NP?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi referendum na otázku 4. Jestliže ne, jak byste to řešili?
 • odpověď souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Jaký máte názor na tvrzení, že vyhlášení NP je spíše hra o mocenský vliv a o to, kdo bude rozhodovat o hospodaření v parku?

3. Myslíte si, že lidé měli dostatečný prostor vyjádřit svůj nesouhlas se vznikem NP?

 • odpověď ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi referendum na otázku 4. Jestliže ne, jak byste to řešili?

6. Myslíte si, že přeměna CHKO na NP výrazně ovlivní místní obyvatele?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi referendum na otázku 4. Jestliže ne, jak byste to řešili?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Podepsali jste petici proti vyhlášení NP?

14. Jaký máte názor na tvrzení, že vyhlášení NP je spíše hra o mocenský vliv a o to, kdo bude rozhodovat o hospodaření v parku?

 • odpověď souhlasím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi referendum na otázku 4. Jestliže ne, jak byste to řešili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš názor na vznik NP Křivoklátsko?

2. Podepsali jste petici proti vyhlášení NP?

3. Myslíte si, že lidé měli dostatečný prostor vyjádřit svůj nesouhlas se vznikem NP?

4. Jestliže ne, jak byste to řešili?

5. Zúčastnili jste se průzkumů veřejného mínění, které byly na Křivoklátsku provedeny minimálně třikrát v různých časových odstupech, zda souhlasíte se vznikem NP?

6. Myslíte si, že přeměna CHKO na NP výrazně ovlivní místní obyvatele?

8. Jaký je Váš názor na prohlášení Ministerstva životního prostředí, že dosavadní ochrana území není dostatečně účinná a že dochází k úpadku přírodních a krajinných hodnot?

9. Myslíte si, že na území CHKO jsou místa, která si zaslouží více pozornosti, co se týče ochrany?

11. Myslíte si, že má pro ochranu zdejší přírody vyhlášení NP nějaký význam?

13. Myslíte si, že je příroda Křivoklátska chráněna dostatečně? (viz Biosférická rezervace, CHKO, Ptačí oblast, Lesnický park, NPR, PR…)

14. Jaký máte názor na tvrzení, že vyhlášení NP je spíše hra o mocenský vliv a o to, kdo bude rozhodovat o hospodaření v parku?

15. Myslíte si, že současné lesní hospodářství stav lesa zhoršuje?

17. Myslíte si, že NP Křivoklátsko by mohl skončit jako NP Šumava, kde se „vše dělá ve vyšším zájmu ochrany přírody“ a po 20ti letech od vyhlášení je území na pokraji ekologické katastrofy?

18. Jste žena nebo muž?

19. Do jaké věkové kategorie byste se zařadili?

20. V Jaké obci bydlíte?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš názor na vznik NP Křivoklátsko?

2. Podepsali jste petici proti vyhlášení NP?

3. Myslíte si, že lidé měli dostatečný prostor vyjádřit svůj nesouhlas se vznikem NP?

4. Jestliže ne, jak byste to řešili?

5. Zúčastnili jste se průzkumů veřejného mínění, které byly na Křivoklátsku provedeny minimálně třikrát v různých časových odstupech, zda souhlasíte se vznikem NP?

6. Myslíte si, že přeměna CHKO na NP výrazně ovlivní místní obyvatele?

8. Jaký je Váš názor na prohlášení Ministerstva životního prostředí, že dosavadní ochrana území není dostatečně účinná a že dochází k úpadku přírodních a krajinných hodnot?

9. Myslíte si, že na území CHKO jsou místa, která si zaslouží více pozornosti, co se týče ochrany?

11. Myslíte si, že má pro ochranu zdejší přírody vyhlášení NP nějaký význam?

13. Myslíte si, že je příroda Křivoklátska chráněna dostatečně? (viz Biosférická rezervace, CHKO, Ptačí oblast, Lesnický park, NPR, PR…)

14. Jaký máte názor na tvrzení, že vyhlášení NP je spíše hra o mocenský vliv a o to, kdo bude rozhodovat o hospodaření v parku?

15. Myslíte si, že současné lesní hospodářství stav lesa zhoršuje?

17. Myslíte si, že NP Křivoklátsko by mohl skončit jako NP Šumava, kde se „vše dělá ve vyšším zájmu ochrany přírody“ a po 20ti letech od vyhlášení je území na pokraji ekologické katastrofy?

18. Jste žena nebo muž?

19. Do jaké věkové kategorie byste se zařadili?

20. V Jaké obci bydlíte?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Veselská, K.CHKO Křivoklátsko (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://chko-krivoklatsko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.