Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele ve zdravotnictví

Ochrana spotřebitele ve zdravotnictví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Jeřábková
Šetření:14. 04. 2009 - 22. 04. 2009
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění následujícího anonymního dotazníku podle vašich znalostí. 

Dotazník je součástí mé bakalářské práce na téma Ochrana spotřebitele ve zdravotnictví 
a informace z něj budou sloužit pouze pro účel této bakalářské práce a nebudou zneužity. 

Děkuji

Kateřina Diblíková


 

Odpovědi respondentů

1. Kdy nemá občan právo na volbu lékaře:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve výkonu trestu odnětí svobody.3454,84 %54,84 %  
V případě závodní preventivní péče, která zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a prevenci úrazů.3048,39 %48,39 %  
V případě hospitalizace, pokud je toho vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopný. 812,9 %12,9 %  
d) V případě, že má pacient trvalé bydliště v jiném kraji, než kde lékař působí.46,45 %6,45 %  
V případě, že má pacient trvalé bydliště v jiném kraji, než kde lékař působí.34,84 %4,84 %  

Graf

2. Občan ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je povinen podrobit se léčení infekčních onemocnění.4267,74 %67,74 %  
Není povinen se podrobit preventivním prohlídkám. 2133,87 %33,87 %  
Je povinen podrobit se pravidelnému očkování.1320,97 %20,97 %  
Není povinen dodržovat opatření, která směřují k odvrácení nemoci a vyvarovat se jednání, které by mohlo vědomě poškodit jeho zdraví. 1117,74 %17,74 %  

Graf

3. Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní péče, je vhodné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obrátit se na revizního lékaře zdravotní pojišťovny, jejímž je pojištěncem.3048,39 %48,39 %  
Obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru. 2946,77 %46,77 %  
Podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli. 2845,16 %45,16 %  
Podat stížnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně.34,84 %4,84 %  

Graf

4. Jak často může pacient změnit zdravotní pojišťovnu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za 12 měsíců.3150 %50 %  
Jednou za 3 měsíce.1625,81 %25,81 %  
Jednou za 6 měsíců. 1422,58 %22,58 %  
Jednou za 24 měsíců. 11,61 %1,61 %  

Graf

5. Práva plátce pojistného:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákonný zástupce má právo své narozené dítě přihlásit k jakékoliv zdravotní pojišťovně.5182,26 %82,26 %  
Pojištěnec má právo na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku.5182,26 %82,26 %  
Pojištěnec má právo na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky (od jeho zdravotní pojišťovny).2743,55 %43,55 %  
Pojištěnec má právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení. 2540,32 %40,32 %  
Pojištěnec má právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení. 2133,87 %33,87 %  

Graf

6. Kdy může lékař odmítnout pacienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře a nebyl by tudíž schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce ve své péči.4674,19 %74,19 %  
Pokud má lékař obavy, že není schopen neprodleně poskytnout pomoc pacientovi, kterému by bez této pomoci byl ohrožen život nebo vážně ohroženo zdraví.3251,61 %51,61 %  
Pokud je příliš velká vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby u pojištěnce. 711,29 %11,29 %  
Pokud by léčba pacienta byla pro lékaře přílišné ekonomické zatížení. 23,23 %3,23 %  

Graf

7. Práva pacientů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pacient má právo znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci.5182,26 %82,26 %  
Pacient má právo odmítnout zdravotní výkon, pokud by bez tohoto výkonu nebyl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví.4674,19 %74,19 %  
Pacient nemá právo odmítnout, aby ho lékař informoval o jeho zdravotním stavu. 812,9 %12,9 %  
Pacient nemá právo určit, jakým osobám mají být sdělovány informace o jeho zdravotním stavu. 69,68 %9,68 %  

Graf

8. Práva pacientů v souvislosti s léčivými přípravky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pacient má právo na poskytnutí nezbytných informací souvisejících s užíváním léčivého přípravku, jeho uchováváním, účinky a nežádoucími účinky. 5487,1 %87,1 %  
Lékárna může vydat lék na předpis jiné osobě. 3556,45 %56,45 %  
Pacient má právo být informován o možnosti záměny léku za jiný shodný léčivý přípravek s nižším doplatkem a lékárna ho může pacientovy s jeho souhlasem vydat. 1930,65 %30,65 %  
Pacient má právo být informován o možnosti záměny léku za jiný shodný léčivý přípravek s nižším doplatkem a lékárna ho může pacientovi s jeho souhlasem vydat. 1727,42 %27,42 %  
Pokud lékárna nemá předepsaný lék k dispozici, není oprávněna jej ani se souhlasem pacienta nahradit jiným léčivým přípravkem, který obsahuje stejnou léčivou látku a je shodný z hlediska účinnosti. 1524,19 %24,19 %  

Graf

9. Regulační poplatky ve výši 30 Kč se neplatí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud jde o návštěvu dítěte do 18 let. 4064,52 %64,52 %  
Pří preventivní prohlídce. 3861,29 %61,29 %  
Za položku na receptu při výdeji léků, které jsou plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního pojištění. 812,9 %12,9 %  
V případě návštěvy u klinického psychologa. 69,68 %9,68 %  

Graf

10. Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet v případě, že je to nezbytně nutné pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékaři, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, lékárníci, kliničtí psychologové a kliničtí logopedové v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.6096,77 %96,77 %  
Soudní znalci v oboru zdravotnictví v rozsahu nezbytném pro vypracování znaleckého posudku. 4674,19 %74,19 %  
Blízké osoby pacienta i bez souhlasu pacienta. 58,06 %8,06 %  
Zaměstnavatel pacienta v případě dlouhodobého onemocnění pacienta. 11,61 %1,61 %  

Graf

11. Je zdravotnický pracovník vázán lékařským tajemstvím o zdravotním stavu pacienta v případě trestního řízení, jehož předmět je spor mezi ním a pacientem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3454,84 %54,84 %  
ne2845,16 %45,16 %  

Graf

12. Odpírají-li rodiče provedení léčebného výkonu nezbytného k záchraně života nebo zdraví dítěte, je ošetřující lékař oprávněn rozhodnout o provedení výkonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4369,35 %69,35 %  
ne1930,65 %30,65 %  

Graf

13. Platí pacient regulační poplatek na každé balení od jednoho druhu léku na jednom receptu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4979,03 %79,03 %  
ano1320,97 %20,97 %  

Graf

14. Má pacient právo znát jméno lékaře a dalších zdravotních pracovníků, kteří ho ošetřují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6198,39 %98,39 %  
ne11,61 %1,61 %  

Graf

15. Musí být každý lékař, který vykonává na území ČR lékařské povolání členem České lékařské komory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4674,19 %74,19 %  
ne1625,81 %25,81 %  

Graf

16. Osobní údaje

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student vysoké školy3048,39 %48,39 %  
Osoba pracující ve zdravotnictví2032,26 %32,26 %  
Osoba pracující v jiném oboru1422,58 %22,58 %  
Student střední školy46,45 %6,45 %  
Jiné23,23 %3,23 %  

Graf

17. Osobní údaje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let2743,55 %43,55 %  
46 – 65 let1320,97 %20,97 %  
26 – 45 let1219,35 %19,35 %  
do 25 let812,9 %12,9 %  
26 – 45 let23,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Práva plátce pojistného:

  • odpověď Pojištěnec má právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení. :
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 – 65 let na otázku 17. Osobní údaje

17. Osobní údaje

  • odpověď do 25 let:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pojištěnec má právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení. na otázku 5. Práva plátce pojistného:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdy nemá občan právo na volbu lékaře:

2. Občan ČR:

3. Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní péče, je vhodné:

4. Jak často může pacient změnit zdravotní pojišťovnu:

5. Práva plátce pojistného:

6. Kdy může lékař odmítnout pacienta?

7. Práva pacientů:

8. Práva pacientů v souvislosti s léčivými přípravky:

9. Regulační poplatky ve výši 30 Kč se neplatí:

10. Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet v případě, že je to nezbytně nutné pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence:

11. Je zdravotnický pracovník vázán lékařským tajemstvím o zdravotním stavu pacienta v případě trestního řízení, jehož předmět je spor mezi ním a pacientem?

12. Odpírají-li rodiče provedení léčebného výkonu nezbytného k záchraně života nebo zdraví dítěte, je ošetřující lékař oprávněn rozhodnout o provedení výkonu?

13. Platí pacient regulační poplatek na každé balení od jednoho druhu léku na jednom receptu?

14. Má pacient právo znát jméno lékaře a dalších zdravotních pracovníků, kteří ho ošetřují?

15. Musí být každý lékař, který vykonává na území ČR lékařské povolání členem České lékařské komory?

16. Osobní údaje

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdy nemá občan právo na volbu lékaře:

2. Občan ČR:

3. Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní péče, je vhodné:

4. Jak často může pacient změnit zdravotní pojišťovnu:

5. Práva plátce pojistného:

6. Kdy může lékař odmítnout pacienta?

7. Práva pacientů:

8. Práva pacientů v souvislosti s léčivými přípravky:

9. Regulační poplatky ve výši 30 Kč se neplatí:

10. Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet v případě, že je to nezbytně nutné pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence:

11. Je zdravotnický pracovník vázán lékařským tajemstvím o zdravotním stavu pacienta v případě trestního řízení, jehož předmět je spor mezi ním a pacientem?

12. Odpírají-li rodiče provedení léčebného výkonu nezbytného k záchraně života nebo zdraví dítěte, je ošetřující lékař oprávněn rozhodnout o provedení výkonu?

13. Platí pacient regulační poplatek na každé balení od jednoho druhu léku na jednom receptu?

14. Má pacient právo znát jméno lékaře a dalších zdravotních pracovníků, kteří ho ošetřují?

15. Musí být každý lékař, který vykonává na území ČR lékařské povolání členem České lékařské komory?

16. Osobní údaje

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jeřábková, V.Ochrana spotřebitele ve zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2425.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.