Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskový sektor

Neziskový sektor

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Matouchová
Šetření:12. 02. 2013 - 17. 02. 2013
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


studuji na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Součástí mé bakalářské práce je dotazník, jehož cílem je ověření informovanosti o činnosti neziskového sektoru ve společnosti. Děkuji Vám za spolupráci.

 

Kamila Matouchová

Odpovědi respondentů

1. Uměli byste definovat pojem neziskový sektor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7669,09 %69,09 %  
ne3430,91 %30,91 %  

Graf

2. Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

1) Společnost dělající nějakou činnost, ale bez zisku (pouze pokrytí provozních nákladů) 2) někdy by bylo dobré říct ještě prospěšnou činnost ! 3) striktně nekomerční (rozuměno domácí) činnosti

Činnosti, které se dělají kvůli užitku a ne zisku.

Dotovaný, hrazený ze satátních či jiných zdrojů

funguje za účelem uspokojení potřeb, užitku...ne za účelem zisk, zisk není rozdělem mezi zakladatele organizace ale jde na rozvoj a chod organizace

hlavním cílem není vytváření zisku

Instituce, která neni vydělečně činná.

jako sektor, který poskytuje společnosti nějaké služby, které nevykonává za účelem dosažení zisku

jde o organizace, jejichž hlavním posláním není vytvářet zisk, což neznamená, že ho vytvořit nemohou - mohou, ale nesmí být rozdělen, ale reinvestován a použit pro další činnost, která je posláním organizace.

Jde o sektor, např. občanské sdružení, kde lidé pracují jako dobrovolníci za kterou nemají mzdu. Sdružení je většinou financováno z darů, příspěvků členůn apod.

je to napsany na internetu

Je to obecně prospěšná činnost, finanční prostředky se získávají v podobě darů atd. nebo v rámci vlastní činnosti firmy.

Je to oblast, ve které působí různá nezisková sdružení nebo organizace, jejímž účelem není vytvářet zisk, ale být nějak prospěšná společnosti. Jsou to nevládní organizace - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, náboženské společnosti atd- a příspěvkové organizace státu, obcí, krajů...Halvním cílem těchto organizací je podpora nějakým způsobem znevýhodněných(zdravotně, sociálně...) skupin. Každá z těchto organizací, sdružení, nadací atd má své sponzory.

Je to soubor všech neziskových organizací v zemi, dále se dělí na sektor soukromý a veřejný...

Je to součást národního hospodářství, tvořena neziskovými organizacemi.

je tvořen neziskovými organizacemi, jejichž primárním cílem není zisk ale služba a pomoc veřejnosti. Jestliže nějaký zisk vykazují, je vždy použit jako zdroj pro další činnost.

jedná se o prostor, na němž figurují společnosti z různých oblastí lidského konání, které vykonávají činnost nikoliv za účelem zisku, ale většinou ve společenském zájmu. Případný generovaný zisk je použit na další činnost. Nejvýznamnější je na poli sociálních služeb.

jeho účelem není generovat zisk

K jeho financování dochází pomocí ziskových sektorů, tedy pro svou existenci je závislý na sponzorech.

krycí termín pro příživnictví a čerpání dotací

nadace, sdružení, apod.

Nepodnikatelská sféra, dotovaná z různých zdrojů - kraje, ministerstva..

neziskové organizace jsou vytvořeny za účelem pomoci lidem, jsou nezávislé na státu

Neziskový sektor je pojem nebo produkt z kterého není žádný zisk.

Neziskový sektor je rovnocenným partnerem ziskového sektoru, avšak narozdíl od něj je činnost v neziskovém sektoru zaměřená spíše na prospěšnost a nejde o tvorbu zisku.

neziskový sektor je takový, jehož cílem není finanční zisk společnosti, ale pomoc druhým, různé služby apod., které jsou většinou bezplatné

Neziskový sektor může být ve formě nějakého občanského sdružení, kde je potřeba určité iniciativy. Můžeme si pod tímto pojmem představit i společenství vlastníků, obecně prospěšn společnosti atd.

Neziskový sektor, je financován za pomoci státních peněz, příspěvků a dotací. Nefunguje v tržním prostředí. ,,Vydělává" si jen na svůj chod. Funguje v prospěšné činnosti.

občanské aktivity, obecné prospěšné

Oblast ekonomiky, ve které se subjekty neženou za finančím ziskem, ale materiálním a morálním profitem. Většinu služeb subjekty nabízejí zdarma pro klienta, ovšem to neznamená, že je nic nestojí, žijí z grantů městkých částí, ministerstev, dárců, sponzorů aj. Netvoří zisk.

ogranizace,která ze své práce nemá žádný zisk, může něco vydělat ale tyto peníze jdou třeba na platy zaměstnanců

Opak ziskového sektoru. Cíl není zisk, ale užitek. Patří do něj nadace, nadační fondy, ops., občanské sdružení, veřejné školy, politické strany atp.

organizace založené za účelem dosažení užitku, né zisku

Organizace, jejichž cílem neni zisk, ale pomoci kde je potřeba.

Organizace, jejichž primárním posláním není generovat zisk ze své činnosti (nadace, občanská sdružení, církve).

organizace, jejimz hlavnim cilem neni vydelek, ale prospech verejny

organizace, která má za účel pomáhat lidem, zvířatům v jejich životní situaci např. sociální, vážná nemoc....peníze shání za účele pokrytí svých nákladů na chod své organizace,nedělá to za účelem zisku...

Organizace, která není založena za účelem vytváření zisku

Organizace, které jsou placené z dotací, darů.

Organizace, které nepracují za účelem vytvoření zisku, ale za účelem dosažení cíle, ke kterému jsou založeny. Různí lidé chápou tento sektor různě široce, zejména pokud jde o to, zda a v jakém rozsahu do něj zařazují zdravotnické, vzdělávací a kulturní instituce, zejména ty, které jsou finacovány především z rozpočtu státu, krajů a obcí.

organizace, které nevytvářejí zisk - použijí ho dále na svoji činnost

Organizace, které provádí nějakou činnost, ale nevyžadují její zaplacení po uživatelích služby. peníze čerpají od státu a sponzorů.

organizace,jejímž cílem není zisk, ale užitek či služby lidem. Jde např. o nadace, příspěvkové či neziskové organizace, které se ve většině případech snaží pomoci těm, kteří na to nestačí sami.

Organizace,ktera pomaha za ucelem pomoci a ne zisku

pečovatelská služba, občanská sdružení apod.

Pedevším si představím neziskové organizace - neziskové organizace si pak představím jako obecně prospěšné organizace, občanská sdružení, nadace a fondy, náboženské organizace... Všechny, co se starají o blaho, zájmy atd. skupiny lidí, či občanů obecně (bez ohledu na výši zisku) a jsou nestátní.

peníze získává od dárců, sponzorů

Práce, která negeneruje zisk.

sektor bez primárního účelu získat zisk

Sektor služeb a institucí, který nemá zisk, tudíž vše co "dostane" od státu, sbírek, dobrovolníků musí vydat.

Sektor, jehož cílem není dosahování zisku, ale zpravidla poskytování veřejně prospěšných služeb, ochrana přírody, kultury apod. - tvorba hodnot, které nejdou vyčíslit penězi a které nelze realizovat v běžném tržním systému

Sektor, jehož hlavním cílem není vytvářet zisk.

Sektor, kde se vyskytují organizace, které nepodnikají za účelem zisku, ale pro obecné prospěšné činnosti.

sektor, který je je financován pomocí grantů, není tedy státní

Sektor, který je zaměřen na pomoc lidem. Zisky musí investovat zpět do společnosti. Je to nevýděčná společnost. Čím vyspělejší sektor tím vyspělejší stát. Většinou se jedná o služby, pomoc sociálně slabým a lidem v nouzi.

Sektor, který nemá prostředky k vytváření žádného zisku, je závislý na investicích jiných společností

Sektor, ktery nema zisky (vetsi nez prijmy), jeho hospodarsky vysledek je nula

sektor, který není zajištovaný soukromými společnostmi, protože se jeho cíl podnikání nevyplatí, a proto musí být zajištovaný státními nebo soukromými neziskovými organizacemi, finančně podporovanými státem

Sektor, který není zaměřen na kumulování zisku, ale pomoci potřebným.

sektor, který nevydělává dostatečně na svou činnost, ale je důležitý pro rozvoj člověka např. kultura, některé služby, je třeba jeho provoz dotovat

sektor, který nevytváří zisk a je zčásti či zcela dotován státem/či soukromým sektorem

sektor, který se snaží nějakým způsobem zlepšit život určitým skupinám lidí, organizace, která nevytváří zisk

Sektor, ve kterém není primrním cílem zisk, ale napříkad nějaký druh pomoci

slovně

soukromé společnosti, jejichž účel podnikání slouží veřejnýmm zájmům...

soukromý sektor, jehož cílem není získat vlastní zisk, ale většinou se podílí na financování a jiné podpoře různých odvětvích např.: humanitární pomoc, zdravotnictví, školství, podpora seniorů apod.

Společnosti věnující se nějaké aktyvitě, která sama o sobě neprodukuje finanční zisk.

státní instituce

Svůj výnos si nepřerozdělují členové, ale jde dále na dobročinné účely podle zaměření podniku.

to je nadlouho

účelem není tvorba zisku

Vládní i nevládní organizace hospodařící s vyrovnaným rozpočtem, jejichž cílem není hospodářský zisk.

Vykonávání činnosti nebo služby, ne za úželem zisku.

Zisk neni cil

že je opravdu neziskový

3. Pracoval jste někdy v neziskové organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7669,09 %69,09 %  
ano3430,91 %30,91 %  

Graf

4. V jaké, čím se zabývala?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dům dětí a mládeže, zájmová činnost pro celou veřejnost, nejen pro děti.

"Handicap(?)" Zlín - péče o handicapované děti v Klubu handicapovaných dětí na pobytových i jednodenních akcích

1x jako člen organizačního týmu pro akci Dětského krizového centra

Akademie věd ČR

APLA-JM - osobní asistence pro lidi s poruchami autistického spektra Charita Brno - osobní asistence pro osoby s mentální retardací

asistence o.s., doprovod hendikepovaných, většinou na vozíku

ČCE Diakonie - Středisko křesťanské pomoci v Praze, pracovala jsem jako dobrovolník a pomáhala jsem s tvorbou databáze potenciálních dárců

Člověk v tísni, projekt NAMA, prodej a propagace výrobků.

Diakonie ČCE - sociální služby npříč cílovými skupinami

dobrovolnictví v různých (mládež..)

dozp-péče o mentálně postižené

Dům dětí a mládeže

Hnutí Duha - ochrana přírody a krajiny.

holandská kuturní nadace

Intervenční centrum - praxe

Junák - svaz skautů a skautek ČR (výchovná organizace)

Klub dvojčata vícerčat - pomoc rodinám s dvojčaty

o.p.s. - vzdělávání

Občanské sdružení Dokořán. Sdružení se zabývá pořádáním kultůrních akcí ve většině případů pro děti a mládež.

Ochrana životního prostředí

PDZ- pomoc duševně nemocným lidem

péčí o nevidomé

Poslký kulturně osvětový svaz, zabývá se šířením polské kultury v ČR

sdružení pěstounských rodin

skauting

sociální služby

SOS centrum, Praha 2. Správa databáze potencionálních dárců v blízkosti organizace, které SOS centrum osloví za účelem zisku finačních prostředků.

Spokojený domov, o. p. s. - poskytování sociálních služeb v řadě dalších organizací jsem působil či působím jako dobrovolník - vesměs jsou také zaměřeny na sociální oblast

Státní správa

Světluška, pomoc nevidomým

Škola

V Charitě Olomouc, Sociální práce

V rámci školního projektu Transparency International. Nebyli jsme přímo zaměstnanci, ale dělali jsme pro ně marketingovou kampaň.

Výzkumné.

Zabývala se charitativní činnosti, prodej předmětů za účelem pomoci nevidomým dětem

5. Považujete neziskové organizace za důležitou součást každého vyspělého státu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8880 %80 %  
nevím1715,45 %15,45 %  
ne54,55 %4,55 %  

Graf

6. Víte, jak neziskové organizace získávají finanční prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od individuálních dárců8779,09 %79,09 %  
díky příspěvkům podniků a podnikatelů8072,73 %72,73 %  
z nadací a nadačních fondů7568,18 %68,18 %  
z veřejného rozpočtu7265,45 %65,45 %  
z vlastní činnosti6760,91 %60,91 %  
díky příspěvkům členů6559,09 %59,09 %  
z daňových výhod2724,55 %24,55 %  
nevím43,64 %3,64 %  
lobbingem, vydíráním10,91 %0,91 %  
z dotací EU10,91 %0,91 %  
od drobných dárců v rámci různých akcí, z daňových výhpd je nezískávají, pouze je neztrácejí10,91 %0,91 %  
evropské fondy10,91 %0,91 %  
fundraising10,91 %0,91 %  
spolupráce se ziskovým sektorem10,91 %0,91 %  
je toho mnohem vice....10,91 %0,91 %  
od dobrovolných dárců10,91 %0,91 %  
cause related marketingem (sdíleným mkt)10,91 %0,91 %  
nevím, zda se příspěvek podniků bere jako sponzoring, ale jestli ne, tak tím také10,91 %0,91 %  

Graf

7. Poskytli jste někdy finanční či jinou hmotnou pomoc nějaké organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7568,18 %68,18 %  
ne3531,82 %31,82 %  

Graf

8. Důvěřujete i méně známým organizacím nebo preferujete pouze některé vybrané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji vybrané5978,67 %53,64 %  
důvěřuji i méně známým organizacím1621,33 %14,55 %  

Graf

9. Nejrozšířenější právní formou neziskového sektoru je občanské sdružení. Věděli byste z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4036,36 %36,36 %  
nevím3632,73 %32,73 %  
ano3430,91 %30,91 %  

Graf

10. Uveďte prosím důvod:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Daně a účetnictví.

Dle mého názoru je to způsobeno tím, že občanská sdružení jsou nejstarší formou neziskové společnosti a má na našem území tradice již z první republiky.

jde v podstatě jen o iniciativu skupiny lidí se stejným zájmem a snad i založení občanského sdružení je jednoduché

Je na základě společných zájmů.

je nejjednodušší ho založit, není třeba mnoho základního kapitálu

je nejjednodušší je založit

Je relativně nejjednodušší je založit

Je určeno právě pro nekomerční "občanské činnosti" - ze zákona nemůže tvořit zisk (třeba na dividendy), má pouze provozní náklady.

Jedná se o podmínky vzniku nebo chodu dané formy. Nepamatuji si přesně proč.

jednoduchá administrativa

jednodušší založení než u ostatních právních forem

Má nejsnadnější normy pro vznik.

Možná proto, že pro ně neplatí darovací daň?

Myslím, že dle zákona se jedná o nejsnadnější založení

Nejednodušší založení a chod, jak finančně tak administrativně. Nemusí se zaměřovat na dobročinnost, pojímá nejširší okruh zájmů

Nejjednoduší forma založení.

nejjednodušší založení?

Nejjednodušší způsob sdružení více osob se stejným zájmem, pro lepší prosazování zájmů této skupiny lidí.

nejjednodušší způsob založení

Nejsnadnější založení?

nejsnazší založení neziskovky

nejvýhodnější podmínky

nejvýhodnější založení a chodu

Není tam velký vklad kapitálu při založení.

Pro založení je třeba pouze 5000 Kč a 5 lidí, kteří si sepíší stanovy.

Protože tady jiná přijatelnější a vhodnější forma není.

Protože tyto sdružení vznikají za účelem společného zájmu (např. sportovní kluby).

Slouží k realizaci skupinových zájmů

snadné založení

Snadný způsob založení - stačí pouze 3 osoby

tato právní forma byla nejrozšířenější už před Sametovou revolucí, nejjednodušeji se zakládá a provozuje

Z legislativního hlediska je snadné ho založit.

z pravni legislativi jim z toho plyne nejvice vyhod

žádná zodpovědnost

11. Znáte nějaké občanské sdružení, které působí ve vašem městě či na vesnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6760,91 %60,91 %  
ne4339,09 %39,09 %  

Graf

12. V jaké sféře vykonává svou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotnictví1217,91 %10,91 %  
sport1116,42 %10 %  
ochrana životního prostředí913,43 %8,18 %  
kultura710,45 %6,36 %  
spolky57,46 %4,55 %  
školství34,48 %2,73 %  
sociální služby34,48 %2,73 %  
pomoc emigrantům11,49 %0,91 %  
snad ve všech uvedených11,49 %0,91 %  
práce s dětmi, křesťanský spolek11,49 %0,91 %  
znám jich víc a zabývajíc se vším výše uvedeným plus řadou dalších činností (např. sociální služby)11,49 %0,91 %  
svaz11,49 %0,91 %  
Dětský domov11,49 %0,91 %  
zabývá se romskou menšinou - vzdělávání , bydlení, zaměstnanost...11,49 %0,91 %  
věda11,49 %0,91 %  
provozování internetové sítě11,49 %0,91 %  
Duchovní11,49 %0,91 %  
pravni11,49 %0,91 %  
např. mysliveské sdružení, sdružení majitelů bytových jednotek11,49 %0,91 %  
děti - volný čas11,49 %0,91 %  
pomoc postizenym osobam11,49 %0,91 %  
odborové organizace11,49 %0,91 %  
Dorogová závislost, opuštěné matky11,49 %0,91 %  
Znám jich více, ale pro činnost toho, které mě napadlo první, se hodí označení lobbing. O kulturních, sportovních a přes ochranu životního prostředí bych také věděl.11,49 %0,91 %  

Graf

13. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7265,45 %65,45 %  
muž3834,55 %34,55 %  

Graf

14. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-255751,82 %51,82 %  
26-353229,09 %29,09 %  
36-451110 %10 %  
46-6087,27 %7,27 %  
60- více21,82 %1,82 %  

Graf

15. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě8980,91 %80,91 %  
na venkově2119,09 %19,09 %  

Graf

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5247,27 %47,27 %  
vysokoškolské4238,18 %38,18 %  
středoškolské bez maturity98,18 %8,18 %  
vyšší odborné43,64 %3,64 %  
základní32,73 %2,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Víte, jak neziskové organizace získávají finanční prostředky?

 • odpověď díky příspěvkům členů:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi z daňových výhod na otázku 6. Víte, jak neziskové organizace získávají finanční prostředky?
 • odpověď z vlastní činnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi z daňových výhod na otázku 6. Víte, jak neziskové organizace získávají finanční prostředky?

11. Znáte nějaké občanské sdružení, které působí ve vašem městě či na vesnici?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 12. V jaké sféře vykonává svou činnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotnictví na otázku 12. V jaké sféře vykonává svou činnost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uměli byste definovat pojem neziskový sektor?

3. Pracoval jste někdy v neziskové organizaci?

5. Považujete neziskové organizace za důležitou součást každého vyspělého státu?

6. Víte, jak neziskové organizace získávají finanční prostředky?

7. Poskytli jste někdy finanční či jinou hmotnou pomoc nějaké organizaci?

8. Důvěřujete i méně známým organizacím nebo preferujete pouze některé vybrané?

9. Nejrozšířenější právní formou neziskového sektoru je občanské sdružení. Věděli byste z jakého důvodu?

11. Znáte nějaké občanské sdružení, které působí ve vašem městě či na vesnici?

12. V jaké sféře vykonává svou činnost?

13. Pohlaví:

14. Vaše věková skupina:

15. Žijete:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uměli byste definovat pojem neziskový sektor?

3. Pracoval jste někdy v neziskové organizaci?

5. Považujete neziskové organizace za důležitou součást každého vyspělého státu?

6. Víte, jak neziskové organizace získávají finanční prostředky?

7. Poskytli jste někdy finanční či jinou hmotnou pomoc nějaké organizaci?

8. Důvěřujete i méně známým organizacím nebo preferujete pouze některé vybrané?

9. Nejrozšířenější právní formou neziskového sektoru je občanské sdružení. Věděli byste z jakého důvodu?

11. Znáte nějaké občanské sdružení, které působí ve vašem městě či na vesnici?

12. V jaké sféře vykonává svou činnost?

13. Pohlaví:

14. Vaše věková skupina:

15. Žijete:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matouchová, K.Neziskový sektor (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27909.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.