Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vnenková
Šetření:23. 05. 2016 - 30. 05. 2016
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátký dotazník, který se týká názorů veřejnosti na vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Děkuji předem za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1071,43 %71,43 %  
Muž428,57 %28,57 %  

Graf

2. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let642,86 %42,86 %  
36-55428,57 %28,57 %  
26-35 let214,29 %14,29 %  
15-18 let17,14 %7,14 %  
56 let a více17,14 %7,14 %  

Graf

3. Myslíte si, že sociálně znevýhodnění žáci dosahují nižšího vzdělání než ostatní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano964,29 %64,29 %  
Nevím321,43 %21,43 %  
Ne214,29 %14,29 %  

Graf

4. 4. Jakým způsobem podle Vašeho názoru ovlivňuje prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, jeho studijní výsledky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

100%tně

dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí nemá stejné startovací podmínky, jako jeho spolužáci, dítě doma není podporováno a vedeno k plnění úkolů, často rodiče mají také nedostatečné vzdělání a nemohou dítěti pomoct s řešením úkolů

Hodně

Nedostatek financí na zájmové a vzdělávací aktivity, na pomůcky, elektroniku Přístup ke vzdělání v rodině, dosažená úroveň vzdělání rodičů Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá - město x venkov, velikost bytu, vlastní pokoj.....

Nemá prostor pro kvalitní výuku, pomůcky, často ani ochotné a schopné rodiče, kteří se mu věnují při studiu.

Nemusí mít peníze na všechny pomůcky, může být i šikanováno.

nevím

Noo nemaji ten spravny vzor ci idol.

Rodina hodně, ale ne její sociální postavení.

velmi- rodina je u dítěte velmi důležitá

vliv rodiny

výchovou, vlivem rodičů, omezené možnosti k získání běžných sociálních zkušeností

Výrazný způsobem. Vytváří se vztah ke vzdělávání a dítěti je potřeba vytvořit potřebné podmínky ke studiu.

zasadnim

5. 5. Jsou sociálně znevýhodněné děti dostatečně připravené na zahájení školní docházky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím750 %50 %  
nevím321,43 %21,43 %  
nesouhlasím214,29 %14,29 %  
souhlasím17,14 %7,14 %  
spíše souhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

6. 6. Jak byste zlepšil/a připravenost sociálně znevýhodněného dítěte na školní docházku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je potřeba zlepšit sociální situaci.

Lepší práce s těmito dětmi již v předškolním vzdělávání

myslím, že by povinný poslední rok MŠ mohl pomoci

nevím

nevím

odebrat linym rodicum

Otevření předškolní třídy

Povinnou návštěvou předškolních zařízení - školky, zájmového kroužky...

povinný rok školní docházky, připravné třidy

Předškolní příprava, příspěvek na zájmové a vzdělávací aktivity soc. znev. dětí - pokud z dávek hm. nouze, tak přímá platba org. provozující aktivity Sociální práce s rodinou - Ospod

raná péče, SAS

Školkou zadarmo.

To je věc rodiny, ne sociálního znevýhodnění

To musi vlastni rodina, to jinak nejde.

7. 7. V čem spatřujete hlavní důvod nepřipravenosti sociálně znevýhodněného dítěte na školní docházku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchova a návyky z rodiny1392,86 %92,86 %  
Postoje jejich rodičů k vzdělání, škole1071,43 %71,43 %  
Nedostatečná předškolní příprava750 %50 %  
sociální prostředí ve kterém dítě vyrůstá535,71 %35,71 %  
finance rodiny a materiální zajištění535,71 %35,71 %  

Graf

8. 8. Zavedli byste pro všechny děti povinnou předškolní výchovu (mateřské školy, přípravné třídy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano750 %50 %  
Ne321,43 %21,43 %  
Spíše ano321,43 %21,43 %  
spíše ne17,14 %7,14 %  

Graf

9. 9. Kolik je přibližně ve vašem nejbližším okolí (městská část, čtvrť) zařízení, která poskytují předškolní vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než pět642,86 %42,86 %  
5-10535,71 %35,71 %  
Více321,43 %21,43 %  

Graf

10. 10. Jakým způsobem podle Vás pomáhá předškolní výchova v připravenosti žáka na školní docházku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dítě se naučí být v kolektivu a získá určité potřebné návyky.

Dítě se naučí chování ve skupině

Dost, alespon se nauci jist priborem a zavazat si tkanicky, poznaji barvy, tvary apod.

Je zvyklý na kolektiv a určitý řád.

netuším

Nevím

Nijak, já ani manželka jsme fo školky nechodili. Obě rodiny byly chudé a oba máme VŠ. Sociální znevýhodnění je jen výmluva pro líné.

procvičování výslovnosti

připraví ho to na nějaký režim, zdokonalý jeho verbální projev, slovní zásobu, jemnou motoriku, zažije si úspěch, který ho může motivovat do dalšího studia

Socializace - naučí se fungovat v kolektivu

spolupráce mezi dětmi, mezi učitelem a dítětem, udržení pozornosti atd.

tak na 40%

umět se soustředit, pracovat v kolektivu, hygien.návyky, přijetí soc.norem,

získání základních dovedností, vědomostí, sociální kontakt s vrstevníky

11. V čem spatřujete hlavní příčinu toho, že je stále velké procento sociálně znevýhodněných dětí zařazováno do speciálních škol?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

degenerace

je to takový "trend" v rodině

málo psychologů a špatná práce Ped.center a SPC

Není jim věnována dostatečná pozornost od rodičů

Netuším

nevhodná kritéria pro výběr žáků

Nevím

nevím

Prave v navycich od rodiny.

protože nezvládají tempo výuky

pseudooligofrenie

Rodiče se dětem méně věnují, raději je odkládají je k televizi, počítači

Sociální znevýhodnění je výmluva pro líné

Vina je pravděpodobně na straně rodiny, která dítěti nevytvoří potřebné podmínky a nevěnuje se mu tak, jak by měla. Zanedbává ho a nepovažuje vzdělávání za důležité. Možná je to daného i inteligencí (IQ) rodičů.

12. 12. Co považujete za nejzávažnější problém, se kterým se musí sociálně znevýhodněný žák potýkat během školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora rodiny( motivace, pozitivní vzor z rodiny1178,57 %78,57 %  
Nepřijetí třídním kolektivem642,86 %42,86 %  
Adaptace na školní režim(řád, pravidla)535,71 %35,71 %  
Předsudky/diskriminační přístup některých pedagogů535,71 %35,71 %  
Finance na školní pomůcky a materiální zajištění428,57 %28,57 %  
Jiné17,14 %7,14 %  

Graf

13. 13. Znáte nějaká tzv. "vyrovnávací a podpůrná opatření" pro zlepšení situace sociálně znevýhodněného žáka ve škole, případně jaká?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asistent na prvním stupni, poskytnutí školních pomůcek, respektive různá stipendia - na stravu, ubytování (na intru,..)

Možná finanční příspěvky?

Ne

ne

NE

ne

neznam

neznám

neznám

Neznám. Možná nějaké příspěvky od státu.

Osobní asistent, finanční příspěvek na obědy

placení obědů

údajně asistenti pedagoga

14. 14. Máte dojem, že je funkce asistenta pedagoga na školách přínosná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1071,43 %71,43 %  
ne321,43 %21,43 %  
Nevím17,14 %7,14 %  

Graf

15. 15. Zvyšuje podle Vás absolvování přípravných tříd úspěšnost dítěte v jeho dalším studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano964,29 %64,29 %  
Ne321,43 %21,43 %  
Spíše ano214,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vnenková, L.Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55764.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.