Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

Sociální kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Bergmannová
Šetření:08. 06. 2020 - 18. 06. 2020
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.29:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěla bych vás touto cestou požádat o zodpovězení několika otázek týkající se vaší práce v Centru primární prevence. Píši diplomovou práci na téma Sociální kompetence pedagoga v oblasti prevence rizikového chování u dětí. Zajímal by mě názor odborníka na problematiku prevence a práci se školami/pedagogy. Budu moc vděčná za vyplnění odpovědí. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7100 %100 %  

Graf

2. Jak dlouho se pohybujete v oblasti prevence?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

15 let

2 roky

2 roky jsem lektorkou primární prevence rizikového chování na druhém stupni základních škol.

20

4 roky

dva roky

Právě začínáme

3. V čem je pro Vás tato práce smysluplná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Je velice zajímavá

klienta může zorientovat nebo nasměrovat v životě lepším směrem :)

Myslím si, že je má práce smysluplná především proto, že je důležité žákům na školách předávat nejen různé informace, ale také by žáci měli mít možnost získat různé pohledy, názory a hodnoty různých lidí a možnost bavit se o tématech, která s nimi rodiče ani učitelé neotvírají, i přesto, že jsou důležitá. Učitelům to však nechci zazlívat, protože chápu, že k tomu nemají většinou ani dostatek prostoru.

Práce má pro mě smysl v tom, že mladým lidem ukazuji možnosti, jsem jejich průvodce, diskutuji s nimi, nepřebírám však odpovědnost za jejich rozhodnutí, naopak, snažím se je směřovat tak, aby si sami zvolili, pro ně tu nejzdravější možnou cestu. Zkrátka se jedná o práci založenou na vzájemně vybudovaném vztahu.

seberozvoj, práce s dětmi, pomáhání jim v utváření správných hodnot

Systematická a dlouhodobá práce s dětmi. Navázání vztahu s dětmi, kdy se pak přijdou svěřit se svými problémy, které se mohou dále řešit. Zlepšení vztahů ve třídě, poskytnutí nezkreslených, pravdivých informací na dané téma.

4. Jak vnímáte, že funguje primární prevence na základních školách?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jak kde, záleží na lidech

Jsem ráda, že na školách vůbec nějaká primární prevence probíhá a že již většina škol její důležitost chápe. V ideálním případě by mohla probíhat ještě ve větší míře, ale chápe, že čas i finance jsou omezené. Proto jsem spokojená s tím, že do škol můžeme přijíždět my a další organizace zabývající prevencí a s žáky diskutovat o tématech, která jsou zaměřená nejen na různé rizikové jevy, ale například i na zlepšení vztahů v jejich třídě.

Myslím si, že na školách, které mají dlouhodobý,interaktivní, kontinuální a systematický program (nejlépe certifikovaný MŠMT) probíhá prevence kvalitně. Celkově mám pocit, že primární prevence je jeden z důležitých pilířů celého systému výchovně-vzdělávacího působení školy jako instituce, a proto není možné na ní zapomínat. Primární prevence je důležitá, na školách funguje, někde více, někde méně..důležité je myslet na to, že primární prevence je o práci se zdravým kolektivem, aby zdravý zůstal co nejdéle. Potíž je v tom, že se s prevencí mnohdy začíná pozdě.

Myslím, že funguje velmmi dobře - školy využívají externistů k dlouhodobým programům, ároveň vnímám v posledních letech velilké zlepšení i směrem k personální stránce škol - školní metodici již mívají kvalifikační kurz, mají v prevenci vzdělání a jsou schopni fungovat i samostatně, školy mají vlastní preventivní plány.... přesto se občas objeví nadšení pro nějaký nefunkční model (např. revoluční vlak :/)

myslím, že se školy snaží v rámci možností, které mají, aby na jejich školách prevence probíhala.

Poměrně dobře

Ze škol, na které jezdím, se o prevenci minimálně snaží. Ať už námi, jako Semiramis, tak prací dalších organizací a samozřejmě prací ŠMP. Problém je, že funkce ŠMP, je často za "trest" a učitel nemá na výkon dostatek času a musí tuto práci dělat nad rámec svých hodin.

5. Se kterými formami rizikového chování žáků na ZŠ se při své práci setkáváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

agrese, šikana, návykové látky

Autismus, agresivita, šikana...

Především se šikanou, občas se sebepoškozováním.

rizikový pohyb na sociálních sítích a fenomény s tím spojené

Šikana + kyberšikana - v mírnější formě se jedná především o vztahové problémy mezi vrstevníky zneužívání návykových látek - tabák, marihuana

šikana, sebepoškozování

záškoláctví

6. Jakou úlohu máte v preventivních programech, akcích, kurzech, které realizuje Vaše organizace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Externí lektor

Já jsem lektorkou preventivních programů na druhém stupni základních škol a s kolegyní či kolegou máme úlohu přinést do třídy nějaké téma, s žáky se o něm pobavit a předat jim důležité informace o daném tématu a také dát žákům příležitost zapojit se do aktivit, které se s tématem pojí a nichž pro žáky vyjde nějaké zjištění, osobní zkušenost. Mou úlohu je také být tam pro děti, které se chtějí někomu svěřit s jejich trápením, dáváme jim k tomu prostor.

Lektor programu dlouhodobé primární prevence - přímá práce ve třídách.

Lektor programů, zároveň vedoucí týmu lektorů

realizujeme dlouhodobý program všeobecné primání prevence, zároveň úzce spolupracujeme s šmp, vedením škol, pořádáme setkávání šmp vnímám nás jako organizátora, mentora, informátora a zároveň vzorového realizátora :)

součást týmu

Školené osoby

7. Jak by podle Vás měl vypadat ideální stav fungování primární prevence na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby prevence byla smysluplná, měla by být dlouhodobá. Proto si myslím že programy dluhodobé primární prevence SEMIRAMIS jsou dobrou volbou. Žáci pracují každý půlrok se stejnými lektory, ke kterým si vytváří nějaký vztah a budu se důvěra. Zároveň mi přijde dobré prevenci podpořit ještě něčím dalším, například přednáška od PČR, zhlédnutí dokumentu V síti a následná beseda atd.

dostatek lidí, snížení úvazků u učitelů

Ideálně by měla dle mého názoru probíhat primární prevence častěji. My do tříd totiž přijíždíme pouze 2 krát do roka a setkání trvá 3 hodiny. Proto jsou dle mého názoru důležité například třídnické hodiny, při kterých by se měl třídní učitel kromě řešení omluvenek snažit zařadit i aktivity s preventivním charakterem či řešit témata, která jsou pro třídu aktuální a snažit se více zapojit žáky do diskuze.

Systematicky, dlouhodobě, komplexně. Lepší spolupráce školy a rodiny. Lepší podmínky pro výkon funkce ŠMP.

tak jak funguje - vlastní preventivní program doplněný o služby externistů se zapojením nejen služeb neziskovek, ale např. zdravotníků, policie (dopravní výchova) apod.

Včasný začátek návazná práce se školním metodikem prevence pravidelné třídnické hodiny

Zatím nevím

8. Jak vypadá spolupráce Vaší organizace s jednotlivými školami? Jak hodnotíte tuto spolupráci a přístup školy/pedagogů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dobře

máme školy v dlouhodobé spolupráci (90% více než 10 let), spolupráce je tedy perfektní, občas to bojkotuje některž pedagog, ale spíše jednotlivci, kromě přímé práce pomáháme školám např. se získáváním financí, oslovujeme donátory aj. - školy tuto spolupráci oceňují

Naše organizace spolupracuje především se ŠMP daných škol a třídními učiteli. S metodikem prevence domlouváme termíny konání programů, konzultujeme s nimi průběh setkání a obstarávají také to, aby škola měla kopii zápisu u programu. S třídními učiteli konzultujeme před konáním programu aktuální stav třídy, co je ve třídě nového, následně jsou s námi na programu přítomni a mohou se i aktivně zapojit a nakonec píší krátký zápis, jak se jim setkání líbilo či nelíbilo, jak reagovali žáci atd. Ve většině škol vnímám spolupráci pozitivně. Přístupy zástupců školy, školních metodiků i pedagogů se však liší.

Opět mohu hodnotit jen školy, na kterém jezdím. Ve většině případů jsou školy i učitelé programům prevence nakloneni, spolupracují, učitelé se do programů zapojují. Pokud učitel nepovažuje tyto programy za smysluplné, tak sedí stranou a program nenarušuje. Ale opravdu je ve většině případů spolupráce navázaná velmi dobře .

Samozřejmě záleží jak kde - aktuálně pracujeme v Pardubickém kraji s 19 základními školami již pátým rokem, vzájemné potřeby ladíme tak, aby vyhovovali oběma stranám.

Se školami musíme být prakticky nepřetržitě v kontaktu (domlouvání termínů, předávání zpětné vazby po programu atd). Pokud budu mluvit jako lektorka sama za sebe, nesetkala jsem se s nespolupracující školou. Někteří se zajímají více, chtějí intenzivní zpětnou vazbu a tak po programu ještě dlouho konzultujeme dění ve třídách s vedením nebo školním metodikem prevence. Pedagogové jsou někteří nadšení, do programů se zapojují a po programu nám děkují a těší se na příští setkání. Najde se ovšem i pár učitelů, kteří vám řeknou, že oni na tyhle vztahové věci a "hry" co my si tady děláme moc nejsou. Těch je ale opravdu jen málo. Ne každému se musí vždy vše zamlouvat a i takovýto názor jsem schopna akceptovat. Je však zcela zásadní, aby tento názor učitel demonstrativně neprezentoval před třídou a neodrazoval ji od programu. Pokud by tak činil, může se stát, že třída bude zcela nespolupracující, což pak opravdu znehodnotí celý program.

Velmi dobře, ve všem si pomáháme a vycházíme vstříc

9. Jak vnímáte pedagogy a metodiky prevence na ZŠ a jejich přístup k tématu prevence?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dobře

Jak zmiňuji v otázce výše, někdo je spolupráci více nakloněn a věří v efektivitu prevence i v to, že, programy mají na třídy pozitivní vliv a že se vztahy ve třídě po našich setkáních opravdu zlepšují - ostatně nám to často říkají i sami žáci. Přístup metodiků je většinou velmi zodpovědný, na to, že si myslím, že za to nejsou adekvátně ohodnoceni, tak se snaží funkci plnit velmi svědomitě.

kladně

Myslím, že nemají dostatečnou oporu u vedení škol, dostatečné metodické vedení - je to způsobeno tím, že učitel je zároveň ŠMP, jeho funkce je náročná a nedá se 100% zvládat zároveň s učením. Zároveň mám dojem, že jsou pedagogové přístupnější než dříve.

Na některých školách mám zkušenost, že ŠMP vůbec nemají ponětí, jaká je jeho role a neprojevují žádný zájem, někteří ŠMP jsou zase velmi aktivní a o dění na programech v jednotlivých třídách se zajímají, často se dokonce chodí i podívat na část programu. Druhá skupina ŠMP naštěstí převažuje. Co se týká přístupu učitelů, tak se velmi často setkáváme s názorem učitelů, že jim "krademe hodiny" a s tím, že se s dětmi jenom "hrajeme". Učitelé, kteří zastávají tento názor často při programech sedí za učitelským stolem a nezapojují se, i přesto, že je k tomu vždy přizveme. Někteří dokonce nejsou ochotni být na programu přítomni, i přesto, že jim vždy vysvětlujeme, jak moc je to důležité. Jsou však i učitelé, kteří vidí v preventivních Programech jejich důležitost, programy si velmi chválí a aktivně se do nich zapojují. Je to tak 60-70 % z nich.

Ve většině případů se snaží pro své žáky udělat maximum, ne vždy ale k tomu mají podmínky ve škole, podporu vedení či kompetence.

vzhledem k tomu, že máme školy v dlouhodobé spolupráci, máme je již "vychované", spolupráce je tedy skvělá (až na drobné výjimky) - šmp bývají pravdu super, někteří pedagogové ale prevenci podceňuj, vnímají jako "nutné zlo", nepotřebnou - zlepšuje se to ale ,)

10. Myslíte si, že má samotný pedagog vliv na prevenci rizikového chování žáků ve škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ani moc ne

ano

Ano, především třídní učitel

Myslím si, že rozhodně ano! Především třídní učitel, který s žáky tráví nejvíce času a se kterým by žáci měli mít nejbližší vztah a důvěřovat mu. Jak jsem již zmínila, důležitost vnímám především v třídnických hodinách. Mrzí mě, že řada pedagogů různé problémy, které se ve třídě odehrávají, nechtějí vidět a zlehčují je, aby si nemuseli přidělávat práci. Toto je bohužel má zkušenost. Dle mého názoru je důležité, aby byli pedagogové více vzděláváni v jejich preventivní roli.

na nižším stupni rozhodně, dost zásadní, u druhého stupně už je žák spíše ovlivněn vrstevnickou skupinou - vycházím přirozeně z vývojové psychologie i obrazu naší zkušenosti

Určitě. S učitelem jsou žáci v interakci každý den a jeho chování, jednání a postoj k rizikovému chování bude mít jistě zásadní vliv na žáky. Tudíž i učitel může do jisté míry působit preventivně, i když je jasné, že nějaké věci nemá šanci změnit nebo zlepšit.

Za správného vedení třídy mít může. Je také velmi efektivní pokud se zúčastní programů prevence od organizace. Učitel může být pro žáky autoritou a motivací.

11. Které aktivity by měl učitel začleňovat pro podporu žáků s problémovým chováním?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

důležité je pracovat s celým kolektivem, ne pouze jedincem. Záleží na druhu problémového chování.

hry, diskuse, dramatizace, analýza příkladů z praxe, projekty na téma

Komunikaci, zájmové společné aktivity

Myslím, že je velmi těžké odpovědět takto obecně. Záleží o jaké problémové chování by se jednalo, jaké je složení žáků ve třídě, jaké ve třídě panují vztahy atd. Zařadila bych aktivity zaměřené na posílení a budování třídního kolektivu, tudíž nějaké aktivity, kde žáci budou muset spolupracovat. Dále třeba aktivity zaměřené na vzájemné naslouchání a komunikaci. Nebo nějaké diskuze, kde se problémové dítě bude moci vyjádřit, vyslovit své nespokojenosti a navrhnout nějaké řešení. Vhodná by mohla být i nějaká pohybová aktivita, kde problémové dítě vybije energii a pak se lépe dokáže soustředit na výklad a být v klidu.

Spolupráce s žáky s problémových chováním je často velmi náročná a domnívám se, že si učitelé často úplně neví rady, jak na to. Ani já nejsem odborník na práci s dětmi s problémovým a často si nevím rady, jak s nimi co nejlépe pracovat. Domnívám se však, že například techniky, při kterých bude tento jedinec za něco pochválen ostatními žáky, mohou být velmi užitečné. Dle mého názoru je totiž důležité snažit se v žácích probudit to, aby viděli i na těchto žácích jejich dobré vlastnosti. Celkově bych doporučila zařadit techniky na získání větší tolerance žáků.

třídnické hodiny zaměřené na spolupráci a komunikaci, motivační skupiny, fokus skupinu, podpůrnou skupinu...

Více chválit, méně upozorňovat na chyby. Vyzdvihovat, co se povedlo - nechat je zažít úspěch. Aktivity na spolupráci. Mít pevně nastavené pravidla ve třídě.

12. Které sociální dovednosti učitele jsou podle Vás nejdůležitější z pohledu prevence rizikového chování žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Empatie7100 %100 %  
Naslouchání7100 %100 %  
Umění pochválit7100 %100 %  
Akceptování osobnosti žáků, rodičů, kolegů685,71 %85,71 %  
Rozvíjení odpovědnosti za sebe a za sociální prostředí, ve kterém se pohybuji685,71 %85,71 %  
Vedení ke spolupráci685,71 %85,71 %  
Rozvíjení sebedůvěry a sebejistého vystupování571,43 %71,43 %  
Zvládání konfliktních situací571,43 %71,43 %  
Respektování a tolerování odlišného pohledu na projevy interakcí342,86 %42,86 %  
Podporování sebekontroly a seberegulace228,57 %28,57 %  
Porozumění neverbálním projevům jedince228,57 %28,57 %  
Autenticita projevů učitele a vychovatele ve vztahu k sociálním partnerům228,57 %28,57 %  

Graf

13. Mají pedagogové zájem o programy a kurzy (v oblasti prevence, seberozvíjení, sociálních kompetencí), které Vaše organizace nabízí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

Jak jsem již výše zmínila, některé školy a pedagogové mají o naše preventivní programy velký zájem a spatřují v nich důležitost, dokonce některé školy využívají vzdělávání školních metodiků prevence, které nabízí naše organizace. Jiné školy a pedagogové však stále nechápou, proč je primární prevence důležitá a programy často využívají pouze proto, že škola musí mít prevenci ze zákona nějak ošetřenou.

jak kteří

jelikož působím pouze na pozici lektora a takové věci spadají do kompetence vedení, nejsem na otázku schopna odpovědět.

Opět záleží na škole, ale je zájem i o kurzy a návazné vzdělávání, které nabízíme.

Psychologické poradenství

14. Kterých programů či kurzů využívají školy nebo samotní pedagogové nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Komunikační dovednosti, efektivní třídnické hodiny, bezpečná třída, práce s agresí

Naše organizace nabízí pro běžné základní školy dva programy - jeden zaměřený na návykové látky a druhý, který je zaměřen na rizikové chování a obecně zdravý životní styl. Přibližně tak 90 % škol má větší zájem o druhý program.

Opět nedokáži odpovědět, jaké programy a kurzy školy volí, protože jsem lektorem pouze v jednom centru, když však komunikuji s vedením nebo ŠMP, domlouvají krom našich programů dlouhodobé primární prevence ještě třeba preventivní besedy s integrovaným záchranným systémem (hlavně policie) nebo nějaké preventivní jednorázové akce.

Psychologické poradenství

různé

V nabídce vzdělávacích aktivit pro pedagogiy se příliš neorientuji, není to součást mojí práce, tak nemohu relevantně odpovědět.

všeobecnou dlouhodobou prevenci pro žáky, setkání šmp, vzdělávání pro pedagogy

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bergmannová, P.Sociální kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://72045.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.