Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternatívne tresty

Alternatívne tresty

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dotazník DP
Šetření:11. 10. 2021 - 25. 10. 2021
Počet respondentů:146
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent, vážená respondentka,

Prosím Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý slúži na získanie poznatkov a informácií pre spracovanie mojej diplomovej práce s názvom: „Probačná a mediačná služba ako dohľad i pomoc odsúdeným“ Dotazník je anonymný.

 

Ďakujem za Váš čas

Bc. Andrea Novotná

 

Odpovědi respondentů

1. Pracujete na niektorej z nižšie uvedených pozícií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sudcaotázka č. 2, Súdny úradníkotázka č. 2, Probačný a mediačný úradník na súdeotázka č. 2, Mediátorotázka č. 2, Sociálny pracovníkotázka č. 5, Príslušník PZotázka č. 5, Príslušník ZVJSotázka č. 5, Nepracujem ani na jednej z uvedených pozíciíotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepracujem ani na jednej z uvedených pozícií10974,66 %74,66 %  
Príslušník ZVJS2013,7 %13,7 %  
Sociálny pracovník1711,64 %11,64 %  

Graf

2. Čo si myslíte o využívaní alternatívny trestov na Slovensku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Myslíte si občania majú dostatok informácií o probácii a mediácii?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

4. Ktorá činnosť vo Vašej praxi prevyšuje? Uveďte tri možnosti

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

5. Váš vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 – 403523,97 %23,97 %  
41 – 503221,92 %21,92 %  
51 – 603121,23 %21,23 %  
25 – 302215,07 %15,07 %  
19 – 241510,27 %10,27 %  
61 a viac96,16 %6,16 %  
do 1821,37 %1,37 %  

Graf

6. Vaše pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8457,53 %57,53 %  
Muž6242,47 %42,47 %  

Graf

7. Vaše ukončené vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdelanie9766,44 %66,44 %  
Úplné stredné s maturitou4027,4 %27,4 %  
Základné74,79 %4,79 %  
Univerzitné vzdelávanie10,68 %0,68 %  
Úplné stredné s výučným listom10,68 %0,68 %  

Graf

8. Poznáte niekoho, kto bol odsúdený na trest odňatia slobody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno9363,7 %63,7 %  
nie5336,3 %36,3 %  

Graf

9. Súhlasíte s tým, že trest odňatia slobody odsúdenému pomôže v náprave?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím6846,58 %46,58 %  
Neviem posúdiť3322,6 %22,6 %  
Čiastočne nesúhlasím2315,75 %15,75 %  
Súhlasím1510,27 %10,27 %  
nesúhlasím64,11 %4,11 %  
Neviem, či10,68 %0,68 %  

Graf

10. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím6041,1 %41,1 %  
Súhlasím4933,56 %33,56 %  
Neviem posúdiť2315,75 %15,75 %  
Čiastočne nesúhlasím85,48 %5,48 %  
nesúhlasím53,42 %3,42 %  
Neviem, či10,68 %0,68 %  

Graf

11. Poznáte pojem alternatívne tresty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno11679,45 %79,45 %  
Nie2919,86 %19,86 %  
Nechcem sa vyjadriť10,68 %0,68 %  

Graf

12. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím6443,84 %43,84 %  
čiastočne súhlasím6041,1 %41,1 %  
neviem posúdiť106,85 %6,85 %  
nesúhlasím74,79 %4,79 %  
čiastočne nesúhlasím42,74 %2,74 %  
nepoznáme10,68 %0,68 %  

Graf

13. Súhlasíte s tým, že v prípade ukladania alternatívnych trestov vo vyššej miere, by došlo k finančnej úspore štátu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Súhlasím9263,01 %63,01 %  
Čiastočne súhlasím2919,86 %19,86 %  
Neviem posúdiť2013,7 %13,7 %  
Čiastočne nesúhlasím21,37 %1,37 %  
Nesúhlasím21,37 %1,37 %  
Nebudem voliť.10,68 %0,68 %  

Graf

14. Poznáte pojmy probácia a mediácia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno, poznám oba pojmy9263,01 %63,01 %  
Nepoznám ani jeden z pojmov3423,29 %23,29 %  
Poznám len pojem mediácia1812,33 %12,33 %  
Poznám termín mediácia10,68 %0,68 %  
Poznám len pojem probácia10,68 %0,68 %  

Graf

15. Prosím popíšte v krátkosti význam oboch pojmov.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím64,14 %4,11 %  
Neviem53,45 %3,42 %  
-42,76 %2,74 %  
mimosúdna dohoda32,07 %2,05 %  
.32,07 %2,05 %  
nepoznám21,38 %1,37 %  
Netuším 21,38 %1,37 %  
neznám je21,38 %1,37 %  
Oba termíny znam ale neumím je odlišit10,69 %0,68 %  
Dohoda u mediátora, rýchlejšie ako súdna cesta10,69 %0,68 %  
ostatní odpovědi probácia je dohľad a mediácia je spôsob riešenia sporov a problémov
mediácia - riešenie sporu prostredníctvom tretej osoby, mimo rámca justičných orgánov. Probácia - dohľad nad správaním odsúdeného, alebo obvineného s cieľom dohľadu nad správaním obvinenej alebo odsúdenej osoby.
probácia je alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, mediácia mimosúdne riešenia sporov
mediácia - mimosúdne riešenie sporov, probácia - dohľad nad správaním osoby
alternatívne, mimosúdne riešenie sporov tak, aby našli obe strany optimálne riešenie, dohľad nad alternatívnym výkonom trestov
probácia -dohľad nad odsudenými vykonávaný na slobode, mediácia -mimosúdne riešenie sporu
Probácia je dohľad nad správaním páchateľov trestných činov, mediácia je mimosúdneho riešenia sporov medzi obvineným a poškodeným,
Ide o mimosúdne vysporiadanie problémov, konfliktov,...
Probácia je podľa mňa určený sociálny pracovník, ktorý sa venuje prepustenému z výkonu trestu a mediácia je mediátor, ktorý pomáha riešiť spory mimosúdne.
mediacia - riešenie sporu prostredníctvom tretej osoby (mediátor), probácia - dohľad, kontrola
Probácia- induviduálna práca a dohľad nad osobou ktorá sa dopustila tresnej činnosti, Mediácia- sprostredkovanie, snaha dospieť ku konsemzu riešenia pri spore, probléme
mediátor je tretia osoba, ktorá rieši spor
mimosudne riešenie sporov
riešenia sporov, pomocou nestranného mediátora, ktorý pomôže identifikovaťzáujmy oboch strán sporu a ponúkne možné riešenia
Probácia je konanie súdu, kde páchateľ je „obvinený alebo odsúdený“ na obdobie kontroly a dohľadu.Mediácia-urovnanie sporu za pomoci tretej osoby.
mediácia je riešenie problému s mediátorom
mediácia - mimosúdne vyrovnanie sporu za účasti tretej strany mediátora s cieľom dospieť k dohode obidvoch zúčastnených strán, probácia - práca s prvodsúdeným v prípade menej závažných trestných činnov, prostredníctvom alternatívnych trestov, aby sa prvodsúdený vyhol stigmatizácii od okolia a napravil svoje konanie
probácia - dohľad nad odsúdeným, mediácia - riešenie sporov v mimosúdnom konaní prostredníctvom tretej osoby - mediátora
mediácia - mimosúdna dohoda
Probácia = dohľad nad odsúdeným, práca s ním, pomoc odsúsenému, namiesto trestu odňatia slobody. Mediácia = mimosúdné riešenie sporov
Probácia - práca s trestaným, dozor nad jeho aktivitami a správaním a pomoc pri jeho začlenení do normálneho života. Mediácia - je spoločné hľadanie riešenia problému k spokojnosti oboch strán.
mediácia = riešenie sporu za účasti tretej strany - mediátora
Pod probáciou rozumieme alternatívu k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, ktorej podstatou je konštruktívna metóda individuálnej práce s obvineným, odsúdeným alebo obeťou/poškodeným trestného činu.Trestná mediácia je alternatívnou a neautoritatívnou formou mimosúdneho riešenia sporov medzi obvineným a poškodeným, jej cieľom je spoločné hľadanie vyhovujúceho a obojstranne uspokojivého riešenia, ktorým sa zmierni alebo zníži aktuálne existujúci konflikt prostredníctvom vzájomnej komunikácie
Dohľad a mimosúdne vysporiadanie, dohoda
probácia - spôsob ako sa pričiniť o "polepšenie" odsúdeného po návrate z väzby, tým, že sa mu probačný pracovník venuje individuálne alebo v rámci rôznych programov.mediácia - spôsob ako vyriešiť spor medzi dvoma stranami prostredníctvom tretej nezainteresovanej osoby,
probávia je spôsob kontroly a ovlvnenia myslenia nie len tretsne stíhaných le aj neprispôsobivých mladdistvých, mediácia je najdenie spoločného riešenia váhodného pre obe strany sporu
mediácia - dohoda medzi dvoma stranami prostredníctvom tretej strany ?
probácia- dohľad nad obvineným, mediácia- spôsob riešenia sporov
Probácia je dohľad nad prepusteným, resp. podmienečne odsúdeným. Mediácia je mimosúdne vyrovnanie.
probácia je dohľad inštitúcie nad trestaným a jeho pomoc pri začleňovaní, mediácia je mimosúdne riešenie sporov medzi obvineným a poškodeným a to nezaujatou treťou osobou
mediacia - kde mediator hlada sposob obojstranne uspokojit strany s riešením, Probácia dohľad nad odsúseným, či dodržiava dané pravidlá trestu / alternatívny trest
probácia - dohlad nad menej závažnou trestnou činnostou, mediácia - mimosúdna dohoda
a) v tomto význame dohľad nad činnosťou, b) riešenie sporov prostredníctvom 3 osoby
vzájomná dohoda
Pojem probácia nepoznám a mediácia je riešenie sporu mimosúdnou cestou.
prevýchova, dohľad /zmier
probácia - je dohľad nad odsúdeným, ktorý si výkon trestu odpykáva na slobode. Mediácia - mediátor je nezaujatý a pokúša sa hľadať riešenia v prípade dvoch rozhádaných strán.
Mediácia - mediátor ako nezávislá osoba pomáha stranám k mimosúdnemu vyriešeniu sporu, Probácia - dohľad na odsúdeným
probácia - dohľad, resocializácia páchateľa, mediácia - riešenie sporov treťou osobou
probácia - skúšanie, pomáhanie obvinenému mediácia - mimosúdne riešenie sporov s účasťou 3 osoby
probácia je metóda individuálnej práce s obvineným a mediácia je riešenie sporu za účasti nezávislej osoby - mediátora.
zmierovacie konanie
Probácia z pohľadu trest. práva - dohľad nad kontrolou alternatívnych trestov; Mediácia z pohľadu trest. práva - Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v mimosúdnom sprostredkovaní sporu v trestnom konaní medzi poškodeným (obeťou) a obvineným (páchateľom).
mediácia =mimosúdne riešenie sporov
nepoznám význam slov
mediácia- je to v podstate dohoda
mediácia-spôsob riešenia sporov prostredníctvom tretej osoby - mediátora. Probácia je spôsob znovu socializovania mladistvých odsúdených, resp. prvoodsúdedných, aby mali čo najmenšie negatívne dopady.
probácia - alternatíva k nepodm. trestu odňatia slobody, mediácia - mimosúdne riešenie
vychovne sedenia, riesenie sporu
skúšate ma?????
cez mediatora je možné vyrokovať dohodu dvoch znepriatelených strán
Probácia - alternatíva k nepodmienečnému trestu, mediácia - mimosúdne riešenie
probácia - alternatíva k nepodmienečnému odňatiu slobody, mediácia - spôsob riešenia sporu
mediácia - spôsob riešenia sporu, hľadanie riešenia prijateľného pre obidve strany, probácia - alternatíva pred prísnejším trestom, ktorá má prevenčný charakter, zameraný na dohľad a kontrolu
probace - dohled nad obžalovaným a odsouzeným v průběhu alternativního trestu, mediace - mimosoudní řešení sporů, obecně pak ve významu pokojného řešení konfliktů
mimosudne riesenie sporu hladanie priciny sporu, individualna kontrola obvinneného,navrhy trestov
Dohled a domluva
Probáciou nazývame inštitucionalizovaný dohľad nad správaním páchateľov trestných činov, uľahčujúci resocializáciu páchateľa.Mediácia je alternatívnou formou mimosúdneho riešenia sporov medzi obvineným a poškodeným.
mediácia - nájsť vzájomne uspokojivé riešenie mimosúdne; probácia - dohľad nad výkonom alternatívneho trestu
Probace - dohled (ověřování chování odsouzeného), mediace - zprostředkování vyrovnání s poškozenými
mediacia - mimosudne riesenie sporu, probacia - dohlad, sledovanie a kontrola spravania
,
Med.= řešení problémů,Prob= dohled..
spôsob komunikácie a nápravy, najmä u prvoodsúdených prostredníkom mediátora
Nejsem si jist, zda vím přesně dané pojmy definovat.
probácia je dohľad nad odsúdeným a mediácia je urovnanie sporu prostredníctvom tretej osoby
Nepoznala ani jeden.
probace - dohled nad odsouzeným. obviněným... mediace - zprostředkování řešení problémů mezi obviněným a obětí - bez účasti soudu
Probace = dohled, mediace = pomoc s nasměrováním (řízení) ke splnění cílů
Dozor a dohled, řízená domluva
dohľad nad obvineným, riešenie sporov mimosúdnou cestou
Dohlížení a vyjednání
neznám
dohled nad provinilcem, zprostředkování kontaktu pachatele s obětí
Probace - dohled, mediace - pomoc, řešení
.....
Probace - dohled nad obviněným, obžalovaným či odsouzeným. Mediace - zajištění kontaktu mezi obviněným, obžalovaným či odsouzeným a poškozeným
Probace = dohled probačního úředníka nad obsouzeným např. v případě podmíněného trestu. Mediace = mimosoudní řešení sporů.
N/a
Zprostředkování smíru, mimosoudní řešení
Xx
nechci rozepisovat
Probacia - dohľad , Mediácia- vyrovnanie sa medzi poškodeným a obvineným pred súdnym konaním
Mediácia - riešenie menej závažných deliktov dohodou za pomoci mediáčného úradníka, probácia - odborný a kvalifikovaný dohľad nad odsúdeným vedúci k jeho náprave.
Slova znám, ale přesný význam ne
Probácia - dohľad nad ods., kontrola nad alternatívnymi trestami / Mediácia - riešenie sporov treťou osobou - mediátora
Mediácia je forma riešenia sporov, ktorou osoby zúčastnené na mediácii riešia prostredníctvom tretej osoby mediátora spor, ktorý vznikol z ich vzťahu. Probácia znamená kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad.
mediácia - forma riešenia sporu prostredníctvom 3 nezainteresovanej osoby tzv. mediátrora, probácia - mimosúdne vyriešenie sporu medzi obvineným a poškodeným
V podstate ide o súdny dohľad nad osobou za účelom korekcie správania.
mediácia-riešenie sporov za pomoci tretej osoby mimo súd, probácia-dohľad na pachateľom
mediácia je dohod, pred samotným súdom a probácia je dohľad na tretom
spôsob mimosúdneho riešenia sporu
kontrola, dohľad prípadne urovnávanie sporov.
probácia-alternatíva k nepodmienečnému trestuodňatia slobody, mediácia - mimosúdne riešenie sporov
mediácia - urovnanie sporu dvoch strán za pomoci mediátora
Probácia: alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody spočívajúca v práci s odsúdeným s cieľom opätovného zaradenia sa do spoločnosti. Mediácia: Sprostredkovanie riešenia problému, alebo sporu mimosúdnou cestou.
PROBÁCIA - náhrada za nepodmienečný trest odňatia slobody v prípade menej závažných trestných činov, spojená s pravidelným kontaktom na probačného úradníka. MEDIÁCIA - Mimosúdne riešenie sporu za sprostredkovania mediátora, s cieľom vyriešiť spor rýchlo, bez súdneho konania a pri súhlase všetkých dotknutých osôb.
znám to tak nějak zběžně - probační úředník dohlíží na lidi, kterým to nařídil soud, popř. na lidi podmíněně propuštěné - zda plní, co mají a tak. Mediace je něco ve smyslu, že "prostředník" se snaží dvěma stranám pomoci s řešením jejich problému - je nestranný, může radit oběma a tak.
probácia - pomoc, kontrola pri nejakej povinnosti; mediácia - pomoc pri hľadaní dohody, riešenia problému
prostrednik mezi odsouzenym a poskozenym pro dohodu
dohodda, uzmiernenie, diskusia
mediácia usmernenie trestaného.
probácia - dohľad nad páchateľmi trestných činov pri alternatívnych trestoch, mediácia - forma mimosúdneho vysporiadania sporov
dohled, zprostředkování jednání
Meditácia je spôsob riešenia sporov. Probácia je súčasťou odborných činností a intervencií, ktoré súvisia srealizáciou sociálnej prace v trestnej justícií.
probácia - kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad, Mediácia je forma riešenia sporov, ktorou osoby zúčastnené na mediácii riešia prostredníctvom tretej osoby mediátora
Solidní duše
mediace - mimosoudní řešení sporů za pomocí třetí strany, která koriguje diskuzi mezi klienty / probace - činnost pracovníka související s alternativními tresty klienta (dohled, konzultace,..)
Dohled a kompromisní shoda (vyrovnaní, řešení) mezi pachatelem a obětí trestného činu
probácia - alternatíva namiesto nepodmienečného trestu, dohľad mediácia - spôsob riešenia sporu
Pod probáciou rozumieme alternatívu k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, ktorej podstatou je konštruktívna metóda individuálnej práce s obvineným, odsúdeným alebo obeťou/poškodeným trestného činu. Probáciou nazývame inštitucionalizovaný dohľad nad správaním páchateľov trestných činov, spojený s určitými prvkami pomoci, uľahčujúci resocializáciu páchateľa aj v prípadoch po prepustení z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody. Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor - probačný a mediačný úradník ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich problém, záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.
mediace je usmíření stran s pomocí mediátora?
probace - dohled a sledování chování obviněnho/odsouzeného, mediace: mimosoudní řešení sporu, resp. řešení sporu prostřednictvím třetí osoby
Neznám pojmy.
Probace = zákonný dohled nad osobou s alternativním trestem, mediace = mimosoudní řešení sporu mezi pachatelem a poškozenými
probácia - indiviuální práce, dohled , mediácia - řešení sporu dohodou
11680 %79,45 % 

Graf

16. Mali ste Vy prípadne niekto z Vášho okolia skúsenosť s probáciou, prípadne mediáciou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám skúsenosť ani nikto z môjho okolia11679,45 %79,45 %  
Niekto z môjho okolia má skúsenosť s mediáciou1510,27 %10,27 %  
Niekto z môjho okolia má skúsenosť s probáciou64,11 %4,11 %  
Mám osobnú skúsenosť s mediáciou64,11 %4,11 %  
Mám osobnú skúsenosť s probáciou21,37 %1,37 %  
Nemám chrastu ani nikl môjho okolia.10,68 %0,68 %  

Graf

17. Mali by ste záujem o riešenie prípadného sporu, konfliktu mimosúdnou cestou za využitia mediácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možno áno6745,89 %45,89 %  
Áno5537,67 %37,67 %  
Neviem sa rozhodnúť1711,64 %11,64 %  
Nie42,74 %2,74 %  
Možno nie21,37 %1,37 %  
Neviem, čo sa deje.10,68 %0,68 %  

Graf

18. Súhlasíte s tým, že inštitút probácie a mediácie je dostatočne dôveryhodný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem posúdiť7148,63 %48,63 %  
Čiastočne súhlasím4027,4 %27,4 %  
Súhlasím2819,18 %19,18 %  
Čiastočne nesúhlasím42,74 %2,74 %  
nesúhlasím21,37 %1,37 %  
Neviem, či10,68 %0,68 %  

Graf

19. Súhlasíte s tým, že má probácia pre obvinených, obžalovaných a odsúdených za vykonaný trestný čin nápravno-výchovný charakter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím7047,95 %47,95 %  
Neviem posúdiť čiastočne nesúhlasím4631,51 %31,51 %  
Súhlasím2517,12 %17,12 %  
nesúhlasím42,74 %2,74 %  
Budem voliť10,68 %0,68 %  

Graf

20. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Súhlasím10773,29 %73,29 %  
Čiastočne súhlasím3322,6 %22,6 %  
Neviem posúdiť42,74 %2,74 %  
Budem voliť10,68 %0,68 %  
Čiastočne nesúhlasím10,68 %0,68 %  

Graf

21. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Poznáte niekoho, kto bol odsúdený na trest odňatia slobody?

  • odpověď Áno:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Príslušník ZVJS na otázku 1. Pracujete na niektorej z nižšie uvedených pozícií?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete na niektorej z nižšie uvedených pozícií?

5. Váš vek

6. Vaše pohlavie

7. Vaše ukončené vzdelanie

8. Poznáte niekoho, kto bol odsúdený na trest odňatia slobody?

9. Súhlasíte s tým, že trest odňatia slobody odsúdenému pomôže v náprave?

10. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?

11. Poznáte pojem alternatívne tresty?

12. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)

13. Súhlasíte s tým, že v prípade ukladania alternatívnych trestov vo vyššej miere, by došlo k finančnej úspore štátu?

14. Poznáte pojmy probácia a mediácia?

16. Mali ste Vy prípadne niekto z Vášho okolia skúsenosť s probáciou, prípadne mediáciou?

17. Mali by ste záujem o riešenie prípadného sporu, konfliktu mimosúdnou cestou za využitia mediácie?

18. Súhlasíte s tým, že inštitút probácie a mediácie je dostatočne dôveryhodný?

19. Súhlasíte s tým, že má probácia pre obvinených, obžalovaných a odsúdených za vykonaný trestný čin nápravno-výchovný charakter?

20. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.

21. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete na niektorej z nižšie uvedených pozícií?

5. Váš vek

6. Vaše pohlavie

7. Vaše ukončené vzdelanie

8. Poznáte niekoho, kto bol odsúdený na trest odňatia slobody?

9. Súhlasíte s tým, že trest odňatia slobody odsúdenému pomôže v náprave?

10. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?

11. Poznáte pojem alternatívne tresty?

12. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)

13. Súhlasíte s tým, že v prípade ukladania alternatívnych trestov vo vyššej miere, by došlo k finančnej úspore štátu?

14. Poznáte pojmy probácia a mediácia?

16. Mali ste Vy prípadne niekto z Vášho okolia skúsenosť s probáciou, prípadne mediáciou?

17. Mali by ste záujem o riešenie prípadného sporu, konfliktu mimosúdnou cestou za využitia mediácie?

18. Súhlasíte s tým, že inštitút probácie a mediácie je dostatočne dôveryhodný?

19. Súhlasíte s tým, že má probácia pre obvinených, obžalovaných a odsúdených za vykonaný trestný čin nápravno-výchovný charakter?

20. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.

21. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

DP, D.Alternatívne tresty (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://alternativne-tresty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.