Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Asistent pedagoga v běžné a speciální ZŠ

Asistent pedagoga v běžné a speciální ZŠ

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Šklíbová
Šetření:26. 05. 2019 - 01. 07. 2019
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):30 / 27.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na činnost asistentů pedagoga a osobních asistentů. Získaná data budou využita pro účely diplomové práce.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte vždy jen jednu odpověď. U otázek otevřených nebo doplňujících prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi touto cestou.

Odpovědi respondentů

1. Asistent pedagoga se ve třídě věnuje především žákovi/žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (s celou třídou, ostatními žáky, pomáhá učiteli mnohem méně nebo vůbec):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím457,14 %57,14 %  
zcela nesouhlasím228,57 %28,57 %  
zcela souhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

2. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ačkoliv je to asistent pedagoga, tak je to vlastně asistent žáka, protože asistent se většinou po celou hodinu věnuje danému dítěti s jeho potřebami.

asistent pedagoga pracuje hlavně s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také spolupracuje s učiteli a ostatními žáky

Velmi zalezi na tom, zda je asistent primo k diteti, nebo k uciteli.

3. Zaškrtněte prosím všechny činnosti, které ve škole, v níž působíte, vykonává asistent pedagoga:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě571,43 %71,43 %  
práce s žáky ve třídě (i bez speciálních vzdělávacích potřeb – SVP)571,43 %71,43 %  
skupinová práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě457,14 %57,14 %  
individuální práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami mimo třídu457,14 %57,14 %  
podpora žáka se SVP při přípravě na výuku457,14 %57,14 %  
suplování342,86 %42,86 %  
skupinová práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami mimo třídu114,29 %14,29 %  
podpora žáků se SVP ve školní družině nebo v kroužcích organizovaných školou114,29 %14,29 %  
hodnocení žáků114,29 %14,29 %  
gay114,29 %14,29 %  

Graf

4. U každé z uvedených činností prosím vyznačte, jak často danou činnost asistent pedagoga vykonává:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Z nabízených možností prosím zaškrtněte všechny, které asistent pedagoga u žáků se SVP provádí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc s přemísťováním v budově (mezi učebnami apod.)571,43 %71,43 %  
pomoc se seobeobsluhou (oblékání apod.)228,57 %28,57 %  
pomoc s hygienou228,57 %28,57 %  
pomoc při vyuč. hodině114,29 %14,29 %  
žádnou z těchto činností nikdy neprovádí114,29 %14,29 %  

Graf

6. Jak probíhá nejčastěji výuka u žáka se SVP, kterému je přidělen asistent pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinu času společně s ostatními žáky, méně individuálně (dovysvětlení, procvičování)685,71 %85,71 %  
většinu času individuálně, menší část společně s celou třídou114,29 %14,29 %  

Graf

7. Zde prosím blíže specifikujte Vámi uvedenou předchozí odpověď (kolik času pracuje asistent pedagoga se žákem se SVP individuálně, v jakých předmětech je to jiné a jak jiné, při jaké látce je to jiné a jak je to jiné apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

hn jtkhlpnjjhjjjffjjfjfj

Individuálně v matematice, českém a anglickém jazyce a prvouce, z výchov pouze při výtvarné výchově. Asistenta nepotřebuje u HV, TV, dále u čtení psaní. Čas je relevantní, vždy více při probírání nové látky.

Předměty - ČJ, AJ, MA, PRV

v některých předmětech asistent vůbec nepůsobí

Většinou asistent sedí s žákem v lavici a když je potřeba žáka např. Motivovat, vrátit zpět k výuce, potřeba mu vysvětlit, zopakovat... V některých předmětech nedochází asistent vůbec (v předmětech kde to není potřeba (např. TV..), nebo na přání vyučujícího, který ho v hodině nechce).

Zalezi na zakovi. Nektery zvlada sam cestinu, jiny matiku, vetsinou ale potrebuji asistenci a dovysvetleni ve vsech predmetech.

8. Pokud žák se SVP pracuje individuálně s asistentem pedagoga, kde tato práce probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejčastěji ve třídě v lavici (běžné pracovní místo žáka)342,86 %42,86 %  
nejčastěji mimo třídu (speciální místnost, volná učebna, kabinet apod.)228,57 %28,57 %  
nejčastěji ve třídě, ale v koutku, na místě, kde mají klid a neruší ostatní114,29 %14,29 %  
je to tak napůl, ve třídě a mimo třídu114,29 %14,29 %  

Graf

9. Z nabízených možností zaškrtněte prosím všechny, které asistent pedagoga provádí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace s rodiči žáka se SVP685,71 %85,71 %  
dohled nad žáky o přestávkách apod.571,43 %71,43 %  
příprava na přímou pedagogickou činnost (didaktické materiály)457,14 %57,14 %  
účast na poradách svolaných ředitelem školy342,86 %42,86 %  
oprava sešitů, písemných prací228,57 %28,57 %  
komunikace se školským poradenským zařízením228,57 %28,57 %  
příprava výchovně-vzdělávacích akcí (výlety apod.)114,29 %14,29 %  

Graf

10. U uvedených činností prosím opět uveďte, jak často uvedené činnosti asistent pedagoga provádí:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Jak často probíhá vzájemná komunikace učitele ve třídě a asistenta pedagoga, týkající se edukace žáka se SVP:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den342,86 %42,86 %  
1-2x týdně228,57 %28,57 %  
vůbec neprobíhá114,29 %14,29 %  
téměř každý den114,29 %14,29 %  

Graf

12. Jaká forma pedagogické práce u asistenta pedagoga převládá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímá571,43 %71,43 %  
je to tak napůl114,29 %14,29 %  
nepřímá114,29 %14,29 %  

Graf

13. Účastní se asistent pedagoga třídních schůzek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %85,71 %  
ano114,29 %14,29 %  

Graf

14. Podílí se asistent pedagoga na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka se SVP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7100 %100 %  

Graf

15. Jaké činnosti vykonává osobní asistent, kterého má některý z žáků se SVP ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc s přemísťováním v budově457,14 %57,14 %  
doprovod žáka při akcích školy (výlety apod.)457,14 %57,14 %  
nemám zkušenost s osobním asistentem ve třídě342,86 %42,86 %  
pomoc se sebeobsluhou228,57 %28,57 %  
pomoc s hygienou228,57 %28,57 %  
doprovod žáka do školy a zpět228,57 %28,57 %  
podpora žáka v zájmovém kroužku114,29 %14,29 %  

Graf

16. Nahrazuje někdy činnost, kterou by měl provádět osobní asistent, asistent pedagoga místo něj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano a často228,57 %28,57 %  
ano, ale výjimečně114,29 %14,29 %  

Graf

17. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (o jakou činnost se jedná, jak často apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

gay

Někdy se může stát že je po asistentovi pedagoga požadováno aby prováděl úkony, které nespadaji pod jeho pracovní naplnění např právě pomoc s hygienou.

18. Nahrazuje někdy činnost, kterou by měl provádět asistent pedagoga, místo něj osobní asistent?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %85,71 %  
ano a často114,29 %14,29 %  

Graf

19. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (o jakou činnost se jedná, jak často apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

gay

20. Pokud ve třídě souběžně působí asistent pedagoga a osobní asistent, jsou učitelem ve třídě jasně vymezeny jejich kompetence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím571,43 %71,43 %  
ne228,57 %28,57 %  

Graf

21. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7100 %100 %  

Graf

22. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let342,86 %42,86 %  
18-24 let114,29 %14,29 %  
55-64 let114,29 %14,29 %  
65 a více let114,29 %14,29 %  
35-44 let114,29 %14,29 %  

Graf

23. Délka Vaší pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 roky342,86 %42,86 %  
4-7 let228,57 %28,57 %  
18 a více let228,57 %28,57 %  

Graf

24. Máte zkušenost s asistentem pedagoga ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %85,71 %  
ne114,29 %14,29 %  

Graf

25. Kolik let již máte zkušenost s asistentem pedagoga ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky342,86 %42,86 %  
4-7 let228,57 %28,57 %  
méně než 1 rok114,29 %14,29 %  
nemám zkušenost s asistentem pedagoga ve třídě114,29 %14,29 %  

Graf

26. Kolika žákům se asistent pedagoga ve třídě věnuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to různé, ale většinou se nejedná o sdíleného asistenta228,57 %28,57 %  
čtyřem114,29 %14,29 %  
dvěma114,29 %14,29 %  
jednomu114,29 %14,29 %  
více než pěti114,29 %14,29 %  
pěti114,29 %14,29 %  

Graf

27. Máte zkušenost s osobním asistentem ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

28. Kolik let již máte zkušenost s osobním asistentem ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost s osobním asistentem ve třídě571,43 %71,43 %  
méně než 1 rok114,29 %14,29 %  
4-7 let114,29 %14,29 %  

Graf

29. Máte aktuálně ve třídě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %71,43 %  
ne228,57 %28,57 %  

Graf

30. Na jaké škole působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná základní škola685,71 %85,71 %  
speciální základní škola114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šklíbová, M.Asistent pedagoga v běžné a speciální ZŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://asistent-pedagoga-v-bezne-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.