Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Další vzdělávání pedagogů - podpora formou supervize

Další vzdělávání pedagogů - podpora formou supervize

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Marášková
Šetření:26. 06. 2009 - 12. 07. 2009
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):14 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníkového šetření je zmapování zájmu pedagogů o další vzdělávání a jinou formu podpory - podpůrnou supervizi.

 

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu a je dnes běžnou součástí nejen poradenství a sociální práce, ale má své místo také v medicíně, managementu, v pracovních týmech a organizacích.

 

Co je to supervize?
Supervize je forma podpory, vzdělávání, psychohygieny a prevence vyhoření pracovníků v pomáhajících profesích (tedy i pedagogů). Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad kvalitou práce s klientem (žákem) a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe vlastní práce a sebereflexe.Supervize je vedena supervizorem, nezávislým odborníkem.

Je zaměřena na práci s emocemi, se vztahy, ale také výuku, konzultování a dodávání zdrojů. Získává tím jak podpůrný, tak vzdělávací aspekt.

 

Co je účelem supervize?
Účelem je povzbuzení pedagoga, překonávání překážek, budování dobrého vztahu a atmosféry v kolektivu, posílení pedagoga, podpora reflexe a sebereflexe, zlepšení odborných kompetencí při práci s žáky.
Supervize pomáhá pedagogům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a všude tam, kde se objeví vztahové problémy, problémy v chování, šikana. Supervize dokáže podpořit vzájemnou komunikaci učitelů.

 

Jaké jsou typy supervize?
Supervize může být zaměřená
- na organizaci – vyladění pravidel fungování a řízení školy
- na zaměstnance – udržení úrovně motivace pedagogů a naplnění jejich potřeb ve vztahu k práci,
- na případ – hledání postupu, metodiky, řešení, přístupu k danému žákovi (nejznámější je Bálintovská skupina)

Supervize můžeme být prováděna individuálně, skupinově nebo přímo v průběhu vyučovacího procesu.

 

„Supervize je zaklínadlo dobré praxe a péče o sebe i klienty“
 

Odpovědi respondentů

1.  Využíváte nabídku dalšího vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne133,33 %33,33 %  
málo133,33 %33,33 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

2.  Jaký typ dalšího vzdělávání využíváte? (např. přednášky, semináře, výcviky apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

přednášky, semináře

semináře

žádný

3.  Jak často se účastníte dalšího vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy150 %33,33 %  
dvakrát ročně 150 %33,33 %  

Graf

4.  Co Vám v nabídce dalšího vzdělávání chybí? Co byste přivítali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

distanční formy

nic

přednášky zaměřené na komunikaci se současnou mládeží, psychologie v pedagogickém procesu se zaměřením na konkrétní předmět

5.  Jaká témata v nabídce postrádáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Moderní vyučovací metody v předmětu... (český jazyk a literatura, ZSV,...) Jak zaujmout současného studenta v předmětu... Efektivní příprava studentů ke státní maturitě z českého jazyka

pedagogické metody

žádná

6.  Máte zkušenosti se supervizí? Jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, touto metodou sice rychle ubhá čas, ale množství předaných informací je malé

nemám

pouze se supervizí v sociální práci, nikoli supervizí pedag.procesu. Zkušenosti jsou dobré i špatné, v závislosti na osobě supervizora

7.  Měli byste zájem o supervize?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne, spíše o klasické přednášky a semináře

ano

ne

8.  Jak často by pro Vás byly supervize přijatelné?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy133,33 %33,33 %  
1x 2 měsíce133,33 %33,33 %  
jednou za dva roky133,33 %33,33 %  

Graf

9.  V čem vidíte možný přínos supervizí pro Vás osobně?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

naučit se některou z metod, která by se následně dala praktikovat přímo ve vyučování

profesní růst, zpětná vazba, sebereflexe,

žádný

10.  Co by vás o supervizi dále zajímalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nic

11.  Pohlaví a věk pedagoga

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
m 32133,33 %33,33 %  
žena 35133,33 %33,33 %  
žena, 28let133,33 %33,33 %  

Graf

12. Kraj

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pce133,33 %33,33 %  
MSK133,33 %33,33 %  
Vysočina133,33 %33,33 %  

Graf

13.  Počet let v pedagogické profesi

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6266,67 %66,67 %  
3 roky133,33 %33,33 %  

Graf

14.  Počet integrovaných žáků ve třídě

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva133,33 %33,33 %  
133,33 %33,33 %  
30133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marášková, I.Další vzdělávání pedagogů - podpora formou supervize (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://dalsi-vzdelavani-pedagogu-podpora-formou-supervize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.