Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Další vzdělávání pedagogů - podpora formou supervize

Další vzdělávání pedagogů - podpora formou supervize

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Marášková
Šetření:26. 06. 2009 - 12. 07. 2009
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):14 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníkového šetření je zmapování zájmu pedagogů o další vzdělávání a jinou formu podpory - podpůrnou supervizi.

 

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu a je dnes běžnou součástí nejen poradenství a sociální práce, ale má své místo také v medicíně, managementu, v pracovních týmech a organizacích.

 

Co je to supervize?
Supervize je forma podpory, vzdělávání, psychohygieny a prevence vyhoření pracovníků v pomáhajících profesích (tedy i pedagogů). Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad kvalitou práce s klientem (žákem) a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe vlastní práce a sebereflexe.Supervize je vedena supervizorem, nezávislým odborníkem.

Je zaměřena na práci s emocemi, se vztahy, ale také výuku, konzultování a dodávání zdrojů. Získává tím jak podpůrný, tak vzdělávací aspekt.

 

Co je účelem supervize?
Účelem je povzbuzení pedagoga, překonávání překážek, budování dobrého vztahu a atmosféry v kolektivu, posílení pedagoga, podpora reflexe a sebereflexe, zlepšení odborných kompetencí při práci s žáky.
Supervize pomáhá pedagogům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a všude tam, kde se objeví vztahové problémy, problémy v chování, šikana. Supervize dokáže podpořit vzájemnou komunikaci učitelů.

 

Jaké jsou typy supervize?
Supervize může být zaměřená
- na organizaci – vyladění pravidel fungování a řízení školy
- na zaměstnance – udržení úrovně motivace pedagogů a naplnění jejich potřeb ve vztahu k práci,
- na případ – hledání postupu, metodiky, řešení, přístupu k danému žákovi (nejznámější je Bálintovská skupina)

Supervize můžeme být prováděna individuálně, skupinově nebo přímo v průběhu vyučovacího procesu.

 

„Supervize je zaklínadlo dobré praxe a péče o sebe i klienty“
 

Odpovědi respondentů

1.  Využíváte nabídku dalšího vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne133,33 %33,33 %  
málo133,33 %33,33 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

2.  Jaký typ dalšího vzdělávání využíváte? (např. přednášky, semináře, výcviky apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

přednášky, semináře

semináře

žádný

3.  Jak často se účastníte dalšího vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy150 %33,33 %  
dvakrát ročně 150 %33,33 %  

Graf

4.  Co Vám v nabídce dalšího vzdělávání chybí? Co byste přivítali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

distanční formy

nic

přednášky zaměřené na komunikaci se současnou mládeží, psychologie v pedagogickém procesu se zaměřením na konkrétní předmět

5.  Jaká témata v nabídce postrádáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Moderní vyučovací metody v předmětu... (český jazyk a literatura, ZSV,...) Jak zaujmout současného studenta v předmětu... Efektivní příprava studentů ke státní maturitě z českého jazyka

pedagogické metody

žádná

6.  Máte zkušenosti se supervizí? Jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, touto metodou sice rychle ubhá čas, ale množství předaných informací je malé

nemám

pouze se supervizí v sociální práci, nikoli supervizí pedag.procesu. Zkušenosti jsou dobré i špatné, v závislosti na osobě supervizora

7.  Měli byste zájem o supervize?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne, spíše o klasické přednášky a semináře

ano

ne

8.  Jak často by pro Vás byly supervize přijatelné?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy133,33 %33,33 %  
1x 2 měsíce133,33 %33,33 %  
jednou za dva roky133,33 %33,33 %  

Graf

9.  V čem vidíte možný přínos supervizí pro Vás osobně?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

naučit se některou z metod, která by se následně dala praktikovat přímo ve vyučování

profesní růst, zpětná vazba, sebereflexe,

žádný

10.  Co by vás o supervizi dále zajímalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nic

11.  Pohlaví a věk pedagoga

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
m 32133,33 %33,33 %  
žena 35133,33 %33,33 %  
žena, 28let133,33 %33,33 %  

Graf

12. Kraj

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pce133,33 %33,33 %  
MSK133,33 %33,33 %  
Vysočina133,33 %33,33 %  

Graf

13.  Počet let v pedagogické profesi

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6266,67 %66,67 %  
3 roky133,33 %33,33 %  

Graf

14.  Počet integrovaných žáků ve třídě

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva133,33 %33,33 %  
133,33 %33,33 %  
30133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Marášková, I.Další vzdělávání pedagogů - podpora formou supervize (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://dalsi-vzdelavani-pedagogu-podpora-formou-supervize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.