Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > děti s mentálním postižením

děti s mentálním postižením

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Pužmanová
Šetření:12. 05. 2013 - 31. 05. 2013
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji obor Speciální pedagogika a cílem mého dotazníku je zjistit, jak jsou lidé seznámeni s problematikou výchovy a vzdělávání dětí s mentálním postižením a jaký mají názor na úroveň vzdělávání mentálně postižených v České republice. Dotazník je anonymní. Prosím Vás o co největší upřímnost při jeho vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Pečujete o dítě nebo znáte dítě s metálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8758,78 %58,78 %  
ano6141,22 %41,22 %  

Graf

2. Víte co znamená pojem "mentální postižení"? Pokud ano, pokuste se vysvětlit, co si pod pojmem mentální postižení představujete.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

postižení mozku, psychické postižení

-

-

-

- mentální retardace - opoždění vývoje kognitivních funkcí, IQ 69 a méně (2 stand. odchylky dolů). Dělíme na lehkou, středně těžkou, těžkou a hlubokou - demence - postižení už rozvinutých kognitivních funkcí, diagnostika od 2 let věku. Příčiny - úrazy CNS, intoxikace, hypo/anoxie, nádory a léze, vaskulární demence, ...

.

.

"nemocný" člověk

ano

ano

ano

ano vím, je to zpožděný vývoj vlivem poškození mozku, takže dospělý jedinec se může chovat jako malé dítě v různém věku

ano, postižení ovlivňující psychomotorický vývoj

ano, představuji si člověka, který omezen v rozumových i jiných schopnostech a potřebuje větší podporu, mentální postižení vziklo buď vrozenou vadou, nebo při při složitém a dlohém porodu, nebo např. infekčním onemocněním, a mnoho dalších příčin.

ano,postižení mozku- projevuje se jiným chováním, většinou pomalejší, nepřiměřené věku

Ano.

Ano. Je rozumově zaostalé,pomalé,jiné..

Asi že člověk nemá dost vivinuté části mozku, nebo těhdle orgánů

autismus, LDM, ...

Bohužel,nevím jak přesně toto formulovat.

člověk mentálně postižený, není schopen sám o sobě rozhodovat , veškeré jeho potřeby lze realisovat jen za pomoci osoby blízké / matka, otec, jiný příbuzný/ , nebo odborně vzdělané ( sociální pracovník, zdravotní sestra a pod.)

Člověk se sníženými rozumovými schopnostmi.

člověk, který neměl takové štěstí na zdraví jako ostatní.. většinou má nějakou viditelnou vadu

Člověk, který není soběstačný, nedokáže věci vnímat v širším smyslu a nechápe základní problematiku.

Člověk, který se narodí s poruchou v hlavě.

člověka neschopného se o sebe zcela sám postarat

člověka trpící poruchou duševní nebo tělěsnou poruchou

dítě je mentálně zaostalé, neuvažuje stejně jako ostatní

Dítě má nějakou tělesnou nebo mentální odchylku od normálu, např chromozom navíc nebo tak něco...

dítě může být opoždené oproti vstevníkům v skole nebo mimosolnich aktivitach , nemusí to mit vliv na fyzickou stranku ditete

dítě s poruchou mozku

Dite s psychyckou vadou

Dítě, které je ve vývojovém a vzdělávacím procesu zaostalé, některé věci se není schopno vůbec naučit.

DUŠEVNĚ NARUŠENÁ OSOBA

duševně postižený

duševně zaostalý

duševní

Duševní - porucha schopnosti se učit, vnímat okolí.

duševní postižení v různé míře - vynechání některých vývojových stupňů

fyzické či duševní onemocnění

gfssgs

chtěl jsem vyplnit dotazník, ne sepisovat slohovku...

je to člověk s nižším IQ

Je to postižení, při kterém dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností.

Je to stav, kdy nemá dítě obvyklý mentální vývoj

Je to stav, kdy není zcela plně vyvinut - rozvinut psychický stav člověka. Projevuje se to zejména ne zcela dokonalou řečí, dovedností, neschopností logicky myslet, někdy odlišným sociálním vnímáním, někdy špatnými motorickými schopnostmi apod.

Je to stav, který nastává při poruše z důvodu nemoci, potížích při porodu atd. Nejčastěji je to porucha mozku nebo hybnosti.

je to vrozená porucha, snížení v oblasti rozumových, kognitivních schopností, snížený intelekt

je to zdravotní komplikace, bránící stejnému nebo obdobnmu vývoji/životě jako většině populace

Jedinec má jiné rozpoznávací schopnosti, jinak reaguje. jinak se učí, jinak se přizpůsobuje. Je na jiné myšlenkové úrovni než je standard.

Jedná se o dítko, které se nevyvíjí stejně jako jeho vrstevníci - rozumově, psychicky - a má problémy s adaptací s okolím. Takovéto dítko není ale nemocné.

Jedná se o poruchu psychického rázu, kdy osoba s mentáním postižením má nedokončený nebo neúplný psychický vývoj. Etiologie je různá, podle toho kdy došlo k jejímu vzniku. mentální retardace se vyskytuje bez jiným somatických a duševních onemocnění nebo s nimi. V klasifikaci MKM spadá mentální retardace mezi poruchy duševní a poruchy chování, konkrétně pak do F70-79. (také studuji specku)

jjxbjx

kognitivní handicap ovlivňující psychosociální vývoj dítěte se sekundárním dopadem na kvalitu života, případně prostředí, ve kterém vyrůstá

lehká mentální retardace.

mají zaostalý rozum, nevyvíjí se jim v takové míře jako těm "normálním"

Mám za to, že je to postižení v úrovni mozku a stím související omezení v oblasti zejména samostatnosti.

Mentálně postiženého.

Mentálně postižení jsou lidé, kteří mají IQ nižší než 70. Při vzniku do dvou let se mluví o mentální retardaci, při vzniku po 2. roce života, tedy v době když už dítě něco umí, se mluví o demenci.

Mentálně postižení lidé nejsou schopni zařazení se do společnosti. Chybí jim některé tzv. společenské návyky, nejsou schopni přizpůsobení se společenským zvyklostem. Jejich vývoj v sociologické oblasti je nedostatečný nebo žádný.

Mentální disfunkce postihující mozek

Mentální postižení je mentální postižení, neumím to jinak vysvětlit.

mentální postižení je postižení mozku, což ovlivňuje vývoj osobností

Mentální postižení je postiženítýkající se fuinkce mozku, která je omezena nebo narušena oproti normálu

Mentálňí posťižeňí je trvalé poškozeňí mozku, kdy například šesťiletý kluk je na úrovňi ďíťete tříletého.

mentální retardace, ovlivňující chování jedince, kvůli které není schopen normálního běžného života bez pomoci

Mentálním postižením nebo mentální retardací je nazýváno trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku.

Narušení pohybových a/nebo mozkových funkcí běžných pro většinu populace. Nestandardní myšlení, jednání, chování. Nestandardní rychlost učení se, pokud je to vůbec možné.

ne

nedosažení takové kognitivní úrovně, které v průměru dosahují intaktní vrstevníci

nedostatečná činnost mozku

nedostatek, změna v myšlení, chování a prožívání

neurologicka atypicnost, ci poskozeni mozku, ztezujici fungovani jedince ve spolecnosti

nevím, jak to vysvětlit. je to postižení, kdy člověk není zdravý, většinou člověk s mentálním postižením má i nižší IQ, většinou jsou závislí na pomoci druhých osob

Nevyvinutý nebo poškozený mozek

nízké IQ, nesoustředěnost, krátká paměť, omezené myšlení, neodpovídající reakce, hyperaktivnost, hypoaktivnost

nižšé IQ

nižší úroveň intelektových schopností. retardace

Odchylka od zdravotního stavu, postižení rozumové.

Odchylky mozku. Prostě v něm něco nefunguje a člověk zaostává za vývojem.

Omezení kognitivních schopností, odlišný psychický vývoj.

omezení možnosti normálního života

Onemocneni mozku. Neschopnost chovat se jako normalni clovek.

Opoždění a postupné zastavení se ve vývoji intelektových schopností člověka.

opožděný duševní vývoj dítěte

opožděný nebo nedostatečný vývoj mentálních funkcí mozku

Opožděný psychický vývoj, který může být vrozený i získaný. Existují různé stupně mentálního postižení.

Pod pojmem mentální postižení si představuji například downův syndrom, že mentálně postižená osoba je psychicky zaostalá a to na celý život, dosáhne psychické úrovně maximálně tak šestiletého dítěte.

podprůměrný intelekt - vede mimo jiné ke snížené schopnosti přizpůsobovat se, obstát v běžných situacích, záleží však na hloubce deficitu

Porucha člověka, která nemusí být fyzicky vidět. Člověk se s ní narodí a týká se chování a myšlení člověka.

porucha myšlení, vnímání, vyjadřování..

Porucha vnímání (percepce, reflexe) světa oproti "normálním" lidem

Porucha vnimani,log.mysleni,poskozeni mozku..nervu..

poruchy mozkové činnosti vedoucí k určitým omezením činnosti lidského těla

Postizeni CNS

postizeni intelektu ditete, vyvojovy propad ci pripadny zady narust, nekdy spojen s telesym postizenim ci smyslovym postizenim. Zadny ci minimalni psychicky ci fyzicky vyvoj u ditete

postizeni ktery se neprojevuje fyzicky

Postizeni mozku, vnimani ...

postizeni rozumovych schopnosti

postižení funkcí mozku, odchylka od normálu

postižení intelektualních dovedností

postižení inteligence

Postižení jedinců, u kterých dochází k zaostávání rozumových a psychických schopností.

postižení kognitivních funkcií, nedokončený psychický vývoj

postižení mozku

postižení mozku

postižení mozku

postižení související s činností mozku

Postižení způsobující, že člověk nikdy nedosáhne psychických schopností odpovídajících jeho věku. Potom záleží na stupni postižení, zda bude v dospělosti na úrovni desetiletého, pětiletého či ročního dítěte.

Postižení, které se nedá vyléčit.

poškození funkcí mozku (kognitivní funkce,...)

poškození v oblasti mozku

problémy psychické

psychická porucha, vrozeného charakteru, nebo způsobená nehodou.... poškození důležitých center v mozku

psychické problémy

rozumově handicapované

rozumové nebo citové postižení -

rozumově postižené - poruchy funkčnosti mozku

rozumové zpoždění oproti aktuálnímu věku

ruzne poskozeni mozku, kdy je ovlineno mysleni

Snížená

snížená inteligence

snížená rozumová schopnost

snížené intelektové možnosti, poruchy funkcí mozku

snížené inteligenční schopnosti, nemožnost normálního samostatného života

Snížené IQ, existují různé stupně mentální retardace

snížené rozumové schopnosti člověka

snížené rozumové schopnosti,slabomyslnost

Snížení funkčnostiv souvislosti s prostředím a komunitou typickou pro věk a kulturu, kulturní a jazykovou rozmanitost, individuální rozdíly v komunikaci, ve vnímání, v pohybových možnostech a v chování, u každého se vedle omezení zohledňují i jeho silné stránky, současně se zjišťováním limitů jedince má být vypracováván systém cílené podpory daného jedince – s vhodnou individuální podporou dojde k celkovému zlepšení kvality života osoby s mentálním postižením. V této definici je patrná snaha chápat mentální postižení jako proměnnou veličinu. Nezávisí totiž pouze na nedostatečnosti jedince, ale je zde zohledňován i vliv vnějšího prostředí. Zdůrazněn je zde význam cílené podpory, která má vycházet z konkrétních schopností a potřeb lidí s mentálním postižením.

Snížení intelektu. narušení je ale komplexnější a nejen po rozumové stránce. Narušení i v oblasti kognitivní, chování, emoční apod.

spíše psychická porucha, může být např. pomalejší vnímání a učení

stav mysli člověka, který se výrazným způsobem vymyká normálu, ovlivňuje jeho každodenní život a způsobuje, že takový jedinec je více závislý na pomoci ostatních než jiní lidé stejného věku a pohlaví

šikovné děti, které se nemohou vyjádřit vlastními slovy. Většinou jsou hrozně milý a usměvaví

určité znevýhodnění, které výrazně ovlivňuje běžné fungování člověka

V důsledku poškození mozku došlo u těchto dětí k opoždění psychického vývoje, zejména rozumových schopností. U těchto dětí se objevují poruchy chování a odlišně se vyvíjejí jejich psychické vlastnosti.

vim,nechce se mi vypisovat.

vrozená vývojová porucha

vrozené poškození mozku

Výrazné snížení intelektových schopností.

vývojová porucha psychických funkcí

Zajímavá otázka, člolvěk to tak nějak podvědomě tuší, ale když to má definovat, není to tak jednoznačné. Je to člověk s nižším IQ, který má omezenou nějakou mentální schopnost, např. komunikace, učení atd.

zaostalost, neschopnost běžného uvažování

zaostalý vývoj rozumových schopností

zaostává vývoj rozumových schopností, odlišný vývoj některých psychických vlastností

zaostávání rozumových schopností

zaostávání v mentálním vývoji

zastaveni vyvoje ve veku ditete - maleho

způsob retardace

3. Myslíte si, že je v České rebublice zajištěno vzdělávání pro děti s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7550,68 %50,68 %  
spíše ne2818,92 %18,92 %  
nevím2315,54 %15,54 %  
rozhodně ano2013,51 %13,51 %  
rozhodně ne21,35 %1,35 %  

Graf

4. Domníváte se, že je vhodná pro děti s mentálním postižením integrace (plné začlenění postiženého jedince do společnosti, do sociálního prostředí, v co nejvyšší možné míře) do běžných mateřských škol a základních škol pro děti nepostižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5134,46 %34,46 %  
spíše ne4933,11 %33,11 %  
rozhodně ano1812,16 %12,16 %  
rozhodně ne1610,81 %10,81 %  
nevím149,46 %9,46 %  

Graf

5. Myslíte si, že by děti s mentálním postižením měly být vzdělávány pouze ve skupině s dětmi se stejným postižením tzn. ve speciální škole a speciální třídě pro ně přizpůsobené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5637,84 %37,84 %  
spíše ne4228,38 %28,38 %  
nevím2013,51 %13,51 %  
rozhodně ano1812,16 %12,16 %  
rozhodně ne128,11 %8,11 %  

Graf

6. Domníváte se, že integrace dítěte v běžné základní škole (pro nepostižené děti) závisí na typu jeho postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano8255,41 %55,41 %  
spíše ano4933,11 %33,11 %  
nevím85,41 %5,41 %  
rozhodně ne53,38 %3,38 %  
spíše ne42,7 %2,7 %  

Graf

7. Víte co je individuální integrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8859,46 %59,46 %  
ne6040,54 %40,54 %  

Graf

8. Víte co je skupinová integrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9564,19 %64,19 %  
ne5335,81 %35,81 %  

Graf

9. Víte, kde vyhledat poradenství pro rodiny s dětmi s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v SPC (Speciálně-pedagogická centra)7550,68 %50,68 %  
nevím4127,7 %27,7 %  
v PPP (Pedagogicko-psychologické poradny)3221,62 %21,62 %  

Graf

10. Setkali jste se někdy s dítětem integrovaným v běžné škole pro nepostižené děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8054,05 %54,05 %  
ne6845,95 %45,95 %  

Graf

11. Co si představujete pod pojmem "osobní asistence"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby člověku, který má sníženou soběstačnost.5235,14 %35,14 %  
Zabezpečení základních životních potřeb (biologické i společenské) u člověka se sníženou soběstačností.5033,78 %33,78 %  
Pomoc člověku, který k životu potřebuje pomoc druhé osoby.4530,41 %30,41 %  
Nevím10,68 %0,68 %  

Graf

12. Myslíte si, že osobní asistence (služby člověku, který má sníženou soběstačnost) je pro děti s mentálním postižením velkou pomocí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano10168,24 %68,24 %  
spíše ano3825,68 %25,68 %  
nevím53,38 %3,38 %  
spíše ne21,35 %1,35 %  
rozhodně ne21,35 %1,35 %  

Graf

13. Domníváte se, že současný systém výchovy a vzdělávání dětí s mentálním postižením v České republice je na dobré úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5939,86 %39,86 %  
spíše ano4832,43 %32,43 %  
spíše ne2617,57 %17,57 %  
rozhodně ano85,41 %5,41 %  
rozhodně ne74,73 %4,73 %  

Graf

14. Je rodina pro děti s mentálním postižením stejně důležitá jako pro děti nepostižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano11879,73 %79,73 %  
spíše ano1812,16 %12,16 %  
spíše ne53,38 %3,38 %  
rozhodně ne42,7 %2,7 %  
nevím32,03 %2,03 %  

Graf

15. Myslíte si, že život v rodině s mentálně postiženým jedincem může nějakým způsobem obohatit život ostatních členů rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano4631,08 %31,08 %  
spíše ano4429,73 %29,73 %  
nevím3120,95 %20,95 %  
spíše ne2013,51 %13,51 %  
rozhodně ne74,73 %4,73 %  

Graf

16. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12987,16 %87,16 %  
muž1912,84 %12,84 %  

Graf

17. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 309765,54 %65,54 %  
31 - 504228,38 %28,38 %  
51 a více96,08 %6,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Víte co je skupinová integrace?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 3. Myslíte si, že je v České rebublice zajištěno vzdělávání pro děti s mentálním postižením?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pečujete o dítě nebo znáte dítě s metálním postižením?

3. Myslíte si, že je v České rebublice zajištěno vzdělávání pro děti s mentálním postižením?

4. Domníváte se, že je vhodná pro děti s mentálním postižením integrace (plné začlenění postiženého jedince do společnosti, do sociálního prostředí, v co nejvyšší možné míře) do běžných mateřských škol a základních škol pro děti nepostižené?

5. Myslíte si, že by děti s mentálním postižením měly být vzdělávány pouze ve skupině s dětmi se stejným postižením tzn. ve speciální škole a speciální třídě pro ně přizpůsobené?

6. Domníváte se, že integrace dítěte v běžné základní škole (pro nepostižené děti) závisí na typu jeho postižení?

7. Víte co je individuální integrace?

8. Víte co je skupinová integrace?

9. Víte, kde vyhledat poradenství pro rodiny s dětmi s mentálním postižením?

10. Setkali jste se někdy s dítětem integrovaným v běžné škole pro nepostižené děti?

11. Co si představujete pod pojmem "osobní asistence"?

12. Myslíte si, že osobní asistence (služby člověku, který má sníženou soběstačnost) je pro děti s mentálním postižením velkou pomocí?

13. Domníváte se, že současný systém výchovy a vzdělávání dětí s mentálním postižením v České republice je na dobré úrovni?

14. Je rodina pro děti s mentálním postižením stejně důležitá jako pro děti nepostižené?

15. Myslíte si, že život v rodině s mentálně postiženým jedincem může nějakým způsobem obohatit život ostatních členů rodiny?

16. Jsem:

17. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pečujete o dítě nebo znáte dítě s metálním postižením?

3. Myslíte si, že je v České rebublice zajištěno vzdělávání pro děti s mentálním postižením?

4. Domníváte se, že je vhodná pro děti s mentálním postižením integrace (plné začlenění postiženého jedince do společnosti, do sociálního prostředí, v co nejvyšší možné míře) do běžných mateřských škol a základních škol pro děti nepostižené?

5. Myslíte si, že by děti s mentálním postižením měly být vzdělávány pouze ve skupině s dětmi se stejným postižením tzn. ve speciální škole a speciální třídě pro ně přizpůsobené?

6. Domníváte se, že integrace dítěte v běžné základní škole (pro nepostižené děti) závisí na typu jeho postižení?

7. Víte co je individuální integrace?

8. Víte co je skupinová integrace?

9. Víte, kde vyhledat poradenství pro rodiny s dětmi s mentálním postižením?

10. Setkali jste se někdy s dítětem integrovaným v běžné škole pro nepostižené děti?

11. Co si představujete pod pojmem "osobní asistence"?

12. Myslíte si, že osobní asistence (služby člověku, který má sníženou soběstačnost) je pro děti s mentálním postižením velkou pomocí?

13. Domníváte se, že současný systém výchovy a vzdělávání dětí s mentálním postižením v České republice je na dobré úrovni?

14. Je rodina pro děti s mentálním postižením stejně důležitá jako pro děti nepostižené?

15. Myslíte si, že život v rodině s mentálně postiženým jedincem může nějakým způsobem obohatit život ostatních členů rodiny?

16. Jsem:

17. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pužmanová, J.děti s mentálním postižením (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://deti-s-mentalnim-postizenim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.