Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní filantropie v bankovním sektoru

Firemní filantropie v bankovním sektoru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:olina kožená
Šetření:10. 05. 2013 - 17. 05. 2013
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):24 / 19.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jsem studentkou posledního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze a tento rok budu obhajovat svou závěrečnou práci týkající se firemní filantropie v bankovním sektoru. Chtěla bych Vás požádat o pár minut Vašeho času k vyplnění tohoto dotazníku, který je jedním z hlavních výstupů mé práce. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji za Váš čas a ochotu.
Olga Kožená

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste o společenské odpovědnosti firem (CSR)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2151,22 %51,22 %  
ne2048,78 %48,78 %  

Graf

2. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a kladně, stručně prosím daný pojem vysvětlete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Budování veřejně prospěšných zařízení a různorodá podpora lokální (regionální) populace

CSR - odpovědný přístup firmy k podnikání a jeho dopadům na společnost a životní prostředí

CSR označuje zodpovědný způsob chování firmy vůči okolí - jak vůči životnímu prostředí, tak vůči skupinám lidí. Nejedná se tedy jen ekologii, CSR by mělo zahrnovat i další kroky vedoucí k pozitivnímu rozvoji celé společnosti nebo alespoň okolí firmy.

dobrovolný důraz na sociální a ekologické aspekty ve strategii firmy - nejčastěji odmítání korupce, transparentnost, dodržování lidských práv, využívání výrobků vyrobených např. z chráněných dílen, integrace ekologie a zájem o životní prostředí aj.

Firmě jde kromě zisku i o obecnou prospěšnost společnosti, spokojenost zaměstnanců i klientů, férovost.

Jedná se o integraci sociálních a ekologických hledisek do firemní kultury, strategie. Firma nehledí jen na vlastní zisk, ale chová se odpovědně i ke svému okolí.

Koncept na bázi dobrovolnosti, začlenění do rozhodování podniku nejen hlavní cíl - zisk, ale zaměřit se i na oblast sociální (pomoc druhým - nadace, firemní dobrovolnictví, příspěvky), enviromentální (GRI, doborovolné zveřejňování a zlepšování podnikových procesů s cílem snížit dopad na životní prostředí). Je součástí nefinančního reportingu.

koncept, na jehož základě firmy dobrovolně integrují principy odpovědnosti vůči společnosti, klientům a všem dalším stakeholderům, to vše za účelem zlepšení image (PR)

neslyšela

péče o stakeholdery, které jsou s organizací spojeni

Podle mě se jedná o odpovědnost firmy za veškerou svou činnost vůči okolí (tedy společnosti, ale i životnímu prostřtedí).

předvídání možných a hodnocení skutečných důsledků činnosti firmy ve vztahu k zákonným a morálním normám a zpětné ovlivňování této činnosti, aby nedocházelo k jejich překračování

Social Corporate Responsibility - chovani firem, ktere ma za ucel pusobit pozitivne na vsechny sve stakeholdery a vytvaret pro ne pridanou hodnotu, soucasne minimalizovat sve negativni dopady na okoli

Společenská odpovědnost firem - aktivity pro zvýšení konkurenční výhody na trhu, zaměření na environment a sociální oblast

společenská odpovědnost firem - firma se snaží řešit to, jak působí na své okolí - např řeší problematiku zatěžování životního prostředí, harmonizace profesního a rodinného života, podpora nadací atp.

společenská odpovědnost firem - zahrnuje aktivity realizované organizacemi pro dobro širší společnosti

Společnost se chová tak, aby podporovala životní prostřední, rozvoj obce, ve které působí apod.

zapojeni firem do dobrocinnych/socialnich/environmentalnich projektu vedle jejich komercniho podnikani

zodpovědnost například o neplýtvání energie, úspornost, snaha o třídění obalů, dopady na životní prostředí..

3. Znáte pojem firemní filantropie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2560,98 %60,98 %  
ano1639,02 %39,02 %  

Graf

4. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a kladně, stručně prosím daný pojem vysvětlete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivní podílení na dárcovských programech - charita, podpůrné programy nemocnic atd.

banka nakupuje obrazy, jako investice, a ty vystavuje ve svých prostorech

dárcovstvím firem, pro podporu dobrého účelu

Firemní filantropie je součástí CSR a jedná se o dárcovskou činnost, která obvykle souvisí s podnikatelskou činností firmy - například Microsoft v rámci firemní filantropie vybavuje počítačovou technikou různá výuková centra.

Firma přispívá na dobré věci - firemní dárcovství.

chovani firem, jehoz podstatou je podpora okolni spolecnosti

Investování vlastního času, peněz, předání zkušeností či financí formou dárcovství.

Mecenášství firem, sponzoring, provozování nadací

nejsem si úplně jistá, spojila bych tento pojem s firemním dobrovolnictvím? Měla by to být ochota firmy ukázat své sociální cítění vůči společnosti - tedy finanční příspěvky na nějakou dobrou věc, či zapojení se do dobrovolnických programů (klidně i krátkodobých), či pomoc s výstavbou něčeho (pokud se jedná o stavební firmu) apod.

neznám

podpora charitativních a dalších projektů na úrovni firem

prostá dobročinnost, výdaje firem na "obecně prospěšné věci"

viz csr

Vynakládání finančních prostředků na veřejně prospěšné aktivity

5. Jaká kritéria jsou pro Vás rozhodující při volbě bankovní instituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše poplatků3482,93 %82,93 %  
Důvěryhodnost nebo solidnost instituce3073,17 %73,17 %  
Množství a úroveň nabízených služeb2560,98 %60,98 %  
Dostupnost pobočky1639,02 %39,02 %  
Doporučení přátel nebo známých1229,27 %29,27 %  
Rodinná nebo osobní tradice24,88 %4,88 %  
Příjemný personál24,88 %4,88 %  
Filantropické aktivity instituce12,44 %2,44 %  
Reklama12,44 %2,44 %  

Graf

6. Jak moc je pro Vás při volbě bankovní instituce důležité, že je firemním filantropem? (Zvolte na škále 1-5, kdy 5=nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31741,46 %41,46 %  
21229,27 %29,27 %  
11126,83 %26,83 %  
512,44 %2,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.19
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.66
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:2
Modus:3

Graf

7. Myslíte si, že bankovní instituce své filantropické aktivity dostatečně prezentují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2048,78 %48,78 %  
nevím1843,9 %43,9 %  
ano37,32 %7,32 %  

Graf

8. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a záporně, uvítal/a byste, kdyby banky o svých filantropických aktivitách veřejnost více informovaly?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1860 %43,9 %  
nevím1136,67 %26,83 %  
ne13,33 %2,44 %  

Graf

9. Pokud ano, jaký způsob sdělování informací byste uvítal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky banky1144 %26,83 %  
Reklama v televizi, novinách, časopisech1144 %26,83 %  
Informační leták ve výpisu z účtu832 %19,51 %  
Blog banky s informacemi o aktuálních filantropických aktivitách28 %4,88 %  
Pravidelné CSR reporty14 %2,44 %  

Graf

10. Znáte nějaké bankovní instituce v České republice, které se aktivně věnují firemní filantropii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2970,73 %70,73 %  
ano1229,27 %29,27 %  

Graf

11. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, jmenujte alespoň jednu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna428,57 %9,76 %  
neznám17,14 %2,44 %  
Česká spořitelna a.s., GE Money Bank17,14 %2,44 %  
ČSOB, a.s.17,14 %2,44 %  
třeba KB17,14 %2,44 %  
ČSOB, KB17,14 %2,44 %  
ČSOB17,14 %2,44 %  
Česká spořitelna,17,14 %2,44 %  
Erste - Česká spořitelna17,14 %2,44 %  
tenhle dotazník je fakt hloupej... jak někdo může psát diplomku, kde je tohle jako hlavní výstup???17,14 %2,44 %  
ostatní odpovědi ING 17,14 %2,44 % 

Graf

12. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3585,37 %85,37 %  
ano614,63 %14,63 %  

Graf

13. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, jmenujte alespoň jednu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Daruj krev, daruješ zdraví

Finanční pomoc konkrétním zdravotně postiženým osobám

myslím, že ČS má nadaci podporující seniory

Nadace České spořitelny

Nadační fond České spořitelny a.s., GE - Rozumíme penězům - edukativní program pro studenty ohledně finanční gramotnosti

neznám

podpora detskych domovu

14. Které formy firemní filantropie jsou podle Vás v České republice mezi bankovními institucemi nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadace nebo nadační fond založený bankou2663,41 %63,41 %  
Peněžní dárcovství2151,22 %51,22 %  
Poskytování školení, vzdělávání nebo odborné pomoci1331,71 %31,71 %  
Dobrovolnictví zaměstnanců banky1024,39 %24,39 %  
Poskytování zázemí banky49,76 %9,76 %  
Zaměstnanecké sbírky37,32 %7,32 %  

Graf

15. Kterým směrem banky na českém trhu podle Vás nejvíce soustředí své filantropické aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora znevýhodněných spoluobčanů (handicapovaní, děti z dětských domovů, senioři)2868,29 %68,29 %  
Podpora vzdělávání1331,71 %31,71 %  
Podpora sociálního podnikání717,07 %17,07 %  
Podpora rozvoje regionů614,63 %14,63 %  
Podpora dobrovolnictví614,63 %14,63 %  

Graf

16. Byl/a byste ochotný/a prostřednictvím Vaší banky darovat peníze na konkrétní filantropickou aktivitu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1639,02 %39,02 %  
ano1434,15 %34,15 %  
ne1126,83 %26,83 %  

Graf

17. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ne, pokuste se prosím vysvětlit proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bankám platíme dost vysoké poplatky, pokud mají v úmyslu věnovat finance filantropickému projektu, ať to činí z vlastního zisku a nežádají o to klienty. Pokud budu chtít přispět nějaké nadaci nebo charitě, učiním to na základě vlastního výběru a uvážení, nikoli prostřednictvím banky.

Kdybych chtěla sama něco darovat, vyhledala bych si na základě svého mínění a ne na možnostech jedné banky.

Nejsem tak bohatá, abych financovala další lidi. Až já přijdu o práci, tak mi taky nikdo nepomůže.

nemohu si to finančně dovolit

nevěřím, že by prostředky dostali potřební

odpověď u otázky 16. ANO

Odpověděl jsem ne, protože banka má ze mě dost peněz (za vedení účtu, poplatky,...)

Preferuji dobrovolnictví, kdy dávám svůj čas, schopnosti a dovednosti, a hned vidím, jak má podpora pomáhá a co změnila. Nerada dávám peníze, o kterých nevím, kam doputují, zda je skutečně dostanou potřební a co se za ně pořídí.

to přece není principem firemní filantropie, aby přispívali lidé z venku organizace. To pak není filantropie, ale jen zprostředkování dárcovství

18. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, jakou částku jste maximálně ochotný/a věnovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100 Kč738,89 %17,07 %  
do 50 kč422,22 %9,76 %  
do 500 Kč422,22 %9,76 %  
do 1000 Kč211,11 %4,88 %  
více než 1000 Kč15,56 %2,44 %  

Graf

19. Byl/a byste ochoten/na se zúčastnit nějaké dobrovolnické akce pořádané Vaší bankovní institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na druhu akce2458,54 %58,54 %  
Ne819,51 %19,51 %  
Ano512,2 %12,2 %  
Nevím49,76 %9,76 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3073,17 %73,17 %  
Muž1126,83 %26,83 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-24 let2560,98 %60,98 %  
25-34 let1024,39 %24,39 %  
45-54 let37,32 %7,32 %  
35-44 let24,88 %4,88 %  
55 a více let12,44 %2,44 %  

Graf

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářský titul2048,78 %48,78 %  
Střední s maturitou1741,46 %41,46 %  
Magisterský titul37,32 %7,32 %  
Střední12,44 %2,44 %  

Graf

23. Současná situace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji a pracuji1536,59 %36,59 %  
Studuji1434,15 %34,15 %  
Pracuji1229,27 %29,27 %  

Graf

24. Jsem klientem/klientkou následující banky:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kb1024,39 %24,39 %  
Česká spořitelna717,07 %17,07 %  
ČSOB512,2 %12,2 %  
GE Money Bank 49,76 %9,76 %  
Komerční banka37,32 %7,32 %  
GE Money24,88 %4,88 %  
mBank12,44 %2,44 %  
mBank, Airbank12,44 %2,44 %  
Česká spořitelna, Air Bank12,44 %2,44 %  
Equa bank12,44 %2,44 %  
ostatní odpovědi Komerční banka, mBank, AXA - nejspokojenější jsem s mBank
ČS
GE Money Bank, ČSOB, Česká spořitelna
ČS, ČSOB, mBank
Unicredit
AirBank
614,63 %14,63 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Myslíte si, že bankovní instituce své filantropické aktivity dostatečně prezentují?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a záporně, uvítal/a byste, kdyby banky o svých filantropických aktivitách veřejnost více informovaly?

21. Věk

  • odpověď 18-24 let:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji na otázku 23. Současná situace

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste o společenské odpovědnosti firem (CSR)?

3. Znáte pojem firemní filantropie?

5. Jaká kritéria jsou pro Vás rozhodující při volbě bankovní instituce?

6. Jak moc je pro Vás při volbě bankovní instituce důležité, že je firemním filantropem? (Zvolte na škále 1-5, kdy 5=nejvíce)

7. Myslíte si, že bankovní instituce své filantropické aktivity dostatečně prezentují?

8. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a záporně, uvítal/a byste, kdyby banky o svých filantropických aktivitách veřejnost více informovaly?

9. Pokud ano, jaký způsob sdělování informací byste uvítal/a?

10. Znáte nějaké bankovní instituce v České republice, které se aktivně věnují firemní filantropii?

12. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?

14. Které formy firemní filantropie jsou podle Vás v České republice mezi bankovními institucemi nejčastější?

15. Kterým směrem banky na českém trhu podle Vás nejvíce soustředí své filantropické aktivity?

16. Byl/a byste ochotný/a prostřednictvím Vaší banky darovat peníze na konkrétní filantropickou aktivitu?

19. Byl/a byste ochoten/na se zúčastnit nějaké dobrovolnické akce pořádané Vaší bankovní institucí?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

23. Současná situace

24. Jsem klientem/klientkou následující banky:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste o společenské odpovědnosti firem (CSR)?

3. Znáte pojem firemní filantropie?

5. Jaká kritéria jsou pro Vás rozhodující při volbě bankovní instituce?

6. Jak moc je pro Vás při volbě bankovní instituce důležité, že je firemním filantropem? (Zvolte na škále 1-5, kdy 5=nejvíce)

7. Myslíte si, že bankovní instituce své filantropické aktivity dostatečně prezentují?

8. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a záporně, uvítal/a byste, kdyby banky o svých filantropických aktivitách veřejnost více informovaly?

9. Pokud ano, jaký způsob sdělování informací byste uvítal/a?

10. Znáte nějaké bankovní instituce v České republice, které se aktivně věnují firemní filantropii?

12. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?

14. Které formy firemní filantropie jsou podle Vás v České republice mezi bankovními institucemi nejčastější?

15. Kterým směrem banky na českém trhu podle Vás nejvíce soustředí své filantropické aktivity?

16. Byl/a byste ochotný/a prostřednictvím Vaší banky darovat peníze na konkrétní filantropickou aktivitu?

19. Byl/a byste ochoten/na se zúčastnit nějaké dobrovolnické akce pořádané Vaší bankovní institucí?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

23. Současná situace

24. Jsem klientem/klientkou následující banky:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

kožená, o.Firemní filantropie v bankovním sektoru (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://firemni-filantropie-v-bankov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.