Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Individuální integrace do běžné MŠ

Individuální integrace do běžné MŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Pánková
Šetření:17. 03. 2009 - 24. 03. 2009
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):25 / 21.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:12,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníkového šetření je individuální integrace zdravotně postižených dětí do běžné mateřské školy.Výsledky budou použity k závěrečné bakalářské práci

Odpovědi respondentů

1. Zajímá vás problematika integrace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1487,5 %87,5 %  
ne212,5 %12,5 %  

Graf

2. Víte co znamená pojem integrace ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1593,75 %93,75 %  
ne16,25 %6,25 %  

Graf

3. Myslíte si,že integrace je pro zdravotně postižené děti prospěšná ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %81,25 %  
nevím318,75 %18,75 %  

Graf

4. Které formě integrace dáváte přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zařazení dítěte do běžné třídy v mateřské školeotázka č. 5, zařazení dítěte do speciální třídy v mateřské školeotázka č. 5, zařazení zdravých dětí do speciální školy(integrace naopak)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zařazení dítěte do běžné třídy v mateřské škole1062,5 %62,5 %  
zařazení dítěte do speciální třídy v mateřské škole637,5 %37,5 %  

Graf

5. Byla byste ochotna studovat speciálně pedagogické přístupy a dovednosti,které jsou spojeny s integrací zdravotně postižených dětí do MŠ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %81,25 %  
ne318,75 %18,75 %  

Graf

6. Kde získáváte nejčastější informace o integraci ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborná literatura964,29 %56,25 %  
odborné semináře857,14 %50 %  
speciálně pedagogické centrum535,71 %31,25 %  
peagogicko-psychologická poradna428,57 %25 %  

Graf

7. Kterou formu vzdělávání upřednostńujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné semináře pořádané SPC1173,33 %68,75 %  
NIDV533,33 %31,25 %  
studium na pedagogické fakultě426,67 %25 %  
Smostudium320 %18,75 %  

Graf

8. Který typ zdravotního postižení by byla Vaše škola ochotna integrovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poruchy řeči1392,86 %81,25 %  
poruchy pozornosti a vnímání(poruchy řeči a chování)750 %43,75 %  
mentální retardace428,57 %25 %  
sluchové428,57 %25 %  
tělesné321,43 %18,75 %  
více vad321,43 %18,75 %  
autismus214,29 %12,5 %  
zrakové214,29 %12,5 %  

Graf

9. Pomohl by Vám při integraci souhrnný soubor s postupem "jak integrovat"

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %81,25 %  
ne318,75 %18,75 %  

Graf

10. Můžete uvést z jakých důvodů Vaše škola neintegruje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo nás neoslovil z řad rodičů,SPC,PPP541,67 %31,25 %  
nevhodné podmínky MŠ541,67 %31,25 %  
administrativa spojená s integrací433,33 %25 %  
z obavy pedagogů pracovat ve třídě s integrovaným dítětem216,67 %12,5 %  
z nedostatku informací18,33 %6,25 %  
nic18,33 %6,25 %  
neuvažovali jsme o integraci18,33 %6,25 %  

Graf

11. Kdo vás oslovil při integraci dítěte nejčastěji

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče dítěte990 %56,25 %  
speciálně pedagogické centrum110 %6,25 %  

Graf

12. Spolupracuje Vaše škola se speciálně pedagogickým centrem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1275 %75 %  
ne425 %25 %  

Graf

13. Pokud ano,jste vkontaktu se speciálně pedagogickým centrem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí770 %43,75 %  
speciální pedagog dochází k vám do školy220 %12,5 %  
telefonicky110 %6,25 %  

Graf

14. Hodnotíte spolupráci se speciálně pedagogickým centrem jako dostatečnou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1275 %75 %  
ne425 %25 %  

Graf

15. Myslíte si ,že by měl v případě integrace v běžné škole pracovat alespoň jeden speciální pedagog

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %81,25 %  
nevím212,5 %12,5 %  
ne16,25 %6,25 %  

Graf

16. Dodržuje Vaše škola vždy snížený počet dětí ve třídě z důvodů integrace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1168,75 %68,75 %  
ano531,25 %31,25 %  

Graf

17. Myslíte si ,že kraj vynakládá dostatek finančních prostředků na integraci_

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

18. Informace MŠMT případě nedostatků na integraci je ochotna vaše městská část dofinancovat deficit ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1062,5 %62,5 %  
ano637,5 %37,5 %  

Graf

19. Snažíte se získat finanční prostředky na integraci jiným zbůsobem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

20. Jaká jsou podle Vás největší negativa integrace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšený počet dětí ve třídě1280 %75 %  
finanční podmínky960 %56,25 %  
nedostatek asistentů pedagogů - kvalifikovaných853,33 %50 %  
nevhodné podmínky v MŠ640 %37,5 %  
nedostatečná vybavenost MŠ426,67 %25 %  
nedostatečná spolupráce s rodiči213,33 %12,5 %  
neochota pedagogů pracovat v integrované třídě213,33 %12,5 %  
malá informovanost pedagogů213,33 %12,5 %  

Graf

21. Co je pro Vás důležité proto,aby integrace bylá úspěšná

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dostatek finančníchb prostředků na kvalitní pomůcky, kvalifikované ped. pracovnice. V současné době máme dvě učitelky před bakalář.zkouškami -spec.ped.

Menší počet dětí ve třídě ,odborná úroven´pg sboru ,odpovídající vybavenost a finanční zajištění.Spolupráce s rodiči dítěte psychologem v případě potřeby kvalifikovaným asistentem.

ochota odovzdať kúsok zo seba

podmínky školy,finance,prostory

zájem pedagogů o problematiku

22. V čem vidíte největší překážky v individuální integraci

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nedostatečná odbornost a především nedostatečné vybavení .Zvlastní zkušenosti nemohu posoudit ,ale při učasti na různych seminářích,školeních vím že největším problémem je neochot úředníků co se týče financování asistentů pomůcek.......

nízká kapacita školy,omezené prostory

v neochote a obavách

velký počet dětí ve třídě

Zvýšilo se množství dokumentů pro žádost o peníze na integrované děti oproti minulému období, důvodem je podle kraje, že byly peníze jen na pokrytí 1/3 požadavků škol, jak MŠ tak i ZŠ, někdy je to i neochota rodičů ke spolupráci

23. Prostor pro další vyjádření co nebylo v v otázkách obsaženo

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Město má snahu vynaložit prostředky na bezbariérové přístupy do škol

Nedostatek pracovních sil- pedagogů/počet dětí/

Není lehké zajistit kvalitu předškolního vzdělávání při nedostatku personálu a odborných asistentů .Může být zpracovám ŠVP I individualní plán integrovaného dítěte sebelépe .Při nedostatečném zajištění nemůže plnit své cíle.

24. Pracovní zařazení

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ředitelka1066,67 %62,5 %  
učitelka533,33 %31,25 %  

Graf

25. délka praxe

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více746,67 %43,75 %  
6-10426,67 %25 %  
16-20213,33 %12,5 %  
11-15213,33 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pánková, P.Individuální integrace do běžné MŠ (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://individualni-integrace-do-bezne-ms.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.