Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > integrace a asistent pedagoga

integrace a asistent pedagoga

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Křivanová
Šetření:27. 04. 2015 - 15. 05. 2015
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník slouží jako výzkum k mé diplomové práci na téma Úloha asistenta pedagoga na základních školách, a protože se v běžných školách stále více objevují integrovaní žáci, bude české školství potřebovat i více asistentů. Pojďte, prosím, k této situaci vyjádřit svůj názor vyplněním pár krátkých otázek.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že by měli integrovaní žáci navštěvovat běžnou základní školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3470,83 %70,83 %  
ne1429,17 %29,17 %  

Graf

2. Jaká je podle Vás přijatelná hranice zdravotního znevýhodnění integrovaného žáka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím36,25 %6,25 %  
somatické, zrakové, sluchové, logopedické postižení, poruchy učení a chování, LMP v odůvodněných případech24,17 %4,17 %  
poruchy učení, ADHD, 12,08 %2,08 %  
ANO12,08 %2,08 %  
netuším12,08 %2,08 %  
dokud se zak sam obstara ve vecech oblekani, pripravy ucebnic12,08 %2,08 %  
Ta, která nenarušuje vyučování ostatních žáků12,08 %2,08 %  
Není na tom jinak co se týče zdravotního stavu než ostatní děti12,08 %2,08 %  
TO je právě otázka. Závisí na dítěti, rodičích, učiteli, složení třídy. Především není možné integrovat všechny děti.12,08 %2,08 %  
Hranice? Důvod integrace z hlediska postižení - zda se týká tělesného nebo mentálního. Mentálně postižený žák, která má snížený intelekt a přidruženou poruchu chování a učení může chod běžné třídy velmi narušit. 12,08 %2,08 %  
ostatní odpovědi případ od případu, nelze specifikovat
Je to velmi individuální, záleží na počtu dětí ve třídě, někdy na dítěti ani nepoznáte, že je integrované, ale má problémy ve vztahu se spolužáky, protože má jiné chování . Pokud je dítě nebezpečné sobě i okolí, do běžné ZŠ by chodit nemělo,
ľahké mentálne postihnutie
nesmí obtěžovat okolí,rušit výuku
děti s dys poruchami
To je velmi individuální, integrace tělesně či smyslově znevýhodněného žáka závisí rovněž na podmínkách školy, je to odvislé také od spolupráce s rodinou.
tělesné postižení středně těžké
Spuch
nerozumím otázce
Měl by s pomocí asistenta zvládnout bez větších obtíží učivo základní školy.
střední
Ani ne tak zdravotní, jako volní: musí sám chtít.
drobné poruchy, ale děti a rodiče mají zájem o vzdělání a reedukaci
zdravotní postižení - tělesné ano, málo žáků ve třídě max.10
Aby žák neomezil spolužáky ve výuce
fyzické postižení, lehká mentální retardace
dyslexie, dysgrafie, dysorthografie, dyskalkulie
tělesné postižení
Hranice by měla být dána schopností vzdělávatelnosti, dle posudky psychologa a psychiatra. Pohybový hedikep není překážkou integrace. Pro integraci smyslových hendikepů je nutný vždy asistent.
Záleží na tom, z jakého důvodu je integrován.
Kontroverzní otázka, na ní nelze odpověď jednou větou. Vše závisí na podmínkách školy, interakce rodičů se školou a dítětem a také mobilita jedinců s tělesným postižením, která je důležitým garantem pro úspěšnou sociální intergraci
záleží na typu postižení
smylové a nebo tělesné
individuální
Osvíjí se od počtu žáků. Tělesná postižení bych neomezoval, mentální po 65 IQ
¨tělesné postižení
Jedná se o to, zda žák je schopen vnímat to, co se mu říká a reagovat na to běžným způsobem.
schopnost alespoň částečné samostatnosti, neagresivní
to je individuální
dokud žák může plně vnímat vyučovací proces
SPUCH, ADHD
pokud nejsou podprůměrné rozumové schopnosti
Pokud jeho integrace neomezuje ostatní žáky ve třídě.
každé dítě se znevýhodněním je jiné,ať třeba má stejnou diagnózu pro jiného se hodí více speciální školství pro jiné běžná škola, hranice jsou především v nás samostných přijmout někoho, kdo je odlišný a potřebuje speciální prostředky a přístupy
Taková, aby s pomocí zvládl zapojit se do školní činnosti.
3572,92 %72,92 % 

Graf

3. S jakým typem zdravotního znevýhodnění by se podle Vás už žáci integrovat neměli?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím24,17 %4,17 %  
ADHD24,17 %4,17 %  
poruchy chování, podprůměrný intelektový výkon12,08 %2,08 %  
VOZIČEK12,08 %2,08 %  
MR12,08 %2,08 %  
autismus12,08 %2,08 %  
Poruchy chování, ADHD12,08 %2,08 %  
Nejde ani tak o typ zdravortního znevýhodnění, spíše o míru postižení.12,08 %2,08 %  
autisté12,08 %2,08 %  
Mentálně postižený žák, který má snížený intelekt, výraznou poruchu chování a učení,a který potřebuje osobního asistenta.12,08 %2,08 %  
ostatní odpovědi dle postižení, možností a spolupráce rodiny
ADHD s projevy agresivity fyzické i verbální.
stredne mentálne postihnutie a viac a deti s hluchotou a slepotou
tělesně postižení
to je u každého jedince různé a měl by tak rozhodnout pedagog a i rodič. Musí být vidno, zda žákovi i s jeho poruchou chování, učení či nějakým tělesným postižením, autista, aj. je v kolektivu ZŠ dobře. Jak v počtu dětí, tak v zájmu a pomoci o něj.
Pokud je tím výrazně ovlivněn běžný chod kolektivu třídy. Problém je např. integrace žáka s duševním postižením.
závažnější formy PAS
Autismus, smyslový a tělesný handicap
střední mentální postižení
Tento aspekt by měl vyhodnotit spec. pedagog, psycholog.
střední a těžké mentální postižení
střední a těžké mentální postižení, agresivita
Spu
(neumím odpovědět)
střední mr
mentální retardace, autisté, atd.
těžší mentální retardace
mentální, zrakové, sluchové,..
Těžký mentální hendikep - ale vždy by se to mělo řídit odborným posudkem, zda je ten člověk schopný vzdělávání.
lehké mentální postižení, zrakové a sluchové postižení
Otázka je velmi relevantní, neboť rozhodujícím faktorem pro integraci představuje stupeň potřeby péče a pomoci tělesně postiženým žákům. Zda práci učitele daný žák nějakým způsobem nezatíší a zda v opačném případě užívat služeb služeb asistenta pedagoga.
těžké a hluboké mentální postižení
s retardací a demencí
s žádným
Těžká mentální retardace
mentální postižení, když si svůj hendikem uvědomují
Stěžkým mentálním postižením
všechny, které jsou agresivní
těžké mentální postižení
s mentální retardací, autismem
MR, autismus
MR, autismus, vážné řečové vady
S poruchami chování nebo poruchami osobnosti.
zaleží, na tom, kam by by měli být integrování.třeba do MŠ klidně s těžkým handicapem (i středně těž.MR) třeba jen na dvě hodiny týdně, z vlastní zkušenosti vím, že nejtěžší je integrovat děti s poruchami chování, kteří jsou agresivní
asi individuálně. nemám moc představu
hluboká nebo těžká mentální retardace
3675 %75 % 

Graf

4. Máte zkušenost se vzděláváním integrovaného žáka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4083,33 %83,33 %  
ne816,67 %16,67 %  

Graf

5. Pokud máte zkušenost se vzděláváním integrovaného žáka, s jakým zdravotním znevýhodněním jste u něj setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE24,17 %4,17 %  
Nemám24,17 %4,17 %  
autismus24,17 %4,17 %  
Aspergerův syndrom24,17 %4,17 %  
somatické, zrakové, sluchové, logopedické postižení, poruchy učení a chování, LMP v odůvodněných případech24,17 %4,17 %  
dětská mozková obrna, ADHD, poruchy chování, autismus12,08 %2,08 %  
nesetkala12,08 %2,08 %  
PAS12,08 %2,08 %  
ADHD, aspergerův syndrom12,08 %2,08 %  
mentální retardace12,08 %2,08 %  
ostatní odpovědi všemi možnými -nejtěžší případ dívky na vozíku, komunikce přes asistenta pomocí znaků a obrázků, nemluvila, spastické křeče, ale poznávala nás CHODILA 1°X TÝDNĚ NA 3 HODINY
Např. ADHD - vulgární projevy, agresivita, neochota spolupracovat - v 28 členné třídě, kde byli další žáci s poruchami učení.
Adhd, Add, špecifické poruchy učenia
vozíčkář
autista + asperger
Několik Spuch, aspergeruv syndrom, sluchové postizeni
asistent pedagoga pro hyperaktivního kluka s dalšími syndromy
Nejednalo se o zdrav. znevýhodnění - byl to žák cizinec.
SPU, SPUCH, tělesné postižení, sluchové postižení, ADHD, ADD
LMD
ADHD, nezralost, dyslexie
autismus, lmr, dg, do,dk
ADD, ADHD, surdopedická porucha, logopedická porucha, tyfloped. porucha
lehká mentální retardace
ADHD
Šlo o středn+ě mentálně retardovaného muže, který se v 30ti letech rozhodl pro studium na střední odbporné škole, v oboru Stravovací a ubytovací služby. Úspěšně a bez asistenta obor zvládnul. Samozřejmě mu učitelé trochu upravili osnovy.
SPU, LMP, PAS
lehčí forma LMD diagnostikována těsně před nástupem do školy
sluchové postižení
Na vozíčku
zrakovým, tělesným i sluchovým
fyzické postižení
Slepota, vozíčkáři
sluchová vada, těžké adhd, autismus
ADHD, autismus
tělesné, zrakové, sluchové, kombinované
DMO, ADHD, SPUCH, Aspergerův syndrom
DMO, ADHD, SPUCH, autismus
DMO, ADHD, SPUCH, autismus, zrakové postižení
Aspergerův syndrom, poruchy učení, ADHD
s různými žáky se SPCH, Aspergerův syndrom, Atypický autismis, ADHD, Downův syndrom (středně těžká MR), SPU
..
mentální retardace, epilepsie
3368,75 %68,75 % 

Graf

6. Má tento žák přiděleného asistenta pedagoga?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3368,75 %68,75 %  
ne1531,25 %31,25 %  

Graf

7. Je podle Vás přítomnost asistenta pedagoga přínosem pro vzdělávací výsledky integrovaného žáka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4695,83 %95,83 %  
ne24,17 %4,17 %  

Graf

8. Je podle Vás přítomnost asistenta pedagoga přínosem pro vzdělávací výsledky školní třídy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3981,25 %81,25 %  
ne918,75 %18,75 %  

Graf

9. Je podle Vás přítomnost asistenta pedagoga přínosem pro Vás jako pro pedagoga?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4695,83 %95,83 %  
ne24,17 %4,17 %  

Graf

10. Pracoval/a jste v minulosti jako asistent pedagoga?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3266,67 %66,67 %  
ano1633,33 %33,33 %  

Graf

11. Napište, prosím, stručně jaké jsou podle Vás klady a zápory práce asistenta pedagoga.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tato práce je velmi náročná, navíc špatně finančně ohodnocená.12,08 %2,08 %  
..12,08 %2,08 %  
klady- práva ruka učitele,pomoc pro integrovaného žáka. ...zápory- občas se zaviní, že integrované Dítě už nic nezvládne bez pomoci asistenta12,08 %2,08 %  
klady: zkusenost a prace sama na sobe a uceni se trpelivosti/ zapory: neocenena prace jak financne, tak i ze strany zaka a jeho rodice12,08 %2,08 %  
Asistence u některých poruch mají pro žáka jen minimální přínos, PAS, ADHD, větší výhodu spatřuji ve výuce specializovaných tříd s malým počtem žáků a speciálním pedagogem se specializací na danou diagnózu.12,08 %2,08 %  
More dcera pracovala jako asistent pedagoga. Práce se jí líbila, ale chodila domů dost vyčerpaná hlavně psychicky. Měli by být vice ocenění12,08 %2,08 %  
Významná pomoc učitele, zklidnění třídy, závisí na osobnosti asistenta, mizerné finanční ohodnocení12,08 %2,08 %  
pomůže žákům,kteří to potřebují , ostatní žáci to mohou brát jinak než to ve skutečnosti je12,08 %2,08 %  
klady - pomoc s integrovaným žákem, ale i s chodem běžné třídy. Zápory - možnost rozdílných názorů, osobností pedagogů, postojů a chování k dětem.12,08 %2,08 %  
ZÁLEŽÍ NA OSOBNOSTI ASISTENTA, MĚLA JSEM VŽDY DOBRÉ, DVA JSEM ODMÍTLA PO TÉ, KDYŽ SE PŘIŠLI PŘEDSTAVIT. MUSÍ MÍT CO DĚTEM PŘEDAT A BÝT VZOREM. KAŽDÝ ASISTENTA DĚLAT OPRAVDU NEMŮŽE, MĚL BY PŘIJÍT A NEŽ ZAHÁJÍ PRÁCI ASISTENTA SE VYUČUJÍCÍ ROZHODNE O SPOLUP 12,08 %2,08 %  
ostatní odpovědi Někdy může působit jako rušivý element, nesmí zaujmout roli "poskoka " pro ostatní žáky, určitě má dobrý vliv na práci svého svěřence.
klady: môže sa venovať žiakovi a pomáhať mu, tak oslobodí pedagoga zápory: často to narúša priebeh hodiny, žiak sa za to hambí
Pokud je kvalitní, je vždy přínosem
klady - pomoc jak dětem tak pedagogům a usnadnit jim tak v mnoha ohledech práci. Zápor- nedoceněná a špatně ohodnocená práce
Nerozumím otázce, záleží na pohledu jednotlivce.
Velmi záleží na pojetí práce asistenta u třídního učitele - zda poskytuje metodické vedení, nebo řídí asistenta direktivně, zda a jak mu posyktuje důležité informace, apod. Vztah asistent - pedagog je klíčový pro celkový úspěch spolupráce.í
Kladem je individuální pece a pomoc pedagogovi, záporem jejich nízké finanční oceneni
zápory... je poskytován na 2-3 hod/den maximalne a to je malo. pozitiva-pomaha celkově třídě kráčet vpřed
Dle mého mínění vím jen o kladech - učitel by se nemohl dostatečně věnovat ostatním
+ naplnění pocitu potřebnosti, kontakt s dětmi s různými postiženími, odborný růst, - rodiče a žáci nedoceňují dostatečně tuto práci, nízké finanční ohodnocení
+ práce s dětmi, chuť pomáhat a pocit naplnění z práce, - nízké finanční ohodnocení, rodiče a žáci práci neocení
Asistent ve třídě fungujei z části i jako učitel, pomáhá, doučuje, vysvětluje v rámci Individuálního přístupu
někdy to vypadá jako permanentní hospitace
záleží na osobnosti, měla jsem asistentku, která pomohla dítěti i mně a v případě záchvatu dítěte zasáhla a taky asistentku, která pomáhala tím, že opisovala vše za dítě a to není pomoc ani pro dítě ani pro mě
práce asistenta je velký přínos jak pro učitele, tak pro dítě
záporem je nedoceněnost
podpora dítěte, prevence šikany, stmelování dětí
+ udržuje integrovaného žáka v přijatelných mezích pro ostatní žáky ve třídě i pro vyučujícího; - je to zásah do pracovního prostředí třídy a jednoznačně zatěžuje práci žáků třídy i učitele
pokud opravdu pracuje jako asistent pro daného žáka je to rušivý rušivý element - sledují jej ostatní žáci, mluví v hodině,... Pokud pomáhá celé třídě je to výhoda pro pedagoga, ale kde je smysl pro integrovaného žáka?
Kladem je především možnost pomoci žáku s hendikepem integrovat se mezi vrstevníky bez pocitu méněcennosti. Záporem může být snad jen jeho přítomnost ve třídě z pohledu třídního kolektivu.
klady - práce s dětmi, pomoc, zápory - narušení výuky (podle postižení dítěte)
Kooperace a interakce v komunikačním procesu (učitel - žáci - integrovaný žák - asistent) , % úspěšnost realizace IVP , všestranná komplexnost podpory a pomoci s integraci žáka. Nevýhody: Finanční ohodnocení práce, realizační rozvoj osobnosti asistenta
klady - individuální přístup, více času, zápory - určitá segregace žáka s postižením
Nevi
vyrovnání deficitu při hendicepu
klady: usnadňuje práci celé třídě, integrovaný žák má na koho se obrátit, zápory: malý plat!
Nenahradí učitele a není zcela jasné punzum nutných znalostí integ. žáka
+ pomáhá žákovi, začleňuje do kolektivu, - žák občas zakrní, ostatní ho berou, že to je tem "jiný", který musí mít pomocníika
Klady - pomáhá žákům, zápory - výuka je pomalejší
velká pomoc, ale nelze od něj očekávat, že vždy vše vyřeší ke spokojenosti všech
někteří asistenti nevhodně zasahují do života třídního kolektivu, klady-mnoho, hlavně pomoc dítěti ve všech směrech
klady - práce s dětmi, pocit, že člověk někomu může pomoci, zápory - malé finanční ohodnocení za náročnou práci, nedoceněnost asistentů
klady - práce s dětmi, pocit, že práce má smysl, zápory - finance, náročnost, nedoceněnost
klady - smysl práce, práce s dětmi, zápory - nedostatečné finance, nedoceněnost AP, neinformovanost veřejnosti
+ dlouhodobá práce s konkrétním dítětem, - nenaplněný pracovní úvazek
nevím, z jakého pohledu to myslíte, zápory - dítě se SVP může být díky asistentovi méně soběstačný, protože asistent mu pomáhá více než je třeba, přináší to také více práce pro učitele, protože by měl s asistentem spolupracovat, dávat mu instrukce a infor
může se věnovat problematickým oblastem žáka a podporovat ho, je třeba dobré komunikace a nastavení mezi pedagogem, asisetentem a žáky
Kladem je např., že učitel má pak méně práce, dětem se dostává více péče a pozornosti. Záporem této práce snad jen to finanční ohodnocení asistentů.
3879,17 %79,17 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že by měli integrovaní žáci navštěvovat běžnou základní školu?

4. Máte zkušenost se vzděláváním integrovaného žáka?

6. Má tento žák přiděleného asistenta pedagoga?

7. Je podle Vás přítomnost asistenta pedagoga přínosem pro vzdělávací výsledky integrovaného žáka?

8. Je podle Vás přítomnost asistenta pedagoga přínosem pro vzdělávací výsledky školní třídy?

9. Je podle Vás přítomnost asistenta pedagoga přínosem pro Vás jako pro pedagoga?

10. Pracoval/a jste v minulosti jako asistent pedagoga?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že by měli integrovaní žáci navštěvovat běžnou základní školu?

4. Máte zkušenost se vzděláváním integrovaného žáka?

6. Má tento žák přiděleného asistenta pedagoga?

7. Je podle Vás přítomnost asistenta pedagoga přínosem pro vzdělávací výsledky integrovaného žáka?

8. Je podle Vás přítomnost asistenta pedagoga přínosem pro vzdělávací výsledky školní třídy?

9. Je podle Vás přítomnost asistenta pedagoga přínosem pro Vás jako pro pedagoga?

10. Pracoval/a jste v minulosti jako asistent pedagoga?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křivanová, T.integrace a asistent pedagoga (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://integrace-a-asistent-pedagog.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.