Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak definujete člověka

Jak definujete člověka

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Koutná
Šetření:24. 01. 2012 - 10. 02. 2012
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem průzkumu je zjistit, jak dnešní společnost vidí člověka a kde tvoří hranici mezi člověkem a zvířetem. Výsledky průzkumu budou využity během veřejné diskuze. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Odpovídejte prosím spíše podle subjektivního cítění, než podle odhadu obecného výkladu (ze slovníků, encyklopedií, atd.).

Odpovědi respondentů

1. Jak byste sami definovali člověka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- je to živočich, příbuzný lidoopům, se zvětšenou mozkovou kapacitou a inteligenčním potenciálem

...

......

(tělo) + duše + duch

4 končetiny, hlava a něco mezi tím ;)

Biologická entita schopná vědomého rozhodování a jednání

Biologicky se jedná o příslušníka daného biologického druhu. Ze společenské stránky věci pokládám za podstatné, aby měl ještě navíc schopnost vnímat svojí vlastní osobu, chápat skutečnost "já existuji". Nejmenší děti a těžce duševně postižené lidi pokládám za jedince, kterým lidská práva přiznáváme na základě neobjektivních důvodů.

biopsychosociální bytost

Bohem stvořená bytost skládají se ze tří částí - tělo, duše a Duch. Jako takový je nadřazen všem ostatním bytostem a určen pro Život věčný (v nebi či pekle)

Bohem stvořená bytost, která je schopná se rozhodovat a emocionálně vnímat.

bytost fyzicky i psychicky fungující, bytost myslící

Bytost myslící, komunikující na více úrovních (řeč těla, mimika, jazyk), uvědomující si sama sebe a svoji životnost, transcendentální přesah

bytost samostatně myslící a rozhodující se nehledě na své instinkty či pudy, mající silné sociální vazby na okolí

bytost se základními i vedlejšími potřebami, myslící, uvažující, v rozhodování a jednání se řídí vlastnostmi, vnitřními pocity, zkušenostmi, znalostmi, svým jednáním účelně dokáže měnit věci, dokáže přemýšlet, jaký může mít jeho jednání dopad

Bytost schopná komunikace a socializace

bytost v lidském těle

Bytost, která má své potřeby.

Clovek je bytost schopna delat samostatna rozhodnuti a pocitat s nasledky. Pouziva rozum a povazuje se za nadrazeneho jinym zivocisnym druhum. Clovek vedome ublizuje ostatnim bytostem. Clovek je bozske stvoreni, ktere se vymklo z rukou svemu stvoriteli.

clovek je v podstate zvire jez ma vysokou inteligenci a moznost vyvijet nove veci...

Co se týče planety Země, je člověk nejvyšší bytostí ve smyslu vnímání.

cogito ergo sum

člověk

člověk - bytost schopna cítění a učení se

člověk - inteligentní živočich, schopný přemýšlet a uvědomovat si sám sebe, své pohnutky, chovaní a prožívání

člověk jako homo sapiens, jeden z dalších druhů žijící na Zemi považující se za "naddruh"

člověk je bytost s darem fantazie, kterou ale ne vždy umí využívat, nebo ji využít správně.

Člověk je bytost schopná existence. Od zvířete se odlišuje učením, sebeuvědoměním nebo inteligencí.

člověk je bytost, která je rozumově disponovaná, umí chápat, mluvit..

Člověk je bytost, která se nejvíce vyvinula z ostatních tvorů ve smyslu nejednat jen v rámci pudů, ale i na základě svých potřeb, přání, pocitů apod.

člověk je bytost, která si mohla dobrovolně vybrat mezi dobrem a zlem. je bytost, která hledá pokoj a lásku, ale jen málokterá člověk jí najde. je bytost, která neví co chce, protože se bojí, bojí se smrti, toho že po smrti už nic nebude

Člověk je bytost, která si uvědomuje sama sebe, subjekt socio-historické činnosti a kultury.

člověk je druh savce s vyvinutou inteligencí

Člověk je druh zvířete. Pouze o něco málo rozvinutější, má vyšší schopnosti k ničení přírody a sama sebe. Tohle asi blíží nejvíce.

Člověk je individualita a osobnost, která je schopna soužití s ostatními lidmi, ale jen za podmínky, že je schopna akceptovat povinnost být tolerantní vůči okolním vlivům. Jinak je to velmi nestabilní jednotka.

Člověk je nenahraditelný.

Člověk je tvor, který dokáže cítit a vnímat city ostatních. Dokáže se jim podřídit a vědomě koná své skutky.

člověk je tvor, který je schopen uvažovat o vlastní existenci

člověk je tvor, který si sám sebe uvědomuje a tvoří s ostatními druhy společenstvo, které se rozvijí. Je nedestruktivní vůči sobě a svému okolí.

Člověk je živá bytost, lišící se od jiných tvorů, schopností rozeznat dobro a zlo.

Člověk je živočich schopný logického uvažování, navazování na kulturní a historický vývoj a interakci ve společnosti.

Člověk je živočišný druh vyznačující se inteligencí a schopností používat řeč

Člověk je živočišný druh, který si uvědomuje sebe sama a dokáže myslet do budoucna.

člověk je žívý tvor, součást Země

Člověk má čtyři končetiny. Dvě z nich používá k pohybu a ty další dvě k ostatním činnostem. Myslí si, že je nejinteligentnější. Člověk není ve většině případů zvíře a také by se tak neměl chovat. Ale člověku není nic proti srsti a dělá si, co se mu zachce.

Člověk spojení těla a mysli, jeho nejdůležitější schopností je kreativita.

Člověk z biologického hlediska je jediný žijící zástupce rodu Homo. Existují poruchy, kdy člověk má tak nízkou inteligenci, nebo dokonce nemá žádnou inteligenci nebo paměť, že není schopen se učit (strčí ruku do ohně, spálí se, ale strčí ji tam znova, protože se nenaučil, že oheň pálí). S ostatními nabízenými odpovědmi v otázce 2. nesouhlasím, jelikož i zvířata si uvědomují sama sebe (pud sebezáchovy), mají paměť a schopnost učit se. Stejně tak věřím, že mají duši.

Druh živočicha.

existence

Existence, která samostatně přemýšlí, mluví a pracuje.

hloupý

homo sapiens

homo sapiens sapiens

homo sapiens sapiens

Homo sapiens sapiens - součást živočišné říše, jak jinak

homo sapiens sapiens neboli člověk moudrý

homo sapiens, schopný chůze po dvou končetinách, schopný myslet a uvažovat

hromada bílkovin

inteligentní bytost

Inteligentní bytost. Vrchol stvoření.

ja to živočišný druh, který si myslí, že je pánem všeho tvorstva

Jako bytost která byla stvořena Bohem a která v sobě nese určité vlastnosti které jsou odlišné.

Jako dosavadní nejvyšší formu zvířete.

jako entitu, která je schopna si uvědomit sama sebe

jako jeden z mnoha zvířecích druhů, žijících na této planetě

Jako myslící bytost schopnou vyjádřit pocity, myšlenky, touhy.

jako rozumovou bytost, ducha, co ma telo

jako samostatně myslící, jednající činnost

jako samostatně myslicího jedince

Jako vrchol stvoření na Zemi.

jako životní formu, jako každou jinou na této planetě, která jako jediná získala schopnost mluvit

Je stvořen k Božímu obrazu, ale neváží si toho, Boha nezná a často se zajímá jen o svůj prospěch...

Je to bytost stvorena k Bozimu obrazu

je to bytost, která je schopná uvažovat, ovládat sama sebe a uvědomuje si svou existenci.

je to bytost, která je schopná uvědomit si sama sebe jako jedinci, ale i z globálního hlediska, je to bytost s emocemi a schopností přemýšlet

Je to bytost, ktera se inteligencí povýšila nad ostatní bytosti a začala žít kultivovaně.

je to inteligentní tvor, který si osvojil mnoho dovedností, které dokáže zúročit; od ostatních tvorů se liší citovým prožíváním a celkovou psychickou stránkou

je to myslící bytost, která má city, rozlišuje mezi tím co je dobré a co špatné

je to osobnost se všemi biologickými, psychologickými a sociálními znaky, každá osobnost je originál

Jediná dosud známá hmota ve Vesmíru schopná vlastní kreativity.

Jedinec, který má právo na život

jedinec, který myslí, vnímá a jedná dle svých vrozených vloh

jedinec, který se chlubí tím,že myslí,ale přitom ničí svou planetu

jedinečná bytost, která se od ostatních tvorů liší uvědomováním si sebe sama

jediný tvor, který má dar řeči.

jedna hlava, dvě ruce, dvě nohy a jedno tělo

každá lidská bytost

každá lidská bytost

komplikovanou živou bystost s hříchy i ctnostmi, rozumem i citem, ovládaný vášněmi

Lidksá bytost

lidská bytost

lidská bytost

Lidská bytost plná emocí a tužeb.

lidská bytost se svými specifickými psychickými i fyzickými potřebami

lidsky myslící bytost

liny,

Metazoa, triblastica, chordata, mammalia. Podle filosofů se od ostatních zvířat liší rozumem.

myslici bytost, schopna citit

myslící tvor

Myslím, tedy jsem :-)

Napsal bych odpověď z encyklopedie, je mi líto.

nedokáži formulovat jasnou definici

nejdokonalejší, ale nedokonalá, bytost

nejhorší tvor naší planety

Nejsložitější živočich na světě

Nejúspěšnější zvíře.

nejvíce vyvinutý živočišný druh

Nejvyvinutější živočišný druh schopný složitých myšlenkových konstrukcí, plánování a normativního myšlení

Někdo, kdo má osobnost.

nemá ocas

Nepopsatelná ...věc.

nevim

nevim

nijak

odporná bytost, která vše ničí, nemoc planety

ojedinělý druh, v mnoha situacích ne příliš odlišný od zvířat

omyl

osoba, která má dvě nohy a myslí

Osoba, která má svědomí a dostatek rozumu, aby se dokázala odlišit od zvířat.

osoba, která může takřka všechno

Osobnost, bytost, stvoření, tělo+duše

Osobnost, která je jedinečná.

poctivá, pracovitá, ochotná

Pohybující se organismus vydávající zvuky

Považuje se za pána světa, ale chová se hůře jak zvíře...

příslušník živočišného druhu homo sapiens sapiens

Pyšné zvíře předstírající, že je lepší než všechno ostatní a popírající vlastní potřeby.

rozmazlený

rozumný dvounožec

rozumny tvor se schopnosti se rozhodovat

samostatná a jedinečná osobnost

samostatně fungující bytost

Samostatně myslící osoba, která si uvědomuje sama sebe, svou existenci i existenci nejen sobě podobných tvorů (lidí), ale i zvířat, rostlin, věcí..

savec, který vnímá moc a má potřebu něco nebo někoho ovládat

savec, žijící v koloniích, ničící planetu

sebedestruktivní hovado :-)

Smrtelná bytost se svobodnou vůlí.

Sobec

Sociální bytost, která logicky uvažuje a samostatně se rozhoduje.

Soubor myslenek a pocitu.

souhrn psychiky a fyzických vlastností

společenský tvor, který ovládá celou planetu

stvoření s vlastním názorem

Stvoření, které dokáže samo myslet, pracovat a využívat věci kolem sebe ke svému prospěchu

subjekt, který je členem společnosti a chová se podle určitých pravidel

tvor

tvor druhu homo sapiens

Tvor geneticky příslušný k druhu homo sapiens.

tvor schopný mluvit a myslet na vysoké úrovni

tvor vládnoucí světu, nebo si to spíš myslí

Tvor, co má emoce, mluví a myslí

Tvor, který byl stvořen a nádledně plozen. Je závyslí na zdrojích, nežijě věčně. Je zcela svobodný v prjevech, myšlení, ale neze za to zodpovědnost a to konečně před Bohem.

tvor, který dokáže rozpoznat co je dobré a špatné

tvor, který myslí a cítí a oplývá určitou mírou inteligence a považuje se za "pána planety Země"

Tvor, který se od zvířat liší tím, že dokáže myslet, uvažovat, komunikovat a jednat na vyšší úrovni, má svá práva a povinnosti.

tvor, který si uvědomuje sám sebe a svůj život

Tvor, ktorý má schopnosť myslieť a učiť sa, a občas to aj robí.

uvědomování si sebe sama, schponost tvořit umělecká díla

Velmi vyspělý živočich schopný myšlení, plánování, zodpovědnosti, atd.

Vlastnosti, které člověka odlišují od zvířat, jsou morálka a etika. Zřejmě také koncept umění.

Vyspělý tvor

vyšší myšlenkové operace- abstraktní...

zanedbatelny vo vesmire, ale pre seba je sam stredom vesmiru

Zrůda.

zvíře

žijící bytost jako já

živá bytost schopná přemýšlení a svobodného rozhodování se

živá bytost typická svým myšlením, kulturou a chováním

Živá bytost uvědomující si sama sebe a vztah k okolí

Živá bytost, jedinečná osobnost.

Živá bytost, která je jedinečná kus od kusu.

živá bytost, která má na rozdíl od zvířat svědomí, morálku a schopnost ovládat se.

živá bytost,savec, schopná přemýšlet a cítit

Živočich

živočich mně samé nejvíce podobný

živočich náležející k biologickému druhu homo sapiens sapiens

živočich společenský, u kterého se vyvinulo sebeuvědomění, inteligence a socializace, která nahrazuje některé přirozené pudy

živočich, který si uvědomuje sama sebe

živý inteligentní tvor

živý tvor, který je schopen vnímat svou podstatu

živý tvor, který je schopný sociálních vazeb a komunikace se svým druhem

2. Jakou definici byste si vybrali z následujících? (na místě té vaší)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk je bytost, která si uvědomuje sama sebe, subjekt socio-historické činnosti a kultury.8245,56 %45,56 %  
Člověk je jediným žijícím druhem rodu Homo. Je pro něj charakteristické vertikální držení těla, rozumová inteligence a schopnost mluvit. 5027,78 %27,78 %  
Člověk je spojení duše a těla.3318,33 %18,33 %  
Člověk je moudrý, znající živočich.84,44 %4,44 %  
Člověk je duše. (může se nacházet v různých tělech)73,89 %3,89 %  

Graf

3. Myslíte si že je možné definovat člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9150,56 %50,56 %  
ne5932,78 %32,78 %  
nevím3016,67 %16,67 %  

Graf

4. Myslíte si že je důležité definovat člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7541,67 %41,67 %  
ano5631,11 %31,11 %  
nevím4927,22 %27,22 %  

Graf

5. Které z následujících vlastností má podle vás zpravidla každý člověk? (jinak řečeno, bez kterých vlastností by člověk nebyl člověkem)(pokud podle vás může existovat člověk bez dané vlastnosti, nezaškrtávejte ji)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mysl13273,33 %73,33 %  
Vědomí12770,56 %70,56 %  
Emoce12468,89 %68,89 %  
Tělo12267,78 %67,78 %  
DNA rodu sapiens sapiens11362,78 %62,78 %  
Duše9854,44 %54,44 %  
Charakter9854,44 %54,44 %  
Páteř9552,78 %52,78 %  
Schopnost komunikace8547,22 %47,22 %  
Svobodná vůle7843,33 %43,33 %  
rozum7340,56 %40,56 %  
Úsudek7139,44 %39,44 %  
sociální chování6737,22 %37,22 %  
Rodiče5631,11 %31,11 %  
Schopnost řeči5530,56 %30,56 %  
5 smyslů2916,11 %16,11 %  
vzdělání2312,78 %12,78 %  

Graf

6. Věříte v existenci duše?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12267,78 %67,78 %  
nevím3519,44 %19,44 %  
ne2312,78 %12,78 %  

Graf

7. Jak byste definovali duši?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

21 gramů

21gramů

Abstraktní princip, který ovládá tělo - prožívání a chování.

anima

balonek

bytí

bytost, tělo

Člověk = Duch, duše a tělo . Tělo = povoz = hardware = základní stavební jednotka . duše = koně = procesor = ovládá tělo, pohyb, emoce . Duch = kočí = software = vlastní osobité JÁ každého člověka .

Duchovní podstata či povaha všeho existujícího

Duchovno v člověku, například svědomí.

duse je energie, ktera prochazi zkusenostmi hmotneho sveta aby se mohla navratit zpet do sveho domova, do Sac Khandu.

Duse je vse, co neni telo. Kazda myslenka, pocit, nutkani, vse nehmotne, co ovlivnuje a vytvari nas zivot.

duše - nitro, naše mysl, naše vnímání,cítění , prožívání...prostě vše co se odehrává mezi našim mozkem a tělem

Duše je duchovní část člověka.

Důše je jiný apekt náhlednutí na člověka jako celek.

Duše je kamarád, který nás nikdy neopustí.

duše je něco co nevíme co to je, ale víme že to máme

Duše je něco nehmotného, neviditelného v každém živém tvoru, náš duch. To, co po naší smrti zůstane a žije dál.

Duše je něco, co je v každém z nás. Je to součást každé osoby (osobnosti), která není hmatatelná.

Duše je součástí každého člověka a dodává schopnost fungovat tělu.

Duše je souhrn všech vnitřních projevů člověka (vnitřní neznamená, že nemohou být viditelné), kupř.: mysl, sebeuvědomění, víra, strach, charakter,...

Duše je stav v těle, tezko definovatelný, avšak specificky.

duše je to nehmotné, co má každý živočich. Duše je povaha, charakter, způsob vnímání světa apod.

duše je to, co po smrti člověka odchází k bohu

Duše je věc nehmotná, je to shromáždění našeho myšlení, citů, vjemů, je to věc nesmrtelná.

Duše je věčná, tvoří bytost člověka.

duše tvoří člověka, je nesmrtelná

Duši chápu jako to, co člověka dělá člověkem. Neznamená to ale, že to je něco, co objektivně existuje. Je to prostě soubor vlastností, všechny myšlenkové procesy, cit pro morálku a etiku, cit pro umění,... Se smrtí duše (podle mé definice) zaniká.

emoce

emocionální složka lidské bytosti

energie

existence nezávisle na hmotném těle

hybný princip člověka

charakter člověka

individualita jedince

Ja bez obalu

Já.

jakési vnitřní vědomí a mysl těla, nehmotná, ale nejdůležitější část těla

jako harddisc, který se po smrti těla vymaže a najde si jiné tělo

Jako Mounier osobnost: když hoří svíčka, je to to černé, neviditelné uprostřed.

jako něco nehmotného

Jako nějaký druh ''energie'', která dodává tělu charakter (soubor vlastností - emoce, intelektualita, chování, vystupování,...), do určité míry bytost, ve které sídlí, determinuje.

Jako podstatu našeho bytí, naše vědomí, to čím jsme

jako souhrn charakterových vlastností člověka, které ho činí jedinečným

jakýsi vnitřní charakter osoby

je JÁ každého člověka, osobnost, ego

Je to asi něco jako svědomí a vlastní Já, které člověk vnímá.

je to jakási forma energie, která se neustále stěhuje (koloběh smrti a zrození)

Je to jinými slovy nevědomí/podvědomí člověka.

Je to naše "já", která na základě karmy postupuje různými životy.

Je to něco v nás a existuje i mimo tělo (po smrti). Tělo je pouze chrámem (ale umřít se mi nechce:-)).

je to nehmotná forma bytí uvnitř těla člověka

je to neviditelná, nehmotná součást člověka

Je to ta netělesná část člověka, která žije a vnímá podměty.

Je to to, co nás odlišuje od zvířat - to co nám dal Bůh, abychom mohli s ním být a komunikovat, a také abychom mohli žít ve společenství (sociální cítění) Zajišťuje nám všechny výše uvedené a zaškrtané věci jako Svoboda, Charakter, (tedy mimo těla a DNA, i když DNA je předpokledem, že tělo bude jakýsi HW pro duši, pokud ji považujeme za SW)

Komplex názorů, myšlenek, životních zkušeností, emocí a prožitků tvořící mentalitu každého člověka.

kulturní odkaz těla

leda tak kruhem

lidske duchovno

má ji každá živá bytost,po smrti pokračuje někam dál

náplň nádoby, která dává nádobě smysl existence

naše druhé já

Naše vnitřní já. Ale je to spíše náboženský pojem.

Necítím se kompetentní otázku zodpovědět

něco co není vidět

neco jako ridici jednotka cloveka, ovlada nase chovani mysleni apod

něco neuchopitelného

něco v nás

něco, co definuje každěho člověka. je to část člověka, která není závislá na fyziologické podstatě.

Něco, co neexistuje v žádné formě, kterou si lidská mysl dokáže představit.

něco, v co se věří, ale nikdo zatím neprokázal, že existuje

nedokážu ji definovat

Neexistuje

nefyzická část člověka, ...........

nehmatatelná

nehmatatelná a nesmrtelná součást člověka

Nehmatatelná a neuchopitelná součást člověka/zvířete, bez níž by nebyl "kompletní". Dotváří jeho osobnost. Duši jako takovou považuji za asi nejzranitelnější část živé bytosti.

nehmatatelná forma člověka, která na Zemi zůstává i po smrti

nehmatatelná složka lidského bytí

nehmatatelná součást člověka, kterou se člověk odlišuje od člověka

Nehmatatelne svedomi.

nehmatelná, nedefinovatelná ..spojená s prožíváním, emocemi, vědomím, podvědomím

nehmotna cast lidskeho tela

nehmotná podstata člověka

nehmotná podstata života, racionálně a smyslově neuchopitelná a nepopsatelná

nehmotná součást člověka

Nehmotná součást těla, která určuje náš charakter

Nehmotná součást živých bytostí.

nehmotná, je v každém žijícím živočichu, který se dokáže rozhodovat

Nehmotné vyjádření osobnosti člověka

nemůžu definovat něco, o čem si myslím, že neexistuje......

nepojmenovatelná vnitřní osobnost člověka, které si je v podstatě vědom jen on sám

Nepopsatelna vec ovladajici kazdeho cloveka. nekoho min nekoho vic

nesmrtelná a jedinečná součást každého člověka.

nesmrtelny a elementarni soucast zive bytosti

neuchopitelná "věc" "spojená" s fyzickou schránkou těla. Podle mne by bez duše nemohl člověk fungovat ani se narodit

neurony

nevěřím

Nevěřím v duši ale v ducha.

nevěřím v ní

Neviditelná část těla, která nám povídá co a jak dělat.

neviditelná energie

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevim definovat

nevím, více méně ji ztotožňuju s myslí

Nevím...

nezničitelná forma energie

nic

nic které ovlivňuje mysl

nijak

nijak

nijak když nevěřím v její existenci

nijak, není co definovat

nitro

nositel vědomí, centrum myšlení a vzpomínek

Nositel zkušenosti.

Osobnost člověka.... jeho pocity, myšlení, chování

podstata

podstata

podstata člověka

podvědomí

Pokud mám možnost uvést, že v ni nevěřím, nechápu, proč ji mám definovat... trochu zmatené, nemyslíte?? Ale řekl bych, že je to psychický stav člověk... jakýkoli, takže nic "nadpozemského" - to je asi tak moje představa o "duši"

pozitivní nebo negativní energie, soubor informací, jež se po smrti člověka rozplyne po světě

Projevy našeho chování k okolí a sami sobě. Duše není hmotná a nedá se definovat.

Představa, kterou lidé nahrazují složité biochemické děje zodpovědné za naše myšlení, chování, povahu a řadu dalších věcí. Někdo chápe "duši" v náboženském slova smyslu, pro jiného člověka je to jen zjednodušující výraz, když chce mluvit / uvažovat o vlastnostech, které nepokládáme za "tělesné" (v uvozovkách, protože biochemické pochody vedoucí ke vzniku tzv. "duše" jsou také tělesné).

psychika člověka, jádro člověka

seskupení zážitků

software člověka

Software člověka.

Soubor nehmotných hodnot člověka, které ho utváří

Součást člověka

spirituální stránka člověka, to, co přetrvává i po smrti

srdce

stav mysli

Súbor vrodených alebo naučených reakcií na sociálne prostredie

Svobodná vůle člověka.

taková průhledná bublina co lítá

takové fouknutí, méně než nic

to je to co zůstane, když tělesná schránka zemře - city, vzpomínky

To něco co způsobuje, že existují živé bytosti. Něco mezi myslí a tělem-spojjuje tyto dvě "věci"

to Ono, co dělá každého jedinečným

třetí stupeň nadjá

uvědomění si

V základu jsou to, co považuji za duši, signály v mozku. Jinak je duše výmysl lidí kvůli strachu ze smrti.

vánek

vedomi

vlastní "já" člověka

vlastnost opodstatnit svou nesmrtelnost...pud sebezáchovy

vnitřek člověka, jeho pravá podstata

Vnitřní část člověka, která je schopná uvědomovat si a rozhodovat se.

vnitřní část člověka, která má nehnoutnou podstatu avšak hluboký význam

vnitřní energie člověka

vnitřní nehmatatelná část člověka

vnitřní pocity, intuice, vyvolávající nutkavé jednání a chování a prožívání

vnitřní síla člověka

Všechny nenahmatelné součásti člověka.

všechny smysly a vlastnosti

Základ člověka

Zvláštní esence, kterou má každý člověk jiný. Činí nás jedinečnými.

Zvnitřnělá část člověka (či jiné bytosti), která ho odlišuje od ostatních a určuje jeho pravé já.

Život.

8. Souhlasíte s touto definicí duše: Duše (latinsky anima) je v pojetí mnoha filozofických a náboženských systémů duchovní podstatou, která je vlastní živým bytostem. Tyto systémy považují většinou duši za nesmrtelnou, často nehmotnou. ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9653,33 %53,33 %  
nevím4525 %25 %  
ne3921,67 %21,67 %  

Graf

9. Proč ano, proč ne?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

..

...

...

...

...

.....

1

a co emoce a vnitřní prožívání..

a proč ne?

ako sa vie ze je nehmotna ?

ano - existuje i mimo tělo ne - je to příliš abstraktní a exaktní vědou neuchopitelné

ano - vystihuje přibližně to ,co si osobně pod tímto pojmem představuji

ano-duši nevidíme, je nehmotná

Ano, je to Boží dar a Bible jasně definuje, co bude s duší, až tělo zemře...!

ano, protoze je duchovni podstatou zivych bytosti

ano, protože tak to je

Ano, souhlasím s tím, že je vlastní všem bytostem (já napsala pouze člověk); s nesmrtelností/ nehmotností je to trochu složitější, ale nemůžu říct, že bych s tímto pojetím nesouhlasila.

Ano, takto nějak se slovo "duše" obvykle používá, pokud jde o náboženství. Myslím ale, že v dnešní době - kdy lidé chtějí mluvit o složitých věcech, ale nechtějí se moc učit ošklivé věci jako je chemie - lidé rádi rozprávějí o duši, ačkoli nevyznávají žádné velké světové náboženství, a jejich představy se mohou lišit.

Ano.

Ano. Je těžko pochopitelné aby to co se projevuje u každého člověka, to co projevuje nějaké city a má nějaké touhy aby bylo popíráno jako že neexistuje. Stejně jako nesmrtelnost, duše je sice vázána na tělo člověka ale myslím, že i tak každý cítí že smrtí to nekončí. Taky jak by mohlo. Myslím, že toto dokazují i vidění, která měli lidi když byli klinicky mrtví.

bez duše není člověk

bohužel nevím

Bůh na zem poslal po té co Ježíš Kristus odešel Ducha svatého aby pomáhal učedníků - apoštolům ve zvěstování Božího slova. Duch svatý je zde až do dnešní doby. Duch svatý jej jen jeden a je stálý - byl zde je a bude. Zato duše "končí" smrtí daného člověka a každý člověk má svou.

Co je viditelné je konečné, co je neviditelné je věčné.

Částečně ano. Nejsem si jistá pouze tou nesmrtelností.

Dává to smysl.

Definice dobrá jako každá jiná.

diskutabilní, např. vlastní živým bytostem a v závěru ji považují za nesmrtelnou...ale spíše souhlasím

Dneska mám pocit, že nic jako duše neexistuje.

doposud nikdo 100% nevyřešil, co duše je a jestli vůbec něco takového je. Záleží tedy pouze na názoru každého jednotlivce, co si myslí, že duše je. S č.8 souhlasím.

Duše (latinsky anima) opravdu je v pojetí mnoha filozofických a náboženských systémů duchovní podstatou! Ale nesouhlasím s tím.

duše člověka neumírá

duše je dle mého názoru určitě nehmotná a nesmrtelná, ale nemyslím si, že je vlastní pouze živým bytostem (např. duše místa, stromu, duše pramene)

duše je nehmotná, ale přitom váží 21 gramů...to jestli je nesmrtelná je velikou otázkou

duše je nesmrtelná a nehmotná

duše je nesmrtelná, jen si neuvědomuje svoji dřívější existenci

Duše je podle mne to, jaký je člověk "uvnitř" -viz má definice.

duše je podstatou člověka

Duše je pouze tělo.

Duše ná byla dána, abychom se stali skutečně živými.

Duše není orgán, nemá specifické místo na těle. Narozdíl od zlomené nohy nelze zlomenou duši operovat a srovnat šrouby, zraněné duši pomáhá jen pochopení, snaha jít dál a čas. Věřím tomu, že duše je nesmrtelná, že po opuštění tělesné schránky existuje dál.

duše přežívá do dalších životů

duše, pokud existuje, je pro mě něco čistě lidského, takže bych ji (jakkoliv se to může zdát sobecké), nepřiřadila ke všem živým bytostem. Na druhou stranu se pro mě od tělesné schránky liší právě tím, že je nehmotná a nesmrtelná

Duši může mít dle mého názoru i místo či předmět

energie je nezničitelná a neuchopitelná.

Chápu duši jako něco, co je vlastní pouze lidem. Ale upřímně si nemyslím, že bych zrovna já měl být ten povolaný, kdo má duši definovat. Pokud by měl každý svou vlastní definici duše, stal by se ten pojem v debatě nepoužitelný...

já nevím

je nehmotná, definována často prostřednictvím filozofických a náboženských systémů

Je rozdíl mezi duší a duchem (viz odpověď v ot.7 - Člověk = Duch, duše a tělo) Duše pouze ovládá tělo. Duch je tím, co dělá z každého člověka nesériovou osobnost

je to dost indiviuální a proti této definici nic nemám

je to forma energie, otázka je jak moc nesmrtelná a jak moc se recykluje do dalších generací

je to hezké

je to jedna z definic, celkem vyhovující

je to jednoduše otázkou víry - nesouvisí to sice s otázkou, ale spíš s dotazníkem jako takovým. Autor si zcela zjevně plete vědecké zařazení s otázkou o morální nadřazenosti člověka nad ostatními tvory. Ku příkladu je nevyvratitelné, že člověk je Homo sapiens sapiens, stejně jako se za člověka považuje i ten jedinec, který není schopný řeči či jiné komunikace. (otázka 5) Ovšem to, zda jsme morálně nadřazení, chcete-li "lepší" než zvířata, či zda zvířata ač nemohou mluvit, mají mít více práv podobných těm lidským, je úplně jiná věc, věc názoru, absolutně nezávislá na definici člověka.

Je to všeobecně tvrzené, proto s tímto názorem souhlasím v rámci komunity, ale nesouhlasím v rámci jedince.

ještě nikdy jsem duši neviděla a ani si na ní nesáhla takže předpokládám, že je nehmotná. Přestože je nehmotn jí velmi dobře vnímám a každý člověk je jiný nejen vzhledem, ale i svým charakterem, svým vnímáním světa a svým chováním a to je ta duše.

každá živá bytost má vnitřní pocity, i zvíře dokáže být ustrašené, nedůtklivé, přítulné, pocity považuji za nehmotné a jak souhlasím s onou nesmrtelností? - duše člověka je jedinečná záležitost, ale jen ten jedinec dokáže svou duši projevit slovy či činy. V tomto případě bych za nesmrtelnost duše považovala vzpomínky na chování a jednání daného člověka.

kdo videl dusi ze muze byt hmotna? duse je nesmrtelna, pouze se dostava do ruznych zrozeni aby prosla zkusenostmi a dostala se zpet do sveho domova

Když je odpověď nevím, tak nevím.

Lépe bych to neřekl

mám stejný názor

mé podvědomí si to myslí

moc slov

Myslím si, že duše je široký pojem, který se dá pojmout různě. Já jí chápu jako psychiku člověka, takže nehmotná je, ale nesmrtelná není.

myslím si, že to je pravda

myslím, že je to dobrá definice

Na mě příliš filosofická otázka.

naboženství povídá pravdu

Náboženství se na tom, že bytost má duši, zakládá. Člověk, který filozufuje se zabývá zpravidla duší, psychikou.

ne

Ne - "duše" přestává existovat s činností mozku.

ne - duše je smrtelná7

ne nesmrtelná ano duchovní podstatata

ne proto, že na žádnou duši nevěřím

NE proto, že nejsem filozof, neumím ji definovat, neviděl jsem ji, hovoří se o ní, ale v jiném kontextu, než je nad můj rámec chápání... tak jako nevěřím v boha (proto malé písmeno), tak nevěřím v nějakou duši...

Ne protože duše je Biblicky náhled na člověka jako celek. Není to samostatná substance

ne- nevěřím že rostliny např. vlastní duši ano- částečně považuji duši za nesmrtelnou

Ne, nemyslím, že všechny živé bytosti mají duši.

Ne, protože si myslím, že každý člověk má svojí unikátní duši, kterou nelze vyměnit, nahradit nebo dále použít.

něco mezitím

nedokáži vysvětlit

nehmotná ano, nesmrtelná ne

Nehmotna ano, nesmrtelna ne. Jako krestan verim ze vetsina dusi jak rika Bible jednou zanikne

nehmotnou proto, že ji nemůžeme vidět, nesmrtelnou proto, že věřím, že duše zemřelých jsou stále s námi

Nejsem si jistá tou poslední větou, jinak s definicí souhlasím

nemam duvod, co se da sdelit

nemám racionální zdůvodnění, spíše pocit, určitou představu

nemám vůči této definici výhrady, se vším souhlasím

Nemyslím si, že by duše byla nesmrtelná, podle mě zaniká spolu s tělem, když přestane fungovat mozek.

nemyslím si, že duše by měla být definovaná v souvislosti s něčím náboženským

není co definovat

není to definice

nepovažuji duši za duchovní podstatu

nesmrtelné jsou jen některé:) např. ta moje.. :) díky Pánu Ježíši. ale pořád je to podmíněné

nevěrec

nevěřím v duši

Nevěřím v duši - nevěřím v její definici...

nevěřím v efistenci duše

Nevěřím v existenci duše

nevěřím v její existenci

Nevěřím v nesmrtelnost duše.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím co je duše

Nevím, jestli je nesmrtelná.

Nic lepšího bych vymyslet nedokázala.

Nie nesmrteľná, nie nehmotná (= závislá na fyzickom prostredí), nie podstata, ale doplnok.

No, protože je duše podle mně osobnost člověka.

Plně s tím souhlasím, takhle nějak si ji představuji :)

podstata hmotná být nemůže a tím pádem ani smrtelná, věřím v převtělování

pravda

Proč?

Prostě ano.

prostě souhlasím

proto

protoze by to tak mohlo byt

Protoze duch cloveka je nezlomny, prekonava neprekonatelne, podili se na chrakteristickych crtach cloveka. Telo bez duse chradne a neprospiva...nevim proc si myslim, ze je duse nehmotna....i kdyz...jsou jiste pochybnosti o nesmrtelnosti...:)

protože

Protože bych to líp nevymyslela (aspoň myslím). (A promiň za ty krátký odpovědi,a le fakt mi nic nejde vymyslet. :( )

Protože člověk musí v něco věřit.

Protože duše nemusí být část těla. Nemusí být hmotná. Duše se projevuje v našem jednání

Protože je nehmotná

Protože mi je tato definice blízká, myslím si, že duše je něco nehmotného a hlavně nesmrtelného.

Protože neodporuje mému vlastnímu chápání duše.

protože sama nedokážu popsat, co duše je

Protože taková podle mě je.

Protože to tak cítím. Jiné vysvětlení pro tohle nelze najít...

Protože to tak také vnímám

protože tomu věřím

protože v to věřím

protože, proto

Protože.

první věta určitě ano, druhá je pojetím spíše jen náboženským

Singulární duše mizí se smrtí. Jediné, co může přežít je dílo a vzpomínky. To ale už není duše, protože to musí být zhmotněno nějakým nosičem a nemůže se to samo už dál rozvíjet.

souhlasím až na to nesmrtelnou, protože duši jde zabít, a to tím, že se podvolíme satanovi, že se ním necháme ovládat

souhlasím s "duchovní podstatou, která je vlastní živým bytostem" nesouhlasím s "duši za nesmrtelnou, často nehmotnou"

souhlasím s nehmotnou, neboť elektromagnetické záření taktéž existuje a je nehmotné, alespoň doufám, fyzika mi nikdy moc nešla, nesmrtelná - informace jež se někde zaznamenala se již nemůže smazat, energie jež byla vytvořena a čerpána taktéž ne

souhlasím že jde o jakousi duchovní nehmotnou sílu, podstatu. Pouze nesmrtelnost bych z toho vynechal, pojmy jako smrtelnost/nesmrtelnost jsou ve vztahu k duši irrelevantní

souhlasím, že duše je nehmotná, každopádně myslím si, že je smrtelná ve vázanosti na lidské tělo

Souhlasím, že je duše nesmrtelná.

Souhlasím, že je nehmotná, nesmrtelná a je dána živým bytostem, kteří s ní mohou něco dělat , když jsou ještě naživu.

Těžko můžeme vědecky potvrdit nebo vyvrátit

Těžko říct

to nevím

tvrzení je pravdivé...

V podstatě souhlasí s mou definicí, akorát v otázce smrtelnosti duše se nepřikláním na žádnou stranu.

Verim, ze je duse nehmotna a nesmrtelna a taky ze je vlastni vsem byrostem (i tem nezivym). Verim a doufam, ze je duse nasi podstatou a ze bez ni bysme nebyli nic vic nez hromada masa, slach a kosti.

věřím, že duše člověka existuje i po smrti, ale ne v hmotné formě

viz 7.

Viz má definice.

viz. otázka 7

Vystihuje mé pojetí duše

Zatím mi nikdo nepředvedl duši na fotce (i když pneumatik jsem viděla hodně)

10. Myslíte si, že zvířata mají duši?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12468,89 %68,89 %  
nevím3217,78 %17,78 %  
ne2413,33 %13,33 %  

Graf

11. Kde leží hranice mezi zvířetem a člověkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk jako jediný má opravdu svobodnou vůli, rozhodnutí zvířat jsou instinktivní.6335 %35 %  
Rozdíl je v psychice- člověk má jiné touhy a cíle než zvířata.5228,89 %28,89 %  
Hranicí je živočišný rod (určený DNA) (člověk je tedy homo sapiens sapiens). 5027,78 %27,78 %  
Hranice neexistuje, člověk je rovnocenným zvířetem.3519,44 %19,44 %  
Člověk se pozná podle schopnosti tvořit a komunikovat.2916,11 %16,11 %  
je rozdíl mezi skupinou zvířat, která chápe vlastní existenci (zrcadlový test) a zvířaty "ostatními"10,56 %0,56 %  
a i jinak10,56 %0,56 %  
člověk má nad zvířaty moc10,56 %0,56 %  
uvědomuje si sama sebe, co a PROČ něco dělá10,56 %0,56 %  
hranicou je to, čo človek považuje za spodnú hranicu pojmu človek10,56 %0,56 %  
nedokážu odpovědět10,56 %0,56 %  
Člověk si řekl, že je člověk, jenž převyšuje ostatní zvířata. To ho dělá jiným a jedinečným a dokud to lidkému druhu nikdo nevyvrátí, bude vc než zvíře.10,56 %0,56 %  
člověk má vůli spíše ovládat a svým potřebám přizpůsobit své životí prostředí a ostatní živé tvory, zvířata přijímají dané životí podmínky a přizpůsobují se jim10,56 %0,56 %  
člověk má rozum, vůli, emoce, tvoří, komunikuje, rozhoduje se, umí korkčně přemýšlet,...10,56 %0,56 %  
zvirata stvorena slovem Boha kdezto lide byli "vyplacani" Bozimi rukami k jeho obrazu aby panovali nadevsim ostatnim.10,56 %0,56 %  
vůle svobodného rozhodnutí10,56 %0,56 %  
člověk má morálku, neřídí se pouze svými sobeckými zájmy10,56 %0,56 %  
nikde, niektori ludia sa spravaju ako zvierata a niektore zvierata maju viac sucitu a lasky, sudrznosti ako clovek10,56 %0,56 %  
Ne, neexistuje, ale člověk není rovnocenným zvířatům, jelikož každý živočich je svá vlastní nezaměnitelná podstata, která je sama individualitou a originálem.10,56 %0,56 %  
podstata leží v živočišném druhu10,56 %0,56 %  
Člověk je jediné zvíře, které nadřazuje samo sebe nad ostatní živočišné druhy.10,56 %0,56 %  
sebeuvědomování10,56 %0,56 %  
to je snad jasné - DUŠE10,56 %0,56 %  
Člověk je velmi vyspělým živočichem.10,56 %0,56 %  
kdo ví10,56 %0,56 %  
Všechno je stejně nicotné.10,56 %0,56 %  
rozdíl je v rozumu10,56 %0,56 %  
Člověk je zvíře schopné uvědomovat si své biologické potřeby a více/méně je regulovat10,56 %0,56 %  
Človk si uvědomuje sám sebe. Je schopen používat rozum a je si vědom důsledku svých činů.10,56 %0,56 %  
a proto se chová ke zvířatům jako monstrum10,56 %0,56 %  

Graf

12. Zdál se vám tento dotazník těžký na vyplnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8044,44 %44,44 %  
ne8044,44 %44,44 %  
nevím2011,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Které z následujících vlastností má podle vás zpravidla každý člověk? (jinak řečeno, bez kterých vlastností by člověk nebyl člověkem)(pokud podle vás může existovat člověk bez dané vlastnosti, nezaškrtávejte ji)

  • odpověď Schopnost řeči:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdělání na otázku 5. Které z následujících vlastností má podle vás zpravidla každý člověk? (jinak řečeno, bez kterých vlastností by člověk nebyl člověkem)(pokud podle vás může existovat člověk bez dané vlastnosti, nezaškrtávejte ji)
  • odpověď sociální chování:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdělání na otázku 5. Které z následujících vlastností má podle vás zpravidla každý člověk? (jinak řečeno, bez kterých vlastností by člověk nebyl člověkem)(pokud podle vás může existovat člověk bez dané vlastnosti, nezaškrtávejte ji)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Jakou definici byste si vybrali z následujících? (na místě té vaší)

3. Myslíte si že je možné definovat člověka?

4. Myslíte si že je důležité definovat člověka?

5. Které z následujících vlastností má podle vás zpravidla každý člověk? (jinak řečeno, bez kterých vlastností by člověk nebyl člověkem)(pokud podle vás může existovat člověk bez dané vlastnosti, nezaškrtávejte ji)

6. Věříte v existenci duše?

7. Jak byste definovali duši?

8. Souhlasíte s touto definicí duše: Duše (latinsky anima) je v pojetí mnoha filozofických a náboženských systémů duchovní podstatou, která je vlastní živým bytostem. Tyto systémy považují většinou duši za nesmrtelnou, často nehmotnou. ?

9. Proč ano, proč ne?

10. Myslíte si, že zvířata mají duši?

11. Kde leží hranice mezi zvířetem a člověkem?

12. Zdál se vám tento dotazník těžký na vyplnění?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Jakou definici byste si vybrali z následujících? (na místě té vaší)

3. Myslíte si že je možné definovat člověka?

4. Myslíte si že je důležité definovat člověka?

5. Které z následujících vlastností má podle vás zpravidla každý člověk? (jinak řečeno, bez kterých vlastností by člověk nebyl člověkem)(pokud podle vás může existovat člověk bez dané vlastnosti, nezaškrtávejte ji)

6. Věříte v existenci duše?

7. Jak byste definovali duši?

8. Souhlasíte s touto definicí duše: Duše (latinsky anima) je v pojetí mnoha filozofických a náboženských systémů duchovní podstatou, která je vlastní živým bytostem. Tyto systémy považují většinou duši za nesmrtelnou, často nehmotnou. ?

9. Proč ano, proč ne?

10. Myslíte si, že zvířata mají duši?

11. Kde leží hranice mezi zvířetem a člověkem?

12. Zdál se vám tento dotazník těžký na vyplnění?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koutná, M.Jak definujete člověka (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jak-definujete-cloveka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.