Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Matematické schopnosti u dětí s narušenou komunikační schopností

Matematické schopnosti u dětí s narušenou komunikační schopností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Černínová
Šetření:09. 03. 2016 - 23. 03. 2016
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník bude sloužit k tvorbě praktické části diplomové práce ke zjištění vlivu narušené komunikační schopnosti (vady řeči) na schopnosti v matematice u žáků prvního stupně základní (praktické, speciální) školy) Je určen pro rodiče a učitele žáků s vadami řeči.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte, zda je dítě žákem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. ročníku;330 %30 %  
5.ročníku330 %30 %  
2.ročníku330 %30 %  
4.ročníku110 %10 %  

Graf

2. Uveďte počet žáků ve třídě: ____________________

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23220 %20 %  
8220 %20 %  
12220 %20 %  
24110 %10 %  
13110 %10 %  
22110 %10 %  
28110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:17.3
Minimum:8
Maximum:28
Variační rozpětí:20
Rozptyl:54.9
Směrodatná odchylka:7.41
Medián:17.5
Modus:23

Graf

3. Uveďte počet integrovaných žáků:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0330 %30 %  
1330 %30 %  
2220 %20 %  
8110 %10 %  
12110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.7
Minimum:0
Maximum:12
Variační rozpětí:12
Rozptyl:16.23
Směrodatná odchylka:4.03
Medián:1
Modus:0

Graf

4. Uveďte, zda ve třídě pracuje asistent pedagoga.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne770 %70 %  
ano330 %30 %  

Graf

5. Uveďte, zda na škole působí speciální pedagog.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano440 %40 %  
ne440 %40 %  
nevím220 %20 %  

Graf

6. Uveďte, zda je u dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potvrzena diagnóza narušené komunikační schopnosti, porucha učení nebo chování.990 %90 %  
pravděpodobný rozvoj narušení komunikační schopnosti, poruchy učení nebo chování (pozorovány obtíže);110 %10 %  

Graf

7. Uveďte, zda se konkrétně jedná o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dyslálii (patlavost, nesprávná výslovnost některých hlásek);660 %60 %  
vývojovou dysfázii (nepřesné vyjadřování, hledá slova, nerozumí pokynům, …);550 %50 %  
ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou);550 %50 %  
dysgrafii (porucha psaní);440 %40 %  
opožděný vývoj řeči (mluvit začal daleko později než ostatní děti);330 %30 %  
dyslexii (porucha čtení);330 %30 %  
poruchu autistického spektra;330 %30 %  
dyskalkulii (porucha matematických schopností);110 %10 %  

Graf

8. Uveďte, jak se dítě projevuje ve vyučování, ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledá slova, neumí věci řádně pojmenovat;770 %70 %  
objevují se nedostatky ve výslovnosti;770 %70 %  
motorický neklid;660 %60 %  
potřebuje více času na práci;660 %60 %  
obtíže s porozuměním textu, který sám čte;660 %60 %  
obtížně si vybavuje pojmy, používá opis, místo přímého pojmenování;550 %50 %  
řeč je nesrozumitelná;550 %50 %  
nedodržuje slovosled ve větě;550 %50 %  
při čtení domýšlí slova550 %50 %  
obtíže se zapamatováním textu (naučit se např. báseň);550 %50 %  
má malou slovní zásobu;550 %50 %  
používá holé věty;550 %50 %  
neumí zformulovat odpověď;550 %50 %  
objevují se dysgramatismy;550 %50 %  
má obtíže s porozuměním mluvené řeči;550 %50 %  
krátkodobá schopnost koncentrace;550 %50 %  
užívá slova neadekvátně významu;330 %30 %  
nechápe souvislosti mezi osvojovanými jevy a pojmy, učí se zpaměti;330 %30 %  
pracuje zbrkle;220 %20 %  
není schopen opakovat věty;220 %20 %  
není schopen vymyslet věty;220 %20 %  
čte nepřesně;220 %20 %  
mluví převážně jednoslovně;220 %20 %  
denní snění;110 %10 %  
výrazně rychlejší a přesnější než jeho vrstevníci, zadanou práci má hotovou výrazně dříve (a správně), při čekání na ostatní tyto ruší110 %10 %  

Graf

9. Uveďte, zda se dítě vzdělává

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v běžné třídě ZŠ770 %70 %  
ZŠ Logopedická110 %10 %  
ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné ZŠ;110 %10 %  
ZŠ pro děti s kombinovanými vadami110 %10 %  

Graf

10. Uveďte, zda je dítě v péči:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologa;660 %60 %  
klinického logopeda;440 %40 %  
logopeda v SPC pro vady řeči;440 %40 %  
neurologa;330 %30 %  
psychiatra;330 %30 %  
ORL;220 %20 %  
foniatra;110 %10 %  
logopeda ve škole;110 %10 %  
speciální pedagog110 %10 %  
logopedického asistenta ve škole;110 %10 %  
zdroj matka: není v péči odborníka110 %10 %  

Graf

11. Uveďte, zda dítě dochází…

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do SPC (speciálně pedagogického centra)660 %60 %  
do PPP (pedagogicko psychologické poradny)550 %50 %  

Graf

12. Uveďte, zda je dítěti ve škole poskytována speciální péče podle doporučení odborníka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %80 %  
ne220 %20 %  

Graf

13. Dítěti ve škole poskytována speciální péče podle doporučení odborníka, a to

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obtíže jsou zohledňovány ve výuce (např. delší čas na vypracování úkolů, ústní zkoušení místo písemného, zkrácené zápisy, …);675 %60 %  
dítě má individuální vzdělávací plán;562,5 %50 %  
dítě má možnost spolupráce se speciálním pedagogem;450 %40 %  
dítěti je přidělen asistent;225 %20 %  
dítě má stanoveny reedukační hodiny;112,5 %10 %  

Graf

14. Uveďte, zda dítě matematika baví:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím660 %60 %  
souhlasím330 %30 %  
spíše nesouhlasím110 %10 %  

Graf

15. Uveďte, zda je dítě v matematice úspěšné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím770 %70 %  
souhlasím330 %30 %  

Graf

16. Uveďte, s kterými obtížemi (vzhledem k věku) se dítě v matematice setkává:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není schopno řešit slovní úlohy, protože nerozumí textu;770 %70 %  
obtíže se zápisem slovní úlohy;660 %60 %  
neumí vyjádřit odpověď slovní úlohy;550 %50 %  
potřebuje často opakovat pokyny;550 %50 %  
vidí dobře, ale zaměňuje čísla při čtení (36x63);330 %30 %  
obtížně se orientuje v posloupnosti událostí (předtím, potom, včera, pozítří, …);330 %30 %  
dobře slyší, ale nerozumí ústním pokynům, zadáním;330 %30 %  
není schopno řešit slovní úlohy, protože neví, jakou operaci (+,-,x,:) použít;330 %30 %  
špatná orientace na číselné ose;220 %20 %  
neorientuje se v geometrickém obrázku;220 %20 %  
obtížně chápe jednotky času;220 %20 %  
žádné, matematiku zvládá přiměřene věku 110 %10 %  
nerozezná síť prostorových objektů;110 %10 %  
obtížná orientace v tabulce násobků;110 %10 %  
obtíže s pamětným počítáním;110 %10 %  
obtížně počítá po jedné (jedna, dvě, tři, čtyři, sedm, pět, čtyři, … nebo třicet osm, třicet devět, třicet deset, …);110 %10 %  
neumí porovnat čísla;110 %10 %  
nepozná, nepojmenuje reálné prostorové objekty (krychle, koule, …);110 %10 %  
vidí dobře, ale nerozlišuje jednotky délky;110 %10 %  
špatně se orientuje v číselné řadě;110 %10 %  
Počítá od tří let do sta+, v pěti řešil problém součtu nekonečna s reálným číslem, v osmi řeší procenta ve vztahu k bankovnímu účetnictví...110 %10 %  

Graf

17. Uveďte, jakým způsobem je s dítětem pracováno ve škole, pokud se vyskytují obtíže v matematice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální vysvětlení zadání;660 %60 %  
možnost delšího času pro plnění úkolů;550 %50 %  
lehčí typy příkladů;440 %40 %  
mírnější hodnocení;330 %30 %  
doučování ve škole mimo výuku (po vyučování);330 %30 %  
méně práce;330 %30 %  
žádný zvláštní přístup;220 %20 %  
možnost využívat tabulek násobků, jednotek, …;220 %20 %  
možnost spolupráce se spolužáky;220 %20 %  
pomoc při čtení zadání slovní úlohy110 %10 %  
individuální práce mimo třídu v rámci výuky;110 %10 %  
není problém110 %10 %  

Graf

18. Uveďte, zda je výše vybraný přístup(y) přínosný(é)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím440 %40 %  
spíše souhlasím330 %30 %  
nevím220 %20 %  
spíše nesouhlasím110 %10 %  

Graf

19. Uveďte, jakým způsobem je pracováno s dítětem doma.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denní práce z nutnosti, povinnosti;770 %70 %  
práce navíc pro upevnění učiva;550 %50 %  
práce navíc pro zábavu;110 %10 %  
každý den řešení zadaných DÚ, spíše formou zábavy.110 %10 %  

Graf

20. Uveďte, zda je dle Vašeho názoru výše vybraný přístup(y) přínosný(é).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím660 %60 %  
nevím220 %20 %  
spíše souhlasím110 %10 %  
spíše nesouhlasím110 %10 %  

Graf

21. Uveďte, co dle Vašeho názoru dítě vzhledem k vadě řeči postrádá, jaký přístup, co konkrétně by Vašemu dítěti mohlo pomoci. Ve škole i v domácí přípravě.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- lidský přístup pedagogických pracovníků - tzv. mělo by se jednat o poslání, nikoli o zaměstnání, jelikož kvality daného poslání není možno docílit jednotným přístupem a jakýmsi "škatulkováním" díky stanoveným metodám a osnovám

Dítě je AS + ADHD, nemá vadu řeči, pomineme-li skutečnost, že do pěti let prakticky vůbec nemluvil...

Dítě postrádá v současné době návštěvu u logopeda. Vzhledem k jeho vadě řeči mu byl doporučen klinický logoped, kterého momentálně rodiče shánějí. Ve škole bych uvítala větší časový prostor pro samotnou individuální výuku.

doma: pravidelná příprava v malém množství probraného učiva škola: čekám na další odborná doporučení z PPP, více času a individuální přístup chlapci prospívá

důsledný postup od lehčího ke složitějšímu, navazování na probrané učivo, zmechanizování platného postupu, možnost soustředit se pouze na jeden jev

Lepší práce na logoped. nápravě v předškolním věku.

Momentálně mě nic nenapadá,snažíme se mu pomáhat při učení

Možná méně hodnocení a známkování, když dítěti něco nejde, tak špatná známka ho demotivuje zkoušet to znovu a snižuje jeho sebevědomí. Naštěstí paní učitelka individuální přístup v rámci možností zvládá.

podnětnější domácí prostředí

soustavnou logopedickou péči, nejen 1x za 3 týdny v SPC

22. Pokud máte potřebu sdělit něco ohledně dané problematiky, co jsem výše neuvedla, využijte, prosím, tento prostor:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

.

Jak už jsem uvedla v předešlé otázce, je velmi obtížné najít v blízkosti bydliště klinického logopeda, ke kterému by žák docházel.

Klást důraz na zodpovědnost rodičů - naučit potomky správně se vyjadřovat před nástupem do školy.

Moc by mi pomohla zpráva z odborného vyšetření, které prý chlapec absolvoval již ve školce, údajně navštěvoval logopedickou třídu. Přes opakovanou žádost k rodičům, žádné odborné podklady z předchozích vyšetření jsem nezískala. Žák nedochází pravidelně do SPC, PPP. Je podána žádost o vyšetření v PPP. poznámka k otázce 11

Na práci speciálního pedagoga je vhodný pouze zlomek vystudovaných pedagogů daného oboru, jelikož tuto problematiku se nelze naučit, pokud není daný pedagog dostatečně vnímavý potřebám jakkoliv postiženého dítěte. Bohužel i za předpokladu, že těmito empatiemi pedagog disponuje, je nutno podotknout, že se jedná o práci, resp. poslání, které je vyčerpávající a po určitém časovém období dojde zákonitě k vyhoření, jelikož dle míry postižení jedince, dojde pedagog k závěru, že se jedná o děti téměř nevzdělatelné, případně vzdělatelné jen omezeně. Z čehož vyplývá, že nevidí žádné výsledky, což je pro jeho práci dosti deprimující. Vhodná je kombinace speciální pedagog x rodič - kdy dochází k pochopení daného problému u postižených dětí, přičemž získání takovéhoto vzorku pedagogů potřebných pro vzdělávací soustavu je téměř nemožný.

nemám

Nepotřebuji nic sdělit

problémy se projevují hlavně v jazyce, logika a operace v normě

V otázce č. 11 jsem zaškrtla PPP, protože bylo potřeba jednu z možností označit, ale dítě pravidelně nedochází ani do PPP ani do SPC.

23. Odpovídal jsem z pozice

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitele, pedagoga660 %60 %  
rodiče440 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černínová, P.Matematické schopnosti u dětí s narušenou komunikační schopností (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://matematicke-schopnosti-u-det.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.