Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Moderní výukové metody užívané na základní škole

Moderní výukové metody užívané na základní škole

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adriana Veitová
Šetření:24. 04. 2019 - 18. 05. 2019
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):41 / 37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.52:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na užívání moderních (inovativních) výukových metod učiteli na obou stupních základních škol. Získaná data budou využita pro účely diplomové práce.

Instrukce k vyplňování: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte vždy jen jednu odpověď. Pokud jste požádán/a o doplnění odpovědi, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Vaši pomoc, čas i zájem.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké metody ve výuce nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou inovativní733,33 %33,33 %  
většinou tradiční628,57 %28,57 %  
kombinaci tradičních a inovativních14,76 %4,76 %  
Kombinace různých14,76 %4,76 %  
oboje14,76 %4,76 %  
Záleží na učivu a časových možnostech. Tíhnu k inovativním a alternativnějším metodám, kdy přenáším dění výuky spíše na děti a snažím se nevolit výklad, ani metody závislé na mé osobě.14,76 %4,76 %  
50 procent tradiční, 50 procent tradiční14,76 %4,76 %  
kombinuji metody tak, aby výuka byla zajímavá14,76 %4,76 %  
výklad s psaním a kreslením a výpočty14,76 %4,76 %  
tradiční na výuku nového učiva a inovativní na opakování14,76 %4,76 %  

Graf

2. Zde prosím uveďte, které metody ve výuce nejčastěji používáte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Didaktické hry,diskusní metody, metody RWCT, frontální výuka

diskuze, vysvětlování, předvádění, řešení problémových situací

Frontální

Frontální

Frontální

Interaktivní hry, metoda dramatiky, projektové vyučování, kooperativní vyučování, metody kritického myšlení, myšlenkové mapy apod.

kombinuji

Kritické myšlení

metody kritického myšlení, výklad, vysvětlování, vyprávění, metody diskusní, didaktické hry, dramatizaci, pohybové metody

myšlenková mapa, brainstorming, problémové vyučování

Pracuji s médii, přeskupuji třídu, kladu neustále otázky a žáci se také ptají (vlastně se učí pokládat otázky). Pokud to jde, používám metody dramatické výchovy a vůbec herní metody. Výklad nenechávám stranou, ale nepřeháním to s ním. Spíše než výklad používám vyprávění.

praktické, kombinované, vysvětlování, nápodoba

Projektová, formativni

projektové vyučování, skupinové vyučování, pětilístek, individuální přístup, didaktické hry, práce s textem

slovní

tradiční, doplňované inovativními

Výklad, diskuse,projektor, práce u tabule, didaktické hry

výklad, samostatná práce, skupinová práce práce s učivem na kartičkách + vzájemná kontrola využití interaktivní tabule, CD přehrávače

Vzhledem k různorodosti směrem ke konci hodiny směřujeme k individualizované výuce, dost často používám metody pro rozvoj kritického myšlení, a výuku s prvky dramatu, aby se učení dětí spojovalo s prožitky.

Základem je aktivní učení, žáci a studenti si píší vlastní rukou poznámky, kreslí ilustrace, obrázky podle toho, jak to vidí u učitele. Promítnutí obrázků je na nic, s obrazovou informac se musí pracovat. Podobně v matematice nelze pouze promítnout příklad, k výsledku se musí dojít vlastní činností žáků i když podle vedení učitele nebo i s použitím elektronických učebních materiálů.

Ze slovních metod spíše dialogické - rozhovor, diskusi, často práci s knihou, textem, tvůrčí psaní, dramatizaci, myšlenkové mapy, brainstormingové metody a kooperativní učení.

3. V čem spatřujete přínos inovativních metod? Můžete uvést více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení motivace žáků1990,48 %90,48 %  
lepší fixace předávaných poznatků1152,38 %52,38 %  
pozitivní vliv na sebepojetí žáka1152,38 %52,38 %  
individualizace výuky1047,62 %47,62 %  
pozitivní vliv na klima třídy (soudržnost třídy, dobré vztahy mezi žáky)1047,62 %47,62 %  
rozvoj klíčových kompetencí942,86 %42,86 %  
možnost širšího repertoáru hodnocení žáků ze strany učitel523,81 %23,81 %  
prevence nekázně419,05 %19,05 %  
usnadnění práce učitele419,05 %19,05 %  
Že i mě práce baví, potřebuji nové podněty.14,76 %4,76 %  
Aktivizace žáka ve výuce. Spolupráce žáků. Rozvoj samostatného myšlení.14,76 %4,76 %  
snadná reprodukce, ukládání a opětovné využití14,76 %4,76 %  

Graf

4. V čem spatřujete nevýhody inovativních metod? Můžete uvést více možných odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náročné na přípravu učitele1676,19 %76,19 %  
náročné na organizaci výuky1257,14 %57,14 %  
náročné na udržení kázně ve třídě628,57 %28,57 %  
nelze je užít ve všech předmětech523,81 %23,81 %  
žádné nevýhody nemám14,76 %4,76 %  
Nespatřuji14,76 %4,76 %  
Ředitel je nerad vidí14,76 %4,76 %  
přístup k moderní technice mají pouze vyvolení učitelé, ostatní mají jen hubu a křídu14,76 %4,76 %  

Graf

5. Odkud čerpáte poznatky o inovativních výukových metodách? Můžete uvést více možných odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1466,67 %66,67 %  
kurzy, semináře, workshopy1361,9 %61,9 %  
odborná literatura1047,62 %47,62 %  
kolegové942,86 %42,86 %  
vysokoškolské studium838,1 %38,1 %  
Většinu znalostí si odnáším z vlastního samostudia z vysoké školy, kde jsem dostala plno podnětů, sem tam mi dobře poslouží facebookové skupiny učitelů14,76 %4,76 %  
návštěvy i v jiných školách14,76 %4,76 %  

Graf

6. Domníváte se, že je Vám k dispozici dostatek zdrojů, informací k tomu, abyste mohl/a užívat hojně inovativní metody ve výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, informací je dostatek, ale je obtížné je nalézt, chybí metodická podpora (např. komplexní přehled s návody a praktickými ukázkami na webu MŠMT)1152,38 %52,38 %  
ano733,33 %33,33 %  
ne, informací je dostatek, ale jsou spíše teoretické314,29 %14,29 %  

Graf

7. Jak hodnotíte výuku týkající se inovativních metod na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá1152,38 %52,38 %  
spíše špatná733,33 %33,33 %  
velmi špatná29,52 %9,52 %  
velmi dobrá14,76 %4,76 %  

Graf

8. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dobří učitelé učí dobře, špatným nepomohou žádné pomůcky a moderní metody.

Jakožto budoucí učitelé, kterým bylo vštěpováno fungování v duchu kritického myšlení, pokládám přednášky a výklad stokrát jinak za odraz toho, proč často vystudovaní učitelé skončí u frontální výuky. Neviděli totiž často nic jiného nejen v průběhu školní docházky na základní škole, ale dokonce ani na škole vysoké.

Výuka se opírá spíše o teorii, chybí praktické poznatky, které student získává přímo v terénu.

Záleží na konkrétních vyučujících

9. Jak hodnotíte metodickou podporu týkající se výuky inovativních metod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatná1257,14 %57,14 %  
spíše dobrá733,33 %33,33 %  
velmi dobrá14,76 %4,76 %  
velmi špatná14,76 %4,76 %  

Graf

10. Napište prosím, co by se v této oblasti mělo změnit, co byste uvítal/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

praktická školení, ukázky hodin

Souhrnnou metodiku s konkrétními ukázkami

Těžko něco odkoukat od kolegů, kteří si své know-how schovávají a nepodělí se, taky proč, když by za to nic neměli, zadarmo, když to jiní mají placené v nějakých grantech nebo jiných prebendách.

Uvítala bych školení, nápady od kolegů, praktické ukázky, pracovní listy, metodiky.

Více seminářů či video materiálů - s praktickými ukázkami hodin.

Všechny metodiky, oficiální dokumenty, školení, nejsou vůbec vedeny v duchu, kterým máme vést naše žáky. Výjimkou pro mě byly kurzy při Metě nebo individuální školení pro Hejného matematiku, či prožitkové kurzy hudební dramatiky.

11. Vybrané metody, prosím, subjektivně ohodnoťte jako ve škole, a to na stupnici 1-5 (1 = velmi dobré, 5 = velmi špatné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
didaktické hry1.9051.134
metody práce s textem2.1431.17
myšlenkové mapy2.6672.889
asociační metody2.5240.726
kognitivní metody2.2380.848
brainstormingové metody2.2861.061
dramatizační metody2.2381.134
komunikační metody1.6190.902
kooperativní učení1.810.63
metody tvůrčího psaní2.6670.794
pohybové metody2.2861.156
simulační metody2.0480.712

Graf

12. U vybraných metod prosím označte, jak často danou metodu užíváte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Jaká je Vaše zkušenost s didaktickými hrami (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy didaktických her, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

děti rády spolupracují a zúčastňují se jich, slož slovo

didaktické hry oživují učivo, jsou skvělé v jakékoli části hodiny - ráda je využívám při procvičování probraného/nového učiva - pexeso, různé kartičky (třídění nebo přiřazování)

Didaktické hry variujeme a spolu s vychovatelkou promýšlíme, jak se v rámci časových možností podpořit. Nestihnu-li něco já ve výuce, v družině se děti věnují tématu dále. Příkladem může být i hra molekuly, kdy při tělocviku zadávám příklady místo říkání čísel.

Dipo upevnění znalostí, pexeso , bingo s nasobilkou

dobrá

dobrá, jen není mnoho času ve výuce - bingo, riskuj, přemyslovský poklad

LOGICO, různé druhy pexes a karetních her, domino, matematické puzzle...

Mám s nimi dobrou zkušenost. Ale žáci na ně musejí být naladění.

Matematický král, já mám..., kdo má..., výuková pexesa, osmisměrky, double s vyjmenovanými slovy apod., násobilkový Černý Petr, běhačky ( kartičky s vyjmenovanými a nevyjmenovanými slovy a žák běží a hodí do správné krabice, Ekontíci - interaktivní aplikace - třídění odpadu...pohybové jógové hry

MONTESSORI

Nedokážu stručně popsat

některé jsou přínoosem

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

Příliš náročná otázka

Přínosem didaktických her je zpestření hodiny, motivace žáků ve výuce, nenásilná forma učení, rozvoj samostatného myšlení žáka, osvojování slovní zásoby, spolupráce a kompenzace absence sociálních podnětů a citových vztahů . Nevýhody jsou časová náročnost, možnost vzniku sporů, zklamání z prohry apod. Je třeba také se vyvarovat přílišnému sledování učebních cílů, které by převyšovalo podstatu hry a naopak. Hry: Hot seat, Taboo words, Speed dating, Activity, Telephaty, Simon says, Hangman, Who am I?, Crossword puzzle apod.

tajenky, kvízy, osmisměrky apod. - procvičení již probraného učiva, odlehčení hodiny, rozvoj zrakového vnímání

Velká ale musí být žáci zvyklí takto pracpvat6

Vytvářím si převážně sama, přímo na míru pro své zaky

Využití především jednorázově při výuce bezpečnosti práce a požární prevence (SŠ) na začátku roku nebo nácviky pracovních činností v praktickém vyučování (odborná střední škola)

Zahrnuji mnoho rozmanitých činností, zpestřují výuku, umožňují manipulaci s předměty, horší je klasifikace didaktických her. Používám kimovky, kvizy, soutěže, hádanky....apod

Zkušenost dobrá, žáci rádi hrají.

14. Jaká je Vaše zkušenost s metodami práce s textem (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy metod práce s textem, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

čtení s porozuměním, vyhledávání, dramatizace, reprodukce textu, vymýšlení příběhů - jejich dokončení

Čtení s předvídáním, Poslední slovo patří mě

dobrá

Dokončování příběhu, inspirace větou z příběhu (pro vypravování), dvojí zápisník - napíší větu z knihy, do druhého sloupce, co jim evokuje, připomíná, vypravují příběh, shrnutí, vyjasnění neobvyklých slov apod.

metoda tvůrčího psaní

Naprosto nevyhnutelné při hodinách literatury a dějepisu (které učím).

Některé děti nerozumějí co mají dělat

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

Nevim

porozumění čtenému, najdi v textu ...

poslední slovo patří mě; pětilístek, diamant, vyhledávání slov podle daného kritéria (slovní druhy,..), vyhledávání hlavní postavy, charakteristika hl. postavy apod. - zajímavé pro žáky, nácvik porozumění textu, utváření vlastního názoru

Používání textu k cíleném získání potřebných informací a na druhou stranu i psaní nutných textů i bez ohledu na gramatiku, ale s přesností údajů, například nácvik vyplňování pracovních dokumentů, psaní materiálových listů, faktur, objednávek atd. Při čtení pochopení psaného sdělení, pracovní dokumentace, popisu pracovních postupů atd.

práce s textem provází veškerou výuku... - nevýhoda: některé děti v nižších ročnících (1., 2. třída) mají se čtením potíže - výhoda pro žáky s vizuální pamětí

Pro rozvoj kritického myšlení se věnujeme rozborům textů, čtení s porozuměním téměř každou hodinu českého jazyka. Nejlepšími učebnicemi pro podporu běžným učebnic od Wágnerové jsou nové učebnice od Dity Nastoupilové. Pracujeme s grafickou podobou textu, tvoříme myšlenkové mapy na základě textu, vyhledáváme slova podle zadaných podmínek.

Příliš náročná otázka

Texty v anglickém a německém jazyce musí být krátké, zajímavé a srozumitelné. Osvědčené je podpořit je obrazovým a sluchovým materiálem. Je třeba pracovat s klíčovými slovy a popřípadě s myšlenkovou mapou. Problém využívání práce s textem shledávám u žáků s chudou slovní zásobou, u žáků s SPU a především v problematice čtenářské gramotnosti.

typo metody jsou založené hlavně na porozumění textu, rozvoj pozornosti, kritického myšlení, rozvoj pozitivního vztahu ke knize. Neměla by nahradit čtení technická stránka a komiks. Používám Výpisky, slovní vetřelci, doplnění vhodných slov do vět, orientace v textu.

UČEBNICE, KNIHY, ČASOPISY, ČLÁNKY, PC,

Velká, v odborných předmětech nejdůležitější metoda

Zlepšuje se čtenářská gramotnost

Žáci s ním rádi pracují. Nejčastěji využíváme ve čtení.

15. Jaká je Vaše zkušenost s myšlenkovými mapami (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy metod myšlenkových map, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

dobrá

Mentální mapy - obrázky + pojmy /více obrázků, piktogramů atd./

Mentální mapování má svou historii. Používání symbolů, čar, obrázků barev, stručnosti textu, klíčových slov má své velké výhody. Vhodné při opakování učiva, řešení problémů, lze používat i na 1. stupni ZŠ. Nevýhody žádné nevidím.

Myšlenková mapa je skvělá věc, ale musí mít strukturu. A to jen tak někdo neumí. Nelze pouze kupit pojmy vedle sebe.

myšlenková mapa je velmi přínosná, na 1. stupni vytváříme základní myšlenkovou mapu, kterou tvoříme společně na tabuli, papír, programy v PC nepoužíváme

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

Nepoužívám

nepoužíváme

Neužíváme

Nevim

nevím moc jak s nimi dále pracovat, proto je nepoužívám

pojmové mapy, občas asociační mapy

Před projektem, na který se chystáme nám pomůže s organizací, děti si uvědomí, co je čeká a v jaké posloupnosti, plánují, jinak při výuce přispívá k zpřehlednění učiva ( rozdělení přírody, živočichů...). Názvy metod …?

Příliš náročná otázka

V první třídě není ještě tak hluboká míra struktury, ale pokládám za užitečné děti učit, na jakém principu myšlenkové mapy fungují. Využíváme je zejména k evokaci a otevření nového tématu.

Velká, oblíbená

Výhody - lepší pochopitelnost složitějších problémů, získání strukturovaného myšlení, snadnější osvojování slovní zásoby, zefektivňuje učení. Nelze však uplatnit u všech žáků. Metoda řetězení v programech FreeMind, XMind, Kdissert.

využívám v naukových předmětech (přírodověda, vlastivěda) - opakování již probraného učiva nebo jako motivace před novou látkou (zjišťuji co děti o dané problematice vědí)

využívám zvláště v hodinách PRV, PŘ, VL, výuka slovních druhů, vyjmenovaných slov, před psaním slohu na určité téma...

Žáky baví, každý muže něco doplnit

16. Jaká je Vaše zkušenost s asociačními metodami (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy asociačních metod, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

???

Asociační metody využívám jen zřídka.

asociační řetězec, dvojí zápisník

Brainstorming, ale výjimečně.... Hra na "popcorn", nevýhoda je vysoká hlučnost a tím pádem je malá pravděpodobnost zachycení "správného nápadu"..

dobrá

kreativní abecedu

lepší zapamatování nových poznatků, co tě napadá, když se řekne ...

Nejvíce asi využíváme hru asociace nebo tvoření asociací na základě podmínek (počáteční písmeno, první slabika apod.).

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

Nevim

nevím

Nevím

Nevyužíváme

Při vyučování pochopení velmi abstraktních jevů v elektrotechnice, elektronice, programování, kde je třeba propojit pouze tušené jevy nebo projevy daného zařízení, jejich řízení, používání, atd.

Příliš náročná otázka

Špatná, žákům dlouho trvá

U asociačních metod je třeba počítat s určitými vědomostmi, které žáci mají o dané problematice. Kreativní abeceda, brainstorming apod.

utřídění myšlenek dětí - nejlépe ve skupině využívám před výkladem nové látky - nebo jako shrnutí látky probrané

Ve výuce jazyka nevyhnutelné.

Velmi malá, teprve se ucim

výhoda - vzájemné učení, myšlenková mapa

17. Jaká je Vaše zkušenost s kognitivními metodami (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy kognitivních metod, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

alfa box, časová osa

Časová osa, pexesa..

Dobrá

dobrá

Hry k zapamatování, zejména ty názorně demonstrační nebo praktické, které v žákovi zanechají významnější dojem. V rámci projektových dní si žáci odnáší nejvíce poznatků a dovedností.

kognitivní metody hodně využívají znalosti, zkušenosti, dovednosti, řešení problémů. podporuje myšlení jedince a ovlivňují jeho prořívání neobyčejného prostředí. Nemají snad žádné nevýhody.

Malá, učím se

Navazování na předchozí znalosti, vědomosti, dovednosti, intuitivní pokusy o pokračování a využití toho, co již žák nebo student zná a rozvíjí to dále.

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

Neméně důležité. Poznávání je součástí procesu učení.

Nevim

Nevím

Nevýhody kognitivních metod shledávám především ve výuce ve třídách § 16 odst. 9. ŠZ.

Nevyužíváme

Pracovní listy? Asi dost dobře nevím, co se jimi myslí. :(

procvičování paměti , přínosné

Příliš náročná otázka

rozvoj myšlení výuka čtení (analyticko-syntetická metoda) dedukce

Ve vyučování nezbytné, slouží k získávání nových poznatků - metody slovní (výklad, vyprávění, vysvětlování, prezentace)

VÝZKUMNÁ, POKUSY,OBJEVITELSKÁ

zabavování dětí, které jsou napřed, doplňovačky a rébusy

18. Jaká je Vaše zkušenost s brainstormingovými metodami (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy brainstormingových metod, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- burza nápadů (jednotlivce nebo skupiny) - logické myšlení + podpora ve skupině při vymýšlení - problém je někdy nepřehlednost zapisovaných informací

0

Brainstorming využívám výjimečně.... Hra na "popcorn", nevýhoda je vysoká hlučnost a tím pádem je malá pravděpodobnost zachycení "správného nápadu", nebo alespoň jakéhokoliv nápadu. Brainwriting je podle mne výhodnější..

Dejme hlavy dohromady a poradíme se, jak to udělat. "Neříkejte, že to nejde, poraďme se jak to udělat, aby to šlo." (citát V. M.)

Hodně souvisí s asociačními metodami. Velmi oblíbená metoda, která funguje. Je vhodné při ní nekritizovat a nehodnotit, protože to zabíjí aktivitu, kreativitu. Nevýhoda při využívání ve větším kolektivu - problém s udržením kázně.

Je dobré je použít, pokud už žáci mají nějaké povědomí o pojednávaném problému. Tím se vyhneme miskoncepcím.

lístečková metoda, banka nápadů

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

nepoužívám

Netradiční řešení, každý může být přínosem. Rozvoj kreativity. Klasický brainstorming - fakt nevím, jak se jmenuje :))).

Nevim

Nevím

Nevyužíváme

Prakticky neumím u malých děti vyuzit

Příliš náročná otázka

Přínosem ve výuce jazyků, procvičování slovní slovní zásoby, rozvoj samostatného myšlení žáka, seberealizace žáka, vzájemná inspirace žáků. Je však třeba zvolit vhodné téma. Brainstorming, Clustering (ve hře Telepathy), Brainwriting (osvědčenější metoda především pro žáky, kteří nejsou průbojní a potřebují více času) a Kreativní abeceda.

Špatná

učení se od sebe navzájem, hledejte řešení

V první třídě se pouze učíme, co to brainstorming je a využíváme ho v rámci evokace.

Volné psaní - děti píší vše co je k danému tématu, problému napadá bez ohledu na gramatiku nebo pracují ve skupinách a zapisují totéž; lze také říkat a zapisuje učitel; děti, které mají obtíže se psaním tuto metodu odmítají

žádná

19. Jaká je Vaše zkušenost s dramatizačními metodami (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy dramatizačních metod, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

děti mají rády, využívám úplnou hru a pantomimicko-pohybové

dobrá

Dobrá

Dobra, používám v hodinách slohu

dramatizace určitých situací z běžného života dětí dramatizace situací nebezpečných, s návodem, jak se chovat dramatizace přečteného textu/příběhu - děti mají dramatizaci ve velké oblibě (zvl. děti menší/1.st. ZŠ)

Dramatizační metody moc nevyužívám, jen občas - jsou náročnější na prostor, který namám. Občas využívám při projektové výuce. Žáci rádi přijímají různé role .Někdy využívám v mediální výuce.

Efektivně využívané při nácviku první pomoci ve vyučovaných oborech, nebo při nácviku součinnosti pracovníků ve skupině (praktické vyučování a odborný výcvik)

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

Nevim

Nevím

pantomima, dramatizace textu

Pantomima, k předvedení jakéhokoliv pojmu, slova atd... Ve dvojicích, nebo samostatně.

Příliš náročná otázka

Přínosem je prožitek, uvědomění. Situační scénky.

SOCIÁLNÍ UČENÍ

Škola a divadlo úzce souvisejí. Takže přinejmenším četba v roli (v češtině a v dějepisu) je podle mne potřeba. Lepší je ale jít s dramatizací více do hloubky. Divadlo je zážitek a to současná škola vyžaduje.

Špatná

těžko se mi zapojují všechny děti, hraní rolí

Využívám při osvojování slovní zásoby, frází všedního dne, k učení říkanek, básní a písní.

Využívám v rámci literární výchovy - dramatizace čteného textu, rozvíjí představivost; některé děti se stydí a nedokáží se uvolnit.

Využíváme je hojně, zejména co se týká řešení výchovných situací. Nejvíce využíváme živé obrazy.

20. Jaká je Vaše zkušenost s komunikačními metodami (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy komunikačních metod, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

akvárium, obří papír, sněhová koule, bzučící skupiny

Diskuse, Poslední slovo patří mě - mezi dětmi jsou oblíbené; obtížně se zapojují introvertní či stydlivé děti

DISKUZE, DIALOG

dobrá

Dobra, řešíme tak klima tridy

komunikace mezi dětmi, komunikace dítě - dospělý/učitel, rodič komunikace s cizím člověkem pozdrav, požádání, poděkování komunikace v různých situacích běžného života i v situacích mimořádných

Komunikace mezi učitelem a žáky nebo i žáky, vedoucího pracovní skupiny a pracovníků ve skupině je základ. Nácvik komunikace mezi zákazníkem a pracovníkem (neříká zákaznici "paničko, nebo paninko", ale umí slušně hovořit osobně i v telefonických hovorech.

Komunikaci jsme přítomni v každé situaci. Nejčastěji diskutujeme, nebo se ubíráme směrem heuristické metody.

Komunikační kruh s předmětem. Mluví jen jeden, držíme se tématu. Variace - jen jedna věta, jen jedno slovo..

Nekázeň ve třídě

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

Nevim

Nevyužíváme

Příliš náročná otázka

Přínosem je vůbec jen to, že se děti učí vzájemné interakci. Rozhovor, diskuse.

rozvoj slovní zásoby, argumentuj

rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, výklad, vyprávění, rozhovo, dialog a diskuse

Špatná, nelze vždy využít

To je samozřejmost v každé hodině.

V cizím jazyce se zaměřuji především na komunikační metody. Využívám je například ve vysvětlování slovíček, abych vyvolala u žáka tzv. "aha" efekt. Žák si tak přijde na řešení sám a lépe si ho zapamatuje. Doplňuji však o text, poslech či video. Zaměřuji se na situace všedního dne. Popis obrázku, rozhovor, řízená diskuze apod.

Většinou používám při práci ve dvojicích a menších skupinkách - výuka cizího jazyka. Umocňují učební aktivitu, používám při besedách, výstavách, při analýze SWOT, šest klobouků

21. Jaká je Vaše zkušenost s kooperativním učením (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy metod kooperativního učení, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

???

děti se učí spolupracovat, naslouchat druhému, hra na učitele

Děti se více poznávají navzájem, i spolužáky, se kterými by se jinak nedali do řeči apod. Učí se ohleduplnosti, kompromisu apod. Skupinová práce, práce ve dvojicích

Dobrá

dobrá

Kooperace je základ pro práci ve skupině, vzájemná pomoc mezi žáky. Vynikající výsledky vzájemného učení, podpory a společného dosažní cíle. V teoretickém vyučování i praktickém vyučování a praxi. A i v životě.

Kooperativní učení je velkým přínosem. Aktivně zapojuje žáka do výuky, který přebírá nějakou zodpovědnost, posiluje interpersonální vztahy. Žáci se vzájemně obohacují o své poznatky a zkušenosti. Nevýhodou mohou být spory ve skupině, projevování dominantního žáka nebo naopak nějaký žák se ani nesnaží být skupině prospěšný. Párová či skupinová práce.

Moc nepoužívám

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

Nevim

Nevyužíváme

Osvědčuje se v herogenních skupinách, kdy platí odpovědnost za každého člena skupiny - velmi intenzivní spolupráce mezi členy. Velmi se osvědčily při řešení vnitřního konfliktu - šikana

Postupně se učíme pracovat nejen na své autonomii, ale i autonimii celku. Skupinová práce, práce v centrech dle programu Začít spolu je příležitostným ozvláštněním výuky. Ne vždy je čas se věnovat něčemu do větší hloubky.

Práce ve dvojicích a ve skupině. Projektové vyučování.

Příliš náročná otázka

Samozřejmost. Nikdy se nenaučím nic lépe, než když to budu učit ještě někoho jiného.

skládačka, čísla ve skupině

spolupráce při hodině je vždy vítaná činnost, děti si pomáhají, předávají zkušenosti a často dokáží i vysvětlit potřebné problémem mohou být jednotlivci, kteří se "vezou" a málo spoléhají sami na sebe

vidím pouze výhody, každý je zapojen, jeden se učí od druhého

Výborná, žáci si sdílí své vedomosti

Vzájemná spolupráce je pro mnohé žáky obtížná, většina dětí pracuje raději samostatně.

22. Jaká je Vaše zkušenost s metodami tvůrčího psaní (přínosy, nevýhody apod.)? Uveďte také prosím konkrétní názvy metod tvůrčího psaní, které užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

PC PROGRAMY

dokončení ukázky, hamburgr

Malá, u malých žáků moc nepouzivam

Náročné pro mladší školní věk. Osobně ale využívám metodu malovaného čtení, kdy některá slova jsou nahrazen obrázky-žáci vytváří vlastní krátké příběhy.

nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda

nepoužívám, děti v mé třídě nemají dostatečně osvojené samostatné psané, trvalo by to moc dlouho a ani nevím, jak bych s tím měla pracovat

Nevim

nevím

Nevím

Nevyužívám

Nevyužíváme

Podporuje rozvoj myšlení, řešení problůmu. tvůrčí psaní a brainwritting lze propjit - vzít pohlednici, obrázek a navodit problém a řešit ho - napsat k tomu cokli, co žáka napadne - rozvoj asociace, děti nerady píší,radši problém řeší ústně.

Postupně se zkoušíme věnovat tvůrčímu psaní. Zkoušeli jsme autodiktát. V první třídě jsme ale zatím tolik příležitostí neměli, vzhledem k limitům, kdy ještě všichni žáci neovládají psaní natolik, aby psali kratší slohové útvary.

Příliš náročná otázka

Rozvíjí kreativitu, vyjadřovací schopnosti.

Samozřejmost téměř při každé hodině.

tady mám málo zkušenost

tvůrčí psaní příliš nevyužívám - snad výhledově, se staršími dětmi (učím třeťáky)

V určitých situacích je třeba provést zápis o provedené práci, servisním úkonu, výsledcích měření, protokol atd. Žáci musí zvládnout jak obsah, tak formu, úpravu, styl. I bez ohledu na gramatiku, to už se dá dočistit.

Ve výuce jazyků nevyužívám vzhledem k časové náročnosti (pro žáky i na opravování), nedostatku slovní zásoby a obtížnosti. Tato metoda je mezi žáky méně oblíbená.

zkušenosti dobré, rozvíjí slovní zásobu, fantazii apod. popis, vypravování, tvorba příběhu apod.

23. Jaké metody výuky preferují žáci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inovativní1047,62 %47,62 %  
tradiční29,52 %9,52 %  
Kombinuji metody 14,76 %4,76 %  
kombinaci obou metod14,76 %4,76 %  
podle skladby dětí ve třídě14,76 %4,76 %  
Kombinace výklad,hra, diskuse, tabule14,76 %4,76 %  
Je to velmi individuální, i když některé děti se obrací k tradičním metodám jen proto, že doma nejsou nastaveny hranice, pravidla, která jim pak tvoří jistoty, ke kterým se mohou vracet, pohybují se pak v prostředí, kde si jsou jistější.14,76 %4,76 %  
nelze jednoduše popsat, v různé třídě, době a situaci j využitelná vždy jiná metoda14,76 %4,76 %  
cokoli, co zpestří výuku a je to alespoň trochu zábavné a nové14,76 %4,76 %  
Baví je to, co má nějaký smysl, užitek i zábavu14,76 %4,76 %  
někomu tradiční, někomu inovativní, záleží na jednotlivých žácích, nelze paušalizovat14,76 %4,76 %  

Graf

24. Uveďte prosím, jaké máte zkušenosti s užitím inovativních metod u žáků v souvislosti s efektivitou výuky (kolik se toho naučí, jak umí užívat poznatky v praxi apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

co si sami zjistí, lépe si pamatují. Informace od spolužáků vnímají lépe, navzájem se učí (vysvětlují, opravují) a své poznatky umí v praxilépe používat

Efektivita je spíše vyšší - právě že si více pamatují, něco neobvyklého zažili...

Efektivita výuky pomocí inovativních metod je dobrá, rozvíjí samostatnost a tvořivost žáků. Žáci snáze uplat%nují získané poznatky a dovednosti v praktickém životě. Myslím, že ještě hodně převládá na školách trasmisivní výuka. Při testování žáků (MŠMT) je vidět, jak moc poznatky využívají.

Lepší zapamatování učiva

Lepší.

naučí se toho méně, ale umějí to používat v praxi

POZNATKY V PRAXI VYUŽÍVAJÍ LÉPE NEŽ UČITEL

Příliš náročná otázka

Skoro žádné

V rámci první třídy je pro mě inovace příjemným ozvláštněním, ne normou. Postupem let chci otevírat možnosti inovativních metod a od pravidel se posouvat k vytváření vlastních aktivit, k autonomní práci jednotlivců.

Ve středních odborných školách všech typů získávají počáteční odborné vzdělání, dobré základy ze kterých mohou čerpat i když některé věci nikdy v životě nepoužijí, je to součást jejich učení do života.

Velke, někdy ale musím opakovat, neboť fixace učiva nebyla

velmi záleží na počtu dětí a hlavně při skupinách na správném rozdělení

většinou lépe zabírají tradiční metody

výsledky jsou lepší

Vzhledem k požadavkům na zvládnutí množství učiva jsou náročnější časově. Efektivita výuky je vyšší, ale projeví se později. Normativní klasifikace pak výsledky takové práce není schopna ohodnotit.

Zatím nevidím příliš přínos, uvidíme až ve vyšším ricniku

zkušenosti pozitivní - výuka bývá efektivní, žáci více akční, další využití poznatků v praxi většinou dobré

Žáci si musí na inovativní metody zvykat postupně. V případě, že je umějí používat jsou velmi efektivní. Ale na druhou stranu jsou pro mě velmi náročné a zařazují-li se do výuky velmi často nejsou pro žáky zajímavé, považují je za okoukané a preferují klasickou výuku.

Žádné

Žák je schopen naučit se a zapamatovat si více poznatků vlastní zkušeností a zábavnější formou než pasivním přijímáním informací.

25. Uveďte prosím, jaké máte zkušenosti s užitím inovativních metod u žáků v souvislosti s aktivitou žáků (zájem o učení, spolupráce s učitelem):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aktivita je vítána, hrají si na učitele, vyhledávají info na internetu i v knihách, předávají info ostatním

Aktivitu sice lze vynutit, ale nejlepší je, když to žáky baví. Nejlépe je to vidět u kurzů autoškoly, kdy se každý těší na řidičák a dělá všechno pro to, aby ho získal, jsou aktivní a nové metody je baví.

BAVÍ JE TO

Čekají spíše na aktivitu učitele

Je to velmi individuální. Některé žáky nemotivuje téměř nic, někteří vítají i tradiční metody. Za podstatné pokládám různorodost a obměny ve výuce.

Kladné. Ale pokud je využívám příliš často, dochází přesně k opačnému efektu, děti jsou z inovativních metod otrávené.

Lepší.

moji žáci vítají každou novinku a zpestření výuky, spolupracují rádi mezi sebou, nechají si radit a pomáhat od rychlejších spolužáků i od učitele, mají zájem se naučit co nejvíce

Pokud se využívají systematicky, dochází k aktivizaci žáků ve výuce. Frontální výuka, hlavně ve spojení s vyšším počtem žáků ve třídě jim pak umožňuje "vegetovat" a nevyvíjet námahu a nepřemýšlet. Proto při využití aktivizačních metod mohou působit bezradně a obávají se vyslovit jakýkoliv názor.

Příliš náročná otázka

spíš dobrá

spíše se do hodiny zapojí, ale pokud je téma nezajímá, je těžké je zaujmout i s inovativními metodami

Typo metody žáci velmi vítají. Frontální výuka (někdy to bez ní nejde) je nebaví a žáci jsou většinou pasivní. Hra většinou závisí na spolupráci všech, která umocňuje učební aktivitu.

Velkou, někteří žáci, ale tyto metody berou jako (úleva a nic nedělat)

velmi dobrá

většinou lépe zabírají tradiční metody

Vyšší zájem, váží si, že pro ně učitel dělá třeba něco neobvyklého, jiného

Zájem jen o některé např hry, soutěže, diskuze

Zapojí se všichni, baví je

Žáci se na hodiny těší a výuka je baví. Jsou více motivováni a více si toho pamatují.

Žádné

26. Uveďte prosím, jaké máte zkušenosti s užitím inovativních metod u žáků v souvislosti s chováním žáků vůči učiteli (respekt, zájem):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Chování je spíše přátelské, kolegiální, přesto mají před učitelem respekt - uvědomují si hranice. Jsou však i žáci a jejich počet se zvětšuje, kteří nemají žádný respekt a chtějí si dělat, co chtějí. Záleží na přístupu, jak umí žáka motivovat k práci, jak ho "vede". inovativní metody jsou pro ně, z mého pohledu, lepší.

Ano, zvyšuje respekt. Chovají se ukázněně, jen je někdy více hluku, ale to vychází z povahy některých činností. Nezneužívají k nekázni.

dobrá

Je hlavně na učiteli, aby upoutal pozornost žáků, učitel těmito metodami aktivizuje třídu, jednotlivce a vzbuzuje zájem o předmět. Posiluje vztah učitel- žák.

Kladné i záporné (někdo i jeví nezájem)

Kladně. Děti mají pocit volnosti, mohou se projevit, není potřeba chování více usměrňovat.

Nejeví moc zájem

Nekázeň

Nemam u malých děti problémy, baví je

Příliš náročná otázka

Středoškoláci blbé metody aktivně ignorují nebo i aktivně paralyzují. Dobré metody, které je zaujmou ihned přijímají. Například simulace elektronických obvodů, kreslení CAD výkresů, programování modelů pro 3D tisk, atd.

Učitel by měl mít respekt vždy! Zájem o inovativní metody předkládané učitelem u žáků určitě je, ale na chování žáků vůči učiteli nic nemění...

velmi dobré, říkají si o pomoc

většinou lépe zabírají tradiční metody

většinou nemám problém s kázní, ale zájem o danou problematiku v nich většinou nevyvolám

Víc mě berou.

Viz výše. Jsou žáci, které lze zaujmout a jsou tací, kteří jsou raději "neviditelní".

Vyučující, který má zábavné hodiny a dává v nich žákům příležitost na úspěch, je mnohdy oblíbený. Avšak nemohu spojit styl výuky s respektem. Získání respektu žáků je založeno na mnoho jiných aspektech.

Z vlastní zkušenosti jsem si zatím žádných vlivů na respekt k učiteli nevšimla.

ZÁJEM

Žádné

27. Uveďte prosím, jaké máte zkušenosti s užitím inovativních metod u žáků v souvislosti se vzájemným chováním žáků (koheze ve třídě, spolupráce žáků):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Adekvátní.

Ano i ne viz odpověď 26

Až na výjimky spolupráce probíhá, učí se jí. Výjimečně spolu děti nevyjdou a musím zasáhnout.

dobrá

Dobře spolupracuji i s pomalejšími žáky

Hodnotím kladně, ovlivňují klima ve třídě, vzájemné vztahy mezi žáky napříč třídami 6. - 9. třída. Zapojují se do aktivit i introvertní žáci, kteří se jinak z kolektivu vyčleňují.

Inovativní metody to nespasí, vzájemné chování žáků mezi sebou i k učitelům je dané celkovou situací i individui.

Kladné. Vedu žáky k tomu. že názor každého je, když ne přínosný, pak v každém případě hodný k přijetí a diskusi. Hlavně aby se projevit neostýchali.

Kladně. Žáci se respektují.

Někdy vysmivani slabším

Pokud budu hodnotit metody pro rozvoj kritického myšlení, hodnotila bych je kladně. Určitě to má pozitivní vliv na součinnost žáků a budování vazeb.

Pracují jen ti žáci, kteří jsou lepším průměrem třídy, ostatní se vezou

Příliš náročná otázka

S tím mám dobré zkušenosti, nijak "neškodí", zase ale záleží na vedení pedagoga - musí chování korigovat.

většinou lépe zabírají tradiční metody

vzájemná spolupráce

Žáci jsou zvyklí spolupracovat, utváří se pozitivní atmosféra ve výuce, která pozitivně ovlivňuje klima třídy. Staví žáky do určitých sociálních rolí, posiluje vztahy mezi nimi, učí je řešit problémy v mezilidských vztazích.

Žáci se od první třídy učí se vzájemně respektovat, chránit menší a slabší... Jejich chování při spolupráci prochází zkouškou - dát šanci a prostor k vyjádření i ostatním, učí se schopnosti komunikovat účelně a věcně, respektovat názory ostatních, souhlasit či oponovat.

ŽÁCI SI POMÁHAJÍ , I MIMO ŠKOLU

žáci umějí spolupracovat, třída je více soudružná, v tomto jednoznačně super!

Žádné

28. Zajímají se rodiče žáků o to, jaké výukové metody ve výuce užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1466,67 %66,67 %  
spíše ano419,05 %19,05 %  
určitě ne314,29 %14,29 %  

Graf

29. Pokud užijete ve výuce netradiční inovativní metodu, dostává se Vám reakcí ze strany rodičů žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1466,67 %66,67 %  
určitě ne523,81 %23,81 %  
spíše ano29,52 %9,52 %  

Graf

30. Pokud se rodiče zajímají o výukové metody, které užíváte, nebo reagují na užití některých z nich, uveďte prosím, s jakými reakcemi se u nich setkáváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Je to jen malé procento rodičů, nicméně jsou kladná a rodiče je vítají.

Jsou překvapeni, vyjadřují údiv nad tím, jak výuka se výuka změnila, a že probíhá jinak, než za jejich školních let. Jsou ale i tací, kteří pokládají za vhodnější metody "tradiční".

ne vždy je zájem spojený s výsledkem

nereagují, nic nevědí, na třídních schůzkách jsou rodiče bezproblémových dětí

Nezajímají

NEZAJÍMAJÍ SE

nezajímají se

Nic

Nikdy se mi nestalo, že by mě někdo pochválil nebo hanil kvůli použitým metodám. Rodiče řeší přízemnější otázky jako např. "proč můj syn nedostal samolepku, proč byl napomenut, co přesně udělal, když se nechoval dobře..".

občas potřebují vysvětlení, že si jen nehrajeme

Oceňují, poskytují zpětnou vazbu a spolupracují.

Příliš náročná otázka

Rodiče většinou nehodnotí výukové metody. Kladně však hodnotí snahu učitelů a respektují požadavky učitelů. Jsou spokojeni, když jejich dítě kladně hodnotí výuku a do školy chodí rádo.

Rodičům je to jedno

Různé někdy kladné někdy vyžadují klasické metody a kázeň

Spíše komplexně - pokud je učitel oblíbený u žáků, setkává se s kladnými ohlasy i u rodičů. Někteří rodiče však považují inovativní metody jako hraní a zanedbávání výuky.

většině je to jedno, stačí jim, že jsou děti ve škole spokojené a doma si nestěžují

Většinou se zajímají, když přinese dítě vypracovat nějaký úkol - např. myšlenkovou mapu. Většinou reagují kladně.

Zveme rodiče do třídy v době běžné výuky (den otevřených dveří), takže vidí, co se jejich děti učí a jak. Reakce bývá pozitivní - ocenění nových způsobů výuky i moderního vedení žáků při učení...někdy dokonce slyší učitel i slova obdivu a chvály.

Žádné

31. Vyměňujete si s kolegy poznatky, zkušenosti o užívání výukových metod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano733,33 %33,33 %  
určitě ano733,33 %33,33 %  
spíše ne733,33 %33,33 %  

Graf

32. Jak kolegové hodnotí inovativní výukové metody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladně, občas je užívají1047,62 %47,62 %  
kladně a užívají je hodně419,05 %19,05 %  
záporně, neužívají je29,52 %9,52 %  
záporně, ale užívají je29,52 %9,52 %  
kladně, ale neužívají je29,52 %9,52 %  
nevím14,76 %4,76 %  

Graf

33. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1885,71 %85,71 %  
muž314,29 %14,29 %  

Graf

34. Na jakém stupni základní školy učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na prvním1257,14 %57,14 %  
na druhém942,86 %42,86 %  

Graf

35. Délka Vaší pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 a více let1152,38 %52,38 %  
0-3 roky419,05 %19,05 %  
4-7 let29,52 %9,52 %  
8-11 let29,52 %9,52 %  
12-15 let29,52 %9,52 %  

Graf

36. Navštívil/a jste nějaký kurz, workshop, seminář apod. zaměřený na inovativní výukové metody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1571,43 %71,43 %  
ne628,57 %28,57 %  

Graf

37. Pokud jste uvedl/a ano, prosím uveďte, o jaké kurzy, semináře apod. se jednalo:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Formativni metody, čtenářská gramotnost, matematika hejneho

Jednalo se o seminář RWCT.

Kooperativní vyučování - lektor p. Koten.

Kritické myšlení

na přesná název se nepamatuji, zřejmě to byly inovační přístupy v českém jazyce

používání interaktivní tabule, kurzy Dr. Brdičky PedFak UK, programování Arduino, 3D tisk, atd.

rozvoj vzdělávacích kompetencí učitelů

Semináře - Metody vedoucí k efektivnímu učení; Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni

Semináře při Hejného matematice Seminář k rozvoji hudebně pohybové výchovy s paní Mgr. Kopřivovou Rozvoj hudebních dovedností pro nezpěváky s paní PhDr. Tichou Konstelace s panem Mgr. Šimanovským Kurzy při sdružení Meta Semináře paní Veselé o obecném zvládání profese učitele

webináře

za těch skoro 40 let ve školství jich bylo velmi mnoho, ale jen málo z oněch metod přežilo

Začít spolu, Kritické myšlení, Clill, vyjmenovaná slova hravě, výukové metody v matematice, práce s PC, výukové DUMy, dramatické vyučování, zábavná čeština,...

38. Jaká byla délka kurzu, semináře apod.?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- od čtyřhodinových odpoledních kurzů......po týdenní prázdninový

16 hodin; 16 hodin

5 dní

asi 6hodin

Cca 20 hodin.

Čtyři dny

Den, 32 hodin

jeden rok

Jedna hodina

různé

většinou jednodenní

Většinou se jednalo o jednorázové, jednodenní kurzy

39. Uveďte prosím Vaše hodnocení kurzu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem z energie lektorky "unešena" a byla mi přínosem. Bohužel takovýchto kurzů je minimální počet-

bylo to obohacující

Dobře

jak který

Kurzy byly zajímavé, ale 16 hodin je velmi malá časová dotace. Jednalo se spíše o teoretické seznámení, na praktické vyzkoušení metod nezbýval dostatek času.

Kurzy hodnotím velmi pozitivně, dochází k interakci přes chat s lektorem i s ostatními účastníky. Předávání zkušeností a poznatků mezi účastníky. Vše v pohodlí domova u PC.

Paní Košťálová je skvělá!

Spousta praktických informací, kolegiální chování.

velmi přínosné

většinou jsem byla spokojena, vybrala jsem si kursy a semináře dobře a většinou mě nadchl obsah kurzu, jeho organizace i úroveň lektorů

Všechny, které jsem si vybrala, byly smysluplné a inspirující

Výborné, přínosné, prožitkové. "Nakopnutí", aby to člověk nevzdával :) a vymýšlel.

40. Využíváte poznatky získané z kurzu (semináře apod.) ve výuce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas960 %42,86 %  
ano a hodně640 %28,57 %  

Graf

41. Pokud jste uvedl/a ne, prosím doplňte, z jakého důvodu poznatky z kurzů, seminářů apod. nevyužíváte ve výuce:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Malá nabídka nemožnost suplování pokud budu na kurzu

nelze využívat poznatky s používáním techniky, které škola nemá, nebo je nechce používat

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Veitová, A.Moderní výukové metody užívané na základní škole (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://moderni-vyukove-metody-uziva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.