Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor pracovníků speciálně pedagogických center na poradenský systém

Názor pracovníků speciálně pedagogických center na poradenský systém

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Křupalová
Šetření:01. 02. 2010 - 10. 02. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.24:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Kateřina Křupalová. Jsem studentkou Katedry speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, oboru Speciální pedagogika. Jelikož právě procházím druhým, a tedy závěrečným rokem tohoto magisterského studia, připravuji se na státní zkoušku, jejíž součástí je i tvorba diplomové práce. Téma mé práce je „Role speciálně pedagogických center při výchově a vzdělávání dětí s postižením“. Snažím se v její praktické části nahlédnout všeobecně a anonymně do vztahu rodiny dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami, se Speciálně pedagogickými centry. Zájmem mého zkoumání je zjistit, jak moc je spolupráce účelná, či jak by si ji eventuelně představovali a také celkový názor odborníků ze SPC na poradenský systém v ČR. Pro tento účel jsem vytvořila krátký dotazník určený pro speciální pedagogy, sociální pracovníky, psychology, logopedy a další odborníky pracující ve speciálně pedagogickém centru.

Dotazník je zcela anonymní, nejsou vyžadovány žádné osobní ani citlivé údaje.

Bc. Kateřina Křupalová

studentka 2. ročníku NMgr. Speciální pedagogiky Univerzity J. A. Komenského v Praze

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Všechny otázky jsou otevřené, to znamená, že na ně můžete volně odpovídat.

Odpovědi respondentů

1. V jaké pracovní pozici se ve Vašem SPC nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální pedagog250 %50 %  
sociální pracovník125 %25 %  
psycholog125 %25 %  

Graf

2. Bylo by možné abyste stručně popsal/a hlavní náplň Vaší činnosti v SPC?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

anamnéza dítěte, doporučení další návazné péče-v rámci SPC, spoeciálního školství, sociálních služeb, poradenství ohledně finanční pomoci zřízené státem-státní sociální podpora, podpora městských částí-obcí 3.stupně, vysvětelní 4 typů posouzení zdravotního stavu pro 4 různé účely, podpora pečujících-porada se zaměstnáním, zdrav. poj., sociál, poj., podpora v nezaměstnanosti, sdílená místa, zákoník práce, pomoc rodinám v tísni-finanční i život ohrožující, péče o dítě s handic.-volný čas, typy podpůrných činností a terapií, alternativní medicína-poradenství individuální, kontakt se sociálním kurátory, pomoc při psaní žádostí, odvolání, zastupování v jednání, domluva kompenzačních pomůcek-doporučení, kontakty, výběr, kontakty na lékaře, specializovaná pracoviště, odborníky všech specializací , lázně a poradenství atd.

Diagnostika vývoje a rozumových schopností dětí se spec.ped. potřebami, poradenství rodičům a učitelům - týká se především způsobů dalšího rozvoje dětí.

Obstarávám integraci zhruba 30 dětí, z toho asi 5 v ZŠ a ostatní v MŠ. Za každým dítětem vyjedu průměrně 2x ročně do školy. (Zhruba polovina z mých integrovaných dětí je mimopražská). Provádím zápisy nových klientů spojené se zhruba dvouhodinovým anamnestickým rozhovorem (přicházejí nám 2-3 nové děti týdně). Jsem vedoucí SPC, proto mi hodně času zabere koncepční práce, koordinace činnosti ostatních, sledování legislativy, rozhodování ve sporných případech apod

zajišťování podmínek ke vzdělávání integrovaných dětí

3. Mohl/a byste prosím zkusit heslovitě vypsat 5 + a 5 - Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

+ komplexní práce s dítětem i celou rodinou týmová práce mnoho možností jak podporu uchopit jedinečný individuální přístup většinou kontinuální dlouhodobá podpora - malý úvazek pro sociálního pracovníka-max. čtvrt úvazek-pracuji v 2. SPC -málo času pro individuální, komplexní podporu -často soc. prac. je využíván k administrativním pracem SPC -obecně podcenění sociální práce ve školství - špatné-žádné vzdělávání soc. prac. v poradnách

+: práce s lidmi, úzká specializace, práce v terénu, potřeba sebevzdělávání, možnost vlastní organizace práce, týmová práce -: práce s lidmi :-), slabší materiální zajištění (pracovní komfort), tlak klientely, stres

5 + - smysluplnost - rozmanitost (každé dítě je jiné, rodiny se nacházejí v rozmanitých situacích...) - neustálá možnost učit se a vzdělávat - milá práce s dětmi - možnost sledovat výsledky práce, vývoj dětí (většinou s rodinou spolupracuji dlouhodobě) 5- - vysoká míra odpovědnosti - občas velmi smutné příběhy rodin - neochota škol a školek integrovat děti s postižením - nedostatečné vyšetřovací nástroje (testy) na našem trhu pro vyšetření dětí s handicapam - velká variabilita v užívání testových metod daná handicapem dítěte - nelze postupovat vždy zcela standardně, což je především v začátcích velmi náročné a znejišťující

Klady: zajímavá setkávání radost z rozvoje dětí hledání nové cesty ke každému dítěti možnost podpory rodiny v těžké situaci pestrocst práce potřeba i možnost vlastního osobního rozvoje Negativa roztříštěnost práce psychická náročnost, psychické a emoční přetížení jen ženský kolektiv málo času na důkladnější věnování se klientovi (např. návštěvy škol by měly být častější)

4. Jak byste popsal/a pozici a situaci SPC ve speciálním školství a poradenském systému ČR a jaký na ni máte svůj osobní názor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jsem ráda, že SPC existují, jejich pozice je dle mého názoru dobrá. Líbí se mi, že kromě podpory integrativního vzdělávání jsou schopna kvalitní psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky dítěte a širokého poradenství pro rodiny dětí se zdravotním postižením.

SPC má nezastupitelné místo a není nahraditelné PPP. SPC nemá dostatek času na klienty, návštěvy ve školách při integracích často nezvládá 2x do roka.. SPC neobstarává jen svůj kraj , ale i děti z jiných krajů, neb tam buď SPC není, nebo jejich problémy neumí či nechtějí řešit. V SPC by mělo být provozováno ještě více činností, na které nezbývá čas a úvazky zaměstnanců.

SPC má za úkol pomáhat dětem se spec.ped. potřebami se začleněním do společnosti (především v oblasti vzdělávání). V současnosti probíhá standardizace činností SPC (prováděná IPPP), která může zvýšit kvalitu nabízených služeb, na druhou stranu může sklouznout k převážně byrokratickým požadavkům. Domnívám se, že v obecném povědomí nejsou SPC tak pevně zakotveny jako ped. psych. poradny, i moho zaměstnanců škol má o činnosti SPC jen mlhavé představy a PPP považují za kvalifikovanější instituci. Líbí se mi současné rozdělení kompetencí PPP (péče převážně o děti bez zdravotního postižení) a SPC ( péče o děti se zdravotním post. - spec.ped.potřebami).

SPC nemají tradici v poradenském systému jako PPP, proto vnímám podceňování jejich práce, neznalost SPC jako poradenských zařízení, nedostatečné respektování závěrů SPC.

5. Jak vnímate spoupráci Vašeho SPC s rodinami, které Vašich služeb využívají?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Celá škála postojů od nespolupráce ("co od nás zase chcete") až po maximální spolupráci až přátelské vztahy (protože práce s rodinami je letitá).

Jako výbornou. My se snažíme nepřekračovat svou poradenskou pozici, rodiny respektujeme, uznáváme a posilujeme jejich kompetence, nevedeme je jen k optimálnímu rozvoji dítěte, ale snažíme se vnímat je jako svébytný celek s respektem k potřebám všech členů. Rodiče k nám, doufám, mají důvěru, konzultují s námi o rozmanitých problémech vyplývajících z jejich situace, naše společná setkávání bývají většinou velmi příjemná.

Myslím, že je na velmi dobré úrovni a ke spokojenosti rodičů. Při více času by bylo ještě mnoho možností pro větší podporu. Jednání-komunikace je kvalitní, bylo by ale ještě dobré naučit se lepší m dovednostem v této oblasti.

Spolupráce je ve většině případů velmi dobrá, rodiče se naží udělat maximum pro své dítě a naše poradenské i další služby přijímají v naprosté většině kladně.

6. Pokud by to vnější faktory jako např. více financí, projetky podobné ŠVP dle RVP, podpora MŠMT a MPSV či EU, dovolily, vyšli byste svou odborností vstříct dalším novým možnostem směřovaným ke spolupráci a podpoře rodičům a jejich dětem se speciálně vzdělávacími potřebami?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano.

Jistě a rádi. Největší problém ale nevidím v penězích, spíše v časových možnostech. Potřebovali bachom spíše víc úvazků a větší prostory.

Nenpadá mě konkrétní námět, ale určitě.

Samozřejmě. To je očekávaný cíl, je pořád kam se posunovat a zlepšit se. Kéž by Ti důležití na MŠMT nepodceňovali práci SPC. A kéž by se propojili s MPSV, MZ.

7. Jste spokojen/a se svou prací, odobrností, posláním? Naplňuje Vás Vaše práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jsem spokojena, naplňuje.

Moje práce mě přes svoji náročnost velmi baví a naplňuje. Svoji odbornost nepovažuji ještě za ukončenou, mám potřebu se stále vzdělávat a doplňovat zkušenosti.

Rozhodně ano. Jen mít celý úvazek.

Svou práci bez nadsázky miluji. Setkání se světem postižení a možnost v něm pracovat považuji ve svém životě za velké štěstí. Tuto práci dělám zhruba 25 let a jsem za ni velmi vděčná.

8. Co je podle Vás nezbytné pro další pokrok SPC?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Myslím, že určitý, nadřazenou institucí vyžadovaný standard služeb a odbornosti je zcela namístě. Důležité je, aby všichni zaměstnanci byli motivováni k dalšímu vzdělávání a otevření novým trendům.

Navýšit úvazky spec. ped. i psych. i soc. prac. a logopedům. Propojit resorty 3 ministerstev, dodat peníze na průběžné vzdělávání, dostavět alespoň nějaký prostor-místo. MŠMT a Magistrát musí pochopit, že SPC je nezastupitelné. A neházet klacky pod nohy, když chceme připomínkovat zákon a vyhlášku o spec. školství.

Osvěta veřejnosti (rodičovské i pedagogické) o naší náplni, jasné oddělení kompetencí SPC a PPP, možnost dalšího rozsáhlého vzdělávání pracovníků SPC.

Této otázce příliš nerozumím. Nejspíš ale snížení tlaku na kvantitu klientů a zaměření se spíše na kvalitu práce. Ta je dána mimo jiné i ochotou pracovníků SPC dále se vzdělávat, sledovat vývoj oboru, nové terapie apod.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Křupalová, K.Názor pracovníků speciálně pedagogických center na poradenský systém (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nazor-pracovniku-specialne-pedagogickych-center-na-poradensk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.