Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Existence subjektů v případě jejich neuznání

Existence subjektů v případě jejich neuznání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Novotný
Šetření:01. 04. 2021 - 31. 12. 2021
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:15 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím odpovězte na pár otázek týkající se suverenity a svobody států v případě zastavení jejich uznání ostatními státy světa.

 

UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o otázky na neuznávané státy v dnešní době, ale o otázky týkající se otázek na dnes plně zcela uznavané státy a následky kdyby začaly někdy nebo jednou být neuznavané, a neuznávalo je celé mezinárodní společenství/OSN.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3254,24 %54,24 %  
Žena2745,76 %45,76 %  

Graf

2. Jaké by byly následky toho že by nějaký nyní Zcela uznavaný stát přestal být zcela uznavaný (následky pro daný "subjekt")

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Ekonomické - zhoršení celosvětových obchochích vztahú - Ztížení exportu a importu do daného subjektu/ státu. 2. Sociální- Snížení životní úrovně obyvatelstva 3. Politická - dlouhodobá mezinárodní izolace , občanské nepokoje , stav anarchie a bezprávií

A ten četník mu ji usekl a zabalil.

asi žádné

Bezmoc, chaos

Bezvládí

Časová pásma v Rusku pokrývají délkový rozsah 171°21', což odpovídá časovému rozdílu nejvýchodnějšího a nejzápadnějšího cípu území Ruské federace 11,4 hodin. Tento rozdíl je administrativně rozdělen do 10 časových zón.

Diplomatické problémy. Problém občanů státu s cestováním do ciziny. Nemožnost mezinárodního obchodu.

Dosti pravděpodobně až zničující.

Ekonomická katastrofa

fatalni

Finanční (pokles mezinárodního obchodu) Reputační (pokles turismu)

Hodně blbé

Já mám kocábku náram, náram, náram, Kocábku náram, náramnou.

jak jaků kajaků

Jaké by byly následky toho že by nějaký nyní Zcela uznavaný stát přestal být zcela uznavaný (následky pro daný "subjekt")

Katastrofální

Komplikace mezinárodního obchodu, pohybu osob atp

Likvidace?

menší diplomatický vliv

negativní

Neměl by právní a logisticko-podpůrné zastoupení v neuznávajícím státu.

Nemožnost cestovat - neuznání dokladů

nevím

Občanská válka.

Občanské nepokoje

Obsese je v psychologii označení pro vtíravé myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání.

omezující

po právní stránce si tu situaci neumím představit, nicméně - v dnešní globalizované době by zcela zásadní dopad měla nemožnost vstupovat do vztahů s dalšími státy

potize s danovym uradem pri obchodovani s firmami na danem uzemi

Potíže s obchodem s jinými státy, obyvatelé státu by mohli mít problém při cestování - jejich cestovní doklady by mohly být považovány za neplatné a mohlo by to třeba být jako ve filmu Terminál - bylo by možno takového cestujícího vrátit do státu, který de iure neexistuje?

Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1a) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

špatné

To by záleželo hlavně na tom, jestli by byl soběstačný. Pokud ano, tak téměř žádné. Pokud ne, pak by záleželo na tom, jestli by s ním někdo byl ochoten obchodovat a za jakých podmínek. Řekl bych, že někdo by se jistě našel, takže ty následky by nebyly velké.

To je velmi spekulativní otázka, a staršně by záleželo na tom, o jaký konkrétní stát se jedná. Úplně jinou situaci má třeba Británie, Norsko nebo třeba Nový Zéland, a zcela jinou situaci mají malé nebo chudé státy, státy v problémových a sporných územích, státy opakovaně napadané jinými státy a podobně...

Územní (surovinové, politické, ...) nároky toho, na jehož území leží. Odpovídajícím příkladem potíží je třeba Donbas...

Uznaný kým? Pokud bych se rozhodl neuznávát nějaký stát, asi by se z toho neposral

V rámci současně platného mezinárodního práva veřejného? Když subjekt nikdo neuznává, nemůže navázat spolupráce, nemá se s kým spojit např. v případě konfliktu, nemůže vstoupit do mezinárodních organizací... je de facto odkázaný jen sám na sebe

Válečný stav

Válka, izolace, nemožnost cestování, vydávání zločinců..

Zajímavá otázka :) Záleželo by na významnosti subjektu tj. počtu obyvatel, rozloze území, vojenské síle (jaderné zbraně) , technické vyspělosti. Rozdíl je jasně patrný např. mezi státy např. Čína, Rusko a na druhé straně Kosovo, Černá hora...

Záleželo by jakými státy by přestal být uznávaný, následky pro koho? Pro ten stát nebo v globálu celkově ?

záleží, zda ho přestane uznávat USA nebo Rusko. Pokud ho přestane uznávat USA, pokusí se ho neúspěšně, ale za cenu spousty lidských obětí vymazat z mapy světa (doplňte kteroukoliv zemi od Koreje přes Vietnam, Irák až po Afghanistán či Sýrii. Pokud to bude Rusko, bude to "jen" okupace s naprostým podřízením "Velkému medvědovi" (Krym, Čečensko, Československo 1968, Maďarsko 1956). Špatně je oboje. Pokud by stát přestaly uznávat bezvýznamné země typu Francie či UK, nestane se nic.

Závisí na druhu státu a zda jsou zachovány konstitutivní znaky státu. SADR odvolávají uznání a nic neděje.

Zřejmě by nebyl zohledňován ekonomicky (neobchodovalo by se s ním), nepočítalo by se s ním při uzavírání mezinárodních smluv, jeho občané by nemohli vycestovat (neuznávaly by se jejich pasy), časem by zřejmě došlo k anektování jejich výsostného území atd.

Zřejmě by přestal existovat v politických, ekonomických a jiných strukturách.

zvýšené riziko zániku

žádné

žádné

žádné

3. Pokud stát který je momentálně plně uznávaný, není jakýkoliv pochyb o jeho suverenitě, Přestane být uznavaný všemi státy či OSN, může takový stát (subjekt) stále nějakým způsobem existovat nebo fungovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4677,97 %77,97 %  
ne1322,03 %22,03 %  

Graf

4. Pokud by k takové sitauci došlo co by se v daném případě stalo? (respektive se mohlo stát)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bylo by obtížnější do tohoto státu cestovat, do/vyvážet a řešit případné problémy.

ČSR 1939

Domnívám se, že tento stát by navázal spolupráci s jiným státem/státy, aby si zachoval určitou funkčnost. Tudíž, vystupovat v důležitých světových otázkách sám za sebe pro něj bude velmi obtížné, ne-li nemožné.

doporučuji si přečíst Chartu OSN, nepředstavujte si současné mezinárodní právo jako římské "ius gentium", to je bohužel obecně rozšířený omyl praktikovaný bohužel i některými státy

Doslova cokoliv :) Viz první otázka... BTW takové "státy" (různé celky s nějakou formou vlády nebo diktatury) běžně existují i desítky let :) Jde prostě o to, jestli si svojí pozici dokážou udržet, obvykle silou, nebo jestli jsou pro někoho zajímavé, nebo na ně každý kašle, případně existují souběžně na stejném území s nějakým jiným uznávaným státem, a jen je nikdo nebere vážně...

Došlo by k internalizaci veřejných služeb a statků, tj. velká část zahraničních účastníků hospodářství dané země by odešla

FUngovat by mohl v případě, že by byl soběstačný - potrava pro lidi, voda, elektřina... nevím jak by se ostatní státy stavěly k obchodu s neuznaným státem.

Chvíli by fungoval, pak by došlo k rozpadu. Možná občanská válka

jak jaků kajaků

Je to otázka udržitelnosti nějaké vnitřní správy a záleželo by na tlaku "vlastníka" pozemku. Cokoli od tolerance a smluv v různých oblastech až po příjezd tanků a násilný zábor

Kam se hrabe Bitner, to se nedá srovnat.

Mohla by se rozpoutat válka

mohlo by se stat, ze bych si dal kakao

n

Nejspíš by vypukla válka se státem jenž si území nárokuje

někdo by ho obsadil

Nemám na to dostatečné právní vzdělání, ale na základě mírně poučeného "selského rozumu" předpokládám, že kontrolu nad lidem daného státu by na základě norem mezinárodního práva převzal jiný, uznávaný subjekt, neboť anarchii (kulantněji řečeno "právu nepodřízené chování") několika (desítek) milionů lidí by nebylo možné trpět. Velmi zajímavý by mohl být boj o (suverenitu pozbylým) státem (částečně) vlastněné podniky - čím víc prosperující, tím zajímavější.

Němci podobného jako v případě Tchaj-wanu. Stále by uplatňoval suverenitu nad určitým územím, vybíral by daně atd. Ale pokud by neměl ochránce (jako má Tchaj-wan západní svět a USA) mohl by být snadno pohlcen sousedy

Nemohl by využívat výhody mezinárodních organizací a navazovat styky s ostatními státy. Ostatní státy by ho izolovali.

nepokoje v ulicích

nepokoje, blokáda, zhoršení poměrů ve všech ohledech

netušim

nevim

nevím

Nic

nic

Nic

nic

Nic

Občané se dostanou do problémů v cizině

Obsazení

Obsese je v psychologii označení pro vtíravé myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání.

Osn i eu at jde do prdele, vetsi nezavislost=vetsi svoboda

Ovládnutí jiným státem

pokud bude dost silný aby okolí nestálo za to ho napadat udrží svou existenci

Pokud by k takové sitauci došlo co by se v daném případě stalo? (respektive se mohlo stát)

Pravděpodobně by vznikla/zůstala nějaká neoficiální vláda včetně některých institucí, ale mohly by nastat vnitřní nepokoje, některé jiné státy by si mohly na daný subjekt činit nároky

Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1a) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Pršelo a blejskalo se sedm neděl, Kocábku náram, náramnou,

První si musíme položit otázku, proč by se něco takového mělo stát.

samota

Stát by měl zhoršenou mezinárodní pozici

Stát by nadále existoval, anebo byl pohlcen jiným státem (collapsed, failed)

stát by nejspíš de facto nadále fungoval stále, stejně jako některá současná území se spornou mezinárodněprávní subjektivitou

statni urady by delaly lidem potize pri styku s osobami z daneho uzemi

Subjekt by mohl být (násilně) připojen k jinému státu, neměl by záruky, že se za něj jiný stát nebo společenství států (NATO, EU, OSN, USA,...) postaví.

To hodně závisí na jeho velikosti, dřívějším významu, obyvatelstvu, okolních státech apod. S největší pravděpodobností by se dostal do značných ekonomických potíží (pokud by nebyl soběstačný - a který stát dnes je), možná byl vojensky napaden, nebo by byla snaha některého z větších sousedů si jej podrobit.

Totální kolaps. ( třeba peněžní, vyloučení z různých společenství- EU,NATO atd.)

V Daném případe , by se takový stát postupně rozpadl . Bylo by náročné udržet v něm pořádek a pravidla . Hrozila by anarchie , občané by strádali a moci by se chopili samozvaní vúdcové, kterí by medzi sebou soupeřili o moc. Obyvatelstvu by chyběli základní potraviny, protože v dúsledku mezinárodní izolace by nastala hyperinflace a výrazné občanské nepokoje . Bez mezinárodního uznání to není stát , ale ale anarchie, která nemá šanci existovat jako stát.

v prvnim kroku nic, vse by zalezelo na dalsim vyvoji, od tzv. de-facto fungovani pres vicemene konvencni valku az k uplnemu rozebrani

válka

Válka

Velmi záleží, kde a jak významný stát (subjekt) by to byl... Vpřípadě malých států zastavení mezinárodního obchodu, ochrany území a respektování tohoto státu. Domnívám se, že by v oblasti hrozil ozbrojený konflikt

viz odpověď u otázky č. 2 - stát existuje, pokud splňuje podmínky podle obecného mezinárodního práva veřejného, základní podmínky obsahuje Montevidejská úmluva, která sice není všeobecně závazná, nicméně je uznávaná, není-li stát uznán (partikulární mezinárodní právo veřejné), tak nemůže vstupovat do vztahů s ostatními státy, což je v dnešním globalizovaném světě dost zásadní problém

Viz otázka č. 2

Vliv na obchod s tím daným státem, propad ekonomiky. Hodně záleží o jaký konkrétní stát by šlo, rozhodně by byl rozdíl mezi USA a Somálskem třeba.

Vůbec nechápu.

Za kolébku šachů se prohlašuje několik různých zemí. V současnosti se prapůvod šachové hry nejčastěji klade do Guptovské říše v Indii,[4] protože arabské, perské i turecké označení šachů je odvozeno ze sanskrtského čaturanga, tj. „čtyři součásti vojska,“ pěchota, jízda, sloni a válečné vozy, předobrazy dnešních šachových pěšců, jezdců, střelců a věží.

5. Pokud by stát (Subjekt) nebyl officiálně již uznáván kde by byly hranice "státu"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi nikde. Pro svět by přestal tento stát defacto existovat a pomyslné hranice budou pouze pro příznivce daného státu.

az na dalsi v puvodnich hranicich, posun je mozny od teto chvile jen valecnymi operacemi (zahrnuje i obcanskou valku, valecne operace secesionistickych nebo irredentistickych hnuti i teroristicke operace stavajicich statu nebo dotceneho subjektu)

Buď tam, kde byly v době uznání anebo by byl problém v případě, že by si sousední státy nárokovaly území státu neuznaného, tedy např. v případě SLovenska by se počítám hodně rychle ozvalo Maďarsko atd...

Bylo by ťežké vytýčiť státní hranice. Docházelo by ku geopolitickým konfliktúm se sousedními státy , protože s neuznaným subjektem, nechtějí oficiálně uznané státy vést diplomatická jednání a ani by nemohli. Chyběl by diplomatický dialog s mezinárodním společenstvým.

Byly by určovány hranicemi okolních států, protože ty by se nezměnily, pokud by některý z nich nechtěl nyní "volné" území zabrat.

Hranice by zůstaly

Hranice by zůstaly stejné pokud by si je daný stát dokázal ubránit.

hranice je jen čára v mapě

Hranice státu by byly tam, kam by dosahla výkonná moc tohoto státu a kam by byl schopen území (vojensky) příp. policií ochránit

hranice statu je dana uzemim na kterem se dokaze prosazovat, tj. hlavne vyberem dani

Hranice státu jsou dané jeho územím, a územím států okolo něj, takže pokud by se jiné státy nezmocnily jeho území, pak by jeho hranice byly tvořeny především hranicemi okolních států, pokud pomineme formnální existenci jeho vlastních hranic či území, nebo jejich uznanost okolím...

jak jaků kajaků

Jako před tím, pokud by si na něj nedělal nárok silnější soused

Kde stát fakticky kontroluje území

n

Na stejném místě

Nebyli b,

Nebyli by

Nejspíš by zůstaly jakožto hranice regionu

Nejspíše by zůstaly, ale došlo by k nějakým sporům

nevim

nevím

Noe nebyl překvapenej, on to věděl, Kocábku náram, náramnou.

Obsese je v psychologii označení pro vtíravé myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání.

oficiálně nikde, v praxi by záleželo na tom co udrží vojenskou silou

Po dobu míru v původních hranicích státu

počet obyvatelstva a území

Pokud by stát (Subjekt) nebyl officiálně již uznáván kde by byly hranice "státu"?

pro stát tam, kde je on dokáže udržet (jedna z podmínek existence státu je stabilní území), pro ostatní státy nikde - není stát, nejsou hranice

Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1a) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Původní, jiné nebo žádné, záleží na cíli a možnostech ostatních států

spojil by se se státem, ke kterému by připadl

Stejné jako byly předtím.

Stejně jako v ot.4 > zálezí na ochotě tolerovat a ochotě bránit

Tak uznan byt musi...jinak je to jrnom tvrzeni nekoho

tam co jsou teď

Tam kam dosahuje moc jeho armády, ozbrojených složek a zákonů.

tam kde budou

Tam kde by je jeho ozbrojené síly dokázaly ubránit.

tam kde byly původně, resp. tam kde by je silové složky daného státu vytyčily

tam kde doposud

Tam kde předtím.

tam, kde si je lidé ubrání

tam, co předtím

Tam, kde by začínal ten druhý.

tam, kde byly před tím...

Tam, kde byly před uznáním. Závisí na poloze: řeka, nejzazší čára přílivu.

tam, kde dosud, a nastaly by třeba spory o území (v současnosti např. u Náhorního Karabachu)

Tam, kde jsou hranice státu, pod který území nyní spadá.

Tam, kde vždycky. Nebo tam, kde by si je uhájil.

To je komplikované. Tam, kde by byl schopen uplatňovat svou kontrolu a tam, kde vy je respektovaly jeho sousedé

To si ten krám řiďte sami.

Ubrány byly Sudety

Území by se asi dělilo, předpokládám, že mezinárodní právo na toto pamatuje.

V Čechách postavil první parní stroj František Gerstner díky financím hrabětě Rudolfa z Vrbna, majitele železáren v Komárově u Hořovic. Stroj byl postaven v letech 1806 – 1807 v objektu polytechniky, kde sloužil jako učební pomůcka.

Vlastně tam kde by je určil

vocamcad pocamcad

Záleží na okolních státech

6. Jak by v takovém "státě" fungoval právní systém?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.

Archa má cíl, jé, archa má směr, jé, Plaví se k Araratu na sever.

asi na bazi uhliku

asi špatně

Az na dalsi jako dosud --- bezprostredne se "neuznani" statu dotkne jen jeho prislusniku na uzemi cizich statu nebo cizich statnich prislusniku na uzemi statu.

bez omezení

beze změny

Beze změny

Beze změny

blbě

byl by represivnější než dříve

Demokracie

Dle morálních zásad

Fungoval by úplně stejně jako předtím, změny by se projevili na mezinárodní úrovni.

Jak by v takovém "státě" fungoval právní systém?

jak jaků kajaků

Klidně velmi dobře (v takovém Somalilandu je obecně ekonomika a právní "systém" v lepším stavu než v "oficiálním" Somálsku)

Klotoida, také Cornuova nebo Eulerova spirála, je rovinná křivka, jejíž křivost se spojitě mění s proběhnutou dráhou

Mohl by fungovat bez problémů, tohle je vnitřní záležitost státu a jeho občanů.

Myslím, že fungovat může, ale opět jen pro příznivce daného státu. Okolí tento právní systém zřejmě nebude respektovat a brát v úvahu.

n

Na právní systém by asi neuznání ostatními státy nemělo vliv. Musel by zde, ale existovat systém, který podporuje (je schopna) udržet moc výkonná viz. např. Islámský stát. V dlouhodobém časovém horizontu by ale musela systém podporovat většina obyvatel..

Ne nemohl, k moci by se dostali tyrani a despotové . Platilo by právo silnějšího . Lidská práva by se přestali dodržovat. Tito tyrani , by si totiž psali zákony jemom pro sebe . Došlo by k nárustu kriminality, aplikovali by se kruté a nehummání tresty a pronásledovali by se skupiny obyvatel navzájem . Tak vypadá anarchie.

Nefungovsl by

netuším

nevim

Nevím.

Nijak

normalne

normálně

Obsese je v psychologii označení pro vtíravé myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání.

Obvykle nijak, nebo diktaturou, případně vojenskou mocí

Podle jeho zákonů

podle státu, ke kterému by připadl

Právě že nijak, dokud by kontrolu nad jeho bývalými občany někdo nepřevzal, jak zmiňuji v odpovědi na ot. č. 4. Resp. občan by si s jakýmkoliv "rozsudkem jménem republiky" mohl vytřít víme co, protože Mezinárodnímu soudnímu dvoru (pokud se bavíme o zániku suverenity evropského státu, tak ESLP) by se asi nelíbilo, že chce moc nad člověkem uplatňovat nějaký neuznávaný subjekt.

právní systém a jeho funkčnost nemají s oficiálním uznáváním nic moc společného, ale pokud chcete vidět, jak to může i nemusí fungovat, doporučuji si nastudovat Kosovo či Palestinu

Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1a) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Různě

Stejně jak předtím.

Stejně jak ted

Stejně jako předtím.

svobodně

Špatně

Tak, jako fungoval doposud ve státě, který si zneuznaný stát podmanil.

Takový příklad máme v historii, je to teroristická organizace Islámský stát. Lze v celku očekávat, že by mohl mít různé formy právního systému. Vzhledem k tomu, že by nebyl nikým uznáván o okolní názory by se nemusel zajímat.

Tam by problém být nemusel, do právního systému by ostatním státům nic nebylo.

těžko

těžko říct, jak by k tomu "oduznání" mělo dojít - dobrovolným svazkem s jiným státem? násilným převzetím moci?

To asi hodně záleží na konkrétním případě, ale pravděpodobně by se někteří vlivní lidé pokusili získat nad územím nadvládu poněkud drastickým způsobem a svoboda obyvatel by byla významně omezena, popřípadě by se mohl celý stát nebo jeho část připojit k jinému státu

Úplně normálně. Právní systém státu přece není nijak závislý na nějakém uznání státu ostatními.

uplně stejně jako předtím

Uvnitř dobře, problém u mezinárodních prvků

Uvnitř pro vlastní občany by mohl fungovat dobře se zákony původného státu nebo i s novými a možná spravedlivěji a nebo krutěji...(třeba v případě IS, záleží asi na důvodu existence "státu")

v rámci "státu" by asi fungoval, ale okolní země by ho nemusely uznávat

v rozsahu od normálního právního státu po válečný stav, v závislosti na agrasivitě sousedních států.

Z hlediska obyvatel státu (pokud by oni sami suverenitu svého státu uznávali) by fungovat mohl, problém by byl s mezinárodním právem.

Zcela normalně. Zahraniční vztahy nemají na vnitřní zřízení obvykle tak velký vliv.

Zle

7. Co by se stalo s "mezinárodními smlouvami které stát ratifikoval?"

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi by byly neplatné

Byly by formálně účinné, ostatní smluvní strany by se nejspíše pokusily vyvázat.

Co by se stalo s "mezinárodními smlouvami které stát ratifikoval?"

jak jaků kajaků

Jakoby nebyly

Jeho partneři by je patrně mohli přestat uznávat. Ale nemuseli. To by záleželo na nich.

Karibská krize (též Kubánská krize) byla mezinárodní politická krize. Hrozilo, že přeroste v jaderný konflikt. Vypukla v roce 1962 v důsledku rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě, kterým SSSR odpověděl na umístění amerických raket v Turecku.

n

někdo by je uznal, jiný ne

Nemohly by být vymáhané

Neplatili by

Neplatné

Neuznávající státy by se jimi neřídily.

Nevim

Nevím

nevím

nic

Nic.

Nová vláda by rozhodla, zda se ponechají, nebo zruší.

Obsese je v psychologii označení pro vtíravé myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání.

Opět záleží na vyjednávání a ochotě. Možní se to dá vzdáleně porovnat třeba s Brexitem...

Podle situace

pozbyly by platnosti

Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1a) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

přestaly by platit

Přestaly by pro daný stát platit a v případě smlouvy mezi ním a jiným státem, také pro druhý stát.

snedl by je ratlik

staly by se pravne zcela nevynutitelnymi. Po pravde receno, u nekterych smluv to oproti soucasnemu stavu nepredstavuje zadny vyznamny rozdil.

Šem, Ham a Jafet byli bratři rodní, Kocábku náram, náramnou, Noe je zavolal ještě před povodní,

to by záleželo i na "druhé" straně smlouvy

Tyto smlouvy by dle mezinárodního práva zanikli . Neměli by žádnou váhu.

Viděl jste někdy důl? Ten se může začali, zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít.

záleželo by na konkrétních smlouvách, jesti by se je obě strany zavázaly dodržovat či ne

Záleželo by na vůli toho státu je dodržovat. Neexistoval by důvod je dodržovat, pokud by stát však uznával hodnoty dané smlouvy. Mohl by stát jednostranně smlouvu dodržovat.

Záleží na něm

Zanikli by

Zanikly by, nebo by byly dočasně neplatné

zrušila by se

zrušili

zrušili by se

Zřejmě by přestaly platit zaleželo by na jednotlivých bilaterálních jednáních.

Ztratily by svou platnost

8. Daný subjekt ("stát") by mohl existoval až do doby dokuď by nebyl dobyt nebo ovládnut jiným subjektem, státy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4779,66 %79,66 %  
ne1220,34 %20,34 %  

Graf

9. Pokud by byl neuznavaný subjekt silnější než uznavané subjekty mohl by nadále fungovat a existovat ačkoliv by officiálně "neexistoval"? (respektive by dokázal uhajit svou existenci.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?? Má-li konstitutivni znaky, entita jako stát existuje bez ohledu na deklaratorní znak.

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

Ano

Ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

Ano

Ano, ale v takovém případě nemá smysl hovořit o neuznávaném státu.

Ano, dokázal

Ano, dokázal by uhájit svojí existenci.

Ano, mohl.

Ano, třeba Rusko nebo USA a podobné silné státy.

ano, viz Izrael

Ano.

Ano. Protože pokud bych měl v ruce větší klacek než soused, který mi chce upírat právo na existenci, ať to zkusí. Mu tím klackem vysvětlím, že to nebyl dobrej nápad... a pak by šlo o to, zda by si sehnal "kamarády" a chtěl se se mnou jít "poprat" nebo jestli bych mu byl fuk, protože by mu bylo jasné, že si z něj nic nedělám a on nemá na to s tím něco udělat.

asi ano

Asi ano, ale otázkou je, jak by dokázal ve světě ustát.

bavíme se v mezích současně platného mezinárodního práva? pokud ne, tak pak záleží na přístupu mnoha teoretických směrů (silnější po jaké stránce? existují vůbec nějaká pravidla mezinárodního společenství? - vzhledem k formulacím to tu trochu zavání realistickým přístupem - do extrému - jediné, co hraje roli je moc - vojenská, hmotná - pak ano)

Částečně.

jak jaků kajaků

Jistě. Pokud například Čína čelí rozsáhlé kritice praktiocky všech ostatních států, ale dokáže si prosadit svou vůli silou, neexistuje způsob, jak jí v tom zabránit... Je přitom jedno, zda zbytek světa Čínu (nebo cokoliv jiného) uznává nebo ne. Dokud bude mít tak silnou armádu, aby se jí nikdo úspěšně nepostavil, bude si dělat doslova co chce, stejně jako kdokoliv jiný...

Jistou dobu by existovat mohl . Veľká síla by jej ochránila z venku, Před ostatními státy. Dlouhodobá mezinárodní izolace a silná ekonomická stagnace by ale vyburcovali razantní občanské nepokokoje, které by stát rozložili zevnitš.

Jj

Kocábku náram, náramnou. Kázal jim naložiti ptáky, savce, Kocábku náram, náramnou,

Mozna

Mozna

Myslím, že by mohl klidně existovat i kdyby byl slabší. To samo o sobě rozhodně není důvodem pro ostatní, aby se ho chtěli nějak zmocnit. Průšvih by byl, kdyby na jeho území byly nějaký vzácný nerostný suroviny nebo tak něco. Pak by asi moc dlouho nepřežil.

n

ne

ne, rozpínavost by se musela vyřešit silo

Nevím

nevím

Nevim, ale poptam se Ti.

No jasně, příkladem je třeba Donbas...

Obsese je v psychologii označení pro vtíravé myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání.

Pokud by byl neuznavaný subjekt silnější než uznavané subjekty mohl by nadále fungovat a existovat ačkoliv by officiálně "neexistoval"? (respektive by dokázal uhajit svou existenci.)

Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1a) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Samozřejmě.

Šla do města pro šafrán a trochu toho zázvoru.

To zalezi...

Tónika je akord, postavený na prvním stupni stupnice (tónický kvintakord). Je to durový či molový kvintakord v závislosti na tom, zda je odvozen od durové či molové stupnice

Tož takhle to v historii vždy fungovalo.

Určitě ano, dovedete si přestavit v současné době zánik např. Číny nebo Ruska ? :)

uznání státu a existence státu jsou dost odlišné situace - stát může existovat, i když ho nikdo neuznává, takže klidně

záleží na síle

zcela nepochybne ano, lze to i dolozit priklady z historie. Je zde rozdil mezi de facto uznanim a de iure uznanim, ale napr. Sealand rozhodne neni uznavan zadnym ze stavajicich "oficialnich vzajemne se uznavajicich" statu, presto funguje uz radu desetileti --- a to ani nema vlastni vojenske sily. Dokonce je myslitelny i scenar, kdy by tzv. neuznavane subjekty utvorily vlastni klub mezi sebou se uznavajicich entit, neuznavajicich ovsem stavajici existujici staty, a nasledne by postupne --- vojensky, ekonomicky nebo silou prikladu [tj. vyuzitim vlivu na obyvatelstvo stavajicich tzv. oficialnich statu] --- vytlacily existujici klub kolem UNO z existence.

10. Teoretická úvaha - pokud by byl jen jeden silný stát a mnoho slabých záleželo by na jejich uznání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1017,24 %16,95 %  
Ano1017,24 %16,95 %  
Ne.46,9 %6,78 %  
nevim23,45 %3,39 %  
ano, vznikaly by koalice11,72 %1,69 %  
Spíš ne. To máte jako se státem a občany. Když si stát usmyslí, že Vás zničí, tak to prostě udělá, protože může a nikdo mu v tom nezabrání. Je neporovnatelně silnější než Vy - máte smůlu. Takže kdyby si tenhle Váš hypotetický jeden silný stát usmyslel, že si vezme něco z nějakého z těch slabých, tak to udělá a nějaké uznání ho nebude zajímat. Musely by se semknout všechny ty slabé státy proti tomu silnému, stejně jako by se museli semknout všichni lidé proti státní moci, aby nastala skutečná vláda lidu. Což se zdá být nemožné, ale i zdánlivě nemožné věci už se staly. Prozatím ale postup Rozděl a panuj zůstává funkční. Část ovcí si zvolí modré vlky, jiné část oranžové vlky a jiná část duhové vlky a všichni vlci si pak svorně na ovcích smlsnou. Jak prosté. 11,72 %1,69 %  
jak v cem11,72 %1,69 %  
Teoreticky ano, prakticky ne, pokud by sečtená síla slabých nepřevážila sílu silného (a dokud by tam nevletěli nějací samozvaní "mírotvorci", jimiž tento svět stále oplývá)11,72 %1,69 %  
Ne. Leda by se slabé státy spojily, aby byly společně silnější než ten silný a pak mu mohly zadělat na problém. Což se nikdy nestane. Vždycky se najde někdo, kdo se radši bude "kamarádit" s tím silným, protože slíbené výhody a tak.11,72 %1,69 %  
Pravděpodobně ano, ale jen za předpokladu, že by v těchto státech neprobíhaly nějaké větší vnitřní problémy, to znamená, že by se mohly soustedit i na zahraniční politiku a vytvářet např. dohody s jinými státy11,72 %1,69 %  
ostatní odpovědi totéž, co u předchozí otázky
Své jméno dostala gilotina podle propagátora a velkého příznivce používání tohoto popravčího stroje – francouzského lékaře Dr. Guillotina.
To natolik zalezi na konkretnich podminkach vzniku takove situace a dalsich okolnostech, ze neni mozno elaborovat. Ovsem hodi se pripomenout, ze zadny jeden nejsilnejsi subjekt neni nejsilnejsim naveky a ze imperia rostou, vrcholi a rozpadaji se, takze i jeden silny stat by v zajmu sve vlastni budoucnosti mel respektovat ty ostatni
jak kdy, jak co
Ne, záleželo by na ochotě jejich obyvadel vést totální boj proti komukoliv, kdo by na jejich území vstoupil.
Obávám se, že USA by na uznání nezáleželo (a komukoli dalšímu podobně, představte si místo USA třeba IS...)
Copak jmelí, lae jmelí!
Ano, silný stát by musel uznat ty slabé. Jinak by je prostě obrazně řečeno "sežral" :) Ještě je otázka co je míněno mnoho slabých desítky, stovky ? Pak by mohla vzniknout např. Unie menších států, která by vyvažovala sílu toho jednoho silného, asi by se pak musely ty státy uznávat mezi sebou :) To je na delší úvahu a zde je moc neznámých .. to je na hodně dlouhou úvahu :)
Ano, protože je to dúležité pro mír a stabiltu ve světě-, vzájemný mezinárodní dohled.
Myslim si že asi jo.
Ne. A nemusel by být ani tak silný. Stačilo by, kdyby byl soběstačný.
asi jak pro koho
je mi to uplne jedno a necum na me!
jak jaků kajaků
Obsese je v psychologii označení pro vtíravé myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání.
Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1a) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
Nerozumím
Teoretická úvaha - pokud by byl jen jeden silný stát a mnoho slabých záleželo by na jejich uznání?
Záleží na politických strukturách a všeobecně panující situaci. Takže ano i ne. Podle mě.
Ryby nechte, zachrání se samy hladce, Kocábku náram, náramnou. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla, Kocábku náram, náramnou, Tu přilétla holubice, snítku nesla, Kocábku náram, náramnou. Na břehu pak vyložili náklad celý, Kocábku náram, náramnou, Ještě že tu starou dobrou archu měli, Kocábku náram, náramnou.
Ne, je to jen deklarace stavu.
Uvažujeme-li v mezích striktně realistické teorie mezinárodních vztahů, tak ne, nezáleželo. Ale historie jasně ukázala, že hra s nulovým součtem není dlouhodbě udržitelná...
Pravděpodobně ne...
n
netuším
Moc ne. Pokud by byl silný stát silnější než nejsilnější aliance, kterou dokážou poskládat slabé státy, mohl by ostatním státům vnutit téměř cokoliv a na jejich názoru by nezśleželo
2644,83 %44,07 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

3. Pokud stát který je momentálně plně uznávaný, není jakýkoliv pochyb o jeho suverenitě, Přestane být uznavaný všemi státy či OSN, může takový stát (subjekt) stále nějakým způsobem existovat nebo fungovat?

8. Daný subjekt ("stát") by mohl existoval až do doby dokuď by nebyl dobyt nebo ovládnut jiným subjektem, státy.

9. Pokud by byl neuznavaný subjekt silnější než uznavané subjekty mohl by nadále fungovat a existovat ačkoliv by officiálně "neexistoval"? (respektive by dokázal uhajit svou existenci.)

10. Teoretická úvaha - pokud by byl jen jeden silný stát a mnoho slabých záleželo by na jejich uznání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

3. Pokud stát který je momentálně plně uznávaný, není jakýkoliv pochyb o jeho suverenitě, Přestane být uznavaný všemi státy či OSN, může takový stát (subjekt) stále nějakým způsobem existovat nebo fungovat?

8. Daný subjekt ("stát") by mohl existoval až do doby dokuď by nebyl dobyt nebo ovládnut jiným subjektem, státy.

9. Pokud by byl neuznavaný subjekt silnější než uznavané subjekty mohl by nadále fungovat a existovat ačkoliv by officiálně "neexistoval"? (respektive by dokázal uhajit svou existenci.)

10. Teoretická úvaha - pokud by byl jen jeden silný stát a mnoho slabých záleželo by na jejich uznání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotný, A.Existence subjektů v případě jejich neuznání (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://nekolik-svetovych-otazek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.