Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskové organizace

Neziskové organizace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Večerníková
Šetření:20. 02. 2012 - 01. 03. 2012
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj všem co se dostanou k tomuto dotazníku a pomohou mi s jeho vyplněním. Výsledky mi pak budou sloužit jako podklad pro bakalářskou práci, takže předem děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se s pojmem neziskový sektor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8497,67 %97,67 %  
ne22,33 %2,33 %  

Graf

2. Dokázali byste pojem neziskový sektor vysvětlit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6676,74 %76,74 %  
ne2023,26 %23,26 %  

Graf

3. Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cílem společností působících v neziskovém sektoru není tvorba zisku, ale určitá forma prospěchu pro společnost.

Činnost neziskových organizací není prováděna pro zisk, ale za stanovením cílem danné organizace. Sice je zde dosaženu zisku, ale jen takového, který pokryje náklady firmy.

dobročinnost, charita, snahy o záchranu přírody a lidských práv... dlouhodobé investice do vzdělávání, kultury, ekologie, výzkumu atd.

Jde o na státu nezávislé organizace, které slouží k obecnému prospěchu.

Jde o organizace založené na práci dobrovolníků - sportovní, dobročinné apod.

Jde o sektor, kde hlavním účelem fungování není zisk a funguje na bázi financí, které dostane z grantů, členských příspěvků, sponzorství...

Je financován především sponzory. Slouží k veřejně prospěšným věcem.

Je organizace, která je určena k neziskové činnosti (pro vlastníky nemá vznikat zisk).

Je součástí ekonomického a politického prostředí každého státu. Je nezávislý na státu, což ve své podstatě znamená, že od státu nezískává žádné finanční prostředky. Zaměřuje se především na pomoc a podporu v různých oblastech, ve většíně případech neekonomického původu. Zaměřuje se především poskytování veřejných služeb, na zlepšování životní úrovně obyvatelstva, na pomoc handicapovaným a další, jinak řečeno se zaměřují především na veřejně prospěšné práce, kromě placených zaměstnanců k tomu využívá i práci založenou na dobrovolnické účasti.

Je to část veřejného a soukromého sektoru, která nepracuje za účelem zisku.

Je to sektor, který nehromadí kapitál za účelem zisku.

Je to sektor, ve kterém působí organizace, jejichž prvotním cílem není zisk jako takový, ale splnění určitého vytyčeného cíle.

je to soubor institucích které existují vně jstátní sektor...edná s o organizace nezávislé na státu či příspěvkové a rozpočtové organizace

Jedná se o různá sdružení, zabývající se prospěšnou činností, které nezřizuje stát. Např. občanské spolky, nadace...

Jedná se o sektor, který není vytvořen za účelem zisku, ale za účelem pomoci.

Jedná se o zařízení, kteří ze své činnosti netěží žádný zisk. Získávají finance z různých dotací, grantů a darů.

Jsou to nevládní organizace, zabývající se veřejně prospěšnou činností. (občanská sdružení, nadace)

jsou to organizace, které by neměli vykazovat zisk, ale oni sice zisk vykazují zisk, ale musí opět vložit do svého podnikání aby tak naplňovali své poslání.

jsou to podniky, které nepodnikají za účelem zisku. Zisk není jejich hlavní náplň. Na trhu zaplňují i mezery, které firmy podnikající za účelem zisku nevyplňují.

Nadace, charita

Například jsou to r§zné sdružení a spolky které poskytují pomoc nebo službu bez nároku na odměnu tedy na zisk.

Národní hospodářství má tři sektory, právě NS je jeden z nich. Zástupuje místo, kde nestačí ani stát, ani podniky, ale určitým způsobem zasahuje i do těch ostatních. Jsou vytvořené, za účelem pomoci, uspokojují konkrétní potřeby občanů.

nehraje se na zisk, ale na rozvoj

Někdo vykonává činnost ne za účelem zisku

Není založen na ziskovém principu - vytvářet zisk. Cíl pro který byla nezisková organizace založena je společenského významu, pomahát postiženým, humanitární, rozvojové organizace, pořádání kulturních akcí, atd.

není založen za účelem zisku

nerozděluje zisk, není zaměřen na podnikání

Nevytváří vlastní zisky, při financování je odkázán na státní rozpočet, příspěvky, dary apod.

neziskové organizace nefinancuje stát, není jím zřizovaná a na něm závislá

neziskový čili občanský sektor zajištuje služby v sociální, kulturní, zdravotní oblasti v různých nadacích apod

Neziskový sektor a nebo organizace nejsou zakládány za učelem zisku, ale jejich účelem je splnit nějaký cil a nebo poslání. Jsou různé druhy nezskových organizací.

Neziskový sektor jsou organizace, sdružení, které svoji aktivitu nezakládají na zisku. Fungují na základě dotací, příspěvků, případně reklamní činnosti. Do neziskového sektoru patří nadace, občanská sdružení atd.

neziskový sektor se zabývá pomocí ve všech možných oblastech lidksého života.

Neziskový sektor zahrnuje organizace, které zaměřují svou činnost např. na oblast charitativní, případně se jedná o církevní organizace apod.

neziskový sektor zajišťuje statky a služby při jejich realizaci trh selhává, cílem tohoto sektoru je uskutečnit tyto potřeby a přání...cílem není zisk

Neziskovým sektorem se rozumí sdružení, která vyvíji nějakou obecně prospěšnou činnost a svůj zisk používají pouze pro provoz organizace.

nooo, je to sektor, který nevykazuje, žádny zisk, třeba nějaká nadace... funclub...

Organizace bez zjisku, pouze dotované (např: Pionýr, skautské organizace apod.)

Organizace nezávislé na státu, které se určitým způsobem snaží o obecně prospěšnou činnost

organizace, která není závislá na státu

organizace, ktera se zaobira bohulibou cinnosti-tj.pomaha potrebnym lidem a nechce byt komercni - byva dotovana statem ci z ruznych fondu EU atp.

organizace, které nemají za primární cíl vytvářet zisk

organizace, které řeší neschopnost vlády řešit problémy sociální, zdravotní a jiných z důvodů finančních nebo jiných

Organizace,která pracuje s dary a dotacemi.

Organizácie a inštitúcie, ktoré vykonávajú svoju činnosť, poskytujú služby za účelom iným ako získanie finančného alebo inej materiálného zisku

podpora nebo prosazení nějakého cíle, který je komerčně obtížně prosaditelný

podpora státu

Sektor jehoz primarním cílem není zisk

Sektor plně závislý na státu a jeho penězích

sektor poskytující sociální či poradenské služby klientům

Sektor, do kterého řadíme organizace, spolky, ... které se zabývají veřejně prospěšnou činností bez nároků na zisk, nebo výdělek.

sektor, jehož hlavním cílem není zisk, respektive, žádný zisk tam není, je to financováno z rozpočtů měst, krajů, z projektů, jedná se především o sociální služby, spadají sem třeba některá NZDM, občanská sdružení

Sektor, kde není primárním zájmem zisk.

sektor, který je veřejně prospěšný a nevytváří zisk

sektor, který je z větší části dotován státem. Všechny příjmy, které jsou ale většinou minimální, se musejí odevzdat státu.

sektor, který má na starosti činnost, která je nezbytná ve státě, ale pro podnikatelský sektor není perspektivní

Sektor, který není založen za účelem zisku, i když ke své činnosti finance samozřejmě potřebuje.

sektor, který neprodukuje zisk

sektor, který neprovozuje svou činnost za účelem zisku

Sektor, který poskytuje různé služby a neočekává tvorbu zisku. Není to podnikatelský subjekt.

sektor, ve kterem spolecnost nepusobi pro dosazeni zisku. Naklady na fungovani organizace jsou predevsim z clenskych prispevku a dotaci.

smyslem neziskových organizací není v první řadě zisk, tedy výdělečná činnost, jako u ziskového sektoru, ale nějaký "vyšší", obecně prospěšný cíl/služba/produkt

součást ekonomiky, jejímž primárním účelem není tvorba zisku, oblast vhodně vyplňující aktivity, které ziskový sektor nepokrývá

Subjekty neziskového sektoru se zaměřují na aktivity provozované za účelem podpory lidských práv, občanské společnosti, životního prostředí.

tvoří ho společnosti, které nevytvářejí zisk a jsou nezávislé

získává finance pro dobročinnou činnost

4. V čem je podle Vás přínos neziskového sektoru? (alespoň 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- poskytuje služby, které ziskový sektor poskytnout nemůže - utvrzuje občanskou společnost - jeho rozvinutost značí něco o soužití v daném státě

- Vyrovnávání některých externalit, které vznikají činností ziskového sektoru (napříkad péče o životní prostředí). - Provádí činnosti, které by nikdo z jiných firem nedělal, protože by mu nepřinášely zisk, tato činnost je však pro společnost potřebná.

angažovanost při pomoci a podpoře potřebných

Cílem nejsou peníze, ale dobrý pocit z dobře odvedené práce.

částečné řešení problémů zdravotnictví, sociální a hlavně v oblasti invalidity atd

fakt nevím

hospodaří se s částkami z dotací a rozpočtu a není tendence vydělávat na pacientech a rodičích ve školách pro dosažení co nejvyššího zisku

charitativní pomoc

Informuje o tématech, o kterých jinak těžko slyšíme v médiích. Aktivně se podílí na řešení různých občanských problémů. Přináší alternativní náhledy na problémy.

jde primárně o užitek dané věci, ne o tržbu/ finanční výnos z projektu a jiné vedlejší vlastnosti kapitalismu

Je nestranný.

Je to sektor, který je založený na dobročinnosti a dobré vůli, někomu nebo něčemu pomoci. Jsou vytvořeny dobrovolně a zabývají se svými problémy a řeší je. Nejsou vytvořeny za účelem zisku, aby na nich někdo zbohatl, ale např. pro pomoc druhým. Možnost zapojení dobrovolníků (snadný zisk zkušeností), ti se v této svéře často objevují - neplacená podpora

Jedná se o sektor, ve kterém nefungují obchodní společnosti, protože z něho neplyne zisk, popřípadě pouze minimální. Takže tyto organizace jsou na trhu z toho důvodu, aby nebyla na tomto sektoru "díra".

lepší dostupnost široké skupině lidí

Mám ho spojený s charitou, takže pomoc potřebným.

možnost sdružit se za nějakým cílem a tím popřípadě i pomáhat !

možnost sdružování lidí se stejným zájmem

Na spostě vesnic nebo měst by nebyli kroužky pro děti. Dále pomoc lidem kteří ji potřebují např. v mrazech bezdomovci kterym pomáhala Armáda spásy a ČČK.

nabízejí služby/produkt, který by jinak možná nebyl vůbec nabízen, kdyby byl pro ziskový sektor z ekonomického hlediska nezajímavý

nalézá a pomáhá s problémy v oblastech, které nemusí být při řízení shora patrné je blíže lidem

např v interpretaci práva

nedělají to pro peníze, jako každý dneska

nejruznejsi organizace - napr. Skaut pro deti - vyuka, tvoreni osobnosti

někdo dělá prospěšnou aktivitu, aniž by za to bral peníze od koncového uživatele

Nemůže se vytunelovat

není konkurence cenová i necenová

nevím

Nevím

nevím

nevím, nic mě nenapadá

newim

nezaměřuje se na dosažení zisku, ale na pomoc lidem ... přínos tedy spatřuji ve snaze pomoci druhým ...

Nezisková sdružení pracují ve svůj prospěch, ale bez nutnosti zisku, nebo ve prospěch jiných částí společnosti, které pomoc potřebují. Přínosem je hlavně 1. materiální podpora potřebných ("Naděje" pro bezdomovce), 2. morální podpora a společenské ocenění zájmových sektorů (kulturní nadace, církve apod), 3. seberealizace (myslivci a zahrádkáři ap.)

neziskovost

Nežene se za ziskem, výsledky práce odpovídají jen úsilí v to vynaložené, nikoli hodnotě odměny.

občanské sdružení, které pozitivně ovlivňuje veřejné záležitosti

ochota pomoci vykonává činoosti, které jsou společensky potřebné dobrovolnictví

Pomáhá tam, kde podnikatelské subjekty selhávají. Rozvijí občanskou angažovanost, solidaritu.

pomáhá vylepšovat služby ve veřejně prospěšných oblastech - zdravotnictví, kultura, sport atd...

Pomáhají v rozvoji a pomoci oblastí, které by jinak zůstaly stranou zájmu. Zvyšují zájem veřejnosti o danou problematiku.

pomoc lidem

Pomoc lidem v nouzi a nemocným.

Pomoc lidem v soc. tísní, ochrana živ. prostředí....

pomoc lidem, kteří by si ji nemohli zaplatit

Pomoc potřebným

pomoc potřebným jako hlavní motto

pomoc sociálně slabým

Poskytuje většinou sociální péči. Pečují o životní prostředí.

Predevsim pro nadacni fondy, ktere dale mohou finacovat kde je to potreba.

prospěšná činnost

Prospěšná činnost pro lidi v nouzi.

Především se jedná o pomoc "potřebným", tudíž lidem s různým postižením, dětem bez rodičů, seniorům a dalším. Mnohé neziskové organizace působící v neziskovém sektoru se rovněž zaměřují na ochranu životního prostředí. Pokud jsou tyto organizace, občanská sdružení a další instituce v neziskovém sektoru ve své činnosti úspěšné, tak napomáhají především ke zlepšování životní úrovně obyvatelstva.

Přináší služby, které není schopen plně zabezpečit stát - především v sociální oblasti

Přínos je, že to dělají lidé za málo peněz s velkou angažovaností

přínosem je chuť a dobrá vůle pomáhat, aniž by za to někdo čekal jakoukoli mzdu

řešení některých externalit

sdružení osob

se

slouží potřebným lidem

slouží veřejným zájmům pomáhá potřebným lidem

Služba veřejnosti.

tyto organizace se starají o věci, o které by se nikdo jen tak nestaral...

V celkové kultivaci prostředí naší společnosti

v poskytovaní služieb ľuďom, ktorí si ich nemôžu zaplatiť

V tom, že je vykonávána činnost více pro její užitek společnosti, než vytáhnout z lidí peníze

V tom, že nejsou na nikom závislé.

vedou ke značnému šetření veřejných financí,

Věnuje se oblastem, kterým by se ziskový sektor díky jejich neziskovosti nevěnoval

většinou jde o pomoc něčemu či někomu

většinou se jedná o snahu podpořit něco či někoho

vize pomoci druhým, není v pozadí vlastní prospěch na úkor ostatních

vyplnění místa na trhu, pomoc potřebným, financování akcí

vyplňují tzv. slepá místa, dělají užitečnou práci, vynakládají prostředky na důležité věci a problémy, které je třeba řešit

Vytváření obecně prospěšných statků - např. charita apod.

vyvíjí činnost, aktivitu pro druhé, pomáhá

Vzhledem k tomu, že jeho cílem není zisk, llidé pracující v tomto sektoru dělají svou práci se skutečným zájmem a nasazením a jde proto často o práci velmi kvalitní a profesionální. Často bývá založena na dobrovolnické práci - dobrovolníky se často stávají studenti - nabízí smysluplné trávení volného času a osobní rozvoj těchto dobrovolníků.

Z lásky a zadarmo, to jsme my, skautští vedoucí :D Rozhodně levné akce, velké možnosti např. cesty do zahraničí, setkávání se u nás i mimo ČR se stejně laděnými lidmi apod...

Zajišťuje spoustu volnočasových aktivit - kulturní činnost, sportovní, ŽP a další, bez nichž by byl život nuda.

Zajišťuje získávání finančních prostředků do oblastí, které by stát nefinancoval.

zaplňují mezeru na trhu, působí v oblastech neatraktivních pro ziskový sektor - např. různé charitativní či církevní společnosti

Zasahují tam, kde stát nemůže, nechce nebo na to nemá prostředky - ochrana životního prostředí, pomoc chudým, začleňování minorit, kontrola dodržování lidských práv, kontrola veřejných činitelů apod.

získání financí pro potřebné

zlepšení sociální či životní situace klienta, aktivace jeho schopnosti k svépomoci

zvyšuje kvalitu společnosti pokrývá oblasti, které nejsou pro ziskový sektor atraktivní poskytované služby dostupné pro všechny bez výjimky

Žádný není, naopak nahrazuje nečinnost státu a obce

5. Co naopak pokládáte za nedostatky? (alespoň 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"Často" netransparentnost jednotlivých společností, ze které vyplývá nedůvěra vůči celému sektoru.

ad

Asi nedostatečné pole působnosti. Když společnost nevydělává dostatečně, není soběstačná a značně jí to omezuje.

Casto neni pruhledne, kam se posilaji penize.

Často neprůhledné vztahy, hospodaření, malá kontrola.

často se na danou věc nedostane tolik, kolik by mělo, jelikož jako u všech projektů se najdou zbyteční příživníci narušující efektivitu a průhlednost procesů

do neziksového sektoru neplyne dostatek financí není ve společnosti prioritou

finance

financování by mohlo byt lepší!

financování, korupce, hodně neziskovek

Hlavním nedostatkem pravděpodobně spočívá v jejich nedostatečném financování, jelikož se mnohdy zakládají z větší části pouze na finančních darech získaných z veřejných sbírek, v některých případech i ze sponzorských darů.

Hodně peněz na provoz a málo peněz potřebným.

je málo finančních prostředků na opravy zařízení a moderní vy ba vení školními pomů ckami

Je mi líto, asi nedokážu říct.

Je nutné je financovat z jiných zdrojů, např. z obecního rozpočtu.

je přehlíženo, mohli by být do něj nějaké dotace

jednoduché založení!

kdyby meli vice financnich prostredku, mohli by rozvijet svou cinnost

konkurenci

ľahká možnosť zneužitia statusus neziskovej organizácie na finančné podvody, sťažená kontrola činnosti zo strany štátu

Lidský faktor

Malá obeznámenost veřejnosti s jejich aktivitami a činností.

Malá propagace

malé finanční možnosti

malo financi

mnohdy ne uplně efektivní hospodaření

Možná neprůhlednost finančních toků.

může dojit ke zneužití

Např. Mnohdy nízká úroveň znalostí řídících pracovníků.

Ne vždy pracuje efektivně

nedostatečná motivace

Nedostatečné financování ze strany státu v rámci grantů.

nedostatečné ohodnocení lidí pracujících v neiskovém sektoru, nepochopení od ostatních

nedostatek finančních prostředků

nedostatek finančních prostředků

nedostatek peněz na organizaci

nedostatkem je určitě neprůhlednost financování některých neziskových organizací, které potom působí jako organizace financované z trestné činnosti atd

nedostatkem jsou určitě finanční a lidské zdroje pro realizaci jednotlivých projektů a programů

Nedostatky nevidím, spíše nedostatečnou finanční podporu ze strany ostatních.

Někdy až nadměrně časté dobročinné sbírky.

někdy jsou jejími pracovníky nekvalifikovaní jedinci a jejich jednání tak může být pouze intuitivní, a proto v některých případech ne uplně správné.

nekonkurenceschopnost v důsledku absence zisku jako motivačního faktoru a problémy s tím spojené, jako je mrhání peněžními prostředky, neoptimální rozhodování, apod.

nemají peníze na provoz, peníze shánějí přes sponzory

Nemají tolik peněz a tak nemůžou občas poskytnou dokonalou péči.

Nemívá dostatek prostředků.

Nenapadá mě žadná odpověď nebo je otázka špatně koncipovaná

není zde velká úroveň (vzdělání, atd.)

neni zisková

neprofesionální vedení

nepropracovaný marketing

neprůhlednost systému

neprůhlednost, kam jdou peníze organizací působících v tomto sektoru

netransparentnost

Nevidím žádný, vše záleží na dobrých úmyslech na energickém vedení neziskové organizace.

nevím

Nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím.

newim

Neziskovost

neziskovost

neziskový sektor nemá nedostatky, ale společnosti v něm jsou málo stimulovány k propagaci a veřejnost o nich často vůbec neví

nic mě nenapadá

pravidelnost zasílání příspěvků

Problém vidím už v jeho samotné pro laika nepřehledné existenci a v názvu - jsou to instituce, pro svou činnost musí mít materiální základnu - po jejím vytvoření teprve mohou své záměry realizovat - napřed tedy musí být zisk z něčeho (z darů,charity, ze žebroty - nebo z podnikání?) a pak se může realizovat přínos pro něco. Nutnost vzniku a existence rozbujelého neziskového sektoru je mj. i dokladem zločinných důsledků kapitalistické ekonomiky, zvl. rozporu mezi dělbou práce a dělbou zisků.- Nejpodstatnějším nedostatkem je, že se i tento sektor stal příležitostí pro korupci a "odklánění" prostředků mimo cíle činnosti (usuzuji jen ze zpáv medií).

Přijde mi, že některé neziskovky občas propadají pocitu mesiášství; že oni jediní dokáží spasit svět. Také mi vadí, že někdy bývají naprosto nepřístupní k jakékoliv diskuzi - oni jediní mají pravdu a ani krok zpět, situace se zlepší do dokonalé podoby, nebo vůbec.

shánění peněz

Spíše než nedostatky možnost zneužití pro špatnou věc pod pokličkou dobré věci.

Stát a jeho zákony které neustále hází těmto organizacím klacky pod nohy.

systém poskytování sociálních dávek v nezaměstnanosti, systém určování výše dávek pro zdravotně postižené

Špatně se získávají finance, na trhu je v současnosti mnoho NO. Právní zakotvení není nejlepší.

V našem státě je nízká finanční podpora od velkých subjektů včetně státního rozpočtu.

v téhle oblasti se nachází dost často málo lidí, kteří si vědí rady s tím, odkud a jak získat finance (např. dotace)

ve spolupráci se státní správou

Většina organizací není zcela prospěšná nebo respektive, její výsledky nejsou maximální nebo jsou mizivé, např. pomoc drogově závislým.

Závislost na financování jinými a tak i podřízenost tomu kdo platí nejvíc

Závislost některých neziskovek na státu a mezinárodních orgranizacích, korporacích a podobně - zejména co se týče rozpočtu. Často využívány k prosazování zájmů zájmových skupin na úkor většiny společnosti. Například výrobci bipaliv (Babiš) + ekologické organizace.

zneužití

zneužívání neziskového sektoru

žádný

že jsou neziskové ....

6. Znáte nějaké neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7486,05 %86,05 %  
ne1213,95 %13,95 %  

Graf

7. Jaké? (alespoň 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- Junák - místní fotbalové kluby - sokol

.

ad adf adf

adra, člověk v tísni, slezská diakonie

Adra, Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Czech tourism

ADRA, ROMODROM, Nadace Jedličkova ústavu

Adra, Slunečníce, Lorm

alespoň 3 odpovědi? Nechápu. Humanisté Unicef

armáda spásy člověk v tísni kapka naděje nadace Terezy Maxové

Armáda spásy ČR, Člověk v tísni, Sue Ryder

Armáda spásy, červený kříž,kapka naděje

Armáda spásy, ČSČK, Fond ohrožených dětí, Kapka naděje, Český zahrádkářský svaz, Šalamoun, Svaz důchodců

asekol, OSA, RIAA

Červený kříž, Adra, Greenpeace

červený kříž, unicef

Člověk v tísni, ADRA, Centrum Paraple, Greenpeace, Hnutí Duha

Člověk v tísni, Adra, UNICEF

člověk v tísni, greenpeas, automat, amnesty international, figurama

ČOS, ČSTV, ČASPV

Děti Zěmě, Greenpeace, Amnesty International, Člověk v tísni...

Duha, Člověk v tísni, iNEXIS SDA,

duha, charita, prevent

ekocentrum Toulcův dvůr, hnutí Duha, Greenpeace, Centra volného času,

Erasmus Student Network, AIESEC, Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int.

Green peace, sdružení Rozmar, Zajíček na koni

Greenpeace, Hnutí duha, Amnesty International

Greenpeace, Hnutí Duha, Děti země, Amnesty International

hasičský sbor, nadace Kapka naděje, družstvo vlastníků

HLUK, o. s. :) kavárna Rozmarýna různé nadace

Charta 77, Červený kříž, Kapka naděje...atd

Junák, Pionýr, různé nadace a fondy

K-centrum, Naděje, Dům na půli cesty

Kapka Naděje Czech tourism Nadace Terezy Maxové

kapka naděje, kuře, bílá pastelka

Kapka naděje, Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Kapka naděje, Paraple, Český červený kříž, Nadace T. Maxové

kapka naděje, paraple, rpzmarýna

Kapka naděje, Světluška, Paraple,Bílá pastelka, Červený kříž.

Kapka naděje, Unicef, Červený kříž

Konto bariéry, Nadace Kapka naděje, Červený kříž, Pomozte dětem,

LaTa, PětP, Eset-Help,

lékaři bez hranic, liga proti rakovině, nadace Olgy Havlové

Liga vozíčkářů, Prostor pro, IQ roma, Drom,

Milíčv dům, Skok do života, Agapé

multifunkční centrum,mateřské školy, klub pohoda

nadace a nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti

Nadace Terezy Maxove Peta Pomozte detem

Nadace Terezy Maxové, Kapka naděje, Červený kříž

Nadace, územní celky, občanská sdružení

Naděje, Slunečnice, Adra

Nesehnutí, Anabel, Rezekvítek, IQ Roma servis

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace, nadační fondy

Občaské sdružení Kadet,Junák, Pionýrská skupina

pčr, ačr, školy, zdravotnictví

PETA, Greepeace, Amnesty international, Duha, Paraple, Kapka naděje, Veselý senior, Pestrá společnost, Slunečnice, HelpPes, Unicef

Pomozte dětem, Kapka, Charita

Portus o.s. Praha Hnutí Duha Greenpeace Amnesty International

různá občanská sdružení či církve

různé nadace - Terezy Maxové, Kapka naděje, apod. neziskové organizace spojené s akademickou půdou - IREAS, IEEP organizační složky státu - ministerstva, apod. atd.

Sbory dobrovolných hasičů TJ Sokol Člověk v tísni Český červený kříž

Skaut

skoro všechna zařízení sociálních služeb jsou neziskovky: DC Arpida o.p.s, Domov sv. Anežky o.p.s., Njovu o.p.s.

Stacionář Kamarád Kapka Naděje OS Ramus OS Lodžie

Světluška Adventní koncerty Vesničky SOS Kuře

Světluška, Kapka naděje, ADRA

školy, nemocnice, léčebny

T.O. Divocí koně (dětský oddíl, ve kterém sama působím :) ), Nízkoprahové centum Naděje Litomyšl, Klub Agora v Chrudimi

Tereza, Brontosauři, Liga proti rakovině,

TJ Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Adra

Tyfloservis, o. p. s., Nadace Terezy Maxové, Světluška, Různé spolky - myslivecký,

UNICEF, Kapka naděje, Paraple, ČČK.

Úsmev ako dar, Návrat, Sloboda zvierat

útulek pro psy, charitativní organizace( kapka naděje apod.) sportovní spolky

Zajíček na koni Kapka naděje Paraple Duha

8. Fungují neziskové organizace i ve Vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7587,21 %87,21 %  
ne1112,79 %12,79 %  

Graf

9. V jakých oblastech se angažují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kultura4357,33 %50 %  
zájmové činnost4256 %48,84 %  
vzdělání3546,67 %40,7 %  
životní prostředí3344 %38,37 %  
sport3040 %34,88 %  
zdravotnictví3040 %34,88 %  
pomoc starším občanům3040 %34,88 %  
prevence drogové problematiky11,33 %1,16 %  
péče o hluchoslepé11,33 %1,16 %  
rozvoj občanské společnosti11,33 %1,16 %  
lidská práva11,33 %1,16 %  
třídění odpadu11,33 %1,16 %  
sociální služby všeobecně11,33 %1,16 %  
státní správa11,33 %1,16 %  
sociální oblast11,33 %1,16 %  
pomoc postiženým lidem11,33 %1,16 %  
asi ve všech, bydlím v Praze11,33 %1,16 %  
asisteční psi11,33 %1,16 %  

Graf

10. Zakládali jste někdy sami neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8497,67 %97,67 %  
ano22,33 %2,33 %  

Graf

11. O jaký typ neziskové organizace se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občanské sdružení2100 %2,33 %  

Graf

12. Proč jste si vybrali zrovna tento typ neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jednoduché založení i administrace

nejvhodnější

13. Pracovali jste někdy jako dobrovolník v neziskové organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5159,3 %59,3 %  
ano3540,7 %40,7 %  

Graf

14. Čím se zabývala?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aktivne straveny volny cas pro romy v ceskych budejovicich

Byla jsem mladý zdravotník

děti v africe

finanční pomoc dětskému domovu

greenbelt, záchrana biotopů a živočichů z unikátní oblasti evropského pásma bývalé železné opony, dělám pro ně právě komiks

Jsem členem SDH

Junák - svaz skautů a skautek ČR, tedy výchova dětí a jejich volný čas

Komunitní centrum pro seniory a rodiny s dětmi ze sociálně slabých rodin, Dobročinný obchod

lidská práva

nevím

pomoc handicapovaným (výchova i vzdělání, integrace do společnosti, volnočasové aktivity apod.)

pomoc rozvojovým zemím, volnočasové aktivity u dětí s dysfunkčních rodin či v ústavní výchově

pomocí cizincům- integrace, vzdělávání

Pomocí handikepovaným dětem pomocí hippoterapie.

pomocou deťom v detských domovoch

poradenství, volnočasové aktivity pro děti a mládež, nizkoprahový klub,

Portus o.s. - Zajištění základních potřeb pro mentálně postižené (s různou úrovní postižení). (AI) Informovala o "stavu a dodržování" lidských práv ve světě i u nás.

pořádání kulturních akcí

pracuji v neziskové organizaci, nenazvala bych to jako dobrovolník, pracuji zde na DPP jde o organizaci zabývající se poradenskou činností v rámci projektů financovaných ze strukturovaných fondů EU

Prodejem výrobků chráněných dílen.

Program 5P (chození ven a provádění různých volnočasových aktivit s dítětem ze sociálně slabého-vyloučeného prostředí).

Psí útulek

rally

sbor dobrovolných hasičů - pomoc při povodních v minulých letech v obcích Raspenava, Bílý Potok...

sociální práce

sociální služby - NZDM

Sport - beh - zavod

sport - cvičitelka všestrannosti a hospodářka jednoty

Tělovýchovná činnost

Unicef- odesílání vánočních přání

V současné době působím v T.O. Divocí koně. Jde o turistický oddíl, se kterým vyrážíme každý měsíc na jeden víkend na chaty, sruby, nebo táborové ákladny a s dětmi hrajeme hry (převážně v přírodě), chodíme na dlouhé vycházky a snažíme se je vzdělat v oblasti "lesní moudrosti". V létě pak pořádáme čtrnáctidenní tábor s vlastní celotáborovou hrou. Dále působím v Naději Litomyšl, což je křes'anská organizace nabízející odpolední program po čtyři dny v týdnu pro děti od 5-ti do 16-ti let. Hrají se hry v tělocvičně, venku, stolní hry, ... Probíhá tu i výuka hry na kytaru a hlídání nejmenších dětí, pokud maminky potřebují volné dopoledne.

Vybírání peněz na stavbu škol v Africe

Zabývala se pomocí na aklimatizaci zahraničních studentů na univerzitě a celkově v ČR. Dále jsem pracovala v organizaci, která zajišťuje výuku angličtiny pro postižené.

zájmovými činnostmi

zdravotnictvím, vzděláváním

15. Občanská sdružení jsou nejobvyklejší formou neziskové organizace. Víte, za jakým účelem jsou nejčastěji zakládána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální pomoc3945,88 %45,35 %  
volnočasové aktivity1720 %19,77 %  
kulturní činnost1315,29 %15,12 %  
sportovní aktivity67,06 %6,98 %  
ochrana životního prostředí22,35 %2,33 %  
zdravotnictví22,35 %2,33 %  
peníze11,18 %1,16 %  
nic11,18 %1,16 %  
Nevím, ale kdybych měl vybrat, tak ochrana životního prostředí11,18 %1,16 %  
za splněním určitého společného zájmu, víceméně všechny odpovědi dohromady platí11,18 %1,16 %  
všechny shora uvedené11,18 %1,16 %  
vzdělání11,18 %1,16 %  

Graf

16. Proč je podle Vás v České republice nejvíce právě občanských sdružení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

netuším

?

1. v zaměstnání většinou lidi jejich práce neuspokojuje, otupuje-ve volném čase hledají relaxaci 2. práce je někomu posláním, povoláním, koníčkem - volnočasová aktivita je spojena s přípravou, prodloužením, zdokonalením jejich povolání, případně s možností své prezentace nebo s potřebou edukace svého spolku 3. móda: být IN (v něčem), nebuď za burana, "kdo neskáče není Čech"

af

Asi máme hodné lidi :)

Asi nejjednodušší z hlediska právnické formy

asi nemusí mít základní kapitál

do občanských sdružení nepotřebuje vliv známých osobnostií, je to lidovější spolek, i v menších městech

Efektivní forma, která aktivistům nesvazuje ruce.

Je jednoduché ho založit, není potřeba žádné povolení státu.

je nejsnazší je založit

Je to jedna z možností, jak změnit naše okolí (ať už osoby nebo prostory). Založení je bezplatné a sdružují se zde občané, kterým o danou věc opravdu jde.

Je to jedna z nejstarších forem neziskových organizací, je to asi jednodušší ho založit než jinou formu neziskové organizace.

je to možnost, jak v dnešní zkorumpované zemi legálně získat podporu pro činnost uskupení lidí, kterým jde společně o nějaké zlepšení něčeho

je to nejstarší právní forma nevládní neziskové organizace v České republice. Navíc v každé obci v této zemi se najde spolek lidí se stejným zájmen ať už je to sport, myslivost, divadlo atd.

jednoduché založení

jednoduché založení

jednoduché založení

jednoduchost založení?, rozsáhlá zájmová činnost

jednoduchost..viz výše

jesnadněji se zakládají

Jisté výhody při zakládání, volnější zákon... nejsem si přesně jistá

legislativa

lehce založitelné

Lidé chtějí pomoct tam, kde stát nestačí.

Lidé jsou nespokojeni se státní správou

lidé pomoc potřebují nejvíc a je největší angažovanost a zájem o tuhle oblast

Lidé se chtějí setkávat, pořádat různé akce, soutěžit a k tomu je potřeba, aby měli nějakou právní formu.

lze na nich vydělat a ještě získají příspěvky

má hodně odvětví

Má vyšší pravomoce vzledem k nakládání s financemi

Nejjednodušší podmínky založení a právní povinnosti při provozu

nejjednodušší pro vznik malých neziskových organizací

nejjednodušší založení

Nejlépe se zakládají.

Nejsem si jistá, napadá mě, protože je tady několik různorodých okruhů občanů, kteří potřebují pomoc. Mít se na koho obrátit.

Nejsnadnější možnost založení.

nejsnadnější vznik z hlediska legislativy

nejspíš je nejsnadnější je založit

netuším

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím.

nevím. ale tipuji to na nejjednodušší formu z hlediska zakládání

newim

Ostatní formy sdružování mohou provádět pouze obecně prospěšnou činnost.

Peníze.

Pokud si správně pamatuji, tak mají nejschůdnější podmínky k založení.

poměrně jednoduché založení a zrušení není třeba vysoký peněžní vklad

pre jednoduché právne podmienky založenia

pro aktivní odpočinek lidí při sportu, kultuře a vzdělávání

Protože je jednoduché je založit? XD

Protože je lidé chtějí, kdyby je nechtěli, tak by nebyly

protože ještě pořád někdo potřebuje pomoc...

Protože občané občanům ;)

Protože TJ Sokol a SDH jsou skoro v každé vesnici a městě.

Snadná forma založení, spojeno s malou administrativou.

Snadný způsob založení a v podstatě vždy se jedná o uskupení lidí, kteří chtějí do všeho hovořit.

Snaha pomoci postiženým či sociálně slabým lidem žít v dnešním světě

sociální cítění

tak to nevím

to fakt nevím

Vcelku jednoduchá forma a založení.

Z důvodu pomoci dobré věci.

zakladateli jsou lidé se stejnou zkušeností, postižením, nemocí

založení je hrozně jednoduché

Zřejmě díky dlouhé tradici silně sociálního státu, který postupem času nedokáže plnit to, co kdysi plnil a musí ho právě proto v některých oblastech nahrazovat podobná sdružení.

Zřejmě je to nejvhodnější forma (z hlediska právního vymezení)

Zvyk už z dob první republiky, združování se do zájmových kroužku - sportovci, sokol, rybáři, myslivci, dobrovolní hasiči...

17. Znáte nějaké občanské sdružení, které podporuje, nebo pořádá kulturní akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5767,06 %66,28 %  
ano2832,94 %32,56 %  

Graf

18. Jaké to jsou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A2

benefice

běžecké závody

Erasmus Student Network. Klub rodáků a přátel Kutné Hory a další.

hluk

HLUK, o.s. DS TYL F.A. KING CREW, o. s. Občanská beseda

Kadet, Pionýr

klub seniorů, klub pohoda

Kuře

lidolovci a pytláci, dobrovolní hasiči

Luka Praha

mě se v tomto případě vybaví myslivecká sdružení, která stojí za mysliveckými plesy

Mladí Zelení Portus o.s. Praha Amnesty International Greenpeace

např. myslivecké spolky

Nizkoprahové zařízení Prostor Pro,

Občanská Beseda Železný Brod, HLUK

Občanské sdružení Tři - hospic

OS Lodžie OS Kolej v jednom kole K-klub

projekt Figurama, sdružuje celosvětové univerzity, na kterých probíhá výuka figurální kresby a organizuje každoroční putovní přehlídku toho nejlepšího, co na daných školách toho roku vzniklo, součástí výstav je každý rok také několikajazyčný barevný katalog, zakladatelem projektu (občanského sdružení) je Boris Jirků, Prof. figurální kresby dříve na VŠUP v Praze, nyní na UUUD v Plzni a v Banské Bystrici, snažící se zachránit vymírající řemeslo ustupující celosvětově multimediím, poukázat na jeho důležitost a potřebnost

řekněte drogám ne

sbor dobrovolných hasičů, myslivecké spolky, spolek divadelních ochotníků

Sbor dobrovoných Hasičů TJ Sokol

SDH, Dobrovolná divadla, Sokol, Junák

Sdružení obcí Sedlčanska

skaut, klub českých turistů, český svaz chovatelů

Slovanský výbor - prezentace bratrských kultur Unie českých spisovatelů - podpora a prezentace protirežimních slovesných tvůrců Společnost Julia Fučíka - odbojová publicistika

Taneční klub Domino Orlová Klub Dobrý den Pelhřimov

Vím o oraganizaci, kkterá působila u nás v Hlinsku - Cesta mladé kultury Hlinecka,

19. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6272,94 %72,09 %  
muž2327,06 %26,74 %  

Graf

20. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-266475,29 %74,42 %  
27-391112,94 %12,79 %  
40-5067,06 %6,98 %  
51 a více44,71 %4,65 %  

Graf

21. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4451,76 %51,16 %  
vysokoškolské3844,71 %44,19 %  
středoškolské bez maturity11,18 %1,16 %  
základní11,18 %1,16 %  
vyšší odborné11,18 %1,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Znáte nějaké občanské sdružení, které podporuje, nebo pořádá kulturní akce?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Znáte nějaké neziskové organizace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se s pojmem neziskový sektor?

2. Dokázali byste pojem neziskový sektor vysvětlit?

6. Znáte nějaké neziskové organizace?

8. Fungují neziskové organizace i ve Vašem městě?

9. V jakých oblastech se angažují?

10. Zakládali jste někdy sami neziskovou organizaci?

13. Pracovali jste někdy jako dobrovolník v neziskové organizaci?

15. Občanská sdružení jsou nejobvyklejší formou neziskové organizace. Víte, za jakým účelem jsou nejčastěji zakládána?

16. Proč je podle Vás v České republice nejvíce právě občanských sdružení?

17. Znáte nějaké občanské sdružení, které podporuje, nebo pořádá kulturní akce?

19. Pohlaví:

20. Jaký je Váš věk?

21. Nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se s pojmem neziskový sektor?

2. Dokázali byste pojem neziskový sektor vysvětlit?

6. Znáte nějaké neziskové organizace?

8. Fungují neziskové organizace i ve Vašem městě?

9. V jakých oblastech se angažují?

10. Zakládali jste někdy sami neziskovou organizaci?

13. Pracovali jste někdy jako dobrovolník v neziskové organizaci?

15. Občanská sdružení jsou nejobvyklejší formou neziskové organizace. Víte, za jakým účelem jsou nejčastěji zakládána?

16. Proč je podle Vás v České republice nejvíce právě občanských sdružení?

17. Znáte nějaké občanské sdružení, které podporuje, nebo pořádá kulturní akce?

19. Pohlaví:

20. Jaký je Váš věk?

21. Nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Večerníková, E.Neziskové organizace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://neziskovy-sektor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.