Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povinné předškolní vzdělávání - pro učitele MŠ

Povinné předškolní vzdělávání - pro učitele MŠ

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Rychlá
Šetření:23. 09. 2019 - 05. 10. 2019
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):30 / 28.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:20,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.19:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Šárka Rychlá a žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na vliv absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí na jejich adaptaci na školní docházku. Data budou využita pro účely diplomové práce na toto téma.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím uveďte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. V případě otevřených otázek, u kterých nejsou nabídnuty varianty odpovědí, stejně jako u doplňujících otázek, prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Jak hodnotíte povinné předškolní vzdělávání u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí z hlediska cíle větší připravenosti těchto dětí na školní docházku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše záporně736,84 %36,84 %  
velmi kladně631,58 %31,58 %  
spíše kladně526,32 %26,32 %  
velmi záporně15,26 %5,26 %  

Graf

2. V čem spatřujete výhody povinného předškolního vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi nijak, nikdo neustanovil kolik je možno omluvit hodin (alespoň v naší MŠ), takže kdo dítko do školky dávat nechce, prostě píše omluvenky.

Děti jsou opravdu z domova nepřipravené pro vstup do ZS, nemají ani základní vědomosti. V MŠ jim během roku, alespoň trochu pomůžeme nějaké základní povědomí získat, plus získají potřebné schopnosti a dovednosti.

Děti mají režim a získají dobrou přípravu na školu

Děti se v mateřské škole socializují a adaptují na školní prostředí, získají mnohdy první hygienické návyky a správné návyky stolování, učí se respektovat cizí autoritu, zvykají si na pravidelný režim a plnění úkolů.

děti v mateřské škole se naučí základním pravidlům společenského chování, hygienickým návykům

Dítě se naučí pravidla, režim a pro rodiče povinnost.

Lepší socializace, možnost lépe připravit dítě k zápisu. Více zážitků.

Mohou se lépe socializovat, naučí se více znalostem a dovednostem

Možnost socializace, upevnění návyků

naučí se respektovat autority, doplní si vědomosti a dovednosti

Prostě ze zákona musí a je to potřeba.

V ničem. Chodí jen občas.

V povinnosti vůbec něco pro ty děti pravidelně dělat. V socializaci. V laskavosti zázemí ve školce. V osobním přístupu a času na ně samotné.

Většinou se těmto dětem doma nedostává vhodné podpory v oblasti vzdělávání, socializace a v některých případech bohužel i bezpečnosti a hygieny. V tom je, podle mého názoru, povinné předškolní vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí výhodné - doplňuje rodinnou výchovu. Ve školkách jsou i různé aktivity v podobě zájmových kroužků, které se nehradí, ke kterým by se tyto děti také jinak nedostaly.

Výhodou by byla pravidelná návštěva MŠ, ake I při povinném předškolním vzdëlávání, jsou tyto děti často "nemocné".

Zajisteni kompetenci pro vstup do ZS

Zákonné opatření, které v lepším případě plní.

Žádné, stejně nechodí, je jim to jedno. Děti vedou k tomu, že škola je nutné zlo, které musí vytrpět

Žádné.

3. V čem spatřujete nevýhody povinného předškolního vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Další nálož papírů navíc.

Děti chtějí být doma, stejně jako jsou doma jejich rodiče a k předškolnímu vzdělávání mají negativní vztah. I když se jim v MŠ líbí, chtějí být doma s rodiči.

je to teda obrovská dřina pro učitelku, špatná komunikace s rodiči

Mají s tím obecně problém, nevidí důležitost PV

Mentalita, systém jim nic neříká, připravují se, že budou doma rodit děti a pobírat dávky

Mnoho rodičů pociťuje povinné předškolní vzdělávání jako zásah do jejich práv na trávení času s dítětem (zejména rodiče na MD, či jinak pobývajících doma. Rádi by si nechali děti doma, kdykoliv se dle jejich přání.

Možné problémové chování těchto dětí vůči ostatním, problematická komunikace s rodiči, vnější motiv dát dítě do školky může vést k problémům s docházkou dítěte.

Nedostatek opory v legislativě.

Někteří rodiče těchto dětí nemají zájem spolupracovat s MŠ na rozvoji svého dítěte - nedbají rad a nabízené pomoci.

Nemají zájem, na telefon nereagují.

Nespatřuji

Nespolupracují rodiče. Většinou školku berou jako nutné odkladiště dítěte. Dítě je většinou zanedbávané skoro ve všech úrovních. A bohužel jeden rok na to nestačí.

Nevim

Nevýhody pro deti ze socialne znevyhodneneho prostředí spatřuji pouze v tom, že jsou nuceni své děti omlouvat a neustále si vymyslet další a další důvody jejich absenci.

Prostě nechodí do MŠ, a nikdo za to nenese odpovědnost, navíc spousta papírování pro MŠ, buzerace z vyšších míst, hlídání omluvenek...

V krátké době, rok je hrozně málo a také v nekontrolovatelnosti plnění docházky těchto dětí, není páka, která by donutila rodiče těchto dětí, aby děti opravdu do MŠ posílali.

V ničem

Zadne

zákonní zástupci neakceptují povinnosti docházky, děti často chybí, důvody nepřítomnosti jsou lživé, zatěžuje to vedení školy - řešení s neziskovou organizací, která má tyto rodiny na starosti, apod

4. Co by se podle Vás mělo v koncepci povinného předškolního vzdělávání u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí změnit, aby tato koncepce byla co nejvíce efektivní a plnila svůj účel, tj. co nejlépe připravit tyto děti na docházku do základní školy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Chodit do MŠ a to teď chodí,protože musí.

Ideálně homogenní uskupení předškoláků, cílený program rozvoje předškolních dovedností, režim připodobený výuce na základní škole, kladení důrazu na samostatnost dětí v sebeobsluze a hlavně větší páky na rodiče při nedodržování povinné docházky. Dále zavést systém alespoň minimálního hodnocení, jehož výstupy se předají základní škole na kterou dítě nastupuje, aby rodiče byli motivováni k domácí práci s dítětem.

Každodenní práce rodičů s dítětem. Konzultace s pedagogem. Náčrt plánu jak s tímto dítětem pracovat podle jeho individualit. Dostatečný prostor a čas ve tride. Menší počet dětí ve třídě, nebo práce s dítětem a školním asistentem. Protože jeden dospělý na jedno dítě je v tomto ohledu nejvýhodnější a bude mít největší posun.

Menší počty ve třídách, osvěta rodičů

Možná, kdyby děti ze sociálně znevýhodněného prostředí měly (skutečnou) povinnost navštěvovat MŠ už dřív. Ten jeden rok dlouhodobé zanedbavaní nijak extra nespasí.

Nebudeš chodit do školky, vezmeme ti dávky

Nedávat ho jako povinnost ale pracovat s rodinami tak, aby vzdělání bylo hlavní z priorit a sami v něm viděly smysl.

Nevím, ti lidé nechtějí a jak je k tomu donutit?

Neznam odpoved, rodice deti z tzv. znevyhodneho prostredi nebudou deti do ms posilat.. cely koncept je spatny..

Nic, ale začít u rodičů. Pokud budou tito rodiče pracovat, jejich děti budou v MŠ.

Nic. Podle mých zkušeností je problém ve valné většině v rodině. Rodiče nevedou sve dětí ke vzdělávání, sami často nepracují, jsou doma a dětí chtějí být doma s nimi. Rodiče se dětem nevěnují tak, jak by bylo potřeba a těch pár chvil, kdy se občas vyskytnou v MS to bohužel nenahradí.

Posunout věkovou hranici o rok dříve

Prodloužit dobu povinného předškolního vzdělávání alespoň na dva roky. Snížit počet dětí ve třídě a přidělit asistenty pedagoga, jako jedno z řešení bych navrhovala jeden rok v MŠ a jeden rok v přípravném nultém ročníku.

Provázanost legislativy v systému podpory povinného předškolního vzdělávání,větší podpora médií ve smyslu smyslupnosti tohoto opatření.

Spojení se sociálkou, větší kontrola. Sebrani veškerých dávek, lepší informovanost směrem od socialky.

Záleží na tom kdo to je sociálně znevýhodněný. Máme většinou zkušenost s rodinami, které spíše zneužívaly dávky pro svůj život ( alkoholici, slabší sociální cítění, či snížený intelekt ) Je důležité pracovat s rodiči. Děti se rády začleňují do kolektivu, kde mají čisto, stravu a lidský přístup.

Zdůraznit rodičům, jak je předškolní vzdělávání pro jejich děti důležité a proč by měli dbát na pravidelnou docházku. Nenechávat vše na mateřské škole, ale věnovat se dítěti správně i doma, nebát se říct si o radu či pomoc.

změna povědomí o důležitosti vzdělávání dětí u zákonných zástupců těchto dětí

zmenšit počet dětí ve třídě, aby se učitelky mohly dětem více věnovat

5. Domníváte se, že povinná předškolní docházka vede u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí k překonání handicapů, které si dítě přináší z rodiny (dítě neumí to, co by mělo vzhledem ke svému věku umět – nedostatečně rozvinuté schopnosti, dovednosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1052,63 %52,63 %  
spíše ano526,32 %26,32 %  
spíše ne315,79 %15,79 %  
určitě ne15,26 %5,26 %  

Graf

6. Zde můžete svoji odpověď doplnit, upřesnit (co se podle vás zlepšilo x nezlepšilo, proč apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dítě je neustále v adaptaci. Přijde jednou za 14 dní.

Do předškolního vzdělávání se dostane mnohem více dětí, které v minulosti mš nenavštěvovaly a v zš se následně hůře adaptovaly. Nevýhodou je, že mnoho rodičů do školky i přes zákonnou povinnost nevodí a páky prakticky neexistují.

Je to naprosto zbytečné. Řešíme papíry, hledáme spoustu nepřihlášených předškoláků, kteří nikde nejsou. Odkladové děti vůbec nejsou nikde registrovaní, i těch se neví.

je to zbytecne

Jeden rok je málo, pravidelnost docházky je mizerná. Dítě během jednoho roku nestihne dohnat handicap oproti vrstevníkům. Alespoň jeden rok jim trochu něco dá i ze sociální oblasti.

Nemohu posoudit, naší školku děti navštěvují už od dvou až tří let. Předškoláci k zápisu chodí velmi vzácně.

Nic, nedocházelo do MŠ, omluvilo se a max 1x za měsic

Prostě se učí.

Většinou byl posun velmi citelný. Dítě bylo schopno zvládnout i nepříjemné věci. Zvedlo se mu sebevědomí a rozvinuly se jeho neprobádané oblasti.

záleží na to na konkrétní rodině, někteří zákonní zástupci povinné vzdělávání pochopili-snaží se

7. Jak hodnotíte délku povinného předškolního vzdělávání, v souvislosti s jejím účelem připravit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na školní docházku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měla by být delší947,37 %47,37 %  
je dostatečná631,58 %31,58 %  
měla by být delší o jeden rok a poslední rok by měl být hodnocen a výsledky předány škole.15,26 %5,26 %  
Povinné předškolní vzdělávání by nemělo být vůbec.15,26 %5,26 %  
Zbytecne, kde neni vule, neni cesta15,26 %5,26 %  
měla by být kratší15,26 %5,26 %  

Graf

8. Jak časté jsou případy, kdy rodiče dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí nedodržují povinnost posílat své dítě do MŠ v rámci povinné školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi časté (většina těchto rodičů)842,11 %42,11 %  
spíše výjimečné631,58 %31,58 %  
časté (nejedná se o většinu těchto rodičů)526,32 %26,32 %  

Graf

9. Zde můžete svoji odpověď doplnit, upřesnit (odhad procent rodičů, kteří tuto povinnost neplní, o jaké rodiny se jedná apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1%

50%

70%

Děti chodí do ms

Dtto

Nechápou absolutně proč je potřeba chodit do školky

Nejčastěji se jedná o romské rodiny, v případě, že rodiče nepracují. Stačí sebemenší záminka a dítě zůstává doma.

Nejedná se pouze o romské rodiny, jak by se někdy mohlo zdát

Plní, neplní...dávají je do MŠ tak, aby neměli problém - mají to zjištěné...a je to u většiny těchto dětí.

Pokud se jedná o rodiny, které zneužívají sociální systém děti vodí pravidelně, protože nemusí platit školné a mají ve většině případů stravu zabezpečenou ( doma již nic nedostávají ).

Rodiče se vymlouvají na nemoc dětí, události v rodině, finanční situaci spojenou s dopravou do školky. ve většině případů jsou tyto důvody lživé a opakují se velmi často.

Úplně nemůžu soudit, neboť k nám děti sociálně znevýhodněné moc nechodí, ale ostatní rodiče často své děti omlouvají, když se ve školce děje něco, co by dětem mohlo prospět (a dětem se to nelíbí, př. Návštěva tělocvičny... )

Většinou jsou to rodiny rómské, nebo vícepocetne, kde matka ani otec nefunguje a vše zajišťují jen o něco starší sourozenci. Rodiče sice ví, že dítě poslat musí, ale je jim to jedno.

Z me zkušenosti jsou to romske rodiny, děti z rodin alkoholiku a uživatelů drog.

Zatím jsem se setkala pouze s 1 rodičem, který to dodržoval

10. Pokud rodiče tuto povinnost neplní, jakým způsobem se to děje? Můžete uvést více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časté absence1684,21 %84,21 %  
neomlouvání dětí při absenci1052,63 %52,63 %  
nedodržují začátek povinné doby mezi 7.-9. hodinou ranní315,79 %15,79 %  
nedodržují požadavek 4 souvislých hodin denně210,53 %10,53 %  
Vůbec se tyto děti nenajdou, to že mají trvale bydliště v našem městě, případně na radnici neznamená, že tu jsou. Nikdo o nich neví, ale sociální dávky jistě berou - tam se o své výhody hlásí, ale povinnostem se vyhýbají. 15,26 %5,26 %  
Vse15,26 %5,26 %  
Rodiče plni15,26 %5,26 %  

Graf

11. Pokud rodiče dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí neplní optimálně povinnost předškolní docházky u svých dětí, kooperujete s OSPOD nebo jinou institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne842,11 %42,11 %  
spíše ano631,58 %31,58 %  
určitě ano526,32 %26,32 %  

Graf

12. Zde můžete svoji odpověď doplnit (jak jednáte, v jakém okamžiku, při jakém neplnění, na koho se obracíte, co je výsledkem apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Domluvou, ale moc to nefunguje

Jako učitelky musíme informovat paní ředitelku, která následně informuje příslušný orgán socialne právní ochrany dětí.

Jednání s městem, ISPODem, ale řešení je velmi zdlouhavé. Vloni jsme hledali 14 předškoláků, kteří nepřišli k zápisu. Pár se jich na výzvu ozvalo, o několika nevíme a jednoho skoro osmiletého nám našel OSPOD až v listopadu, tedy po půl roce. A výsledek? Měli jsme plno, dítě bylo přijato od února a docházka do konce června byla cca 10x.Rodice nedostupní, telefon hluchý, dopis zbytečný. A já si tím lámu hlavu půl roku, papírů plný stůl.

Nejsme udavači , většinou se do 3 dnů omluvi

Nestalo se mi to

Obracíme se na OSPOD s nulovým výsledkem

pracovnice neziskové organizace-je upozorní, domluví jim, apod. OSPOD nemá prostor řešit nedocházení dětí do MŠ....nemají na to kapacitu

Rodič je písemně upozorněn, dále je upozorněn zřizovatel, následně voláno na OSPOD, kde však tyto případy příliš neřeší. Povinné předškolní vzdělávání není dle mého soudu bráno příliš vážně - což by se změnilo povinným hodnocením posledního ročníku jako součástí školského systému,

Snažíme se to zvládnout opakovanými výzvami a domluvou. Většinou se to po tom na nějakou chvíli zlepší.

Spíše ne proto, že jsme ještě nemuseli. Snažíme se s rodiči na schůzkách domlouvat, informovat je o důležitosti předškolního vzdělávání, nabízíme pomoc.

Spolupracujeme s OSPOD, ale tito rodiče mají vše zjištěné, a tak jsou jejich děti "pouze" často nemocné...

13. Daří se při vyčerpání všech dostupných prostředků přimět rodiče dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, aby svoji povinnost posílat dítě do MŠ optimálně plnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1157,89 %57,89 %  
spíše ano421,05 %21,05 %  
určitě ne210,53 %10,53 %  
určitě ano210,53 %10,53 %  

Graf

14. Na co se v rámci edukace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí zaměřujete nejvíce, s ohledem na cíl zlepšit následnou adaptaci těchto dětí na školní prostředí a zvýšit jejich školní úspěšnost? Zvolte prosím tři možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj sociálních dovedností (kooperace s jinými dětmi, zvládání konfliktů apod.)1578,95 %78,95 %  
navyknutí řádu v denním režimu1473,68 %73,68 %  
rozvoj kognitivních schopností (myšlení, koncentrace apod.)1368,42 %68,42 %  
respektování autority1157,89 %57,89 %  
rozvoj řeči947,37 %47,37 %  
plnění zadaných úkolů736,84 %36,84 %  
rozvoj jemné motoriky736,84 %36,84 %  
zvládnutí odloučení od rodiny315,79 %15,79 %  
Grafomotorika, sebeobsluha, samostatnost 15,26 %5,26 %  
Tři je málo, neumí nic!15,26 %5,26 %  

Graf

15. Domníváte se, že absolvování povinné předškolní docházky pozitivně přispívá k celkové adaptaci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na školní docházku (respektování režimu školy, plnění úkolů apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1263,16 %63,16 %  
spíše ano526,32 %26,32 %  
spíše ne210,53 %10,53 %  

Graf

16. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k lepšímu začlenění těchto dětí do třídního kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano947,37 %47,37 %  
spíše ano842,11 %42,11 %  
spíše ne210,53 %10,53 %  

Graf

17. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného k většímu respektování učitele jako autority ze strany těchto dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano736,84 %36,84 %  
spíše ano631,58 %31,58 %  
spíše ne526,32 %26,32 %  
určitě ne15,26 %5,26 %  

Graf

18. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného ke kladnějšímu postoji těchto dětí ke školní docházce (více se do školy těší, více kooperují apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne736,84 %36,84 %  
spíše ano631,58 %31,58 %  
určitě ano526,32 %26,32 %  
určitě ne15,26 %5,26 %  

Graf

19. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného ke kladnějšímu postoji rodičů těchto dětí ke školní docházce (respektování požadavků školy, kooperace se školou atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne736,84 %36,84 %  
spíše ano526,32 %26,32 %  
určitě ano421,05 %21,05 %  
určitě ne315,79 %15,79 %  

Graf

20. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného k tomu, že následně tyto děti dokáží lépe regulovat své chování (odložit okamžité uspokojení, zvládnout své emoce apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano736,84 %36,84 %  
spíše ano631,58 %31,58 %  
spíše ne631,58 %31,58 %  

Graf

21. Z nabídnutých možností prosím zvolte všechny, které jsou u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí dle Vašeho názoru zlepšeny v důsledku absolvování povinné předškolní docházky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
začlenění do třídního kolektivu1894,74 %94,74 %  
navyknutí řádu ZŠ1473,68 %73,68 %  
schopnost komunikace1368,42 %68,42 %  
schopnost jednat s vrstevníky1263,16 %63,16 %  
schopnost soustředit se na zadaný úkol1157,89 %57,89 %  
řeč1157,89 %57,89 %  
respektování autority1052,63 %52,63 %  
zvládání emocí1052,63 %52,63 %  
jemná motorika1052,63 %52,63 %  
ochota plnit zadané úkoly842,11 %42,11 %  
schopnost organizovat vlastní práci315,79 %15,79 %  
Tyto děti chodí spradicky, nelze tedy posoudit...15,26 %5,26 %  
Dílčí schopnosti - sluchové, zrakové percepce,..15,26 %5,26 %  
Vše řečeno,není co dodat.15,26 %5,26 %  

Graf

22. Mají podle Vás děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které absolvovaly povinnou předškolní docházku, osvojeny obdobné znalosti jako jejich vrstevníci, tj. takové znalosti, které jsou zkoumány v rámci zápisu do 1. třídy (poznávání tvarů, elementární početní dovednosti, znalost některých básniček, písniček apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne947,37 %47,37 %  
spíše ano842,11 %42,11 %  
určitě ne15,26 %5,26 %  
určitě ano15,26 %5,26 %  

Graf

23. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k lepšímu zvládání zátěže těmito dětmi, plynoucí z docházky ze školy (vliv na fyzické a psychické zdraví dítěte – únava, reakce na zátěž, psychosomatické obtíže apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano842,11 %42,11 %  
spíše ne736,84 %36,84 %  
určitě ano421,05 %21,05 %  

Graf

24. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k většímu rozvoji kognitivních schopností těchto dětí (paměť, pozornost, představivost, kreativita apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano947,37 %47,37 %  
spíše ano842,11 %42,11 %  
spíše ne210,53 %10,53 %  

Graf

25. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k rozvoji motivace k učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano842,11 %42,11 %  
určitě ano526,32 %26,32 %  
spíše ne526,32 %26,32 %  
určitě ne15,26 %5,26 %  

Graf

26. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1894,74 %94,74 %  
muž15,26 %5,26 %  

Graf

27. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-44 let736,84 %36,84 %  
24-34 let631,58 %31,58 %  
45-54 let421,05 %21,05 %  
55 a více let210,53 %10,53 %  

Graf

28. Délka Vaší pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 a více let842,11 %42,11 %  
4-7 let526,32 %26,32 %  
8-11 let315,79 %15,79 %  
12-15 let210,53 %10,53 %  
0-3 roky15,26 %5,26 %  

Graf

29. Jaká je Vaše zkušenost s edukací dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná (zkušenost mám, učil/a jsem více těchto dětí)1052,63 %52,63 %  
malá (ojedinělé případy)526,32 %26,32 %  
velká (těchto dětí jsem učil/a hodně)421,05 %21,05 %  

Graf

30. Počet obyvatel v obci, v níž se nachází mateřská škola, ve které působíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 000 obyvatel1052,63 %52,63 %  
10 001 - 99 999 obyvatel315,79 %15,79 %  
5 001 - 10 000 obyvatel315,79 %15,79 %  
100 000 obyvatel a více315,79 %15,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Rychlá, Š.Povinné předškolní vzdělávání - pro učitele MŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://povinne-predskolni-vzdelavan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.