Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právní jednání z pohledu obyvatelstva

Právní jednání z pohledu obyvatelstva

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Hintermüllerová
Šetření:01. 01. 2016 - 31. 01. 2016
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:41,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s anonymním dotazníkem. Dotazník se zaměřuje na základní instituty právního jednání a povědomí lidí o něm. Při vyplňování dotazníku budete odpovědi vpisovat do volných oken (dle vlastního názoru) anebo zaklikávat z předvolených možností (u některých otázek může být více možných odpovědí). Při vyplňování prosím nepoužívejte internet a knižní literaturu, zabývající se touto tématikou - jen tak mohou být získány adekvátní data. Velice všem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1750 %50 %  
žena1750 %50 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let1029,41 %29,41 %  
41 - 50 let926,47 %26,47 %  
27 - 40 let823,53 %23,53 %  
51 - 60 let617,65 %17,65 %  
70 let a více12,94 %2,94 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání1852,94 %52,94 %  
vysokoškolské vzdělání1647,06 %47,06 %  

Graf

4. Vykonávané zaměstnání v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student617,65 %17,65 %  
administrativa514,71 %14,71 %  
nezaměstnaný514,71 %14,71 %  
OSVČ411,76 %11,76 %  
informační technologie38,82 %8,82 %  
výroba a provoz25,88 %5,88 %  
služby25,88 %5,88 %  
věda a výzkum12,94 %2,94 %  
zdravotnictví12,94 %2,94 %  
finance12,94 %2,94 %  
doprava12,94 %2,94 %  
kultura12,94 %2,94 %  
obchod12,94 %2,94 %  
obrana12,94 %2,94 %  

Graf

5. Co si představujete pod pojmem „právní jednání“:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

co není zakázáno je povoleno

čin, který podle zákona má nějaká následky

dodržování všech povinností stanovených zákony

chování jedince dle právních předpisů

Jakákoliv běžně vykonávaná činnost, jejíhož vynucení nebo zanechání je v případě pořeby možné domáhat se soudní cestou.

Jakékoliv úkony, kde je jejich provedení v souladu se zákonem přinejmenším stejně důležité jako jejich podstata.

Jednání a konání, které je dovoleno (nebo není zakázáno) v rámci norem daného státu.

jednání s souladu s právním řádem

Jednání v oblastech, které jsou upraveny zákony

Jednání v souladu s právem, které není v rozporu se zákonem.

jednání v souladu s právními normami a řádem

jednání v souladu se zákonem

Jednání v souladu se zákony a předpisy (opak k protiprávnímu).

jednání v souladu se zákony, právní normou

jednání vedoucí k tomu, že nějaká osoba nabývá nějakých práv a zavazuje se k nějakým povinnostem

jednat a chovat se v rámci zákona

jednat v souladu s obecnými pravidly chování.

Konání či nekonání člověka v mezích právem dovoleného.

Konani právního systému

n

Negotium, právní skutečnost, jejímž obsahem je právně relevantní projev vůle.

Nevím

Nevím, asi nějaké úřadování

Práva a povinnosti svéprávné osoby

právně relevantní projev vůle (jsem studentka práv)

pravni akt

Projev vůle směřující ke vzniku/změně/zániku práv a povinností

schopnost k právním úkonům

smlouvy

svéprávnost - možnost rozhodovat sám o sobě, chovat se a jednat podle zákona

uzavírání smluv (včetně ústních) a jejich dodržování, jednání u soudu (všichni jeho účastníci), jednání veřejného činitele

uzavírání smluvních vztahů

Vztah se státem, podnikem..

6. Od kdy může podle Vás člověk právně jednat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od narození1852,94 %52,94 %  
od 18 let926,47 %26,47 %  
od 15 let720,59 %20,59 %  

Graf

7. Jaké požadavky musí člověk splnit, aby mohl právně jednat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk musí být svéprávný1852,94 %52,94 %  
musí dosáhnout alespoň veku 18 let1132,35 %32,35 %  
musí dosáhnout alespoň věku 15 let617,65 %17,65 %  
žádná z výše uvedených odpovědí514,71 %14,71 %  
nejsou stanoveny žádné požadavky na právní jednání514,71 %14,71 %  

Graf

8. Uveďte libovolné 3 příklady právních jednání:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

a)

jednat sám za sebe,

jednostranné dvoustranné vícestranné

koupě nemovitosti, auta ... manželství osvojení dítěte

koupě, sňatek, pořízení testamentu

koupě, prodej, přeprava

koupení chleba jízda tramvají podpis smlouvy

kupní smlouva, uzavření manželství, sepsání závěti

n

nákup v obchodě uzavření smlouvy s operátorem reklamace

nákup v obchodě, uzavření manželství, nákup - prodej nemovitosti, řízení vozidla, ...

Nákup zboží/služby, sňatek, výkon zaměstnání.

Nakupování, uzavírání pracovních smluv, volby

nakupovat pronajímat prodávat

nástup do zaměstnání, svatba, soud

nevím

Nevim

Nevím, možná sňatek, koupě, prodej

podpis smlouvy, výpověď u soudu, daňové přiznání

podpis smlouvy, svatba, rozvod, rozsudek

podpis smluv, nákup na splátky, smlouvy s operátorem

sepsání závěti, uzavření smluvního vztahu, vstup do manželství

smlouvy, dědické řízení, soudní řízení

Sobáš, žádost o přijetí ku studiu, odvolání (appellatio)

uzavírání smluv, sňatek,

Uzavírání smluv, vstup do manželství, koupě nemovitosti.

uzavření obchodní smlouvy, svědčení u soudu, placení pokut

uzavření prac. smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, vyloupení obchodu, vandalismus

Uzavření smlouvy, darování, zbavení se věci ve svém vlastnictví.

V bance, v podniku, na úřadě

Vydání občanského průkazu, podpis pracovní smlouvy, svědectví u soudu

závěť, návrh na uzavření smlouvy, splnění

žádné mě nenapadá

9. Potřebuje člověk k právnímu jednání nějaké vzdělání? Ať si myslíte ANO/NE prosím odůvodněte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, alespoň základní vzdělání v oblasti důsledků vlastního jendání

Bez právního jednání nelze v občanské společnosti fungovat, tedy nepotřebuje.

jako právník/advokát = rozhodně ano jako občan = ne, stačí jen základy slušnosti

n

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

NE - ale znalosti zřejmě ano

ne - jednání obecně je přirozené, chování členů společnosti je regulováno právními normami, jedinec se tedy s právním jednáním setká, ať má vzdělání či ne

ne - právně jednat může člověk při dovršení 18-ti let, nezáleží na jeho vzdělání

Ne, ale pro určité jednání, např. řízení motorového vozidla s přepravou osob je určité vzdělání základní podmínkou.

Ne, ale je v nevýhodě.

Ne, i negramot si může koupit rohlík.

ne, např. nakupovat může i člověk bez vzdělání

Ne, právně se chovat je běžné a nevyhnutelné

Ne, právo se týká všech osob, bez ohledu mj. na jejich vzdělání.

Ne, zákon nic takového nepožaduje.

Ne.

Ne. Ale je užitečné.

Ne. vzdělání ani právní vědomí není důležité

Nepotřebuje. Právního jednání jsou dle mého soudu schopny zároveň i osoby bez vlastní právní subjektivity, vzdělání už pak logicky nehraje žádnou roli.

nevím

Podle toho, o jaký právní úkon jde. Samozřejmě jsou předepsané určité úkon, které musí splňovat každý člověk, ať už je nesvéprávný či má vysokoškolské vzdělání, ovšem jsou i úkony, ke kterým by člověk jisté vzdělání mít měl, aby dokázal posoudit následky svého jednání či konání.

Pokud má člověk jednat podle práva, tak vlastně od dětství. Pokud má něco podepisovat, k něčemu se zavazovat, měl by mít alespoň 18 let. Pokud jde o něco speciálního, tak to chce právní vzdělání.

v podstatě nepotřebuje, podstatná je podmínka zletilosti, svéprávnosti a nejednání pod vlivem duševní nemoci nebo poruchy, která by znemožnila vědomé a svobodné jednání, k právnímu jednání mnohdy stačí umět se podepsat, náležitosti smlouvy může vypracovat právník nebo druhá strana

záleží na konkrétní situai

10. Jakou formou může člověk právně jednat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
může si zvolit libovolnou formu, pokud zákon nestanoví jinak2882,35 %82,35 %  
ústní formou1955,88 %55,88 %  
písemnou formou1955,88 %55,88 %  
může si zvolit libovolnou formu, pokud si strany neujednají jinak1544,12 %44,12 %  
přísnou písemnou formou (veřejná listina)1235,29 %35,29 %  

Graf

11. Jaké právní jednání by podle Vašeho názoru mělo být učiněno vždy v písemné formě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uzavření manželství3088,24 %88,24 %  
pracovní smlouva2985,29 %85,29 %  
kupní smlouva na nemovitost (např. dům, chatka, zahrada apod.)2985,29 %85,29 %  
výpověď z pracovního poměru2985,29 %85,29 %  
zástavní smlouva na dům2882,35 %82,35 %  
závěť2882,35 %82,35 %  
vydědění nepominutelného dědice2779,41 %79,41 %  
dědická smlouva2676,47 %76,47 %  
věcné břemeno2676,47 %76,47 %  
změna na LV v katastru nemovitostí2676,47 %76,47 %  
ručitelské prohlášení2573,53 %73,53 %  
uznání dluhu2367,65 %67,65 %  
smlouva na pronájem/podnájem bytu2367,65 %67,65 %  
jakékoli jednání, kdy druhá strana požaduje písemnou formu2161,76 %61,76 %  
prominutí dluhu2161,76 %61,76 %  
zřízení paušálního tarifu u mobilního operátora1647,06 %47,06 %  
kupní smlouva na movité věci (např. Tv, kolo, mobilní telefon apod.)1132,35 %32,35 %  

Graf

12. Který zákon upravuje právní jednání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

---

Každý ;-) Občanský zákoník v občanskoprávním smyslu, trestní zákoník v trestněprávním smyslu atd.

Každý.

na

nevím

nevím

Nevim

nevím

nový občanský zákoník

nový občanský zákoník

NOZ

občan

Občanský

Občanský zákoník a jakýkoliv jiný zákon upravující jednání a činnost lidí

občanský a obchodní zákonník

Občanský a trestní zákoník.

občanský zákoník

občanský zákoník

Občanský zákoník

Občanský zákoník

občanský zákoník

Občanský zákoník

Občanský zákoník

občanský zákoník

Občanský zákoník

Občanský zákoník

právní řád

předpokládám, že Občanský zákoník

ústava

všechny

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, známý pod zkratkou NOZ

Zejména občanský zákoník.

13. Co si představujete pod pojmem „svéprávnost“?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

absence psychických poruch, které mohou být příčinou jejího odejmutí; dosažení určitého věku

absence takové duševní nebo mentální poruchy či nemoci, na jejímž základě by byla lékařsky a úředně omezena či zrušena svéprávnost daného člověka - možnost právně jednat a rozhodovat za sebe sama (bez ustanoveného opatrovníka)

mohu za sebe rozhodovat

možnost jedince sám rozhodovat o svých činech a být za ně plně zodpovědný

Možnost samostatně posoudit následky svého právního a protiprávního chování a jednání.

n

nevím

Plná způsobilost k právním úkonům.

pokud jsem z pohledu státní správy schopen jednat sám za sebe a nést zodpovědnost za své činy

pokud nedošlo ke změně, tak odborný termín "svéprávnost" neexistuje, za mých mladých let to byla způsobilost k právním úkonům

pravomocným soudním rozhodnutím neomezená způsobilost k právně účinnému konání

scopnost posoudit důsledky svých právních jednání

schopnost a odpovědnost za své jednání, skutky

Schopnost brát na sebe práva a povinnosti.

Schopnost chápat a hájit svá práva.

schopnost jedince brát na sebe vlastním právním jednáním práva a povinnosti

schopnost nést odpovědnost za právní úkony

Schopnost pochopit důsledky vlastního jednání.

schopnost vykonávat právní úkony

Schopný jednat svým jménem

stabilní

svéprávný je ten, kdo může samostatně sám za sebe jednat s právními účinky

umět se rozhodovat samostatně, pokud není zdravotní indispozice

vím co dělám, domyslím důsladky a nesu za to plnou odpovědnost

Ze to neni debil

Zodpovědnost za své vlastní činy, pochopit jejich důsledky a vazby.

Způsobilost ke všem právním úkonům.

způsobilost k právním úkonům

způsobilost k právním úkonům

Způsobilost k právnímu jednání.

způsobilost právně jednat

Že nebyl vyřčen rozsudek o jejím pozbytí nebo omezení

že nemám papír na hlavu

14. Může samostatně právně jednat i osoba s omezenou svéprávnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, krom rozsahu omezení, pro které není schopen samostatně právně jednat2367,65 %67,65 %  
ne, může jednat jen v přítomnosti svého zástupce či opatrovníka1235,29 %35,29 %  
ano, ale jen v každodenních záležitostech617,65 %17,65 %  
ne, za takovou osobu rozhoduje jen soud25,88 %5,88 %  
ano, v jakékoli situaci25,88 %5,88 %  

Graf

15. Je možné zbavit člověka svéprávnosti zcela?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2058,82 %58,82 %  
ne926,47 %26,47 %  
nevím514,71 %14,71 %  

Graf

16. Proč si myslíte, že může být člověk omezen na svéprávnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Aby jednáním proti svým zájmům existenčně nezničil sebe ani rodinu, popřípadě aby svým jedáním neohrozil další osoby.

Duševní onemocnění

duševní porucha

Duševní, mentální nevyzrálost, aby se nestal obětí nějakých podvodníků

duševní, psychický, inteligenční, sociální deficit

Jak jsem již psala - není schopen objektivně posoudit co je pro něj výhodné a dobré a co nevýhodné a špatné.

je to debil

jeho mentální schopnosti to neumožňují

když není schopen posoudit důsledky svých jednání, např. z důvodu snížené inteligence

když není schopen rozhodovat reálně (třeba z důvodu mentálního poškození) a nemůže/není schopen samostatně žít

mentální postižení, drogová závislost

n

např. z důvodu duševní poruchy

Např. z důvodu duševní poruchy, mentální retardace

Nedostatečná inteligence, závažná duševní porucha, sešlost věkem.

Nemůže.

pokud není schopen domyslet důsledky svého jednání a/nebo je svým jednáním nebezpečný sobě nebo svému okolí

Protoze je nezvladatelny

Protože to je potřeba nebo i nutné pro ochranu jeho a společnosti.

Protože je blbej. a nesvéprávnej, to dá rozum.

Protože to umožňuje zákon.

psychické onemocnění, nízký IQ

Trpí psychickou poruchou, která mu zabraňuje možnosti racionálně uvažovat; pobývá ve vězení

Vážná psychická porucha nebo jiná závažná (i fyzická) nemoc, kdy člověk není schopen sám o sobě rozhodovat.

z důvodu duševní poruchy

z důvodu duševní poruchy, která není jen přechodného charakteru

z důvodu mentální či duševní poruchy nebo nemoci

Z důvodu mentální poruchy, nebo postižení

z důvodu nemoci "hlavy" - není schopen sám za sebe být zodpovědný

z důvodu, že není schopen reálně uvažovat

zdravotní problém

Ze zákonem předpokládaných důvodů, zpravidla jde o duševní chorobu, poruchu či úchylku závažnějšího charakteru.

17. Kdo podle Vás omezuje svéprávnost člověka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

asi jen soud

člověk

dr psychiatr

Jeho vlastní mozek.

n

Pouze soud, ale kvůli trestné činnosti v justici a tedy i u soudů je to krajně problematické a zneužitelné, mohou dělat a také dělají cokoli a nejsou postižitelní... Hnus a špína !

soud

soud

soud

Soud

soud

soud

soud

soud

soud

soud

soud

Soud

soud

Soud

Soud

soud

Soud

soud

soud na základě lékařského posudku a po obeznámení se s materiální situací posuzovaného

soud podle lékařského doporučení

Soud.

Soud.

Soud.

Soud.

soudní rozhodnutí

V objektivním slova smyslu soudy, ale v subjektivním je to bohužel on sám, i když v mnohých případech za to sám nemůže (např. u zdravotně tělesné postižených osob od narození), ovšem existují i tací, kteří si za tuto skutečnost sami mohou (alkoholem, drogami...)

18. Omezit svéprávnost lze u člověka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u všech bez rozdílů1750 %50 %  
jen u zletilých1647,06 %47,06 %  
jen u nezletilých12,94 %2,94 %  

Graf

19. Jaký je podle Vás rozdíl mezi zástupcem a opatrovníkem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- zástupce si může zvolit každý, opatrovník je ustanoven rozhodnutím soudu nebo státního úřadu osobám, jež nejsou schopny samostatně jednat

jeden zastupuje a druhý opatruje

n

nevím

Nevím

nevím

opatrovnik je dan soudem, zastupce si muzu zvolit

Opatrovník je stanoven soudem a má větší oprávnění

Opatrovník je ustanoven, zpravidla, soudem, a podléhá jeho dozoru. Zastoupení je různé, může být i na základě plné moci, ale zpravidla podléhá toliko dozoru toho, kdo k němu souhlas udělit ráčil.

opatrovník jedná za člověka v oblastech, ve kterých je omezen ve způsobilosti; zástupce nevím

Opatrovník na nesvepravneho i dohlíží a zodpovídá za něj, zástupce jej jen zastupuje při právním jednání.

opatrovníkovi bylo do péče svěřeno nezletilé dítě, za které jedná, zástupce zastupuje zletilou osobu

Optatrovník vychovává, zástupce jen jedná

To jsem kdysi uměla.

Tuším, že tam jsou nějaké rozdíly v otázce finančních a majetkových záležitostí, jinak nevím.

velký

Zákonný zástupce může činit právní jednání za osobu nezletilou nebo omezenou na svéprávnosti. Opatrovník pouze hájí její zájmy.

zákonným zástupcem je rodič, opatrovníkem osoba určená soudem

Zástupce dotyčného zastupuje na základě jeho zmocnění. Opatrovník zastupuje a jedná za dotyčného na základě rozhodnutí soudu o omezení právní způsobilosti a ustanovení opatrovnikem.

zástupce - právně rozhoduje za dotyčného opatrovník - stará se o dotyčného po jeho fyzické stránce

zástupce je "smluvní", opatrovník určený osudem

Zástupce je člověk, který může zastupovat osobu i na základě smlouvy, případně jde o zákonného zástupce, což je rodič nezletilého dítěte. Opatrovník je člověk kterého určí soud zletilému jedinci k vyřizování záležitostí, při kterých on nedokáže posoudit jejich "nebezpečnost".

zástupce je širší pojem, opatrovník je jeden z druhů zastupování. Např. zástupce si člověk může zvolit i sám, opatrovníka mu určuje soud nebo státní úřad.

zástupce má právo rozdodovat za nemocného, opatrovník může jen o věcech denní potřeby

zástupce nezletilého, opatrovník zletilého

Zástupce si lze svobodně zvolit, opatrovník je určen soudem.

Zástupce si volí osoba sama, opatrovníka určuje soud.

zástupce vystupuje na smluvní bázi

zástupce zastupuje jedince s omezenou svéprávností při důležitých rozhodnutích o jeho osobě opatrovník je jedinci s omezenou svéprávností k dispozici i při běžných denních záležitostech

Zástupce zastupuje nesvéprávného v právních věcech. Opatrovník se o nesvéprávného stará a dohlíží na něho.

zástupce zastupuje nezletilého nebo toho, kdo není svéprávný v plném rozsahu, obvykle to bývá rodič, pěstoun, může to být i právnická osoba - zástupce jedná za zastupovaného jeho jménem, opatrovník je jedním z druhů zákonných zástupců - obvykle je stanoven z příbuzných nebo jím může být fyzická či právnická osoba a může zastupovat někoho jak úplně zbaveného svéprávnosti, tak s omezenou svéprávností

zástupce zastupuje, opatrovník opatruje

Zastupuje jen..opatrovnik i podepisuje zanej

žádný

20. Může právně jednat i dítě? (berme v potaz jen děti, které již začaly chodit do školy) - ať si myslíte ANO/NE prosím odůvodněte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

Ano - jsou to svébytné osobnosti, není co zdůvodňovat, běžný život je plný právních jednání.

ano - každý člověk musí dodržovat jisté právní normy bez ohledu na věk

ano - na základě své duševní schopnosti. např si může koupit bonbony. "uzavře kupní smlouvu"

ano - schopnost právně jednat je spojena s mírou svéprávnosti - svéprávnost se nabývá postupně, s ohledem na jedince stejného věku

ANO ale přiměřeně svému věku a duševní vyspělosti

Ano v běžných případech, se souhlasem zákonného zástupce (např. koupě kola), ne tam, kde to zákon nedovoluje (manželství, pracovní poměr atd.).

Ano, ale jen v některých případech, které musí být v jeho schopnostech posouzení. Ovšem plného právního jednání nabývá člověk od 18 let, některé případy mohou nastat i v 15 letech - např. možnost uzavření pracovní smlouvy.

Ano, co do své rozumové a volní vyspělosti

ano, je schopné si koupit např. rohlík

ano, mohou nakupovat

Ano, může si něco koupit

Ano, může. Možnost právně jednat není odvislá od právního systému země a jeho umělé hranice pro stanovení dospělosti..

Ano, například když si něco koupí v obchodě.

Ano, proč ne? I jízda tramvají či nákup svačiny je přece právním úkonem.

ano, v rozsahu, který je přiměřený věku a jeho mentálním schopnostem, například může jít na nákup a za peníze tak nabýt vlastnictví k movitým věcem

Ano, v záležitostech úměrných jeho věku.

Ano, ve věcech přiměřených jejich věku

dítě musí jednat podle práva - podle pravidel chování mezi lidmi, ale rozhodovat za něj do 18 let musí rodiče (nebo jeho zástupce)

může nakupovat - tedy asi ano

n

Ne

Ne

ne

NE - dle zákona

ne jsou úplně blbi

NE za dítě vždy odpovídají rodiče

ne, za děti právně jedná jejich zákonný zástupce - většinou rodiče; kdyby mělo dojít ke střetu zájmů rodičů a dítěte, pak je dítěti stanoven jiný zákonný zástupce pro toto jednání, důvodem je, domnívám se, věk, míra zkušeností, vzdělání a zralosti dětí a mladistvých

Nevím

Ovšem, také jednají kdykoli vlezou třeba do tramvaje.

viz dřívejší otázka

za určitých okolností ano

Znovu: kdyby nemohlo dítě právně jednat, nemůže si např. koupit lízátko, jízdenku na autobus nebo sešit do školy. Právně jednat, theoreticky (de lege), může úplně každý, pravda, u někoho je rozsah právního jednání jen rovinou theoretickou.

21. V jakých situacích může dítě samo právně jednat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen v těch, kde je schopno rozpoznat vlastní jednání a jeho adekvátnost ve vztahu k výsledku2470,59 %70,59 %  
zákonný zástupce může dítěti udělit souhlas k právnímu jednání, které je adekvátní k jeho věku1235,29 %35,29 %  
jen v těch, ve kterých je schopno své chování ovládat vlastní vůli926,47 %26,47 %  
ve všech38,82 %8,82 %  
zákonný zástupce může dítěti udělit souhlas k jakémukoli právnímu jednání12,94 %2,94 %  

Graf

22. Může si podle Vás 12letý chlapec koupit sám kolo? Ať si myslíte ANO/NE prosím odůvodněte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

ano

ano - jestliže na něj má peníze

Ano - pokud má finance asi by to soud uznal i v případě sporu

ANO ale se svým synem bych šel do obchodu já

Ano, ale není to tak jednoduché. dejme tomu kolo za 5.000 si koupit může, ale už třeba kolo za 20.000 asi ne a určitě ne za 50.000. 5 tisíc je určitě ještě hodnota, kterou 12 letý chlapec je schopný si uvědomit a rozumí ji.

Ano, ale záleží na konkrétní situaci a platnost úkonu může být zpochybněna. Již by měl znát hodnotu peněz a věcí a to, zda kolo potřebuje.

Ano, alespoň nevím že by nemohl.

Ano, i když už je to asi na hraně - záleží na ceně.

ano, kolo je movitá věc u které je uzavírána ústní kupní smlouva

ano, má-li na něj peníze

Ano, může. Pravděpodobně nakoupí špatně, ale při druhé koupi už bude lépe vědět, co musí takové kolo splňovat..

Ano. Kupní smlouvu může uzavřít každý bez rozdílu věku.

Asi může, ale měl by mít souhlas zákonného zástupce.

Může, pokud bude mít dostatečné finanční prostředky.

myslím, že ano - je schopen to pochopit a nakládat i s většími částkami peněz

n

Ne

Ne

NE není k tomu oprávněn

NE nemlže uzavřít kupní smlouvu, byť ústní

ne protože nemá prachy

Ne, pravděpodobně není po technické stránce schopen posoudit, zda předmět koupě má zřejmé vady nebo nedostatky

ne. jde o drahou věc, musí být u nákupu rodič nebo zástupce dítěte.

Nedostatek informací pro závěr - záleží na ceně kola, odkud si jej koupí

pokud na nej ma

Proč ne? Když na to má.

Půjde-li o jízdní kolo z bazaru v řádu set korun, nevidím důvod, proč by si jej nemohl koupit dvanáctiletý chlapec.

spíš bych se přikláněla k ne, kolo se mi jeví jako "velká věc" u které nedokáže ještě úplně posoudit všechny parametry.

Teoreticky asi může, ale jeho zákonný zástupce může právní jednání nezletilého zneplatnit. Podle občanského zákoníku je taková smlouva neplatná.

Teoreticky může. Ovšem je zde otázka, zda-li by si na kolo našetřil, nebo jak by se dostal k penězům z kolo a od koho by kolo bylo - zda-li by druhá strana nepožadovala kupní smlouvu, kterou on jakožto ještě nezpůsobilý podepsat nemůže.

Záleží na situaci - kolo může stát od téměř ničeho po stovky tisíc

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hintermüllerová, A.Právní jednání z pohledu obyvatelstva (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pravni-jednani-z-pohledu-oby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.