Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > právní vědomí občanů české republiky

právní vědomí občanů české republiky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdena Šafářová
Šetření:30. 11. 2021 - 04. 12. 2021
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Prosím Vás o vyplnění mého dotazníku, který slouží k mé seminární práci, ve kterém najdete jen pár otázek ohledně Vašich obecných právních vědomostí, tento dotazník je pro koholiv, neznamená to, že pokud se v tomto odvětví neorientujete, neměli byste tento dotazník vyplnit, právě NAOPAK, tento dotazník je ANONYMNÍ.

Odpovědi respondentů

1. Co znamená pojem právní norma?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právně závazná norma212,5 %11,11 %  
zákon212,5 %11,11 %  
Všeobecně uznávané pravidlo16,25 %5,56 %  
..16,25 %5,56 %  
Nejsem si jistá, ale za mě je to jiným slovem zákon 16,25 %5,56 %  
Zhruba by se to dalo definovat jako požadovaný způsob chování/jednání nebo požadovaný stav popsaný v zákoně. Používá se i pro zákon jako takový.16,25 %5,56 %  
Vymezení práv, co je v normě. Co je ještě správné a co už ne. 16,25 %5,56 %  
souhrn všech právních řádů16,25 %5,56 %  
souhrn práv16,25 %5,56 %  
souhrn všech práv16,25 %5,56 %  
norma stanovená podle práv16,25 %5,56 %  
nevím16,25 %5,56 %  
Právní norma je norma, tedy vyjádření toho, co má být, která je zároveň právně závazná. Jedná se o označení pro jeden obecný příkaz, zákaz nebo dovolení vyplývající z právního řádu včetně nástrojů a zmocnění k jeho dosažení nebo vymáhání. Právní předpis (například zákon, vyhláška apod.) zpravidla obsahuje mnoho právních norem, některé právní předpisy ale neobsahují žádnou právní normu (deklarativní zákony, jako je například zákon o zásluhách Edvarda Beneše) nebo obsahují jen neúplné právní normy. Obvykle není právní norma v předpise uvedena jako souvislá část textu, ale je třeba ji z různých částí textu nebo různých předpisů extrahovat. Některé aspekty právní normy mohou být vyjádřeny například systematickým zařazením textu do právního předpisu namísto explicitně. Proto se zdá být přesnější nahlížet text právního předpisu nikoli jako soubor norem, ale jako soubor pravidel, z nichž lze výkladem individuální právní normy extrahovat. Složitost tohoto procesu je jedním z důvodů, proč v oblasti analýzy právních textů dosud selhávají systémy umělé inteligence a hledání nejvhodnějšího výkladu právní normy mívá charakter vědecké, vysoce tvůrčí činnosti. Některé právní normy nemají samostatný smysl a mají charakter upřesnění, doplnění nebo omezení jiné právní normy nebo výjimky z ní (např. ustanovení § 46a odst. 7 občanského soudního řádu o doručování: „Při doručování osobám uvedeným v odstavcích 1 až 5 se § 46 použije, jen není-li v § 46a uvedeno jinak.“). V užším smyslu se právními normami rozumí pouze psané právní normy státního právního řádu, v širším smyslu tak lze označit psaná i nepsaná uznávaná pravidla spravedlivého rozdělení práv a uplatňování moci v jakékoliv komunitě, sdružení, společnosti, církvi, organizaci apod.16,25 %5,56 %  
závazné, vymahatelné pravidlo na daném území, součásti právních předpisů16,25 %5,56 %  

Graf

2. Co znamená pojem sankce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postih212,5 %11,11 %  
Vynucující právní delikt16,25 %5,56 %  
donucovací právní prostředek16,25 %5,56 %  
Pokuta16,25 %5,56 %  
Jinými slovy pokuta či správní delikt je peněžní částka za určité přestupky a delikty16,25 %5,56 %  
trest16,25 %5,56 %  
dohodnutý trest za porušování dohody16,25 %5,56 %  
Sankce je trest. V kontextu práva se sankcí rozumí nejčastěji trest odnětí svobody nebo pokuta, ale jsou i další formy trestů. Pak jsou sankce v právu mezinárodním (embarga na obchod a tak) a pak jsou taky sankce "neprávní" - to je třeba situace, kdy vypičuju pubescenta, že nepustil v buse sednout stařenku, nebo že schytám hejt, když na FB šířím pravdu. 16,25 %5,56 %  
Omezení za trest16,25 %5,56 %  
postih za porušení práva16,25 %5,56 %  
finanční postih16,25 %5,56 %  
vynucující právní postih16,25 %5,56 %  
ne16,25 %5,56 %  
Sankce (lat. sanctio od sancire, zasvětit, ustanovit, potrestat) může označovat: právo trest nebo jiné opatření k zajištění nebo vynucení práva jedna z částí právní normy[1] ekonomické sankce16,25 %5,56 %  
postih za porušení právní normy, trest16,25 %5,56 %  

Graf

3. Co je legislativa?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právní předpisy, podle kterých se řídí odpovědné osoby 16,67 %5,56 %  
závazná právní listina, podle které se řídí odpovědné osoby a zákony16,67 %5,56 %  
Soubor právních norem16,67 %5,56 %  
Zakon16,67 %5,56 %  
Právní úprava státu, tedy zákony a prameny16,67 %5,56 %  
úřednictvo16,67 %5,56 %  
Soubor zákonů a obdobných právních předpisů. 16,67 %5,56 %  
Moc zákonodárná16,67 %5,56 %  
právní předpisy16,67 %5,56 %  
zákony16,67 %5,56 %  
všechny zákony, vydává nejvyšší státní orgán16,67 %5,56 %  
všechny právní normy16,67 %5,56 %  
nevim16,67 %5,56 %  
Legislativa je pojem, kterého se v češtině užívá ve trojím významu: pro process přijímání právního předpisu ministerstvem, v případě vladních nařízení nebo zákonů dále vládou, v případě zákonů dále parlamentem a případné veto hlavy státu – angl. lawmaking. pro právní řád (právní předpisy) – angl. legislation, nebo pro zákonodárnou moc, tzn. státní orgány nadané pravomocí vydávat zákony, tzn. parlament – angl. legislature.Legislativa je pojem, kterého se v češtině užívá ve trojím významu: pro process přijímání právního předpisu ministerstvem, v případě vladních nařízení nebo zákonů dále vládou, v případě zákonů dále parlamentem a případné veto hlavy státu – angl. lawmaking. pro právní řád (právní předpisy) – angl. legislation, nebo pro zákonodárnou moc, tzn. státní orgány nadané pravomocí vydávat zákony, tzn. parlament – angl. legislature.16,67 %5,56 %  
synonomum pojmu právní řád - soubor právních předpisů, kterými se řídí a organizuje lidské soužití16,67 %5,56 %  

Graf

4. Jaký je rozdíl mezi občanským a obchodním zákoníkem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v obchodním zákoníku jsou zcela jiné zakonná nařízení než v občanském17,14 %5,56 %  
Občanský resi občanské sounáležitosti, obchodní pak obchodní17,14 %5,56 %  
Fyzic/právní. osoba17,14 %5,56 %  
Občanský zákoník e zabývá občany a jejich právy a obchodní zákoník se zabývá vším mezi obchody a firmami17,14 %5,56 %  
jeden pro lidi, druhý pro obchod17,14 %5,56 %  
občanský popisuje zákony pro občany jako jednotlivce, obchodní pro právnické osoby a obchodní dohody17,14 %5,56 %  
Asi jako mezi návodem na guláš a návodem na piko. Vaříš podle obojího, akorát jinou věc. 17,14 %5,56 %  
občanský řídí vztahy občanů a obchodní řídí obchod17,14 %5,56 %  
nevím17,14 %5,56 %  
občanskýy pro občany 17,14 %5,56 %  
obchodní je pro vztahy obchodní a občanský pro vztahy občansdké17,14 %5,56 %  
-17,14 %5,56 %  
Obchodní zákoník již řadu let neexistuje17,14 %5,56 %  
Myslíte zákony 89/2012 a 90/12 Sb.?17,14 %5,56 %  

Graf

5. Jaký je rozdíl mezi veřejným a soukromým právem, znáte nějaké konkrétní právní normy, které do těchto práv patří?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím215,38 %11,11 %  
veřejné právo se vztahuje na stát a skupiny, kdež to soukromé právo nikoliv a soustředí se na soukromé činitele. bohužel si nevzpomenu na konkrétní normy17,69 %5,56 %  
Ano17,69 %5,56 %  
Ne17,69 %5,56 %  
Veřejné právo je právo při kterém je státní strana právně vyší narozdíl od druhé strany (příklad stát má větší moc v řízení proti běžnému občanovi) patří sem např: kriminální právo, procesní právo,mezinárodní právo. A ři soukromém právu jsou si subjekty rovni a spadá sem např.: smluvní právo,rodinné právo, pracovní právo17,69 %5,56 %  
Tomu jsem nikdy moc na chuť nepřišel, ale veřejnoprávní je třeba Správní řád, soukromoprávní je Občanský zákoník. 17,69 %5,56 %  
Veřejné se týká zájmu společnosti (veřejnosti). Soukromé právo je právem každého jednotlivého občana. Neznám, nevím o tom, že bych znala. 17,69 %5,56 %  
soukromé právo je pro soukromé osoby, veřejné se vztahuje na veřejnou moc. např. občanské právo17,69 %5,56 %  
veřejné je pro veřejnou moc a soukromé pro soukromé lidi. Ne17,69 %5,56 %  
veřejné právo je veřejné a sokromé je soukromé, např. ústavní právo17,69 %5,56 %  
.17,69 %5,56 %  
Veřejné právo (ius publicum) je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu soukromému. Toto dělení pochází již z římského práva a je dodnes uznáváno. Netýká se ovšem jen práva objektivního, ale i subjektivních práv, lze proto také hovořit o „subjektivním veřejném právu“. Hranice mezi veřejným a soukromým právem však není zcela zřetelná a často mohou vznikat spory o to, je-li určitý právní vztah veřejnoprávní, nebo soukromoprávní. Charakteristickým znakem veřejného práva je, že právní vztahy jím upravené jsou asymetrické a nerovné (vrchnostenské), odpovídající vztahu stát–občan. Jde o právní nadřazenost orgánů veřejné moci, které mohou rozhodovat o subjektivních právech jiných právních subjektů, ovšem jen v rámci zákona (secundum et intra legem). Typickým veřejným právem je právo na sociální zabezpečení – sociální dávky může požadovat pouze fyzická osoba, jsou vypláceny ze státního rozpočtu a o jejich výši rozhoduje příslušný správní úřad ve správním řízení rozhodnutím, jež je správním aktem. Není-li občan s rozhodnutím správního úřadu spokojen, může požádat o jeho přezkoumání soud, který o jeho návrhu rozhodne ve správním soudnictví. Ve veřejném právu je zřetelné používání kogentních právních norem, tedy jen těch, které jsou neodchýlitelné od právní dispozice, tj. vlastního pravidla normy. Soukromé právo (ius privatum) je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu veřejnému. Toto dělení pochází již z římského práva a je dodnes uznáváno. Netýká se ovšem jen práva objektivního, ale i subjektivních práv, lze proto také hovořit o „subjektivním soukromém právu“. Hranice mezi soukromým a veřejným právem však není zcela zřetelná a často mohou vznikat spory o to, je-li určitý právní vztah soukromoprávní, nebo veřejnoprávní. Legální definici soukromého práva obsahuje v českém právu § 1 odst. 1 nového občanského zákoníku, podle kterého jde o souhrn všech ustanovení právního řádu, která upravují vzájemná práva a povinnosti osob. Uplatňování soukromého práva je pak nezávislé na uplatňování práva veřejného. Soukromoprávní vztahy charakterizuje symetrie a rovnost jejich účastníků. Příkladem je právo na náhradu újmy nebo právo na mzdu za vykonanou práci. V řízení o takovém nároku jsou obě strany v rovnoprávném postavení, žádná z nich není oprávněna něco druhé straně autoritativně nařizovat, a v případě sporu rozhoduje soud v občanskoprávním řízení. Soukromoprávní předpisy (typicky občanský zákoník) obsahují z větší části dispozitivní právní normy, které dávají stranám smluvní volnost. Dohodnou-li se smluvní strany jinak, než stanoví zákon, má tato dohoda před zákonem přednost.17,69 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šafářová, Z.právní vědomí občanů české republiky (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://pravni-vedomi-obcanu-ceske-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.