Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Program rozvoje JMK

Program rozvoje JMK

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Rucki
Šetření:01. 03. 2010 - 08. 03. 2010
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):16 / 18.29
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.23:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

rádi  bychom touto formou zjistili Váš názor na Program rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013.

Cílem tohoto šetření je přispět ke zkvalitnění návrhu  Programu rozvoje Jihomoravského kraje.

Výsledky budou využity Jihomoravským krajem  jak ke korekci současného Programu rozvoje, tak i v budoucnosti při návrhu dalšího Programu rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2013-2016.

Děkujeme za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Setkal(a) jste se již s pojmem Program rozvoje Jihomoravského kraje (PRJMK)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %100 %  
ne112,5 %14,29 %  

Graf

2. K čemu slouží dle Vašeho názoru PRJMK?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Definování nejdůležitějších priorit pro financování rozvojových projektů a stanovení strategie postupu při jejich realizaci.

Hlavní smysl - stanovení priorit Jihomoravského kraje z hlediska strategického plánování, které budou podporovány zejména finančně v daném časovém období. Jde o motivační nástroj veřejné správy.

Jedná se o nástroj řízení a koordinace rozvoje kraje, konkretizuje cíle a priority kraje.

jízdní řád rozvoje kraje

ke stanovení priorit rozvoje, jejich přípravě a realizaci

Koncepční dokument, který stanovuje rámec podporovaných klíčových aktivit v regionu. Jeho naplněnění lze ve vymezeném časovém horizontu provést realizací konkrétních projektů s využitím externích fnančních prostředků (v současnosti samozřejmě v úzké vazbě dostupné operační programy SF EU).

pro rozvoj kraje

Stanovení priorit a cílů v nejdůležitějších oblastech rozvoje Jihomoravského kraje. Specifikuje rozvojové aktivity k dosažení těchto cílů

3. Jak intenzivně PRK JMK využíváte při své každodenní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívám sporadicky562,5 %71,43 %  
Využívám občas225 %28,57 %  
Nevyužívám vůbec112,5 %14,29 %  

Graf

4. K čemu využíváte PRJMK Vy osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při přípravě svých projektů do jiných dotačních programů, zejména ke zdůvodnění potřebnosti337,5 %42,86 %  
ke koordinaci se ZÚR JMK (= regul.nástroj VSprávy)112,5 %14,29 %  
Pro argumentaci112,5 %14,29 %  
plánování a příprava staveb žel.infrastruktury112,5 %14,29 %  
nevyužívám112,5 %14,29 %  
Musím jej využívat - mám to v popisu práce112,5 %14,29 %  

Graf

5. Probíhala jednání tematických pracovních skupin PRJMK tak, aby byla zachována pravidla diskuse a členové pracovních skupin se tak mohli vyjádřit ke všemu, k čemu se vyjádřit chtěli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano562,5 %71,43 %  
Nedokážu posoudit225 %28,57 %  
Ne112,5 %14,29 %  

Graf

6. Bylo složení tematických pracovních skupin vyvážené z pohledu odvětvového a z pohledu regionálního (tj. domníváte se, že je dokument odvětvově a regionálně vyvážený a navrhované aktivity tak mohou prospět celému Jihomoravskému kraji (všem odvětvím a všem regionům) a nedochází tak k neodůvodněné podpoře „určitých odvětví a regionů“, jejichž hlas byl při zpracování PRJMK „nejvíce slyšet“? V případě, že si myslíte že Program je nevyvážený, zvolte možnost jiná odpověď a specifikujte, kterých oblastí se to týká.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano675 %85,71 %  
převažuje ochrana ŽP oproti ostat.pilířům URozvoje112,5 %14,29 %  
Nedokážu posoudit112,5 %14,29 %  

Graf

7. Byla jednání pracovních skupin PRJMK moderována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8100 %114,29 %  

Graf

8. Zkuste vybrat tvrzení, které podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje Vaše vlastní zkušenosti s návrhem jednotlivých opatření a aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opatření/Aktivity byly většinou navrženy zpracovatelem a pracovní skupiny tyto aktivity pouze korigovaly, nicméně vždy došlo ke konsensu ohledně navrhovaných aktivit337,5 %42,86 %  
Opatření/Aktivity byly většinou navrhovány konsensem pracovní skupiny a zpracovatel pouze navrhnul jejich korekci v zájmu zachování jednotné struktury PR JMK225 %28,57 %  
nedovedu posoudit z důvodu pozdějšího zapojení 112,5 %14,29 %  
často preferována opatření a aktivity s nižším efe112,5 %14,29 %  
kombinace všech tří112,5 %14,29 %  

Graf

9. Jak hodnotíte práci Jihomoravského kraje při pořizování tohoto rozvojového dokumentu? V případě, že spatřujete rezervy v práci kraje, specifikujte oblast, která by měla být zlepšena.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kraj poskytoval všem účastníkům procesu pořizování této koncepce účinnou zpětnou vazbu s cílem mít PR JMK co nejlepší, nejtransparentnější a zejména využitelný pro řízení komplexního rozvoje kraje675 %85,71 %  
využitelnost pro komplex.řízení udrž.rozvoje kraje112,5 %14,29 %  
nepochopení potřeb112,5 %14,29 %  

Graf

10. Byly vznesené připomínky a podněty k PR JMK řádně vypořádány? V případě, že si myslíte, že připomínky nebyly adekvátním způsobem zapracovány, zvolte možnost jiná odpověď a napište z čeho tak usuzujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano562,5 %71,43 %  
nevyužito nabídky konzult., přip. musely být opak.112,5 %14,29 %  
nepochopení potřeb, nezájem112,5 %14,29 %  
Nedokážu posoudit112,5 %14,29 %  

Graf

11. Jsou všechna opatření PRJMK pro Vás srozumitelná - víte co si pod nimi máte představit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano787,5 %100 %  
Nedokážu posoudit112,5 %14,29 %  

Graf

12. Je počet navrhovaných aktivit optimální a adekvátní času a finančním prostředkům které jsou na jejich realizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu posoudit562,5 %71,43 %  
Návrh aktivit je dle mého názoru optimální112,5 %14,29 %  
to ukáže controling112,5 %14,29 %  
Aktivit je vzhledem k disponibilním zdrojům a času moc a mělo by dojít k jejich snížení 112,5 %14,29 %  

Graf

13. Je některým opatřením/aktivitám věnována neodůvodněná pozornost na úkor jiných aktivit či opatření, které jsou dle Vašeho názoru pro rozvoj Jihomoravského kraje důležité? V případě, že si myslíte, že by aktivity mohly být rozšířeny, zvolte kategorii jiná odpověď a napište, které oblasti se to týká.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Návrh aktivit je dle mého názoru optimální - vyvážený225 %28,57 %  
Nedokážu posoudit225 %28,57 %  
více prostoru pro podporu regenerace brownfieldů112,5 %14,29 %  
zatím nedokážu posoudit - krátká praxe112,5 %14,29 %  
opatření v oblasti regionálních ÚSES112,5 %14,29 %  
problematika přestavby železničního uzlu Brno112,5 %14,29 %  

Graf

14. Jsou pro Vás indikátory navržené v rámci PRJMK srozumitelné? Pokud je považujete za nesrozumitelné, zvolte jiná odpověď a specifikujte o jaké indikátory se jedná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano787,5 %100 %  
nevím112,5 %14,29 %  

Graf

15. Měly by dle Vašeho názoru být, vedle referenčních hodnot indikátorů, i hodnoty cílové, které by tak lépe umožnily motivovat zapojené orgány do realizace PRJMK k jejich dosažení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano562,5 %71,43 %  
Nedokážu posoudit225 %28,57 %  
Ne112,5 %14,29 %  

Graf

16. Jak hodnotíte úspěšnost předchozího Programu rozvoje Jihomoravského kraje (2006-2009)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodnotím neutrálně (podíl zrealizovaných a nezrealizovaných aktivit je cca 50:50)450 %57,14 %  
nemohu posoudit, nebyla jsem zaměstnána na KrÚ JMK112,5 %14,29 %  
Hodnotím velmi pozitivně (většina vytýčeného se podařila zrealizovat)112,5 %14,29 %  
nesledoval jsem výstupy controlingu112,5 %14,29 %  
Hodnotím negativně (většina vytýčeného se nepodařila zrealizovat112,5 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Rucki, D.Program rozvoje JMK (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://program-rozvoje-jmk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.