Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum veřejného mínění o dotacích EU a rozvoji Ústeckého kraje

Průzkum veřejného mínění o dotacích EU a rozvoji Ústeckého kraje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Zemanová
Šetření:11. 02. 2011 - 16. 02. 2011
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):27 / 21.5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit veřejné mínění o dotacích, fondech a operačních programech Evropské unie, čerpání dotací Ústeckého kraje, jejich efektivita a rozvoj Ústeckého kraje. Výsledky výzkumu budou využity jako podklad pro zpracování bakalářské práce na téma: Rozvoj Ústeckého kraje v rámci fungování Politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Vždy zaškrtněte pouze jednu odpověď.

Předem děkuji za ochotu a čas při vyplňování mého dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. V ČR vzniklo nové vymezení regionů soudržnosti neboli NUTS 2, postřehli jste to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2856 %56 %  
ne2244 %44 %  

Graf

2. Víte, v jakém regionu soudržnosti bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2652 %52 %  
ne2448 %48 %  

Graf

3. V jakém regionu soudržnosti bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Severozápad1661,54 %32 %  
Sevrozápad13,85 %2 %  
v žádném13,85 %2 %  
elbe / labe13,85 %2 %  
nuts II střední čechy13,85 %2 %  
Severovýchod13,85 %2 %  
Region soudržnosti Severozápad13,85 %2 %  
Střední Čechy13,85 %2 %  
moravskoslezsko13,85 %2 %  
nuts413,85 %2 %  
ostatní odpovědi NUTS 2 Severozápad 13,85 %2 % 

Graf

4. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústecký2448 %48 %  
Ústecký kraj714 %14 %  
ÚSTECKÉM612 %12 %  
středočeský36 %6 %  
Vysočina12 %2 %  
Libereckém12 %2 %  
Brno12 %2 %  
liberecký12 %2 %  
Moravskoslezký12 %2 %  
Severočeský12 %2 %  
ostatní odpovědi Karlovarský kraj
moravskoslezský
v Ústeckém
Usteckym
48 %8 % 

Graf

5. Zajímáte se o dotace z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3978 %78 %  
ano1122 %22 %  

Graf

6. O které dotace se zajímáte a jakých projektů se týkají?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bydlení

dotace na podporu venkova....rozvoj, obnova

lidské zdroje,zelená úsporám

o dotace z Evropské unie ESF - podpora cestovního ruchu o dotace z operačních programů ministerstva pro místní rozvoj - cestovní ruch a gastronomie

o dotace z regionálního operačního programu nuts 2 severozápad, které se týkají města Lovosice a Roudnice nad Labem

OPŽP

Podpora podnikání - snižování nezaměstnanosti v regionu

sociální projekty

Všeobecně, ano vím.

7. Víte, kam se obrátit při čerpání dotací, nebo informacích o fondech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9, nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2040 %40 %  
ne1530 %30 %  
nevím1530 %30 %  

Graf

8. Kam byste se obrátili (internetové stránky, instituce, knihy, ...).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, důklaqdné prozkoumání ze všech stran

czechinvest

fondy EU -web

http://www.strukturalni-fondy.cz/

instituce

Internet (např. http://www.edotace.cz/, http://www.strukturalni-fondy.cz/) Obecní úřad Specializované firmy

internetové stránky a místní pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj různé agentury které mají co do činění s fondy a dotacemi z EU

internetové stránky: strukturali-fondy.cz a knihy např. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU.

krajský úřad ústeckého kraje

Krajský úřad Ústí nad Labem, internetové mého města

mmr

na MU odbor investic nebo místo rozvoj

Nejprve bych se informovala u příslušných ministerstev např. www.mpsv.cz - tam bych hledala odkazy na jednotlivé programy atd.

nepochybuji, že bych našel informace a směr zadáním několika slov ve vyhledávači

Odbor zpracování dotací při krajském úřadě v Ústí nad Labem

Regionální rada, stukturalni-fondy.cz, Ministerstvo pro místní rozvoj atd.

webovky ministerstev

www.nuts2severozapad.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.europa.eu

www.strukturální-fondy.cz

www.strukturalni-fondy.cz, stranky ministerstev, czechinvest

9. Víte, z jakých fondů EU plynou do ČR finanční prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3264 %64 %  
ano1836 %36 %  

Graf

10. Vyjmenujte fondy EU.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

* Strukturální fondy: o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) o Evropský sociální fond (ESF) * Fond soudržnosti (FS)

ERDF, ESF

ERDF, ESF, EUSF,

ERDF, ESF, Fond soudržnosti

ERDF, ESF,...

ESF ERDF FOND SOUDRŽNOSTI

Evropský sociální fond

evropský sociální fond, evropský fond regionálního rozvoj

Evropský sociální fond, Kohezní fond, Fond pro regionální rozvoj

fond regionálního rozvoje

Kohezní fond Evropský zemědělský fond Evropský sociální fond

kohezní fond, evr. socialní fond, evropský fond regionálního rozvoje

Kohezní; ERDF, ESF

sociíální fond

strukturální

strukturální fond, sociální fond a asi další, nevím.

strukturální fondy

strukturální fondy, fond soudružnosti

11. Znáte některé operační programy EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2550 %50 %  
ano2550 %50 %  

Graf

12. Které operační programy znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

doprava,životní prostředí,lidské zdroje

Interreg, Leader +,

Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Praha-adaptabilita, Infrastruktura, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

nepamatuju

OP Doprava OP Životní prostředí

OP doprava, OP ...

OP konkurenceschopnost, lidské zdroje, ...

OP Podnikání a inovace OP Životní prostředí OP Doprava OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Technická pomoc ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Střední Morava OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce ESPON 2013 INTERACT II Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013 OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013 Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013

OP podnikání a inovace, doprava, výzkum a vývoj pro inovace, ROP Severozápad,...

OP pro jednotlivé regiony soudružnosti; OP pro dopravu, OP pro vzdělávání, OP pro podnikání, atd.(neznám přesné názvy)

OP rozvoj venkova OP přeshraniční spolupráce

OP ŽP, OP doprava, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

op. program podnikání a inovace, životní prostředí, lidské zdroje a zaměstnanost, a předpokládám další.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

podnákání a inovace; doprava; životní prostředí; konkurenceshopnost a zaměstnanost

podnikání a inovace, životní prostředí, vzdělání pro konkurenceschopnost, regionální OP-nutsy

podpora rozvoje

ROP Severozápad

rozvoj lidských zdrojů

severozápad

životní prostředí, podnikání

13. Víte, jak se člení operační programy EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4488 %88 %  
ano612 %12 %  

Graf

14. Na které se skupiny se dělí operační programy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Operační program Infrastruktura, Rozvoj lidských zdrojů, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Operační program průmysl a podnikání

regionální, tématické, praha, evropská územní spolupráce

tématické a podle oblastí např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko atd.

Tematické operační programy; Regionální operační programy; Operační programy Praha; Evropská územní spolupráce

tematické, regionální a přeshraniční

tématické, regionální, přeshraniční spolupráce

15. Víte o nějakém projektu, který byl financován z fondů EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3162 %62 %  
ne1938 %38 %  

Graf

16. Vyjmenujte určité projekty, které byly financovány z fondů EU, zejména v Ústeckém kraji.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dálnice u Řehlovic

Informační systém Labské stezky Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště - zrcadlové bludiště Revitalizace městského centra - I. etapa, Ústí nad Labem aj.

IPRM Chomutov - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí

kampus fse

Lanová dráha Větruše, Zakoupení dopravních prostředků pro Dopravní podnik v ˇUstí nad Labem, rekonstrukce parku na Klíši

Lanovka na Vštřuši

městský park, lanovka

Mnoho.

Myslím, že městské sady u polikliniky

např. lanovka na větruši

např. solární elektrárna na Teplicku

nevím

oprava a rekonstruknce Evropské obchodní akademie v Děčíně

Park Městské sady UL

projekty podpory nezaměstnaných, rekvalifikace

rekonstrukce muzea, rozšíření silnice pod větruší nad bílinou, určitě něco v zoo, .. určitě bych našel kompletní seznam na internetu

rekonstrukce objektu "Minipivovar a hotel Na Rychtě Ústí nad Labem" revitalizace centrálního park v Ústí nad Labem - Městské sady Revitalizace objektu výletního zámečku Větruše

rekonstrukce ústeckého muzea

rekonstrukce závodu Pily Vrchoslav v Košťanech, Kampus UJEP

Rekonstrukce zimního stadionu v Litoměřicích,

rekvalifikace, vzdělávání zaměstnanců VEOLIA a.s.

Rozvoj malého a středního podnikání - v Ústí nad Labem např. restaurace Na Rychtě.

Solární elektrárny

Sportovní hala v Kadani, cyklostezky

školní projekty zdravotnictví

trolejbusy dmpm ul

tusim ze na stavbu Fora v UL byli pouzity prostredky z dotaci

univerzitní kampus unl, lanová dráha větruše

Vědeckotechnický park v Rumburku, pivovar Na Rychtě

Větruše,

výstavba dálnice mezi Prahou a Ústím vzdělávací program Erasmus výstavba univerzitního kampusu v Ústí nad Labem

17. Zajímáte se o problematiku regionálního rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2652 %52 %  
ano2448 %48 %  

Graf

18. Myslíte si, že Ústecký kraj využívá maximum z přidělených prostředků EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2652 %52 %  
ne1734 %34 %  
ano714 %14 %  

Graf

19. Myslíte si, že Ústecký kraj využívá tyto prostředky efektivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2754 %54 %  
ne1530 %30 %  
ano816 %16 %  

Graf

20. Myslíte si, že v Ústeckém kraji finanční prostředky poskytované EU vedou k posilování rozvoje kraje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3061,22 %60 %  
nevím1020,41 %20 %  
ne918,37 %18 %  

Graf

21. Myslíte si, že je snadné čerpání z fondů EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 22, nevímotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2346 %46 %  
ne2142 %42 %  
ano612 %12 %  

Graf

22. Napiště svůj názor.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

---

ahoj leni :-)

čerpání dotací z fondů EU je složité

Domnívám se, že čerpání z fondů provází hodně papírování a je složité, proto se do takových projektů často nepouští menší obce.

Dotace škodí rozvoji hospodářství. EU žádné prostředky neprodukuje, pouze přerozděluje peníze dříve sebrané daňovým poplatníkům. Nechme raději tyto peníze u těch, kdo je vyprodukovali a nemusíme řešit zbytečnou byrokracii a korupci.

komplikovanost

mOC RÁDA BYCH TI NAPSALA SVŮJ NÁZOR, ALE NĚJAK HO NEMÁM, TĚMTO VĚCEM TOTIŽ MOC NEROZUMÍM.

myslím si, že některé objekty by se mohli opravit právě z peněz fondů a dotací (rekonstrukce fasády divadla, opravy objektů v centru Ústí apod.)

myslím že čerpání z EU je složité ohledně vypisování žádostí a dokládání dokumentů, lidé kteří se v tom nevyznají to mají těžké

Myslím že tento dotazník je naprosto zbytečný. Ve chvíli kdy znám webové stránky www.strukturalni-fondy.cz nepotřebuju znát odpovědi na otázky na zpaměť!

Myslím, že čerpání z fondů EU není snadné, už kvůli množství dokumentů,které se musí vyplnit a kvůli množství žadatelů. NA každého se nedostane a žádosti jsou pak zbytečné nebo zbytečně vydané peníze př. na strategický plán

myslím, že nám chybí progesivnost

názor na co?

názor nemám

není to snadné,musí se splnit mnoho požadavků,které nejsou předpokladem toho,že dojde k profinancování fondů např.zelená úspora

O dotacích z EU se moc nezajímám. Vím o nich jen okrajově např. z médií a nebo od Lenky Zemanové. Tímto Tě, Leni, zdravím :) Lenka Tůmová

Pokud máte dobré kontakty a víte, kam a na koho se obrátit. Mimochodem i já mohu být zaměstnaná díky fondům EU

snad se získánvání dotací z EU usnadní

ustecky kraj ma ve zlepsovani jeste co dohanet

vsude byrokracie, dlouhe lhuty, prisne podminky

Zahrnuje to spoustu papírování. Žadatel musí uvést na co přesně peníze chce použít a kolik přesně ho to bude stát. Ke všemu musí doložit účetní doklady. Na druhou stranu je to ale potřeba, jinak by tyto fondy byly lehce zneužitelné.

23. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3264 %64 %  
muž1836 %36 %  

Graf

24. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 222142 %42 %  
23 - 271326 %26 %  
28 - 32816 %16 %  
49 a více36 %6 %  
33 - 3724 %4 %  
38 - 4224 %4 %  
43 - 4812 %2 %  

Graf

25. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3876 %76 %  
střední s výučním listem510 %10 %  
vyšší odborné vzdělání36 %6 %  
vysoká škola36 %6 %  
základní12 %2 %  

Graf

26. Studujete právě vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2652 %52 %  
ano2448 %48 %  

Graf

27. Jaké zaměření a jeký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

andragogika

ekonomický, regionální rozvoj

ekonomiku veřejné správy

finanční management

FSE regionální rozvoj

FSE UJEP, Regionální rozvoj

geografie

Hospodářská politika a správa - obor Regionální rozvoj

hospordářská politika a správa, regionální rozvoj :-))

Obchod a marketing

Obchodní Ruština

obor regionální rozvoj, zaměření ekonomické

Reg. rozvoj

Region. rozvoj na UJEP :-)

Regionální rozvoj

Regionální rozvoj

regionální rozvoj

regionální rozvoj :)

Regionální rozvoj :))

Regionální rozvoj, FSE

RR-FSE-UJEP

Specializace ve zdravotnictví-obor Fyzioterapie

Univerzita J.E. Purkyně, Hospodářská politika a správa, Regionální rozvoj

zdravotnické - fyzioterapie

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. V ČR vzniklo nové vymezení regionů soudržnosti neboli NUTS 2, postřehli jste to?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Víte, v jakém regionu soudržnosti bydlíte?

2. Víte, v jakém regionu soudržnosti bydlíte?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Severozápad na otázku 3. V jakém regionu soudržnosti bydlíte?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. V ČR vzniklo nové vymezení regionů soudržnosti neboli NUTS 2, postřehli jste to?

9. Víte, z jakých fondů EU plynou do ČR finanční prostředky?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Znáte některé operační programy EU?

11. Znáte některé operační programy EU?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Víte, z jakých fondů EU plynou do ČR finanční prostředky?

15. Víte o nějakém projektu, který byl financován z fondů EU?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Víte, kam se obrátit při čerpání dotací, nebo informacích o fondech?

17. Zajímáte se o problematiku regionálního rozvoje?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Zajímáte se o dotace z EU?

18. Myslíte si, že Ústecký kraj využívá maximum z přidělených prostředků EU?

 • odpověď nevím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 20. Myslíte si, že v Ústeckém kraji finanční prostředky poskytované EU vedou k posilování rozvoje kraje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V ČR vzniklo nové vymezení regionů soudržnosti neboli NUTS 2, postřehli jste to?

2. Víte, v jakém regionu soudržnosti bydlíte?

3. V jakém regionu soudržnosti bydlíte?

4. V jakém kraji bydlíte?

5. Zajímáte se o dotace z EU?

7. Víte, kam se obrátit při čerpání dotací, nebo informacích o fondech?

9. Víte, z jakých fondů EU plynou do ČR finanční prostředky?

11. Znáte některé operační programy EU?

13. Víte, jak se člení operační programy EU?

15. Víte o nějakém projektu, který byl financován z fondů EU?

17. Zajímáte se o problematiku regionálního rozvoje?

18. Myslíte si, že Ústecký kraj využívá maximum z přidělených prostředků EU?

19. Myslíte si, že Ústecký kraj využívá tyto prostředky efektivně?

20. Myslíte si, že v Ústeckém kraji finanční prostředky poskytované EU vedou k posilování rozvoje kraje?

21. Myslíte si, že je snadné čerpání z fondů EU?

23. Vaše pohlaví:

24. Váš věk:

25. Nejvyšší dosažené vzdělání:

26. Studujete právě vysokou školu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V ČR vzniklo nové vymezení regionů soudržnosti neboli NUTS 2, postřehli jste to?

2. Víte, v jakém regionu soudržnosti bydlíte?

3. V jakém regionu soudržnosti bydlíte?

4. V jakém kraji bydlíte?

5. Zajímáte se o dotace z EU?

7. Víte, kam se obrátit při čerpání dotací, nebo informacích o fondech?

9. Víte, z jakých fondů EU plynou do ČR finanční prostředky?

11. Znáte některé operační programy EU?

13. Víte, jak se člení operační programy EU?

15. Víte o nějakém projektu, který byl financován z fondů EU?

17. Zajímáte se o problematiku regionálního rozvoje?

18. Myslíte si, že Ústecký kraj využívá maximum z přidělených prostředků EU?

19. Myslíte si, že Ústecký kraj využívá tyto prostředky efektivně?

20. Myslíte si, že v Ústeckém kraji finanční prostředky poskytované EU vedou k posilování rozvoje kraje?

21. Myslíte si, že je snadné čerpání z fondů EU?

23. Vaše pohlaví:

24. Váš věk:

25. Nejvyšší dosažené vzdělání:

26. Studujete právě vysokou školu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zemanová, L.Průzkum veřejného mínění o dotacích EU a rozvoji Ústeckého kraje (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pruzkum-verejneho-mineni-o-d.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.