Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reedukace dysfázie na základní škole - pro speciální pedagogy

Reedukace dysfázie na základní škole - pro speciální pedagogy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Lipovská
Šetření:26. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):31 / 28.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku zaměřeného na reedukaci žáků s vývojovou dysfázií na základní škole. Data budou využita pro účely diplomové práce.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. V případě otázek otevřených prosím odpovězte, co Vás k tématu napadá.

Děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. U kolika žáků s vývojovou dysfázií máte osobní zkušenost s reedukací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u jednoho1058,82 %58,82 %  
u žádného423,53 %23,53 %  
u 2-5317,65 %17,65 %  

Graf

2. Jak často provádíte reedukaci u žáka s vývojovou dysfázií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neprovádím635,29 %35,29 %  
jednou týdně529,41 %29,41 %  
dvakrát týdně211,76 %11,76 %  
dle časovýcb možností ve vyučování15,88 %5,88 %  
pomáhám rodině s kompenzací15,88 %5,88 %  
třikrát týdně15,88 %5,88 %  
rodiče odmítli reedukaci15,88 %5,88 %  

Graf

3. Absolvují žáci s vývojovou dysfázií, kteří absolvují reedukaci, také logopedickou intervenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano635,29 %35,29 %  
spíše ano529,41 %29,41 %  
spíše ne529,41 %29,41 %  
určitě ne15,88 %5,88 %  

Graf

4. Jakou formou logopedická intervence u těchto žáků probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mimo školu741,18 %41,18 %  
ve škole i mimo školu529,41 %29,41 %  
nevím423,53 %23,53 %  
ve škole15,88 %5,88 %  

Graf

5. V jakých oblastech spatřujete u žáka s vývojovou dysfázií, který absolvuje reedukaci a logopedické intervenci, zlepšení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oblast porozumění řeči741,18 %41,18 %  
zvládání školních nároků635,29 %35,29 %  
zlepšení sebepojetí211,76 %11,76 %  
oblast exprese řeči211,76 %11,76 %  

Graf

6. Na jakou oblast podpory se v rámci reedukace u žáka s vývojovou dysfázií zaměřujete, a to Vy osobně, nebo ve spolupráci s třídním učitelem či jinými učiteli žáka? Můžete uvést více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce s třídním kolektivem1058,82 %58,82 %  
modifikace vyučovacích metod a forem952,94 %52,94 %  
intervence952,94 %52,94 %  
organizace výuky847,06 %47,06 %  
pomůcky741,18 %41,18 %  
hodnocení741,18 %41,18 %  
úprava obsahu vzdělávání423,53 %23,53 %  
příprava na výuku423,53 %23,53 %  
podpora sociální a zdravotní211,76 %11,76 %  
úprava prostředí211,76 %11,76 %  
nezaměřuji se,takového žáka jsem neměla15,88 %5,88 %  
návštěva a absolvování terapie BENAUDIRA v Praze15,88 %5,88 %  

Graf

7. Napište prosím, jaké konkrétní metody a techniky reedukace u žáka s vývojovou dysfázií na základní škole užíváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Celková terapie, rozvoj mluvidel, hrubé a jemné motoriky, zraková sluchová analýza syntéza, logopedická cvičení

Dramatická výchova, čtení Sfumato

klasické

Metoda malých kroků, podpora mluvního apetitu, rozvoj smyslového vnímání (zraková a sluchová percepce, rozvoj motoriky, rozvoj paměti.

Metoda multisenzoriálního přístupu, metoda názornosti. Techniky: rozvíjení zrakového vnímání, sluchového vnímání, myšlení, paměti a pozornosti, motoriky, schopnosti orientace, grafomotoriky a řeči.

Metody názornosti a multisenzoriální. Rozvoj paměti, pozornosti a smyslového vnímání. Rozvoj grafomotoriky a orientace.

neužívám

Nevedu reedukaci

Nevím

nyní reedukaci s vývojovou dysfázií neprovádím - rodiče odmítli reedukaci i intervenci

osobně neprovádím

Pracovní listy, pracovní sešity, story cubes, materiály pro poruchy řeči

Rehabilitace, logopedicka náprava

Rozvoj mluvidel, orientace, smyslového vnímání. Využití pracovních sešitů a pomůcek.

ŘÍDÍM SE DLE DOPORUČENÍ LOGOPEDA - VELMI ÚZKÁ SPOLUPRÁCE

Sluchová a zraková percepce, orientace, grafomotorika a motorika jemná i hrubá.

Zjednodušene vysvětlování tématu

8. Jakou formou reedukaci provádíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálně1270,59 %70,59 %  
skupinově317,65 %17,65 %  
individuálně a skupinově stejnou měrou211,76 %11,76 %  

Graf

9. Z čeho vycházíte při realizaci reedukace u žáků s vývojovou dysfázií? Můžete uvést více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokyny, plán, rady ze strany školského poradenského zařízení1588,24 %88,24 %  
odborná literatura847,06 %47,06 %  
pokyny, rady rodičů žáka423,53 %23,53 %  
nastavení plánu s logopedem dítěte211,76 %11,76 %  
nevycházím15,88 %5,88 %  
Nedělám reedukaci15,88 %5,88 %  

Graf

10. Jaká je Vaše zkušenost se způsobem provádění logopedické intervence u žáků s vývojovou dysfázií, realizovanou ze strany logopedů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá741,18 %41,18 %  
spíše špatná635,29 %35,29 %  
velmi dobrá317,65 %17,65 %  
velmi špatná15,88 %5,88 %  

Graf

11. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (v čem je tato péče dobrá, špatná, co by se mohlo změnit apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dobré vedení dítěte, spolupráce s rodinou a pedagogem, který provádí reedukaci.

domnívám se ,že by měla být velmi dobrá.ale nemá žádnou zkušenost

Kliničtí logopedi nespolupracují a nepředávají škole zprávu, jak s dítětem pracovat.

Kliničtí logopedi nespolupracují se školou a školský logoped na škole chybí.

logopedie probíhá od raného věku, chlapec byl dobře připraven do školy a byl zvyklý s materiály pracovat

Možná je to případem, ale u žáka nedochází ke zlepšení.

Nikdy škola neobdrží zprávu od logopeda, která by uváděla, jak s dítětem pracovat.

Špatná nebo opožděna diagnóza

12. Domníváte se, že reedukace a logopedická intervence realizovaná u žáka s vývojovou dysfázií, integrovaného do běžné základní školy, může být stejně efektivní jako poskytování této péče žákovi zařazeného do speciální základní školy (logopedické)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne952,94 %52,94 %  
spíše ano529,41 %29,41 %  
určitě ano211,76 %11,76 %  
určitě ne15,88 %5,88 %  

Graf

13. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (v čem je to stejné, lepší, horší apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Logopedická ZŠ má v běžné třídě menší počet dětí a může se tak věnovat právě problémům v oblasti řeči. Na ZŠ tuto oblast běžný učitel nepokryje a ani to není možné při počtu 24 dětí a výše.

Myslím si,že by se tito žáci měli vzdělávat v početně menším kolektivu s intenzivní péčí,což mu v běžné ZŠ není možno v takové míře poskytnout

Na ZŠ nejsou běžně odborníci - speciální pedagog a logoped.

SPeciální školy myjí málopočetné třídy, tudíž má pedagog více času na individualizaci.

ZÁLEŽÍ NA INDIVIDUÁLNÍCH SCHOPNOSTECH ŽÁKA, PŘÍSTUPU RODINY A MNOHA DALŠÍCH FAKTORŮ

14. Jak hodnotíte kvalitu spolupráce všech relevantních aktérů vzdělávání žáka s vývojovou dysfázií (tj. žák, jeho rodiče, třídní učitel, ředitel školy, speciální pedagog, logoped, případně asistent pedagoga, logopedický asistent) při realizaci reedukace a logopedické intervence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá1270,59 %70,59 %  
spíše špatná317,65 %17,65 %  
velmi dobrá15,88 %5,88 %  
velmi špatná15,88 %5,88 %  

Graf

15. Je logopedická péče ze strany logopeda u žáka s vývojovou dysfázií realizována v souladu s plánem reedukace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano847,06 %47,06 %  
spíše ne529,41 %29,41 %  
určitě ano317,65 %17,65 %  
určitě ne15,88 %5,88 %  

Graf

16. Dodržují rodiče žáka s vývojovou dysfázií pokyny ze strany logopeda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano847,06 %47,06 %  
spíše ne741,18 %41,18 %  
určitě ano15,88 %5,88 %  
určitě ne15,88 %5,88 %  

Graf

17. Dodržují rodiče žáka s vývojovou dysfázií pokyny z Vaší strany v rámci reedukace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1164,71 %64,71 %  
spíše ne423,53 %23,53 %  
určitě ano15,88 %5,88 %  
určitě ne15,88 %5,88 %  

Graf

18. Dostává se Vám podpory při reedukaci u žáka s vývojovou dysfázií ze strany školského poradenského zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne847,06 %47,06 %  
spíše ano741,18 %41,18 %  
určitě ano15,88 %5,88 %  
určitě ne15,88 %5,88 %  

Graf

19. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (o jakou pomoc se jedná, jak probíhá spolupráce, jaká pomoc není poskytnuta apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

NEMAJÍ ČAS

odpovídám tak jak si asi myslím,že to tak funguje

Rodiče sice pravidelně konzultují se školou, ale na domácí péči nemají čas.

20. Využívají třídní učitelé Vašich rad při vzdělávání žáka s vývojovou dysfázií (vhodné přístupy k žákovi, přístup k jeho formě komunikace, zlepšení řeči apod.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1270,59 %70,59 %  
spíše ne317,65 %17,65 %  
určitě ano211,76 %11,76 %  

Graf

21. Daří se při reedukaci žáka s vývojovou dysfázií získat ke spolupráci ostatní pedagogy ve škole, kteří žáka vyučují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1058,82 %58,82 %  
spíše ne635,29 %35,29 %  
určitě ano15,88 %5,88 %  

Graf

22. Dostává se Vám dostatečné pomoci a podpory ze strany vedení školy při reedukaci žáka s vývojovou dysfázií (školení, nákup materiálu apod.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1058,82 %58,82 %  
spíše ne529,41 %29,41 %  
určitě ano211,76 %11,76 %  

Graf

23. Co by se mělo zlepšit, aby byla reedukace u žáka s vývojovou dysfázií na základní škola prováděna co nejoptimálnějším způsobem? Můžete uvést více odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšit vzdělávání ostatních učitelů v této oblasti1694,12 %94,12 %  
více financí na pomůcky, školení apod.1164,71 %64,71 %  
více času na reedukaci1164,71 %64,71 %  
dostupnost školních logopedů1164,71 %64,71 %  
lepší kooperace logopedů se speciálními pedagogy847,06 %47,06 %  
více materiálů, pomůcek pro speciální pedagogy pro reedukaci těchto žáků847,06 %47,06 %  
lepší kooperace rodičů žáka se speciálními pedagogy635,29 %35,29 %  
zlepšit vzdělávání speciálních pedagogů v této oblasti529,41 %29,41 %  
větší využívání asistentů pedagoga529,41 %29,41 %  
dostupnost klinických logopedů211,76 %11,76 %  

Graf

24. Co by se mělo zlepšit, aby byla logopedická intervence u žáka s vývojovou dysfázií na základní škole prováděna co nejoptimálnějším způsobem? Můžete uvést více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostupnost školních logopedů1588,24 %88,24 %  
realizace včasné logopedické péče (již v předškolním věku)1588,24 %88,24 %  
lepší spolupráce rodičů těchto žáků při logopedické intervenci847,06 %47,06 %  
větší edukace rodičů těchto žáků v logopedické intervenci741,18 %41,18 %  
dostupnost klinických logopedů529,41 %29,41 %  
lepší kvalita péče ze strany klinických logopedů529,41 %29,41 %  

Graf

25. Jak by podle Vás měla optimálně probíhat reedukace u žáka s vývojovou dysfázií na základní škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2xtydne

3x týdně

Individuálně dle potřeb dítěte.

Individuálně s větší časovou dotací.

Nejlépe 3 x týdně se speciálním pedagogem či logopedem.

Nejméně 2x tydne

Několikrát týdně a alespoň jednou týdně v přítomnosti rodičů, aby věděli, jak mají s dítětem pracovat doma.

Několikrát týdně individuálně i skupinově.

Nevím

nevím nemám zkušenost

OPĚT ZÁLEŽÍ NA KONKRÉTNÍ SITUACI

Pravidelně alespoň dvakrát týdně.

Reedukaci musí vést speciální pedagog - třídní učitel není kompetentní.

Skupinovou i individuální formou.

spolupráce mezi SPC logo,klinickým logopedem, školním logopedem, PPP, rodiči a žákem, dále spolupráce s ostatními učiteli, kteří daného žáka vyučují - vzájemná informovanost, předání rad, postupu, hledání optimálního řešení ve prospěch žáka - hlavní je spolupráce s rodiči, kde bývá největší úskalí

určitě by bylo dobré reedukaci zařazovat v dřívějších hodinách - ranních, ale musíme respektovat rozvrh a ne vždy to jde.

V předmětech speciálně pedagogické péče se věnovat oslabeným oblastem - sluchová a zraková percepce, pravolevá orientace, hlavně je potřeba - skoro nutnost přidělení asistenta pedagoga

26. Jak by podle Vás měla optimálně probíhat logopedická intervence u žáka s vývojovou dysfázií na základní škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1xtydne

2x týdně

dvakrát týdně s logopedem v přítomnosti rodičů.

Individuálně dle potřeb dítěte.

Individuálně pod vedením kvalifikovaného logopeda.

Individuálně se školským logopedem, několikrát týdně. Doma to většinou rodiče nezvládají.

Na základě doporučení ppp, erudovanym pedagogem

Nejlépe 1 - 2 x týdně s třídním učitelem, který zná slabé stránky žáka nejlépe.

Nemáme na škole logopeda

Nevím

nevím nemám zkušenost

Pravidelně

Rovněž v předmětech speciálně pedagogické páče se věnovat logopedickým cvičení, navýšení hodin PSPP - individuální práce se speciálním pedagogem - logopedem

Skupinově i individuálně. Procvičí se tak více oblastí, například při vzájemné interakci děti.

spolupráce s SPC logo, klinickým logopedem a rodiči - školní logoped by měl navázat na plán klinického logopeda, pokračovat a procvičovat v začaté práci s klinickým logopedem

TU není kompetentní, intervenci nemůže poskytovat (jen na divoko). Pokud ji poskytuje TU bez oprávnění (certifikát apod.), pak učí intuitivně a může nadělat škodu. Nedokážu odhadnout optimální postupu - nejsem kompetentní.

VIZ VÝŠE

27. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17100 %100 %  

Graf

28. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-44 let741,18 %41,18 %  
45-54 let635,29 %35,29 %  
55 a více let317,65 %17,65 %  
24-34 let15,88 %5,88 %  

Graf

29. Délka Vaší pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 a více let1164,71 %64,71 %  
12-15let423,53 %23,53 %  
0-3 roky211,76 %11,76 %  

Graf

30. Kolik let již máte zkušenost s reedukací žáků s vývojovou dysfázií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 roky1270,59 %70,59 %  
4-7 let423,53 %23,53 %  
16 a více let15,88 %5,88 %  

Graf

31. Jak velká je obec, v níž se nachází škola, v níž působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001-50 000 obyvatel741,18 %41,18 %  
1 001-10 000 obyvatel635,29 %35,29 %  
méně než 1 000 obyvatel211,76 %11,76 %  
50 001-100 000 obyvatel15,88 %5,88 %  
více než 100 000 obyvatel15,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Lipovská, H.Reedukace dysfázie na základní škole - pro speciální pedagogy (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://reedukace-dysfazie-na-zaklad.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.