Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > RVP ZV

RVP ZV

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Sedláček
Šetření:20. 01. 2011 - 19. 02. 2011
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Anonymní dotazník se snaží monitorovat názory učitelů na RVP ZV a HV

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s názorem, že hudební výchova rozvíjí osobnost žáka a je nezbytná pro existenci lidské společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1976 %76 %  
spíše ano416 %16 %  
ne28 %8 %  

Graf

2. Využíváte hudební výchovu i v jiných předmětech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1664 %64 %  
spíše ne520 %20 %  
ne28 %8 %  
spíše ano28 %8 %  

Graf

3. Zamýšleli jste se ve vaší pedagogické praxi nad klíčovými kompetencemi RVP ZV?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1458,33 %56 %  
spíše ano416,67 %16 %  
ne312,5 %12 %  
nevím28,33 %8 %  
spíše ne14,17 %4 %  

Graf

4. Myslíte si, že RVP je realizován pouze v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1040 %40 %  
ne624 %24 %  
ano416 %16 %  
spíše ne416 %16 %  
spíše ano14 %4 %  

Graf

5. Souhlasíte s výrokem, že učení má vycházet z učení poznávat, učení jednat, učit se žít společně, a učit se být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1352 %52 %  
spíše ano728 %28 %  
nevím28 %8 %  
ne28 %8 %  
spíše ne14 %4 %  

Graf

6. Je podle vás možné vést výuku HV v duchu předchozích pojmů? (viz předchozí otázka)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1352 %52 %  
spíše ano624 %24 %  
nevím312 %12 %  
ne28 %8 %  
spíše ne14 %4 %  

Graf

7. Souhlasíte s výrokem: "Sestavit učební plán pro HV pro mne bylo obtížnější než pro jiné předměty"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne832 %32 %  
spíše ne728 %28 %  
spíše ano728 %28 %  
ano312 %12 %  

Graf

8. Domníváte se, že rámec učiva HV a očekávané výstupy dané RVP ZV jsou pro vaši výuku dostatečným vodítkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano936 %36 %  
nevím520 %20 %  
ano520 %20 %  
spíše ne416 %16 %  
ne28 %8 %  

Graf

9. Využíváte ve své praxi učebnice HV SPN.a.s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1144 %44 %  
ne624 %24 %  
spíše ne416 %16 %  
spíše ano416 %16 %  

Graf

10. Domníváte se, že jsou tyto učebnice dostatečným vodítkem pro splnění požadavků stanovených RVP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne728 %28 %  
ano624 %24 %  
spíše ano624 %24 %  
nevím416 %16 %  
ne28 %8 %  

Graf

11. Myslíte si, že žákovu odbornost HV a jeho potřeby pro život v současné společnosti lépe reflektuje vzdělávací nabídka vašeho ŠVP nežli dřívější osnovy HV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano936 %36 %  
nevím832 %32 %  
spíše ne416 %16 %  
ano28 %8 %  
ne28 %8 %  

Graf

12. Myslíte si, že RVP ZV rozšiřuje působnost hudební výchovy i do ostatních předmětů? V závěrečné poznámce konkretizujete do kterých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím624 %24 %  
ano520 %20 %  
ne520 %20 %  
spíše ano520 %20 %  
spíše ne416 %16 %  

Graf

13. Co je podle vás v HV nejdůležitější pro budoucí život žáků ? Co by si měli žáci z hodin HV odnést?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Hudba umožňuje dětem se rozvíjet.

Chuť si zazpívat, poslouchat hudbu, využít hudbu (ať už poslechem nebo vlastní produkcí) k relaxaci, uvolnění napětí, emocí. Vědomí, že společný hudební prožitek nás může společně sbližovat.

Kladný vztah k hudbě, emoční prožitky spojené s hudbou, potřebu dál se hudebně rozvíjet, elementární znalosti hudební nauky

Kladný vztah ke zpěvu, k hudebním nástrojům, chuť naučit se hrát na nějaký hudební nástroj. Neodradit přílišnou hudební teorií.

kultivovaný zpěv, základní znalosti z hudební teorie, not, dějin hudby a především lásku k hudbě a k tradicím

lásku k hudbě, snahu jí chápat a rozšiřovat si dál vzdělání, alespoň základní pojmy a osobnosti, smysl pro rytmus a takt, myšlenku, že hudba je tu pro nás žvdycky, že se z ní můžeme inspirovat, hrát si s ní, učit ....

mě zajímá radost z hudby a samovolné taneční reakce

nic

pozitivní vztah k hudbě

pozitivní vztah k hudbě, radost zpívat, umět poslouchat hudbu

Poznání, že hudba člověka uvolní, povzbudí,je dobrou relaxací. Chuť hudbu provozovat aktivně, nestydět se.

prožitek, estetika, poznat hudbu, kterou by jinde nepoznali (rozšířit obzory), poznat talent spolužáků, kontext hudby a odbobí ve které vznikala, hudební nástroje

příjemné hudební zážitky základy hudební teorie základy dějin hudby

Radost a chuť zpívat (poslouchat hudbu) nejen při dobré náladě, ale i když je truchlivo.

Radost z aktivního muzicírování podle vlastních předpokladů, zkušeností, talentu a zájmu. Hudba pomáhá rozvíjet inteligenční a emocionální stránku osobnosti. Hudební výchova by se měla zaměřit na skutečný prožitek, naučit děti hudbu poslouchat, vnímat, naprosto odmítám učit všechny děti hudební teorii. V naší škole se seznamujeme se základy hudební nauky v té míře, jak ji potřebujeme v hodinách Hv při hře na flétnu ( hrají všichni žáci od 1. třídy). Hodiny Hv jsou tedy založeny na aktivní činnosti hra na flétnu a další nástroje a předeevším zpěv. Součástí by měl být i poslech hudby všech žánrů, naučit děti hudbu poslouchat i za přítomnosti dalších aktivit - automatická kresba. Naprosto odmítám biflování teorie, žáky to spíše odradí a nic jim to nepřináší.

radost z hudby a potřebu hudby v každodenním životě

radost ze zpěvu

Radost ze zpěvu a hudby.

Schopnost spolupráce, naslouchat druhým, sebeovládání, kulturní povědomí, ukotvenost v sociokulturní oblasti (evropská hudební kultura)

Toto je testovací vyplnění dotazníku

Umět se poslouchat, dokázat poslouchat druhé a rozpoznat, kdy nám to společně ladí a kdy to skřípe. Samozřejmě by si měli žáci odnést všeobecný přehled z oblasti hudby jak české tak světové a základní poznatky z hudební nauky jako hudební vědy.

V 99% případů je jim k ničemu.

vnímat , slyšet a porozumět

vztah k hudební výchově, k umní obecně

žáci by měli především zpívat, zpívat a zpívat

14. Poznámky, další postřehy a názory:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Denně zpíváme, hraju jim k tomu na kytaru ( na klavír bohužel tak jenom trnky brnky), děti to baví. A samozřejmě už mi chodí 22 dětí na kroužek Hra na kytaru.

do všech

Hudební výchova se prolíná s dalšími předměty - anglický, německý jazyk, výtvarná výchova, tělesná výchova aj. V učebnicích hudební výchovy by měly být zastoupeny hlavně lidové písně, méně umělých, které jsou málo známé a děti většinou neoslovují. Přínosem by bylo více nápadů a hudebních her, které by procvičovaly určité hudební dovednosti.

Hudební výchovu by měl učit pouze učitel, který má pro tento předmět odborné předpoklady, je skutečným muzikantem. Pouze ten může získat pro hudbu další zájemce a vést je správným směrem. Většina učitelů však na této úrovni nejsou, hudební výchovu učí spíše za trest nebo proto, aby si doplnili úvazek.

Každý volí k hudební výchově svůj vlastní osobitý přístup, a také záleží na materiálu s jakým pracujete. Záleží i na typu školy a zařízení, ve kterém ten či onen pedagog pracuje. Není dobré ale považovat HV za okrajový a jednoduchý předmět, z něhož musí mít žák automaticky výbornou.

Lze ji zařadit do všech předmětů primárního vzdělávání.

Na otázku č. 12 jsem odpověděla "spíše ne" z toho důvodu, že se domnívám, že i při výuce podle dřívějších vzdělávacích programů učitelé (včetně mě) využívali HV i v jiných předmětech a že tedy RVP zase až tak převratné novinky nepřináší. Spíše dle mého názoru mnohdy vzletně pojmenovává to, co se běžně dělo už dříve.

Pokud rodiče doma s dětmi minimálně i mluví, natož zpívají, škola může otvírat mnohé netušené obzory i v hudbě.

RVP bych zrušila co nejdříve. Všichni na to nadávají velmi vulgárními výrazy. Vraťme se k osnovám (viz zelená kniha), podporujme u dětí zpěv a né teorii, které mají v ostatních předmětech dost a dost.

RVP ZV rozšiřuje působnost hudební výchovy i do českého jazyka, cizího jazyka, prvouky, vlastivědy, matematiky, výtvarné výchovy,...

Učím na prvním stupni a zatím jsem nenašla vhodnou učebnici na HV, vše si musím "na koleně" vyrábět sama.Potíže s pomůckami - nedostatek. Škola raději vydá peníze na hlavní předměty, nejsou finance a ni na nový klavír, hrajeme tedy na starý, nenaladitelný...

Zdraví Filip

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sedláček, F.RVP ZV (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rvp-zv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.