Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana pohledem rodičů

Šikana pohledem rodičů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kaja Kopecna
Šetření:24. 01. 2011 - 10. 02. 2011
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):31 / 28.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení rodiče, ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku, který bych chtěla použít v rámci mé bakalářské práce "Šikana na základní škole pohledem rodičů".

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12789,44 %89,44 %  
muž1510,56 %10,56 %  

Graf

2. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24330,28 %30,28 %  
dvě3021,13 %21,13 %  
12215,49 %15,49 %  
3139,15 %9,15 %  
tři128,45 %8,45 %  
jedno74,93 %4,93 %  
čtyři32,11 %2,11 %  
421,41 %1,41 %  
dva21,41 %1,41 %  
dvě 18 a 3 roky10,7 %0,7 %  
ostatní odpovědi 6
jedno - 1rok
pět
nula
9
2 děti
jedno - syn
74,93 %4,93 % 

Graf

3. Co si představujete pod pojmem šikana?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu

Fyzické nebo psychické násilí páchané na slabším, nebo osamoceném jedinci v kolektivu. šikana může být přímá, nebo také nepřímá.

Psychicke nebo fyzicke tyrani deti vrstevniky.

111

cílené a vědomé ubližování druhému ať už fyzické nebo psychické

cílené ubližování druhým.

Dítě chodí se strachem a nechutí do školy, bojí se spolužáků - z důvodu fyzického násilí anebo psychické násilí (nadávky, vydírání).

fyzické a (nebo) psychické obtěžování, ubližování, zabraňování v něčem, za účelem získání převahy či moci

fyzické a psychické "týrání" druhého čkověka

Fyzické a psychické napadání, ignorování, výsměch, zastrašování.

fyzické a psychické násilí

Fyzické a psychické týrání

fyzické a psychické utlačování=terorizování nejčastěji jedince skupinou nebo jiným jedincem

fyzické i psichycké týrání dětí, provádění něčeho nesprávného proti vůli dítěte

fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu, ale i pedagogickým sborem !!!!

Fyzické i psychické trestání nevinných obětí.

Fyzické nebo psychické bližování dítěti,nebo dětěm jiným, nebo jinými dětmi za účelem zesměšnění, malipulace, nebo osobního uspokojení toho kdo šikanuje.

fyzické nebo psychické ponižování ; jakékoliv útočení , které není pro druhého příjemné a ubližuje mu.

fyzické nebo psychické ubližování

fyzické nebo psychické ubližování slabšímu jedinci

fyzické nebo psychické ubližování, převaha síly

fyzické nebo psychické útoky jednotlivců nebo skupin na jiné jednotlivce, nebo skupiny lidí

fyzické, psychický nátlak na jedince nebo jiné formy útlaku ....

fyzicky, psychicky násilné chování mezi dětmi (zpravidla vrstevníky)

hlavně si u dětí představuju šikanu ve škole.Silnější spolužáci si troufají na slabého nebo jinak odlišného jedince,který se neumí bránit.Berou mu peníze, svačinu a třeba jej nutí další peníze obstarat. Můžou jej i psychicky deptat...když neuděláš to, tak se stane to a to..vše pod nátlakem a dotyčný se většinou nesvěří, protože se buď bojí, nebo by se ukázal jako slaboch.

hrubé zasahování do osobnosti jedince, tj. vynucená reakce, kdy šikanovaný jedná pod nátlakem (psychickým či fyzickým) a je tímto jednáním týrán, zneužíván, ponižován apod.

jakákoliv nadřazenost a bezohlednost

jakékoliv chování vůči druhému, které může ponižovat, psychicky či fyzicky ubližovat.

jakékoliv obtěžující, zraňující a ponižující chování vůči druhé osobě nebo osobám, a to nejen ve formě fyzické

Jakékoliv omezování svobody násilím i slovně. Každý jedinec je jiný. Šikanu jsem zjistila u mé dcery. Nedocházelo k ní ve škole a u nás v bytovém domě. Došlo to tak daleko, že nechtěla chodit ani ven. Podařilo se mi ji vyřešit pouze s mou dcerou, kdy jsem ji učila se bránit. Ne fyzicky, ale slovně. Agresorovi jsem poslala dopis, stejným způsobem jak posílal i on mé dceři. Rodiče agresora mě několik let ani nezdravili. U nás naštěstí došlo k úspěšnému vyřešení a mám pocit, že to i mou dceru hodně posílilo.

jakékoliv ubližování, fyzické nebo psychické

jakýkoliv zásah do práv dítěte

je to chování, ať už dítěte nebo dospělého, jehož záměrem je ublížit, ponížit nebo zastrašit druhého člověka či skupinu lidí. Je to to závažná agresivní porucha chování, která se může vyskytnout v jakémkoliv sociálním prostředí. Je věkově neomezená.

je to využívání jak postaveníi, tak např. moci ze strany rodičů na dítě, kterés e neumí bránit a neví, jak proti svým rodičům, které má rádo. Šikana je úmyslné ubližování dítěto s cílem zbavit ho jeho svobody rozhodování a v konání nátlaku na něj, aby dělal to, co mu druzéí říkají, jinak mu bude hrozit jakýkoliv ať už fyzický, nebo psychický trest. Jde zde o zavážný patologický jev, poškozující jak mnohdy jak fyzickou, ale také psychickou a emoční oblast dítěte. Je to jistý druh vyhrožování a nátlaku negativním jevem na dítě. V celkovém kompexu poznamenává dítě na celý život. Může hraničit až s trestní čiinosti a může dojík k ublížení na zdraví.

Je to způsob chování jedné osoby ke druhé, kdy se nejedná o respektující jednání, ale o ponižování druhého člověka.

Jedno nebo více lidí (dětí) ubližuje fyzicky nebo psychicky jinému (slabšímu) člověku (dítěti). Ostatní členové kolektivu se chovají buď lhostejně nebo fandí a pomáhají agresorovi (ům). Pokud se to neřeší, má toto chování tendenci se prohlubovat, být stále častější a intenzivnější.Je to "nemoc" celého kolektivu. Pomoc potžebují všichni.

Kdy je dítě nějakým způsoben nuceno dělat věci, které jsou mu nepříjemné nebo je jinak třeba fyzicky napadáno.(vysmívání, nadávky, ponižování, fyzický nátlak)

když někdo úmyslně ubližuje druhému fyzicky nebo psychicky

Když silnější dítě ubližuje slabšímu, labilnějšímu a to fyzicky, ale i psychicky , zesměšňuje ho, vysmívá se mu, napadá slovně ....

likvidace osobnosti

nadávky, opakované postrkování, bití, ničení věcí,

nadávky, vyhrožování, fyzické nasilí, obtěžování, vysmívání, nucení k věcem které se nesmí apod.

Nadávky,fyzické napadání,posměch.....

napadání druhého,ať slovně,fyzicky nebo poslední dobou i přes mobil nebo internet

Narušování soelukromí nebo ponižující útlak ze strany spolužáků či učitelů.

násilí a ubližování druhému

násilné uplatňování něčeho na někom, bez jeho souhlasu

Násilnou formou si děti, či dospělí vynucují, aby šikanovaný plnil jejich, někdy až nesmyslná přání. Podle typu člověka může násilník použít nejrůznější fyzické i psychické útoky, ve většině případů však jde o jakousi touhu pokořit jiného člověka a tím získat falešnou převahu.

Nátlak na dítě aby udělalo něco s čím nesouhlasí pod pohrůžkou násilí nebo zesměšnění ( např. pomocí internetu či facebooku).

Nátlak na dítě formou vydírání.

Nějaká utajená perzekuce někoho slabšího, vydírání, zesměšňování, ponižování,...

neopodstatněné omezování osobní svobody a útoky na člověka ponižujícím způsobem a to hlavně verbálnímy výroky proti osobě před dalšími osobami tak aby tato byla zesměšněna abyla jí působena psychická ujma s cílem ovládnout, podmanit si ponižovanou osobu a tím také další které jsou přítomné tomuto jednání tak aby plnily požadavky které si vyžaduje ten kdo šikanu provádí.

Neustále, intenzívní psychické týrání pod nějakouo vyhrůžkou ,na úkor jedince,který je slabší, plachý a nemá dostatek sebevědomí.

nucení k něčemu, omezování osobní svobody

obtěžování přesahující určitou míru, fyzické i slovní napadání a týrání mladších nebo slabších, zabavování jejich věcí, peněz...

Ohrožování a zneužívání dítěte vrstevníkem jak po fyzické tak po psychické stránce

omezení osobních práv

omezení v možnostech dítěte

omezování a týrání

omezování a ubližování druhým z pozice síly

omezování druhého v rozletu, všichni jsme se narodili jako jedinečné bytosti.

omezování jakým koliv způsobem vyjádřené jedince jiným jedince či skupinou ať už fyzické či psychické na svobodě.

omezování osobní svobody v nějrůznějších podobách, ohrožování fyzického i duševního zdraví, rovnováhy...

omezování osobní svobody, ubližování psychicky i fyzicky

Omezování osobní svobody, ubližování,posmívání...... dělat druhému něco,co se mu nelíbí......

Omezování pohybu, nadávky, fyzické útoky

Omezovani svobody ditete, vysmivani

omezování svobody, ponižování, fyzické i psychické útoky na osobu s cílem ublížit ji

Omezování svobody,nesprávné jednání vůči jiné osobě,

Opakované psychické nebo fyzické napadání ostatních osob.

opakované týrání,zotročování dítěte

Opakované útoky slovní, fyzické, psychický a fyzický nátlak, ponižování, kdy oběť tyto útoky vnímá negativně a nedovede se bránit

páchané psychické nebo fyzické násilí

Pod pojmem šikana si představím nevhodné chování vůči druhé osobě, již není toto chování příjemné.

Pod pojmem šikana si představuji spoustu věcí ale například: posmívání se postiženým a nebo méně šikovným dětem.

Ponižování a otročení osoby,ale také bití,vydírání.

ponižování dětí, bití, psychický nátlak

ponižování slabšího před ostatními

ponižování, plnění nesmyslných úkolů, psychický nátlak

ponižování, ubližení, narušení vnitřní psychické rovnováhy

ponižování, urážky, bití, krádeže a záměrné ničení věcí - ať už školních pomůcek, oblečení

ponižování, zesměšňování, psychické i fyzické ubližování, násilí

posměch, týrání, zvýhodňování a znevýhodňování určité skupiny případně jednotlivce kvůli handicapu (brýle, barva kůže, vyznání) atd

posmívání, fyzické napadání, focení či nahrávání na mobil v nepříjemné situaci...

psychické a fyzické násilí páchané mezi dětmi

psychické a fyzické násilí páchané mezi stejně starými jedinci

psychické a fyzické ubližování

psychické a fyzické ubližování druhým

Psychické či fyzické násilí, ponižování.

psychické či fyzické náslilí páchané na dětech i dospělých bez rozdílu věku

psychické či fyzické týrání jednotlivce či skupiny

psychické i fyzické týrání, ponižování

psychické i fyzické ublížení

Psychické násilí k člověku ve skupině lidí ( třídě), který je něčím odlišný .

psychické nebo fyzické ubližování slabším

psychické, fyzické násilí, obtěžování, vyhrožování, napadání, osočování....široký pojem

psychické, fyzické týrání člověka

psychický nátlak na dítě, nucení k dělání něčeho, co se dítěti protiví, pobízení spolužáků k tomu, aby s dítětem nekamarádili, vyžadování peněz, fyzické útoky, apod.

Psychický nebo fyzický nátlak ze strany silnějšího jedince nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, přičemž tito požadují splnění určitých svých požadavků nebo také utlačují tohoto slabšího, kvůli nějakému nedostatku nebo kvůli demonstraci své vlastní síly a posílení postavení uvnitř určité skupiny osob.

Slova nebo činy, kterými mi někdo ubližuje a mě se to nelíbí a nic nekončí i přesto, že jasně řeknu, že s tím má dotyčný skončit, protože mi to vadí.

Slovní (psychické) i fyzické napadání, zesměšňování, vydírání, vyhrožování, zastrašování apod.

slovní napadení ,bití,kradení či schovávání věcí,ustavičné posměvky

slovní nebo fyzické týrání z pozice silnějšího

snahu agresora o ponizeni obeti balancujici na hranici ztraty lidske dustojnosti

soustavné slovní napadání, poškozování školních potřeb, jakékoliv fyzické napadání myšlené ve zlém- strkání jako že" náhodou jsem o tebe zavadil",zamykání na záchodcícha podobně.

starší děti ubližují mladším - vyhrožují, berou jim peníze, musí za ně dělat různé věci, bijí je, nadávají jim

Šikana je fyzické či psychické obtěžování a týrání jedince většinou v kolektivu. Dochází k němu ve všech věkových i sociálních skupinách. Např. ve školách, v armádě na pracovišti, atd. Většinou si oběť šikany nese do dalšího života trvalé, zejména psychické následky, které mohou být rovněž později důsledkem dalších psychických poruch.

Šikana je ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit.

Šikana na různé formy a stupně. Od skrytého ignorování, přes posmívání a zesměšňování až po fyzické násilí.

takové chování jednotlivce (kolektivu) vůči druhému (druhým), které omezuje jeho svobodu, které mu ubližuje (fyzicky, psychicky) a kterému není schopen se ubránit, zastavit ho.

tělesný nebo slovní nátlak na jinou osobu nebo spolužáka

terorizování a ponižování

Terorizování, zlomyslné obtěžování, psychické a fyzické násilí.

terorizování,zesměšňování, ubližování,omezování a posměšky

týrání dětí

týrání dětí

ubližování a posmívání se ostaním-fyzicky i psychicky,slovně i na sociálních sítích

ubližování a teror jak psychické tak fyzické

Ubližování fyzické, ale i psychické, slabšímu jedinci, který se neumí nebo nemůže bránit, urážky, posmívání a zesměšňování.

Ubližování hodnému žákovi, premiantu třídy, který se neumí bránit, bojí se bránit. Sebrání věcí z lavice, svačiny, kopání do žáka, plivání na jeho věci, ubližování fyzicky.......

ubližování mým dětem ostatními spolužáky (nebo jen jedním)

ubližování slabšímu jedinci

ubližování, bití, převaha síly

Ubližování, ponižování fyzické i psychické, vysmívání, ztrapňování apod. buď jednotlivcem nebo kolektivem. Platí to podle mně jak na děti tak i na dospělé /např. v kolektivu učitelů jsem to také viděla/.

úmyslná zlovolná překážka, příkoří, zlomyslnost, týrání

úmyslné ponižování, zesměšňování a ubližování

utiskování, znepříjemňování života

utlačování slabších

vědomé ubližování

Víceméně záměrné ubližování jednoho člověka druhému, a to v oblasti jak fyzické, tak psychické.

vydírání, fyzické násilí, psychické týrání

vyhrocení nezdravých vztahů v kolektivu, dlouhodobý proces, na kterém se určitou měrou podílí všichni zúčastnění

vyhrožování, vulgární nadávky, fyzické ubližování, finanční vydírání

Vymáhání pod pohruškou bytí atd.

záměrné a cílené psychické a fyzické ubližování

záměrné ubližování

zesměšňování,posmívání,soustavné obtěžování konkrétního dítěte,

Zlomyslné, nepřímé, spekulující, útočící a zastrašující jednání lidí, kteří šikanují. Zastrašování může být fyzické i psychické. Šikanovaný člověk mění své chování, zatajuje, nedovede říct pravdu ( strach z trestu) svému okolí ( spolužáci).

Zneužívání momentální převahy (fyzické, duševní, informační, ..)

Způsob chování vůči slabšímu jedinci s cílem ublížit mu, ohrozit nebo zastrašit jej. Útoky mohou být jak fyzické (bití, vydírání, poškozování věcí) tak slovní (nadávky, pomluvy, ponižování). Jde o cílené, dlouhoboré jednání.

Žák/žáci slovně nebo fyzicky napadají jiného žáka za účelem zesměšnit ho nebo mu ublížit nebo ho využít.

že někdo někomu ubližuji jak fyzicky tak i duševně

4. Zajímáte se o tuto problematiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9264,79 %64,79 %  
jen z médií4229,58 %29,58 %  
ne85,63 %5,63 %  

Graf

5. Myslíte si, že byste poznali, že vaše dítě je šikanováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7955,63 %55,63 %  
nejsem si jist/a6243,66 %43,66 %  
ne10,7 %0,7 %  

Graf

6. Jste přesvědčeni, že škola, kterou navštěvuje vaše dítě, přesně ví, jak šikanu řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5840,85 %40,85 %  
ano5035,21 %35,21 %  
ne3423,94 %23,94 %  

Graf

7. Upozorňuje škola na hrozbu šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6042,25 %42,25 %  
ano, pravidelně na setkáních s rodiči5438,03 %38,03 %  
dostali jsme písemné informace týkající se šikany (leták,...)2920,42 %20,42 %  

Graf

8. V případě podezření nebo přesvědčení o šikaně, na koho byste se obrátili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídního učitele9768,31 %68,31 %  
vedení školy8358,45 %58,45 %  
školního psychologa nebo výchovného poradce3423,94 %23,94 %  
rodiče agresora2920,42 %20,42 %  
policii2215,49 %15,49 %  
orgány péče o mládež139,15 %9,15 %  
po zkušenostech na rodiče agresora10,7 %0,7 %  
jednu nebo více z uvedených variant podle situace10,7 %0,7 %  
na všechny výše uvedené10,7 %0,7 %  
Postupovala bych přesně podle vyšeho žebříčku odp.10,7 %0,7 %  
podle situace10,7 %0,7 %  
nevím, záleželo by na situaci10,7 %0,7 %  
nejdříve tř. uč a pak policii10,7 %0,7 %  
v příp.podezření: nejprve na rodiče, pak školu10,7 %0,7 %  
kolektivní schůzka s rodiči ve škole 10,7 %0,7 %  
záleželo by na formě šikany,10,7 %0,7 %  
a na ochotě dané osoby tuto záležitost řešit.10,7 %0,7 %  
škola vše zlehčuje10,7 %0,7 %  
šla bych postupně, pokud bych e škole neuspěla, ob10,7 %0,7 %  
v první fázi-třídní učitel10,7 %0,7 %  

Graf

9. Je škola, kterou navštěvuje vaše dítě otevřená k otázce šikanu řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8157,04 %57,04 %  
nevím3927,46 %27,46 %  
škola nás ubezpečuje, že šikana u nich není1510,56 %10,56 %  
ne42,82 %2,82 %  
dítě navštěvuje školu, kde šikana není32,11 %2,11 %  

Graf

10. Je na dostatečné úrovni komunikace mezi vámi a školou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11278,87 %78,87 %  
ne (pokud ne, napište proč)128,45 %8,45 %  
nic32,11 %2,11 %  
mohla by být lepší10,7 %0,7 %  
snad ano10,7 %0,7 %  
myslím si, že asi ano10,7 %0,7 %  
v rámci normálu ANO10,7 %0,7 %  
nemohu posoudit,dítě tam ještě nechodí10,7 %0,7 %  
je na standartní úrovní, tzn. řešení prospěchu a c10,7 %0,7 %  
Záleží na typu problému.10,7 %0,7 %  
Jen přes internet,osobní schůzka je pro mne složit10,7 %0,7 %  
záleží na učiteli10,7 %0,7 %  
záleží na přístupu a charakteru učitele10,7 %0,7 %  
ne, učitelka odmítá řešit problém šikany10,7 %0,7 %  
komunikace je formální, škola si chce splnit své p10,7 %0,7 %  
ano, můj názor:KOMUNIKACE je POVINNOST rodičů10,7 %0,7 %  
zatím nebyl důvod něco řešit10,7 %0,7 %  
zatím nevím10,7 %0,7 %  

Graf

11. Chtěli byste více informací ze strany školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - o celkové atmosféře ve třídě5438,03 %38,03 %  
ne - máme dostatek informací4733,1 %33,1 %  
ano - o problematice šikany, abychom věděli, na co si dát pozor4128,87 %28,87 %  
ano - všeobecné informace107,04 %7,04 %  
ano - více třídních schůzek85,63 %5,63 %  
na třídní schůzce jsme celý problém řešili 10,7 %0,7 %  
v případě mého zájmu mám možnost se kdykoli ozvat 10,7 %0,7 %  
neposoudím10,7 %0,7 %  
v současné době ne10,7 %0,7 %  
ano, pokud se ve škole vyskytne šikana, chtěla 10,7 %0,7 %  
bych být informována, jak se na to přišlo a jak 10,7 %0,7 %  
byla tato věc řešena. Co je děláno pro to, aby se 10,7 %0,7 %  
to znovu neopakovalo. Třeba formou zprávy rodičům.10,7 %0,7 %  
chybí info, jak nebo zda vůbec konkrét.případ10,7 %0,7 %  
řešili10,7 %0,7 %  
Nevím, co se děje v okolních třídách.10,7 %0,7 %  

Graf

12. Jaká je vaše angažovanost směrem ke škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná4028,17 %28,17 %  
občas pomáhám ve škole3323,24 %23,24 %  
není to nutné2416,9 %16,9 %  
rád/a bych se angažoval/a, ale nemám čas2114,79 %14,79 %  
nic85,63 %5,63 %  
zajímám se o dění ve škole10,7 %0,7 %  
aktivně pracuji v klubu rodičů10,7 %0,7 %  
všeob se neangažuji, ale řešila jsem osobně pr10,7 %0,7 %  
jsem člen klubu přátel školy10,7 %0,7 %  
v rámci tř.schůzek, rozhovorů, spol. akcí10,7 %0,7 %  
jsem zástupce rodičů za naši obec10,7 %0,7 %  
pracuji ve výboru SRPDŠ10,7 %0,7 %  
pokud mě osloví ráda se budu angažovat10,7 %0,7 %  
školu podporujeme finančně10,7 %0,7 %  
jsem členkou školské rady10,7 %0,7 %  
spolupráce dítě-rodič-třídní učitelka10,7 %0,7 %  
nevím jak se zapojit10,7 %0,7 %  
když je potřeba, v rámci možností pomůžeme10,7 %0,7 %  
jsem v radě rodičů10,7 %0,7 %  
podle potřeby školy10,7 %0,7 %  
zatím žádná,ale v budoucnu bych ráda10,7 %0,7 %  

Graf

13. Setkali jste se šikanou (podezřením) v průběhu docházky vašeho dítěte do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7452,11 %52,11 %  
ano6847,89 %47,89 %  

Graf

14. Týkala se šikana přímo vašeho dítěte? (vyplňte pouze, pokud jste šikanu řešili)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šlo o spolužáka, kamaráda3851,35 %26,76 %  
ano - dítě bylo oběť3445,95 %23,94 %  
ano - dítě bylo agresor22,7 %1,41 %  

Graf

15. Kdo odhalil, že jde o šikanu? (vyplňte pouze, pokud jste se s šikanou setkalii)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě se svěřilo doma2537,31 %17,61 %  
rodiče1928,36 %13,38 %  
třídní učitel - škola1725,37 %11,97 %  
oznámil to kamarád dítěte34,48 %2,11 %  
dítě se svěřilo učiteli22,99 %1,41 %  
nic22,99 %1,41 %  
společně - rodič a sdělení ditěte11,49 %0,7 %  
nevím11,49 %0,7 %  
můj žák mi to naspal v jednom dopise11,49 %0,7 %  
syn byl šikanován učitelem11,49 %0,7 %  
dotazy jsem se to dozvěděla11,49 %0,7 %  
šikanu odhalil můj syn. Doma se s tím svěřil mě. 11,49 %0,7 %  
Poté jsem šikanu řešila s třídní učitelkou a 11,49 %0,7 %  
vedením školy.11,49 %0,7 %  
našla jsem při příchodu dříve domů výhružné dopisk11,49 %0,7 %  

Graf

16. Pokud jste šikanu řešili

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byli jsme spokojeni s řešením1638,1 %11,27 %  
škola selhala v řešení šikany1126,19 %7,75 %  
po upozornění, pedagogové šikanu nejdříve popírali921,43 %6,34 %  
dítě jsme přesunuli jinam (do jiné třídy, školy...)921,43 %6,34 %  
dítě jsme nechali ve stejné škole, ale šikana se minimálně 1x opakovala716,67 %4,93 %  
pedagogové se nechali zastrašit rodiči agresora /ů12,38 %0,7 %  

Graf

17. S kým jste případ šikany řešili (komu důvěřujete), pokud jste řešili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s pedagogy školy3361,11 %23,24 %  
s vedením školy2240,74 %15,49 %  
s psychologem1018,52 %7,04 %  
s rodiči agresorů916,67 %6,34 %  
s výchovným poradcem916,67 %6,34 %  
pouze s dítětem - obětí814,81 %5,63 %  
zvolili jsme jiný postup59,26 %3,52 %  
s lékařem47,41 %2,82 %  
s orgány péče o mládež47,41 %2,82 %  
neřešili jsme nic47,41 %2,82 %  
s Policií ČR11,85 %0,7 %  
s psychiatrem11,85 %0,7 %  
nic11,85 %0,7 %  

Graf

18. Jak byste charakterizovali dítě, které šikanuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

111

agresivní

agresivní

Agresivní floutek

agresivní, ale zakomplexované, málo inteligentní

agresívní, dominantní, exibionista

agresivní, něčím nadřazený anebo naopak utlačovaný v rodině (buď sourozenci nebo rodiči) a vybíjí si to mimo rodinný okruh

agresivní, není spokojen sám se sebou, chce mít převahu nad druhými

Agresivní, neseběvědomé, možná osamělé...

agresivní, nízké vlastní sebevědomí, proto si to hojí na jiných

agresivní, rádo na sebe upozorňuje, možná samo má nějaký komplex tak se ho snaží zakrýt šikanou na druhých

Agresívní, sebevědomé, s nedostatkem emočních prožitků, necitelné, .Je to dítě, které si musí neustále něco dokazovat, být středem pozornosti v kolektivu, dítě, které nepoznalo lásku rodičů.

Agresor vystupuje neohroženě, snaží se na svou stranu získat, co nejvíce spolužáků. Vytipuje si nějakou oběť a "jde po ní". Myslím si, že většinou je agresor slabý uvnitř a pochybuje o sobě. Šikoanou si nahrazuje svůj handicap, dokazuje si, že je nejlepší.

Agresor, je dost pravděpodobné že své sklony k násilí před okolím skrývá

akční,chtějící vyniknout ať v dobrém smyslu nebo ve špatném,možná chtějící pozornost?

Bezcitný slaboch

bezohledné,

Buď dominantní nebo naopak nevýrazný jedinec, manipulátor.

Bud je doma stredem pozornosti a chce byt i ve skole a nebo je doma potlacovano a ve skole se chce nespravnym smerem prosadit

cítí se být silnější než ten druhý

citově chladné, bez kvalitní plně funkční rodiny, bez dostatku lásky.....vlastně svým způsobem nešťastné dítě, které se vybíjí na druhých a slabších dětech

citově strádající

citové strádání, nevyrovnaný, ubité ego, agresivní a bezcitný

dítě , které nedostává dost lásky a pozornosti, které je samo nějakým způsobem šikanováno. dítě, které se potřebuje cítit důležité a nemá jiný způsob, jak si tuto potřebu uspokojit.

Dítě je buď přesycené podněty a péči ze strany rodiny nebo strádá. V agresivním chování projevuje nudu, moc, snaží se získat pozici ve třídě, opakuje chování dospělých, případně má hostilitu již vrozenou.

Dítě je většinou ze sociálně slabého prostředí, kde otec nebo matka neplní svou úlohu, nebo si vyžaduje svou pozornost, rodiče nemají čas, je v partě, kde se v k provádění šikany vzájemně vybízejí a předbíhají.

Dítě je zraněné, nemá dostatek lásky, porozumění, péče. Špatným chováním chce dítě na sebe upozornit, může se mstít nebo opakuje chování, které vidí v rodině. Předpokládám, že v jeho rodině jsou problémy, které se nemusí projevovat navenek.

Dítě které je temperamentní,méně nadané, většinou tělesně zdatné, agresivní k vrstevníkům, verbálně i k učitelům. Dítě vyrůstající v rodině, která dítě „odmítá“ rodiče nemají nebo nechtějí mít čas, ti kteří jsou zaneprázdnění svojí prací či zájmy. Nebo rodiče, kteří akceptují násilí jako řešení nejrůznějších problémů a tolerují je svým dětem. Může jít i o kolektiv dětí.

Dite muze byt agresivni, hrube a nasilnicke.

dítě může mít problémy v rodině, nebo cítí potřebu předvádět se před spolužáky, být středem pozornosti

dítě nepochopené svým okolím, rodiče na něj nemají čas, bez zájmů a koníčku, s nutností na sebe upozornit jiným způsobem

Dítě rodičů, kteří na něj nemají čas..proto si hledá různé aktivity (většinou špatného charakteru) . Nemá moc zájmů, většinou v dnešní době asi jen ten počítač a parta.

Dítě s nízkým sebevědomím, které jej maskuje sebevědomým chováním a ponižováním jiných dětí. Často zná tuto praktiku z domova ( otec opilec nebo člověk který ukazuje svoji moc terorizováním svých bezbraných dětí a ženy). Nebo naopak dítě z movitější rodiny, které si myslí, že si může vše dovolit - nemá z rodiny nastaveny mantinely. Má všechno a tak se nudí.

Dítě s nízkým sebevědomím, které se tváří a chová sebevědomě. Vůdce dalších dětí, které si zvyšuje sebevědomí. Dítě, které strádá, buď je rodiči samo týráno psychicky nebo fyzicky a nebo mu není věnována dostatečná pozornost rodiči.

Dítě touží po moci, po výhodách, ovládání druhých, je krutosté, má potěšení z utrpení druhého, nuda a touha po vzrušujících zážitcích.

dítě z problematické rodiny

dítě zanedbané ze strany rodičů, nedostatečná pozornost, láska, zázemí...dítě šikanované vlastní rodinou

Dítě, které chce být středem své " party", zřejmě má velký vlastní problém, z kterého klíčí jeho zlomyslnost, útočnost.

dítě, které chce na sebe upozornit nevhodným a nežádoucím způsobem, psychicky narušené dítě, dítě ze špatného domácího prostředí, dítě z ulice apod...

Dítě, které nějakým způsobem převyšuje ostatní děti. (výška, síla,chytrost, peníze....), nebo dítě z rodiny kde jsou špatné vztahy.

dítě, které nezná hranice

dítě, které potřebuje být středem pozornosti, kde se mu jí jinak nedostává ( doma ), dítě s agresivními sklony ve své povaze, dítě z rozvrácené rodiny, dítě, které má potřebuje se odlišovat od ostatních, vybočovat z řady, zakomlexované s nízkým sebevědomím

Fyzicky silnější než oběť, může být i inteligentní a tím pádem vymýšlí rafinovanější útoky nebo s nepříliš vysokou inteligencí, asi po rodičích, protože když jsme řešili šikanu na třídních schůzkách, otec agresora syna bránil a házel vinu na obeť. Pak se ale přihlásili i jiní rodiče, že agresor napadal i jejich děti.

hajzl, fracek nevyclálaný

hajzlík, kterého rodiče neuměli vychovat (pravděpodobně také nevychovanci)

Hloupé dítě, které nedostalo dostatek lásky a vychování :-(.

Hodně chytrý, vůdčí typ či prospěchově slabý , konfliktní, často má jistý povahový rys společný s obětí.

chce být ostatními považováno za "šéfa", budit respekt, agresívní typ, škodolibý, bezohledný, zakomplexovaný, řeší svůj problém násilím na slabších...

chudák, se špatným zázemím v rodině, s nedostatkem zájmu rodičů,učitelů, bez kamarádů, s mraky kroužků nebo naopak bez kroužků

inteligentní hulvát , psychycky nevyrovnaný s pocitem že někdo jiný musí zaplatit za jeho problémy se životem

jde o dítě vnitřně rozpolcené, které chce mít moc a podmanit si druhé bez ohledu na násilí možné páchané. Ten, který šikanuje má raost z ponižování druhého, výsměch, je nad druhými jakoby např. vůdce party se špatnými pravidly. Patrně to má důsledek z rodiny, kdy takto s dítětem rodiče např. zacházeli. Je nemožné, aby respektoval názor někoho jiného, než jeho názor, protože jen ten jeho je správný a všechn yostatní jsou nanic.

Jde většinou o jedince, kteří mají snížené sebevědomí, nebo komplex méněcennosti a šikanou jiných si falešně dokazují svoji převahu. Někdy šikanují právě takové děti, kteří šikanu zažili na vlastní kůži - u svých rodičů, sourozenců, kamarádů...a chtějí se na někom vybít.

Je to dítě každopádně takové, jemuž se nedostalo dostatečné citové výchovy a také výchovy k základním lidským a morálním hodnotám, což se domnívám, je problém mnoha dnešních rodin. Nedostatek času na dítě, rodiče často neví, co dítě dělá ve volném čase a apod.

Je to dítě, které druhému dítěti něco závidí, chce mít vliv nad celou třídu. Je to dítě, které doma nějakým způsobem strádá a svoji zlost si vybíjí na někom v kolektivu.

Je to dítě, které si chce něco dokazovat. Většinou to bývá dítě doma v pohodě, chovají ho jako v bavlnce, nic nemusí dělat. Ale ve škole je to pravý opak, snaží se na sebe upozornit tím, že ubližuje ostatním, nebo jednomu spolužákovi, který se nebrání, nebo se bojí bránit, protože mu ten dotyčný vyhrožuje.

Je to dítě, kterému něco chybí, většinou láska od rodičů, svůj problém řeší týráním jiných - slabších dětí.

je to chudák, který si " dělá" na oběti své ego

Je to těžké charakterizovat dítě, s kterým jsem se nikdy nesetkala, ale myslím, že toto dítě je většinou agresivní a jeho sklony k šikaně se dají poznat už v mateřské školce i při běžném setkávání dětí v rodinném prostředí.

Jelikož se touto problematikou zabývám, neboť jsem školní preventistka, tak mohu říct, že agresorem jsou děti bez dostatečného citového zázemí, děti doma přehlížené, opomíjené, mající pocit, že nikam nepatří. A tak jsou to děti drzé , agresivní, ale mnohdy naopak jsou agresory i děti tiché, do kterých by to nikdo neřekl

kdokoliv

léčí si své nedostaky,v dohledu autority slušný a bez dohledu se předvede

lump

má nedostatek lásky rodičů, v podstatě je to nejisté dítě, které si takto dokazuje svou moc - agresivitou, za pomoci skupiny, možná i fyzicky trestané od rodičů, tak to předává dál na slabší spolužáky.

má nedostatek sebevědomí a potřebuje samo sobě dokazovat, že je aspoň v něčem dobré, asi má problém ze strany rodičů, které ho málo podporují tím správným směrem

má potřebu se tímto způsobem realizovat,protože má nějaký problém kt. není schopno řešit.

má problém sám ze sebou a kompenzuje si to na ostatních

Má problém se sebevědomím. Pocit vlastní hodnoty a respekt si snaží získat tím, že ovládá a ubližuje druhým.

má samo se sebou problémy a řeší ho na úkor jiných

málo lásky,příklady z médií a porozumnění co tím řeší...

málo se mu věnují rodiče

méněcenné dítě, kterému chybí pocit lásky a bezpečí

Může to být někdo, kdo řeší tímto způsobem vlastní probmémy, dítě nejisté, týrané, které si potřebuje ubližováním druhému dodat pocit vlastní síly... také to může být dítě, které má jako vzor někoho s podobným způsobem chování, které je zvyklé poroučet apod.

Myslím si, že často šikanují děti s nízkým sebevědomím - zvyšují si jej pomocí toho, že ponižují a zastrašují druhé - ve stylu: lepší udeřit první Pak děti z rodin, kde nefungují dobře vzájemné vztahy - chybí úcta a slušnost mezi rodiči. Dítě často napodobuje, co vidí u rodičů.

myslím, že jde o dítě, které má nějaký vlastní problém, nebo problém v rodině

Myslím, že je to obět, která potřebuje pomoci.

nadřazená povaha s neústupným chováním

Nadřazené, panovačné," z lepších rodin", málo srdečné, bez nějakých duchovnějších zásad. Prostě mírně odlidštěné.

nadřazené, sígr, velitel,

namyšlené, nadřazené, necitlivé a neuznává autority

Narušená rodina, přehnané nebo nízké sebevědomí.

navenek hraje že je kamarádské, zvláště před dospělými

Nedokážu definovat

nedostatečně psychicky vyspělé, v rodině nějakým způsobem zanedbávané z hlediska např. komunikace či společně stráveného času apod., nebo právě podobným způsobem se k němu doma chovají rodiče či starší sourozenci.

Nejčastěji z rozvrácených rodin nebo se mu rodiče dostatečně nevjenují proto se chceprosadit ve škol nebo z rodin s finančními problémy

nejspíš "vůdce smečky", fyzicky zdatnější nebo prostě vyšší a nejspíš také sebevědomé, chce upoutat pozornost, něco si kompenzuje

Nejspíš jako dítě, které má svůj psychický problém se kterým si neumí poradit nebo vidí takové chování v rodině nebo svém okolí.

Nemá dobré zázemí doma ,výbušné ,nezvladatelné ,chce na sebe upozornit

nemá dostatečně podnětné rodinné prostředí, nemá dána jasná pravidla a pravidla nastavená školou a společností odmítá respektovat

Nemůžu říct, že by dítě, které šikanuje, bylo zlé nebo hodné, alespoň v našem případě. Spíše si asi řešilo nějaký problém. Toto se stalo v první třídě a z informací, které mám ještě ze školky, se tomu učitelky ze školky ani nedivily, každopádně já ano, protože šikanující bylo jedno z nejoblíbenějších a nejšikovnějších dětí ve školce a byla jsem ráda, že spolu s naším dítětem chodilo i do první třídy do školy. Na odpověď proč ubližuje, odpovědělo, že se dobře bavilo.

není možné v krátkosti odpovědět , za určitých podmínek to může být jakékoliv dítě

nerozumím otázce. Jak se chová? Co přesně ve škole dělá?

nervově labilní, nízké sebevědomí

nevím jak bych charakterizovala takové dítě

Nevím jak šikanuje dítě, nemám zkušenost. Vím, jak šikanuje učitel

Nevím, pokaždé to může být jiné. Dítě může být vzorné z dobrých poměrů a nikdo nepozná že šikanuje.

Nevychované, bez citu

nevychovaností - vina rodičů

nevyrovnaná osoba, která si kompenzuje vlastní problém na druhých

nevyrovnaná osobnost,

nevyrovnané, s nějakým problémem, pocházející z rodinného prostředí, kde něco schází (láska, pozornost, komunikace..)

nevyzrálé, špatně vychované, mající svůj vnitřní problém

Nezdravě sebevědomí jediunec který má potřebu se nějakým způsobem vybít, dokázat si pozoco moci, nebo poléčit své vlastní mondráky na slabších jedincích.........

Odlišný jedinec ,zakřiknutý,nebo se nechce přispůsobit chováním agresorovi.

Osamělost, uzavřenost, agresivita. Neschopnost sžít se s kolektivem.

panovačné, násilnické

Podle mého názoru, dítě volá o pomoc a chce na sebe upozornit, rodinné prostředí není v pořádku.

problémový jedinec

psychicky labilní dítě s určitými komplexy

Rozmazlené, vychovávané volně bez předávání morálních hodnot od rodičů nebo také dítě doma držené příliš zkrátka, které si pak vybíjí zlost na ostatních

rozmazlený, veden "opičí láskou"

sám má problémy

samo je nešťastné, upozorňuje na sebe a hledá vlastní uplatnění

samo má nějaký problém

samo má nějaký problém, nejčastěji v rodině a svoji nejistotu řeší agresívním chováním vůči slabším spolužákům

samolibý jedinec, doma špatně vedený

slabe,nejiste,nesebevedome,rodinne problemy a to vse se snazi resit prostrednictvim pomsty na jinych,vetsinou nejak odlisnych lidech.

Slaboch, který si kompenzuje mindráky na druhém, citlivějším člověku.

Šikanou druhých si zvyšuje sebevědomí.

Šikanu jsem zatím zažila jen ve školce (ve škole zatím ne). Dítě bylo velmi oblíbené ze strany pedagogů a vědomě toho využívalo. Při upozornění na šikanu pedagogové nevěřili a získali negativní vztah k mému dítěti (k dítěti toho kdo na šikanu upozornil).

špatně socializované, nesprávné hodnotové vzory , matka členkou sekty

těžká otázka, nedokáži odpovědět, ještě jsem se se šikanou nesetkala

touží vyniknout, je rádo středem pozornosti, egoista

trpí nedostatkem pozornosti doma, tak si to vybíjí jinde

uvnitř bojácný, navenek to projevuje agresivitou

V našem případě šlo o "mocenskou hru", syn byl neustále kontrolován, opravován, sledován skupinou spolužaček, braly mu osobní veci, nutily ho je přeskládávat, rovnat a podobně, opravovaly ho jak sedí, jak si věší bundu, ukládá boty. Šlo o šikanu podporovanou třídní učitelkou, dívky byli za své nápravné jednání chváleny, syn označen jako problémový.

v nějakém směru zakomplexovaný jedinec

Většinou jde o dítě, které má nižší sebevědomí, ale navenek se chová "silácky". Najde si někoho slabšího, aby sám sobě a ostatním ve třídě (nebo v jiném kolektivu) dokázal, že něco znamená. Přináší mu to vlastní uspokojení.

Většinou neumí řešit vlastní problémy a líbí se mu pocit nadřazenosti a vlastní moci

vnitřně nevyrovnaný jedinec se sklonem se prosadit jakýmikoli prostředky, zvedat si sebevědomí, vyniknout ve skupině..

vůdčí typ

Vůdčí typ, osobnost.

vzteklé, agresivní,

zakomplexované dítě, s nějakým problémem

zakomplexované, chybí mu pocit lásky a důležitosti

zamindkrákované

zamindrákované nebo naopak vychované v pocitu moci

zbabělé

zlé, agresivní, poruchy chování

zlé, psychicky nevyrovnané dítě, které má doma problémy, špatná výchova rodičů

Změnilo se v chování,zakřiknuté,plačtivé, ve škole zhoršené známky.

Znuděné,snaží se vyniknout před kamarády bez úcty k autoritám a lidem celkově.

19. Co je příčinou šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narušené lidské vztahy10372,54 %72,54 %  
chybí intenzivnější výchova k respektování práv druhých9264,79 %64,79 %  
vliv médií - násilí (televize, časopisy...)8257,75 %57,75 %  
násilí je základním způsobem řešení konfliktů v rodině5236,62 %36,62 %  
škola upřednostňuje poznatkovou úroveň žáků, zanedbává kultivaci mezilidských vztahů3222,54 %22,54 %  
přílišné rozmazlování3222,54 %22,54 %  
na vině je přístup učitelů128,45 %8,45 %  
nedostatečná legislativa85,63 %5,63 %  
nedostatečný dopad následků za vlastní rozhodování10,7 %0,7 %  
chyba ve výchově v rodině10,7 %0,7 %  
chybné pojení výchovy v naší spoječnosti10,7 %0,7 %  
Myslím, že základ šikany tkví ve výchově, v rodině10,7 %0,7 %  
zejména krize rodiny10,7 %0,7 %  
špatná výchova v rodině, absence komunikace10,7 %0,7 %  
výchova v rodině 10,7 %0,7 %  
špatná výchova, poměry v rodině10,7 %0,7 %  
ze všeho trochu10,7 %0,7 %  
Hlavně nedostatek lásky.10,7 %0,7 %  
nevšímavost apolužáků a strach zastat se spolužáka10,7 %0,7 %  
nedostatečný zájem rodičů o dítě a ve škole málo k10,7 %0,7 %  
šikana byla, je a bude10,7 %0,7 %  
byla je a bude jen se musí rychle řešit10,7 %0,7 %  
každá z těchto odpovědí se může podílet na šikaně.10,7 %0,7 %  
velká vytíženost rodičů, děti jsou často sami10,7 %0,7 %  
pocit nadřazenosti a užívání si jej10,7 %0,7 %  
nedostatečný dohled ve škole10,7 %0,7 %  

Graf

20. Které dítě se může stát obětí šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jakékoliv dítě12588,03 %88,03 %  
ustrašené4330,28 %30,28 %  
postižené dítě3524,65 %24,65 %  
premiant třídy3121,83 %21,83 %  
malého vzrůstu2920,42 %20,42 %  
dítě ze špatného sociálního prostředí2920,42 %20,42 %  
vychované dítě2618,31 %18,31 %  
učitelské dítě2114,79 %14,79 %  

Graf

21. Kdo podle vás nese vinu za šikanu ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče agresora8459,15 %59,15 %  
agresor7653,52 %53,52 %  
učitel3524,65 %24,65 %  
škola2215,49 %15,49 %  
oběť74,93 %4,93 %  
rodiče oběti64,23 %4,23 %  
nikdo za to nemůže64,23 %4,23 %  
okolní podmínky10,7 %0,7 %  
jak kdy10,7 %0,7 %  
všichni10,7 %0,7 %  
Nedá se to určit jednoznačně, ale asi to chce urči10,7 %0,7 %  
společenský systém a klima10,7 %0,7 %  
nést vinu za to mohou všichni jmenovaní10,7 %0,7 %  
je to dáno podmínkami,které se nešťastně sejdou10,7 %0,7 %  
Vina je vždy na více stranách10,7 %0,7 %  
plus ostatní uvedení, pokud šikanu neřeší10,7 %0,7 %  
jednoznačná odpověď (viník) není10,7 %0,7 %  
je to individuální10,7 %0,7 %  
podílí se různým dílem všichni uved. aktéři šikany10,7 %0,7 %  
více činitelů...10,7 %0,7 %  
není možno obecně odpovědět10,7 %0,7 %  
spolužáci, kteří mlčí a tím tiše šikanu podporují10,7 %0,7 %  
nedá se jednoznačně říci10,7 %0,7 %  
nevím10,7 %0,7 %  
vztahy ve třidě nevšimavost ostatních spolužáku10,7 %0,7 %  
vychovávají rodiče ne škola10,7 %0,7 %  
morálka,učení o choání-příklady10,7 %0,7 %  
Ti kteří dovolí, aby se něco takového mohlo stát. 10,7 %0,7 %  
zaleží na konkrétní situaci10,7 %0,7 %  
výchova dítěte, rodinné zázemí, geny???10,7 %0,7 %  
uvádím v případě co znám10,7 %0,7 %  
tezko rict zrejme je to individualni 10,7 %0,7 %  
lisi se pripad od pripadu10,7 %0,7 %  
někdy rodiče agresora10,7 %0,7 %  
více vlivů, které se potkají10,7 %0,7 %  

Graf

22. Jak byste definovali vztah učitel - žák u vlastního dítěte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1611,27 %11,27 %  
velmi dobrý74,93 %4,93 %  
respekt74,93 %4,93 %  
přátelský42,82 %2,82 %  
autorita21,41 %1,41 %  
nadřízený - podřízený21,41 %1,41 %  
bezproblémový21,41 %1,41 %  
kamarádský21,41 %1,41 %  
kamarád21,41 %1,41 %  
diktátor - nikdo10,7 %0,7 %  
ostatní odpovědi v pohodě
šéf - podřízený
autorativní
respektování
podřízený - nadřízený
přátelství,respekt,důvěra,
problémový vztah, nevhodné
vstřícný
tř.učitelka je nespravedlivá, nemá vztah k mému d
učitelé se snaží být autorita,děti to někdy respek
Jak už jsem se zmínila , zdá se nám, že se u pedaj
nerovný, nespravedlivý
průměrný
kamarádský, přátelský
přátelský a komunikativní vztah
neosobní,
velmi kladný
průměr
vázne komuniklace.Malý zájem ze str. učitele o žák
poměrně málo kamarádský, chladný, přísný
učitel-rádce a průvodce dítěte
Zcela normální, někdy až kamarádský vztah, zároveň
učitel je autorita,
pozitivní, konstruktivní
otevřený, přátelský
Důvěra,bezproblémový
pohled k osobnosti, která mu něco nabízí
z učitele by měl jít respekt,ale i sympatie
normální
důvěra, respekt, bez problémů
klasický
syn měl většinou štěstí na své učitele až na jedn
nedůvěra, malá autorita
osobní vztah
neutrálně
vzajemna tolerance
osobní
běžný vztahu učitel žák
celkem v pořádku
špatný, učitelé nemají čas na děti, odučí jenom te
vzájemný respekt
kamarádský, pohodový
nevím,asi normální
devět dětí, devět vztahů k tř.učitelům - vše OK
U každého dítěte byl vztah jiný,většinou neutrální
Teď už dobrý, dítě je v jiné třídě.
respekt vůči učiteli a kamarádský vztah vůči dítět
nyní - respekt a důvěra
Předchozí učitelka-karieristka,která šikanu nevidě
respektují se, vzájemné porozumění
OK
neosobní
dítě učitele respektuje
nevím
neúcta, nedůvěra - tř. učitel
autoritadítě
zatím dobré
starší - bezproblémové, mladší - rozčarování
kamarád s respektem
naprosto v pořádku, přirozená autorita
přátelské
dobrý - když je problém, nebojí se ho konzultovat
vzájemná důvěra a úcta
myslím že vyvážený respekt
paní učitelka je hodná, ale přísná teta.
důvěra
opora v každé situaci
učitelka si dokázala získat důvěru mého dítěte
normální vztah nadřízený-podřízený
špatný, učitelka příliš autoritativní až diktátor
na dobré úrovni
studený
vychovatel, průvodce -
vztah plný důvěry, syn ji bere jako své zázemí.
bez problémů
respekt k vyučujícímu, důvěra, přirozená autorita
neosobní vztah ze strany učitele
doufam, ze kamaradsky
pohodový ale nemá autoritu
ne moc dobrý
neutrální
Některých učitelů si váží, některých ne.
byl vždy velmi dobrý, kamarádský
respekt k autoritám
dobrý,pohodový
učitel - žák
zatím výborný
přímé jednání
všichni učitele jsou otevření mohly
vstřícný s jasně danými pravidly, kamarádský
u syna pohoda, vstřícnost, u dcery občas konflikt
dobrý, snažíme se na tom pracovat
podle toho, o kterého učitele se jedná, záleží na
jak u ktereho,z nekoho ma respekt nektereho se boj
Zatím je dcera v první třídě, takže veskrze kladný
výborný
zatím nijak
9768,31 %68,31 % 

Graf

23. Napište, co všechno vás zajímá ohledně školy, jaké otázky dítěti pokládáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-co bylo ve škole -jak se Ti podařila písemka, zkoušení atd. -co jste měli na oběd -co spolužáci a kamarádi -máte hodně úkolů

-kolik má kamarádů ve třídě a jak se jmenují, -jestli se mu ve třídě líbí -jestli je paní učitelka hodná -co ho nejvíc baví, které hodiny -co dělá během přestávky

1. Jak bylo dnes ve škole 2. Co jsi zažil se spolužáky? 3. Jaké známky jsi dnes dostal? 4. Co jsi měl dnes ve škole k obědu? 5. Jak probíhala cesta ze školy domů?

111

běžné otázky, s velkým problémem se dítě svěří až časem, až mu přeroste přes hlavu

Co bylo nového, jak se dítě mělo. Samo potom povídá co se zhruba přihodilo ten den.

co bylo ve škole - tato otázka obsahuje všechno možné, v rozhovoru je rozvinuta; člověk se mnohdy dozví víc, než kdyby opakovaně pokládal např. 4 konktétní otázky

co bylo ve škole, jaký byl oběd, kolik je nemocných dětí, jaká byla paní učitelka, dařilo se nebo nedařilo, jaké má ukoly, co kamarádky, co kamarádi, s kým sedí pokud je změna, co jinak nového ve škole,

Co bylo ve škole, na praxi - známky, učivo ? Kolik žáků je nemocných ? Proč jste měli suplování ? Rozumíš probranému učivu ? S kým nejvíc kamarádíš ? Jaký je průměr třídy ?

Co bylo ve škole? Co kamarádky/di? Co říkal učitel/ka? Píšete nějaké písemky? Máš všechno? Nemáš co učit? Nepotřebuješ něco zaplatit ve škole?

Co bylo ve škole? Co říkala paní učitelka? Všechno v pořádku? ..... atd.

co bylo ve škole? jaké máš úlohy? co bylo na oběd? co se ti líbilo dnes ve škole? kdo se ti nelíbil?

co bylo ve škole? máš domácí úkol?

co bylo ve škole? Někdy konkrétní otázky, které se týkají spolužáků,samozřejmě známek, co paní učitelka - nezlobíte ji?

Co dělal, co kamarádi, co se učili nového

co dělali, co nového se naučili, co je čeká, na co se těší, čeho se obávají...

co dělali, jak se chovají spolužáci, má-li kamarády atd

co dělali, jaké má úkoly, co se má učit, co bylo na oběd, jestli nemá nějaké problémy, jestli mu nikdo neubližuje, když má modřinu ptám se co dělal, kde si to udělal apod.

co dělali, s kým si hraje, co měli k jídlu, dle okolností

co dělali,co ho bavilo,jaké byly známky,s kým si hrál,co bylo na oběd jestli se najedl...

Co je ve třídě nového, co dělají jejich kamarádi, jak se chovají učitelé při řešení nějakých problémů. Samozřejmě se zajímám o učení, ale o to tady asi nejde.

co jsi měl o obědu? máš úkol? co jste dneska dělali? S kým sis hrála?

co jste dělali psali jste písemku, diktát řvala na vás učitelka co bylo k obědu máte úkloly jaké to tam bylo co jste s kamarádkou dělali

Co jste dělali? S kým sis hrála?

Co jste dnes brali v....? Psali jste ten test z ....? Co bylo k obědu? Máte na zítřek nějaké úkoly? S kým sis hrál(a) o přestávce? Co jste dělali ve družině?

Co jste dnes dělali? Koupila jsis mléko v automatu? Snědla jsi oběd? Jakou známku jsi dostala? Zvládla jsi písemku? Holky si s tebou hrály? Jsi unavená?

co jste probírali co děláte o přestávce

Co jste ve škole dělali? Co spolužáci? Psali jste písemku? jaké byly známky?

co nového se učili, jaké je prostředí ve škole, jaký ma pocit s přístupu učitelů

co nového ve škole, jak ses měla, co jste se učili, co kamarádi

Co nového ve škole, jaké známky jsi dostal, co máte za úohu, co děcka-dobré? Vše v pořádku? Už tě nikdo nebije,neposmívá se....?

Co nového? Nějaká známka? Máš hotovou domácí připravu do školy..

co probírali ten den ve škole, jaké dostal známky, co jeho kamarád- spolusedící, co ostatní spolužáci, co ten " nejzlobivější", jestli nějaký učitel něco pronesl (třeba nějakou legraci v dobrém slova smyslu),oběd, svačina, kontrola úkolů - mimo to kontroluji s čím si hraje, jestli se mu něco neztratilo a pod.....máme to tak nastavené, že syn mi to řekne vlastně sám, pokud ne tak se ho zeptám

Co probírali ve škole, jaké dostal známky, co měli na oběd, co kamarádi, co ostatní děti, jestli se něco událo ve škole zajímavého..

Co se děje, co se dítěti líbolo, jestli se dozvědělo něco zajímavého/užitečného. Povídáme si o tom, jestli to, co se učí bude v životě potřebovat a na co. Jak se dítě cítilo, co se mu nelíbilo, co mu nevyhovuje - jak by se to dalo řešit. Někdy se dozvím, co dělali kamarádi... Snažím se nepokládat otázky, metoda otázek a odpovědí (výslechu) u mých dětí nefunguje :-). Pokud nezačnu s "výslechem", dozvím se toho víc.

Co se dělo ve škole a jeslti byl na obědě. Co se máš učit, co kamarádi co jste podnikali. Bylo něco zajímavého. Měl jsi se hezky.

Co se dnes dělo ve škole, jak se mu dařilo, co jedlo, řešíme domácí úkoly, známky - máme oboustranně bezproblémovou komunikaci, za špatné známky není trestán - nebojí se je sdělit.

co se naučil nového, co dělali zajímavého, co bylo o přestávce, jestli moc nezlobili pí. učitelku, jaké bylo jídlo a co ve družince,jestli byli venku a co vyráběli

co se naučila nového, co dělali ve škole, co zajímavého se dozvěděla

co se učili, co kamarádi, co říkal učitel, co bylo na oběd

co se učili, jak se jim dařilo,co se přihodilo, jestli bylo všechno v pohodě

co se ve škole dělo,kdo je jeho kamarád, jak tráví volný čas ve škole, co se naučilo, jaká je paní učitelka,

co tam dnes dělali, co měli na oběd, jestli jí nesvědí hlava (vši), jestli je všechno vpořádku, jestli ji někdo nezlobí, jestli je paní učitelka na ní hodná

dítě mám ještě moc malé

dotazy na učivo na vztahy na atmosvéru na známky

Chci se doznat pravdy.

jak bylo ve škole, co spolužáci, co učitelé, jaké má problémy_

Jak bylo ve škole, potom následují otázky podle odpovědi dítěte.

jak bylo ve škole,co děti,jestli nezlobí,jaké známky,jaké úkoly atd.

Jak bylo ve škole? Co nového a zajímavého jste dělali? Co kluci a holky ve třídě?

Jak bylo ve škole? (odpověď - normálně) Co se událo zajímavého? Máte úkoly? Co tě dnes překvapilo? Co se ti nelíbílo? (při těchto otázkách si vždycky na něco vzpomene a povypráví co se dělo)

Jak bylo? Co jsi dostala? S kým se kamarádíš?

jak jsi se měl ve škole? bylo všechno v pohodě?

Jak probíhal den ve škole, jak se jim tam líbilo, co dělali při té které hodině, jaké byly známky, jestli se mají naučit na zkoušení nebo pís. práci, co se dělo o přestávkách, co kamarádi/ kamarádky, co bylo k obídku, jestli jsou nějaké novinky, jak proběhla cesta ze školy. Většinou se ani moc nemusím ptát, děti mi to sdělují samy.

Jak prožil den ve škole, jaká byla komunikace s učitelem, jaké známky přineslo, zda mu chutnalo jídlo a celková dnešní nálada...

Jak se chovalo, jaké byly problémy ve třídě, proč odmlouvalo učiteli, ne vždy se mi dostane ale odpovědi...

Jak se má, co dělali, s kým kamarádí, co je nového... otázky ohledně kamarádů, aktivit apod. Také stravování, výuka, známky, další děti ve třídě...

Jak se měl ve škole, co spolužáci dělali o přestávkách, jestli paní učitelka byla v pohodě a nezlobila se na ně.

jak se měl, co dělali ve škole, jestli byl nějaký třecí problém, co děcka ve třídě, jaký byl oběd,.....

jak se měl, co se učil, s kým šel ze školy, jak bylo v družině apod.

jak se měl, jestli všechno zvládl a všechno chápal co zajímavého se naučil jestli dostal nějaké známky a jaké co bylo na oběd a jestli mu to chutnalo jaké má úkoly na další den syn je teprve druhák, starším synům ( 13 a 18 let ) musím pokládat otázky opatrně a po malých dávkách abych " neprudila"

jak se mělo celý den, jak se mu dařilo, co se učili, zda psali diktát nebo prověrku, co malovali, zpívali, vyráběli, zda je někdo nemocný, jak se mají jejich kamarádi, jestli mají domácí úkol, co bylo na oběd...

jak se mělo,co dělalo,prospěch....apod.

jak se mu daří, líbí, co ho trápí

jak se mu dařilo co se povedlo a co ne jaké byly známky co bylo na oběd jak se mělo

Jak se mu dařilo po stránce prospěchu. S kým se dnes bavil, kamarádil, s kým se uvidí odpoledne. Co měl k obědu a jak mu chutnalo. Mimoděk se dozvím i jaké měl kdo konflikty či komu se co podařilo.

jak se mu dařilo, kdo ho potěšil, kdo mu pomohl, koho ono potěšilo/komu pomohlo, s čím potřebuje pomoci ode mě

Jak se mu ve škole dařilo, co splužáci, s kým se kamarádí, jeslti mu někdo neubližuje, jeslti ho to ve škole baví

Jak se mu ve škole líbí? Co kamarádi? Jak jde učivo? Nejde napsat všechny otázky, řešíme každý den podle toho, jak se dítě chová, s jakými dojmy přijde - zajímám se naprosto o vše a otázky řeším podle situace.

Jak se naše dítě učí, jak se snaží, zda je s ním paní učitelka spokojená, či nespokojená a v čem, jak se zapojuje v práci mezi dětmi, co máme ohlídat, na co dát pozor.

Jak se Ti daří?Co jsi celý den dělala?Co Tě trápí?Co Ti udělalo radost?Jaká je učitelka a spolužáci?Můžeš se mi se vším svěřit.

Jak se ti dnes dařilo? Byly nějaké známky? Co s klukama? Co bylo ve třídě?Co jsi měl k obědu? Potřebuješ něco koupit na zítra do školy ( pomůcky)? Jakou dnes měli náladu učitelé? Rozčiloval tě dnes někdo? Pokud ano, chceš abych to řešila?

Jak se ti dnes líbilo ve škole? Co nového jste se naučili? Co kamarádi? S kým sedíš? S kým chodíš na oběd?

Jak ses dneska měl? Co jste dělali? Co bylo na oběd? Zajímá mě všechno, někdy se dítě rozvykládá někdy ne. respektuji jeho náladu.

Jak ses měl ve škole? Jak se k tobě spolužáci chovají?

jak ses měl, co jste dělali? s kým se kamarádiš?

Jak ses měl? Co nového, co spolužáci?

jak ses měl? dařilo se ti? co jste dělali?

jak to ve škole jde, co spolužáci, třídní učitelka, co se přihodilo v ten den, co bylo k obědu, co třída plánuje...

jaké má kamarády,jak traví čas opřestávce,jestli něco neprovedl-to pozname ne trestech. Jak škola hlídá přestávky-kam chodí,co dělají a jestli mají možnosti aktivit.

jaké byly známky, jaké máš úkoly

jaké jsi dostal známky, co bylo nového

Jaké jsou mezilidské vztahy ve škole, ve třídě, více informací o šikaně a způsobu jejího řešení.

Jaké jsou známky, co spolužáci, učiteté, program školy

jaké má známky, jak se chovají děti v kolektivu, jak se učitelé chovají k žákům

jaké má známky?jak se mu tam líbilo?co dělali atd.

jako pedagog mohu jen velmi ztěžka vypsat, co mne ohledně školy zajímá a jaké otázky pokládám. Jde o denní vztahy, situace, vnitřní pocity dítěte, atmosfra ve třídě, nálada jejich třídního pedagoga či na 2. stupni jednotlivých vyučujících. Řeším s nimi situace od situace, protože většinou za nohou příchazejí jako za někým komu mohou svěřit všechno a očekávajá přijetí, návrh řešení.

je faktem, že nejvíc se ptam na prospěch a zanedbávám někdy ostatní důležité věci

jestli bylo na obedě, jak se mu ve škole dařilo, s kým se kamarádí,atd.

Jestli mu ve škole někdo neubližuje.(slovně i fyzicky) Jak probíhal školní den.

jsou nějaké problémy, prospěch,

kamarádi - kamarádky, s kým sedí ve třídě, kde sedí ve třídě, s kým svačí, s kým chodí na WC, s kým na oběd, kde se převléká do výchov, s kým tráví čas cestou z vyučování, co se mi/jí v daný den podařilo, co by se dalo zlepšit,...

kázeň ve třídě, probírané téma hodiny, zájem dětí o probítranou látku

Krome tradicnich jako jsou znamky a co bylo na obed me zajima i s kym kamaradi, jake spolu maji vztahy, co ostatni spoluzaci ve tride, jaky jsou kolektiv celkove, co delaji o prestavkach, co planuji ve volnem case apod.

kromě učení mě zajímají také vztahy mezi dětmi ve třídě, komunikace s paní učitelkou

Mladší dítě - jak bylo, jak se mělo, co dělaly ve škole, jestli mají úkoly a jaké Starší dítě je v 9.třídě a introver, takže otázky nejsou v takové frekvenci jako u mladšího dítěte - jestli psaly písemnku, kdy psaly písemnku, známky, jestli mají referát.

náplň dne, úspěch+neúspěch, známky, kamarádi, spolužáci

náplň výuky, známky, kamarádi, vyjádření učitelů ...

naprosto vše, co se ve škole děje

Např. vztahy mezi žáky, celková atmosféra ve třídě, vztahy mezi žáky a učitelem (učiteli), Rozebíráme spolu různé věci týkající se kolektivu ve třídě, co se událo, co řeší na třídnických hodinách, atd.

Nejen co se učí,ale také co se dělo celý den,jaký je kolektiv,co plánují,jestli nejsou nějaké problémy....

obsah výuky, přístup učitele a spolužáků, mimoškolní aktivita, školní stravování, řešení konfliktů, hodnocení

počet dětí ve třídě, specializace učitelů. Jak se mu dařilo ve škole, co ho bavilo,jak vychází se spolužáky a učiteli

Pokládám běžné otázky, když mám pocit, že děti něco trápí, zkouším s nimi o tom mluvit.

pokladam klasicke otazky:jak bylo ve skole?co jste delaly?mas nejake ukoly?

Povídáme si celkově co se dělo ve škole - známky, strava, co se dělo v hodinách i o přestávkách. Děti jsou zvyklé mi říct cokoliv i to špatné.

povídáme si o tom co ve škole během dne dítě prožilo

probírané učivo, prospěch, vztahy se spolužáky (mladší i starší), vztah k učitelům

prospěch, povinnosti,vztahy

prospech, ruzne akce poradane skolou, zajmove krouzky

prospěch, vztah se spolužáky, průběh vyučování, přestávek, pohled na vyučující, legrační zážitky, porozumnění učivu, ..........

prospěch, vztahy ve třídě , spolupráce s učiteli, spolupráce se spolužáky,

průběh dne a výuky, probírané učivo, známky, vztahy mezi spolužáky, zážitky atd.

průběh dne... -jak se mělo -co je nového -kdo chyběl ( nemocnost ...úrazy ) -známky -domácí úkoly -je třeba vyzkoušet z probírné látky...

přístupy učitelů k žákům

Ptám se na známky, co se ve škole děje atd. Ale většinou mi to řeknou sami :-D

ptáme se různě a na vše kolem našeho dítěte, sledujeme i neverbální komunikaci, gesta a projevy chování, poznáme, když se naše dítě trápí, učíme ho se nám svěřovat a ptát se na cokoli, co ho trápí...

Ráda bych, kdyby se mohli motivovat i učitelé, aby měli z "práce" radost. Děti to vycítí a spolupráce je mnohem lepší. Určtitě zařadit do vyučování více pohybu a her, učit se respektovat a být respektován....chybí mi to ve škole (aspoň u některých učitelů)

různé

s kým se kamarádí, co dělá po vyučování, zda chodíma obeěd, co měli za jídlo, zda mse najedl, neměl hlad, zda je vše v pořádku, netrápí ho něco.......není na něj někdo hrubý.........

spolužáci - kamarádi třídní učitel ostatní učitelé průběh vyučování průběh přestávek zájmové kroužky

styl vyučování,odměny za snahu

téma učiva, co dělá o přestávkách, co nového u kamarádek

učivo, kamarádi, známky , jídlo

v čem má nedostatky, co mu jde, jaký má prospěch, co se má učit, jakou probírají látku jestli je vše dobré se spolužáky jestli má nějaký určitý problém atd...

vše

vše ohledně učení, chování dětí, jídla, družiny

všechno vím co potřebuju

Výsledky, chování-i vzájemné mezi žáky.Vhodné jsou školní pobyty , kde jsou žáci mimo domov. Tam se může projevit i negativní stránka v chování.

Vztahy mezi spolužáky, kantorem a žáky, vedení a žáci

vztahy se spolužáky, přístup učitelů, schopnost učitelů - jak učí, přístup k žákům- lépe i hůře se učícím, využití nového vybavení školy, které přrdměty jsou nejzajímavější,

vztahy ve třídě

vztahy ve třídě, k učitelům k průběhu hodiny, ke kázni, autoritě učitelů

vztahy, prospěch, kamarádi,

zajímá mě průběh celého dne, jak se mu dařilo

Zajímá mě, co vše mé dítě ve škole dělalo, nejen co se týče výuky, ale i kontaktů se spolužáky. Dítě musí mít především pocit, že se o něj rodiče dostatečně zajímají, že jsou zde pro něj, pokud se vytvoří otevřený kontakt mezi rodiči a dítětem, nemá pak dítě problém se s případnými problémy rodičům svěřit.

Zda se učili něco nového a co, jaký byl test a z jakého předmětu, jak mu to šlo, co bylo ve třídě, Kteerý z žáků měl lepší známky, horší, jak se mu dařilo v TV, co říkala třídni??

známky, jak se dítě cítí ve třídě, s kým se kamarádí, co ho baví, co ho nebaví, jak se k němu chovají spolužáci, jestli ho někdo otravuje a jak

známky, průběh vyučování, kamarádi, nepovinné předměty, strava

Známky,spolužáci,chování ,učitelé

známky,úkoly,něco nového nebo zajímavého

24. Mám přehled, s kým se dítě kamarádí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8559,86 %59,86 %  
spíše souhlasím5438,03 %38,03 %  
nevím21,41 %1,41 %  
spíše nesouhlasím10,7 %0,7 %  

Graf

25. Moje dítě má ve třídě kamarády.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11480,28 %80,28 %  
spíše souhlasím2618,31 %18,31 %  
spíše nesouhlasím10,7 %0,7 %  
nevím10,7 %0,7 %  

Graf

26. Znám jeho kamarády jménem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10372,54 %72,54 %  
spíše souhlasím3423,94 %23,94 %  
nevím32,11 %2,11 %  
spíše nesouhlasím21,41 %1,41 %  

Graf

27. Zajímám se, co se odehrává celý den ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9365,49 %65,49 %  
spíše souhlasím4229,58 %29,58 %  
spíše nesouhlasím42,82 %2,82 %  
nevím32,11 %2,11 %  

Graf

28. Stačí mi znát prospěch dítěte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8861,97 %61,97 %  
spíše nesouhlasím3826,76 %26,76 %  
spíše souhlasím128,45 %8,45 %  
souhlasím32,11 %2,11 %  
nevím10,7 %0,7 %  

Graf

29. Ptám se každý den na známky a co bylo k obědu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7955,63 %55,63 %  
spíše souhlasím4028,17 %28,17 %  
spíše nesouhlasím1812,68 %12,68 %  
nesouhlasím53,52 %3,52 %  

Graf

30. Často si povídáme, co bylo ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9869,01 %69,01 %  
spíše souhlasím3625,35 %25,35 %  
spíše nesouhlasím64,23 %4,23 %  
nevím21,41 %1,41 %  

Graf

31. Byly pro vás všechny otázky srozumitelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13494,37 %94,37 %  
ne85,63 %5,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Zajímáte se o tuto problematiku?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tři na otázku 2. Počet dětí

8. V případě podezření nebo přesvědčení o šikaně, na koho byste se obrátili?

 • odpověď vedení školy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi s vedením školy na otázku 17. S kým jste případ šikany řešili (komu důvěřujete), pokud jste řešili?

9. Je škola, kterou navštěvuje vaše dítě otevřená k otázce šikanu řešit?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi byli jsme spokojeni s řešením na otázku 16. Pokud jste šikanu řešili

11. Chtěli byste více informací ze strany školy?

 • odpověď ano - o celkové atmosféře ve třídě:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na vině je přístup učitelů na otázku 19. Co je příčinou šikany?

13. Setkali jste se šikanou (podezřením) v průběhu docházky vašeho dítěte do školy?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - dítě bylo oběť na otázku 14. Týkala se šikana přímo vašeho dítěte? (vyplňte pouze, pokud jste šikanu řešili)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dítě se svěřilo doma na otázku 15. Kdo odhalil, že jde o šikanu? (vyplňte pouze, pokud jste se s šikanou setkalii)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola selhala v řešení šikany na otázku 16. Pokud jste šikanu řešili
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiče na otázku 15. Kdo odhalil, že jde o šikanu? (vyplňte pouze, pokud jste se s šikanou setkalii)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídní učitel - škola na otázku 15. Kdo odhalil, že jde o šikanu? (vyplňte pouze, pokud jste se s šikanou setkalii)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi byli jsme spokojeni s řešením na otázku 16. Pokud jste šikanu řešili
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na vině je přístup učitelů na otázku 19. Co je příčinou šikany?

14. Týkala se šikana přímo vašeho dítěte? (vyplňte pouze, pokud jste šikanu řešili)

 • odpověď ano - dítě bylo oběť:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola selhala v řešení šikany na otázku 16. Pokud jste šikanu řešili

20. Které dítě se může stát obětí šikany?

 • odpověď malého vzrůstu:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi učitelské dítě na otázku 20. Které dítě se může stát obětí šikany?
 • odpověď postižené dítě:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi učitelské dítě na otázku 20. Které dítě se může stát obětí šikany?
 • odpověď ustrašené:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi premiant třídy na otázku 20. Které dítě se může stát obětí šikany?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malého vzrůstu na otázku 20. Které dítě se může stát obětí šikany?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učitelské dítě na otázku 20. Které dítě se může stát obětí šikany?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dítě ze špatného sociálního prostředí na otázku 20. Které dítě se může stát obětí šikany?

21. Kdo podle vás nese vinu za šikanu ve třídě?

 • odpověď rodiče agresora:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 21. Kdo podle vás nese vinu za šikanu ve třídě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Počet dětí

4. Zajímáte se o tuto problematiku?

5. Myslíte si, že byste poznali, že vaše dítě je šikanováno?

6. Jste přesvědčeni, že škola, kterou navštěvuje vaše dítě, přesně ví, jak šikanu řešit?

7. Upozorňuje škola na hrozbu šikany?

8. V případě podezření nebo přesvědčení o šikaně, na koho byste se obrátili?

9. Je škola, kterou navštěvuje vaše dítě otevřená k otázce šikanu řešit?

10. Je na dostatečné úrovni komunikace mezi vámi a školou?

11. Chtěli byste více informací ze strany školy?

12. Jaká je vaše angažovanost směrem ke škole?

13. Setkali jste se šikanou (podezřením) v průběhu docházky vašeho dítěte do školy?

14. Týkala se šikana přímo vašeho dítěte? (vyplňte pouze, pokud jste šikanu řešili)

15. Kdo odhalil, že jde o šikanu? (vyplňte pouze, pokud jste se s šikanou setkalii)

16. Pokud jste šikanu řešili

17. S kým jste případ šikany řešili (komu důvěřujete), pokud jste řešili?

19. Co je příčinou šikany?

20. Které dítě se může stát obětí šikany?

21. Kdo podle vás nese vinu za šikanu ve třídě?

22. Jak byste definovali vztah učitel - žák u vlastního dítěte?

24. Mám přehled, s kým se dítě kamarádí.

25. Moje dítě má ve třídě kamarády.

26. Znám jeho kamarády jménem.

27. Zajímám se, co se odehrává celý den ve škole.

28. Stačí mi znát prospěch dítěte.

29. Ptám se každý den na známky a co bylo k obědu.

30. Často si povídáme, co bylo ve škole.

31. Byly pro vás všechny otázky srozumitelné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Počet dětí

4. Zajímáte se o tuto problematiku?

5. Myslíte si, že byste poznali, že vaše dítě je šikanováno?

6. Jste přesvědčeni, že škola, kterou navštěvuje vaše dítě, přesně ví, jak šikanu řešit?

7. Upozorňuje škola na hrozbu šikany?

8. V případě podezření nebo přesvědčení o šikaně, na koho byste se obrátili?

9. Je škola, kterou navštěvuje vaše dítě otevřená k otázce šikanu řešit?

10. Je na dostatečné úrovni komunikace mezi vámi a školou?

11. Chtěli byste více informací ze strany školy?

12. Jaká je vaše angažovanost směrem ke škole?

13. Setkali jste se šikanou (podezřením) v průběhu docházky vašeho dítěte do školy?

14. Týkala se šikana přímo vašeho dítěte? (vyplňte pouze, pokud jste šikanu řešili)

15. Kdo odhalil, že jde o šikanu? (vyplňte pouze, pokud jste se s šikanou setkalii)

16. Pokud jste šikanu řešili

17. S kým jste případ šikany řešili (komu důvěřujete), pokud jste řešili?

19. Co je příčinou šikany?

20. Které dítě se může stát obětí šikany?

21. Kdo podle vás nese vinu za šikanu ve třídě?

22. Jak byste definovali vztah učitel - žák u vlastního dítěte?

24. Mám přehled, s kým se dítě kamarádí.

25. Moje dítě má ve třídě kamarády.

26. Znám jeho kamarády jménem.

27. Zajímám se, co se odehrává celý den ve škole.

28. Stačí mi znát prospěch dítěte.

29. Ptám se každý den na známky a co bylo k obědu.

30. Často si povídáme, co bylo ve škole.

31. Byly pro vás všechny otázky srozumitelné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopecna, K.Šikana pohledem rodičů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sikana-pohledem-rodicu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.