Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

Sociální kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Bergmannová
Šetření:19. 03. 2020 - 25. 03. 2020
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:01.55:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,
chtěla bych vás touto cestou požádat o zodpovězení několika otázek týkající se vaší práce v Centru primární prevence. Píši diplomovou práci na téma Sociální kompetence pedagoga v oblasti prevence rizikového chování u dětí. Zajímal by mě názor odborníka na problematiku prevence a práci se školami/pedagogy. Budu moc vděčná za vyplnění odpovědí. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA1100 %100 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 30 let1100 %100 %  

Graf

3. Jak dlouho se pohybujete v oblasti prevence?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

9 let

4. V čem je pro vás tato práce smysluplná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Moje práce mi dává smysl v mnoha aspektech. Z pozice vedoucí Centra, která vede tým lektorů pracujících s žáky na ZŠ, mě velmi naplňuje předávat lektorům znalosti a dovednosti potřebné k jejich práci. Těší mě vidět posun v práci lektorů a slyšet od nich, jak je práce formuje nejen v pracovní oblasti, ale je pro ně i osobním přínosem. Ve spolupráci se školami shledávám smysl v tom, že jsme jako Centrum pro školu podpůrnou službou, jsme jim k dispozici v případě, když potřebují poradit, ujistit v otázkách problematiky primární prevence. Zastávám stále i pozici lektorky v přímé práci s žáky, kdy vidím velký význam v tom, že do školy spolu s druhým lektorem přicházíme se zájmem, s otevřeností, bez předsudků k jednotlivým žákům a dle toho s nimi i jednáme. Upřímně nás zajímá názor každého žáka, podporujeme u žáků pozitivní vzorce chování, vedeme ke kritickému myšlení a odpovědnosti za své chování. Dobrým pocitem je vždy okamžik, kdy se na nás někdo z žáků obrátí s prosbou o pomoc a o radu.

5. Jak vnímáte, že funguje primární prevence na základních školách?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Na tuto otázku nejsem schopna odpovědět. Každá škola si naplňuje Minimální preventivní program individuálně a neznám přesné fungování každé školy a všechny jejich aktivity v této oblasti.

6. Jak vypadá spolupráce vaší organizace s jednotlivými školami nebo školskými zařízeními?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Opět hodně široká otázka a příliš nevím, co přesně odpovědět, protože spolupráce našeho Centra se školami v sobě zahrnuje hodně věcí. Vezmu-li přímou práci, zpravidla realizujeme Programy dlouhodobé primární prevence v každé třídě dvakrát za školní rok, přičemž jedno setkání je v délce tří vyučovacích hodin (na bývalých ZŠ praktických jsou to dvouhodinová setkání). Na školách komunikujeme nejčastěji s pedagogem zastávajícím funkci školního metodika prevence, následně pak se samotnými třídními učiteli, kteří jsou na programu se třídou přítomni. S těmito osobami také probíhá po skončení programu předávání zpětné vazby (dle potřeby, nebo dle zvyklostí komunikují lektoři rovněž s vedením školy).

7. Jak by podle vás měl vypadat ideální stav fungování primární prevence na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ideální primární prevence by dle mého názoru měla být nedílnou součástí fungování celé školy - od přístupu vedení školy, až k přístupu jednotlivých pedagogů, kteří mohou preventivně působit každodenně svou komunikací směrem k žákům i směrem k sobě vzájemně. Pro preventivní aktivity spatřujeme pak ideální prostor v třídnických hodinách, které by měly být zaměřeny na podporu sociálních dovedností a dovedností sebeovlivnění. Systematické a efektivní vedení třídnických hodin považujeme za velmi vhodnou preventivní metodu v rámci primární prevence rizikového chování. Následně je užitečná a vhodná dlouhodobá a systematická práce, než-li jednorázové preventivní působení.

8. Je z vašeho pohledu efektivnější primární prevence prováděná základní školou nebo externí organizací zabývající se prevencí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Zde záleží na mnoha aspektech. V případě externí organizace a využití externích lektorů může mít pozitivní vliv větší věková blízkost - peer prvek/ "výjimečnost" lektora, kterého žáci vidí pouze jednou za čas/stejná věta může být jinak přijímána od učitele, který k nim promlouvá každodenně a jinak od někoho "z venku"/ žáci se často snáze svěří lektorovi, který k nim přistupuje bez předsudků a kterého ví, že opět nějakou dobu neuvidí. Při výběru externí organizace je samozřejmě důležité, aby služba byla certifikovaná. Kvalita poskytovaných služeb primární prevence externími organizacemi se může velmi lišit a je potřeba i v této oblasti pečlivě vybírat. Věřím, že v některých školách jsou schopní a motivovaní pedagogové a odborníci, kteří by mohli oblast primární prevence obsáhnout - problematiku spatřuji většinou v kumulaci funkcí, v časové náročnosti a v objemu úkolů, v rámci kterých to není plně a kvalitně realizovatelné. Primární prevence by měla být rozhodně částečně v rukách školy, zároveň je vhodné, pokud ji může i v tomto ohledu doplňovat kvalitní externí organizace, která školu v jejích primárních aktivitách podpoří.

9. Jak vnímáte pedagogy a metodiky prevence na ZŠ a jejich přístup k tématu prevence?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Velmi široká otázka, na kterou nelze jednoznačně odpovědět. Stejně jako je individuální spolupráce s každou školou, je individuální i přístup každého pedagoga a školního metodika prevence.

10. Mají pedagogové zájem o vzdělávání v oblasti prevence?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Opět je tato otázka těžko uchopitelná. Jestli a s jakým zájmem se pedagogové vzdělávají v oblasti prevence opravdu nedokážu posoudit.

11. Kterých programů či kurzů využívají školy nebo pedagogové nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Naše Centrum nabízí dva typy Programů dlouhodobé primární prevence - na velké většině škol je realizován Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl. V minimálním počtu školy využívají Program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování zaměřený na návykové látky. Na bývalých ZŠ praktických je realizován Program selektivní dlouhodobé primární prevence rizikového chování.

12. Myslíte si, že je na školách obecně dostatek preventivních programů pro žáky, rodiče?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Opět nedokážu bohužel posoudit. Neznám na školách celou nabídku jejich preventivních aktivit pro žáky, ani pro rodiče, zároveň nevím, co je "dostatek" - napadá mě k tomu jen, že i v případě preventivních programů je rozhodující spíše kvalita a jejich efektivita, než-li kvantita. Velký počet jednorázových, hromadných akcí rozhodně nezaručuje "úspěch", a to že budou mít na žáky dlouhodobý a pozitivní dopad.

13. Se kterými formami rizikového chování žáků na ZŠ se při své práci setkáváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nejčastěji se setkáváme s rizikovým chováním v oblasti mezilidských vztahů, šikanou/kyberšikanou a obecně rizikovým trávením volného času v prostředí internetu. Dále také s experimentováním s návykovými látkami, sebepoškozováním či poruchami příjmu potravy.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bergmannová, P.Sociální kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://socialni-kompetence-pedagogu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.