Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Specifika vzdělávání minorit

Specifika vzdělávání minorit

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Holubová
Šetření:02. 12. 2015 - 23. 12. 2015
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):66 / 23.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:44,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Univerzity Jana Amose Komenského a píši diplomovou práci na téma Specifika vzdělávání minorit.

Tento dotazník je určen pro všechny, kteří se zabývají vzděláváním: učitelé mateřských, základních, vyšších a vysokých škol a lektoři různých vzdělávacích institucí.

Prosím, nelekněte se velkého množství otázek. Dotazník je strukturovaný, takže určitě některé automaticky přeskočíte.

Předem Vám děkuji za Váš čas a chuť podělit se o svoje zkušenosti.

Lenka Holubová.

Odpovědi respondentů

1. Jsem (nebo mám zkušenost jako) pedagog/lektor:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7956,03 %56,03 %  
6546,1 %46,1 %  
1510,64 %10,64 %  
vzdělávací společnost139,22 %9,22 %  
107,09 %7,09 %  
VOŠ53,55 %3,55 %  
armáda10,71 %0,71 %  
volnočasový kroužek10,71 %0,71 %  
ZŠ speciální10,71 %0,71 %  
Dospělí10,71 %0,71 %  
školící středisko řidičů10,71 %0,71 %  
ZŠ speciální a ZŠ praktická10,71 %0,71 %  
organizace pro pomoc migrantům10,71 %0,71 %  
jazykové školy, Česká škola bez hranic Paříž10,71 %0,71 %  

Graf

2. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národosti: RUS nebo UKRAJINEC

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8056,74 %56,74 %  
ano6143,26 %43,26 %  

Graf

3. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přistěhoval se a žil zde déle než 6 měsíců3760,66 %26,24 %  
přistěhoval se a žil zde méně než 6 měsíců1321,31 %9,22 %  
nevím69,84 %4,26 %  
narodil se zde58,2 %3,55 %  

Graf

4. Čím je podle Vás specifické vzdělávání žáka/studenta tohoto tohoto etnika/národnosti/náboženství? Uveďte stručně několika slovy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Odlišné postavení žen ve společnosti. Patriarchát v rodině.

v jeho případě ničím, pracuje dobře

- jazyková bariera - značná snaha po vzdělání

- pochopení významu tematu

blízkost rodného jazyka a češtiny

CTIŽÁDOVOST, MNOHDY PRVKY NADŘAZENOSTI

dorozumíváním

Hlavně jde o koumunikaci, záleží na úrovni znalosti českého jazyka.

individuální přístup

jazyková bariéra

jazyková bariéra

Jazyková příbuznost

Jazykové znalosti.

Je snaživý

je třeba pochopit jejich kulturní zvyklosti,ne hned odsoudit pro nás nepřijatelné chování

Jedná se o mluvčí slovanských jazyků, kteří velmi rychle začnou česky mluvícím lidem rozumět a začnou být schopni vyjadřovat se tak, aby jim bylo rozuměno. Kvůli tomu bývá problém naučit je vyjadřovat se správně česky a bez gramatických chyb, protože když už rozumí a je jim rozuměno, nemají takovou motivaci. Dalším problémem všech Slovanů jsou délky a přízvuk - délky v ostatních jazycích nejsou a přízvuk je výrazně silnější než v češtině, proto se jej studenti obtížně zbavují. Tyto problémy vyžadují větší nácvik fonetiky a jejich odstranění je dlouhodobá záležitost, která je navíc proveditelná pouze v ryze česky mluvícím prostředí a jen u některých jedinců.

jiná mentalita, odlišné zvyky z původních škol

jiná mentalita, snaha vzdělávat se

Jiné zvyky, jiný životní styl.

jj

kromě jazyka nebyl problém

Kromě určité jazykové bariéry jsem žádné specifika nezaznamenala.

má problém s naši kulturou

mírná jazyková bariéra, jinak šlo o velmi nadanou a pracovitou studentku, nepotřebovala žádné specifické postupy nebo pomůcky

naučit se dobře český jazyk

Nejsem si vědom žádných specifik. Lidé jsou různí v každém národě.

Nejsou zvyklí na komunikativní přístup ve výuce jazyka, preferují biflování, memorování. Ve studiu v ČR vidí příležitost pro svůj další život.

Největší problém byla jazyková bariéra, ale žádná specifika ohledně náboženství ani národnosti jsme neřešili.

Neliší se od vzdělávání majoritních studentů.

Neměla jsem problémy. Dobře se začlenili a hovořili česky.

nevim

nevím

nevnímala jsem žádný rozdíl, jednalo se o dospělé posluchače, zcela orientované v oblasti, jíž se školení týkalo

neznají náš jazyk

neznalost češtiny

ničím

Občas nerozumí přesně zadání, některým slovům.

odlišná jazyková vybavenost, špatné porozumění problému, látky.

pilný, snaživý, temperamentní, silný

Podle mého názoru záleží převážně na tom, jak dlouhu v ČR žije. Jinak nevidím rozdíl.

pokud se zde narodí, žádná specifikum

Pracovitost, vytrvalost

problémy s jazykem, odlišná mentalita

Překlad do češtiny, čtení a pochopení textu

překonat jazykovou bariéru

rodina sledovala, zda dítě má vše, na co má nárok - nerozuměli některým významům, frázím, některému humoru

Rozdílné výstupy předchozího vzdělávání, jazyková bariéra

rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

Složitý životní příběh, problémové dětství, neukotvenost rodiny

sociální odlišnosti ve smyslu takhle jsme zvyklí řešit situace my - takhle jsou zvyklí řešit stejnou situaci oni...

Specifické je to, že si studenti velmi rychle osvojují studium jazyka. Dokáží ho rychle použít a rychle se rozmluvit. Jediným problémem je, že často (kvůli blízkosti obou jazyků) používají ruskou češtinu.

Špatné porozumění češtině. Doma mluví mateřským jazykem.

Téměř nerozumí česky

Ukrajinci a Rusové mají tu výhodu, že trošku rozumí, komunikace v češtině s nimi je tedy na začátku mnohem jednodušší než s neslovanskými národnostmi. Dospělým jejich ruština/ukrajinština umožňuje chápat systém češtiny; na druhou stranu se jim ale pletou slova (život není břicho) a jejich vlastní jazyk jim komplikuje učení se rodů a skloňování - přebírají nesprávné tvary z vlastního jazyka - musí se naučit trošku jinak znějící formy, přestože "jejich čeština" je vesměs Čechům srozumitelná - potřeba dát si pozor na interferenci.

umění mu vždy porozumět

urputnost, s níž se věnoval studiu, cílevědomost, studijní morálka - s mnohými českými lemply nesrovnatelné!

Velkým problémem je znalost českého jazyka, je nutná úzká spolupráce rodičů a školy, jejich ochota pomoci svému dítěti se školou.

vyjadřovací schopnosti

z hlediska jazyka silný přízvuk z hlediska kulturního se jedná o kulturu do jisté míry podobnou té české

závisí na intelektu a motivaci žáka, potřebuje větší oporu v textu, počáteční tolerance v aplikaci pravopisných pravidel

Žádná specifika nebyla. Z domova byl pevně veden co se týká výchovy.

5. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

naučit a vysvětlit odborné výrazy tak, aby je pochopil

- jazykové, ale umím rusky, takže to nebylo tak strašné

- velké žádné, jen větší počet opakování textu či vysvětlení pochopení látky

Asi tu interferenci. Myslím, že má-li ve svém jazyce podobně znějící slovo, je složitější zautomatizovat si správný český tvar, než když se jedná o naprosto nepodobná slova.

bez problémů, žák se rychle naučil česky

individuální zadávání úkolů, doučování

Jako Ukrajinec byl (údajně) předvoláván vojenskou správou do rodné oblasti. Vždy chyběl asi týden.

Jako vyučující českého jazyka jsme řešili pouze problém se slovní zásobou a gramatikou. Jinak byla práce s těmito studenty bezproblémová.

jazyk

jazyk

Jazyk, kázeň.

jazyková bariéra

jazyková bariéra

Jazyková bariéra, ostych

jazyková interference

jazykove

jazykové

Jeden student přestal chodit před maturitou do školy. Důvody neznám. U jedné studentky mi není známo, jestli ukončila studium maturitou (výsledky státní maturity dostávají studenti mailem a učitelé nemusejí mít možnost se to dozvědět).

jeho "nadřazené" chování

kk

Komunikace s rodiči -ne všichni rodiče jiných národností mluví česky.

Kulturní bariéra. Jsou zvyklí na autoritu učitele a těžko jsem se s nimi spřátelovala, abych vytvořila v hodině příjemnou atmosféru.

lenost, lhaní, nespolehlivost

naučit ho česky

Navázání kontaktu, kontrola, zda opravdu rozumí.

nebyly

nebyly

nebyly velké - více vysvětlovat význam slov

nECHTĚJÍ SE UČIT ČESKÉ DĚJINY

nemusela

neochota podřídit se pokynům

neznalost českého jazyka

neznalost češtiny

pasivitu až lenost i při zájmu o předmět

Pochopit jinou mentalitu žáka.

Snaha o změnu akcentu z ruského na český

správné pochopení fungování systému ve škole

Strach žáka z cizího prostředí a neznalost jazyka.

v jazyce u minulého času používání "jsem" :)

vysvětlení látky, povinností a překlad sdělení rodičů.

Vysvětlit mu, že i když mu takhle Češi rozumí, musí se dál učit a pracovat i na výslovnosti a přízvuku.

Začleňování do kolektivu, protože ze začátku neuměl vůbec česky a ostatní se s ním nechtěli bavit, protože mu nerozuměli.

Zásadní překážky se nevyskytly.

zpočátku jazyk. bariéra

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné

žádné

žádné

žádné překážky se nevyskytovaly

Žádné významné překážky nebyly.

Žádné.

Žádné.

že se vymlouval

živá povaha

6. Jaké metody při výuce tohoto žáka/studenta se Vám osvědčily?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- individuální přístup - názornost - projekční metody .....

- individuální přístup

..

Běžné

běžné

běžné jako s českými žáky, nic jsem neměnila.

běžné jako u jakéhokoli jiného posluchače - od přednášky spojené s prezentací přes diskusi až po simulované situace a interaktivní metody

běžné, více taxt. materiálu

čtení a zopakování textu s vysvětlením

důslednost

frontální výuka, individuální přístup, mnemotechnické pomůcky, názornost

individuální práce, prodloužený výklad, skupinová a týmová práce.

individualni pristup

individuální přístup

individuální přístup

Individuální přístup k žákovi.

individuální přístup, doučování

Individuální přístup, doučování.

Individuální, doučování češtině

jako pro rodilého Čecha

kk

Komparace obou jazyků, jejich gramatiky a slovíček

komunikační

konverzační styl

Metody se nelišily od běžných.

myšlenková mapa - individuální pohovor, čtení českého textu a porovnávání s filmem

názor a interaktivní metody

názornost

názornost

názornost a znalost ruštiny

Názornost, srozumitelnost, kladný individuální přístup

nemusela jsem dělat rozdíly mezi českými dětmi a dětmi ruské či ukrajinské národnosti

Nerozlišoval jsem mezi studenty a nevolil jsem žádné specifické metody (jednalo se o předmět informatika).

nic zvláštního

osobní přístup

plně se zařadil do běžné výuky

pozitivní motivace

Práce ve dvojicích a malých skupinách

Především vymezení pravidel a jejich důsledné dodržování. Metody výuky nebyly vyloženě specifické, žák byl jinak snaživý, inteligentní.

přímé

Rozhodně individuální přístup, častější opakování jevů.

rozhovor

Řízený rozhovor

SAMOSTATNÁ PRÁCE

skupinová práce

Skupinová práce

Stejné jako ostatní žáci

stejné jako pro ostatní žáky, tedy nic specifického

Stejné jako u odtatních.

Stejné metody jako u ostatních žáků.

Stejné-jako u ostatních.

stejný přístup jako k ostatním

Toto je hodně individuální věc - v souhrnu jsou to stejné metody jako u jiných studentů. Na tyto národnosti je navíc nejlepší mluvit pouze česky a pokud rusky rozumíme, tak to nepřiznávat, jinak bude výuka plná ruštiny.

učím stejně jako ostatní, jen více kontroluji

vstřícnost, klid, důslednost

všechny

využití PC

začlenil se normálně do výuky

Zatím nemám osvědčenou žádnou metodu. Ukrajince jsem učila chvilku děti školkového věku, z dospělých Bulharky, přičemž jedna měla individuální výuku a druhá chodila do veřejného kurzu. Způsob práce je rozdílný už povahou kurzu. U dospělých je podle mě důležité si na začátku říct, že budou věci, které pro ně budou snadné, a jiné, které se jim budou plést s jejich vlastním jazykem.

zcela osobní přístup

žádné speciální

7. Jakou další nebo od koho by podle Vás tento student potřeboval podporu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žije zde od mala,tedy asi žádnou

- nejsem schopen posoudit

- sociální podpora rodiny - zázemí

..

/

bezplatné doučování českého jazyka

časem dopilovat verbální projev (silný přízvuk), ale na druhou stranu nevím, proč by to mělo být na škodu, mluvili srozumitelně a mluvnicky správně

čeští přátelé

Do školy by měl nastoupit aspoň se základy češtiny a dále se česky učit i mimo školu. Náš žák na začátku neuměl ani slovo česky.

doplňovat si jazyk. znalost i znalost kulturní

Doučování gramatiky v češtině.

doučování řeči

Důležité je hlavně mluvit a opravovat chyby, aby se student naučil rozumět. S tím mu může pomoci i český kamarád nebo kolega

Hlavně ze strany rodiny.

intenzívní kurz českého jazyka

Jazykovou - kurzy českého jazyka

jazykový lektor

Je dostatečně inteligentí, nepotřebuje zvláštní podporu

kurz češtiny

měl problémy s občanstvím, které chtěl získat v ČR

Možnost doučování v kurzu pro cizince.

Naučit se správně český jazyk.

navštěvoval centrum pro cizince

Nemyslím si, že potřeboval další podporu.

Nepotřeboval

nepotřebuje

nevím

nevím

Neznám domácí zázemí studentů, ale předpokládám, že od své rodiny.

nn

od dalších kolegů pedagogů i nepedagogů

od rodiny

od rodiny

Od rodiny, spolužáků

od spolužáků

Od spolužáků a další výuku českého jazyka i mimo školu, seznámení s našimi tradicemi

od učitele českého jazyka

od úřadů

pedagogicko-psychologická poradna

podpora rodičů

Podporu dalších pedagogů, vedení školy atd., která je ale běžná pro všechny.

Především od spolužáků. Když zapadli do kolektivu, třída je "táhla" k lepším výsledkům.

rodice

slabá podpora rodičů

sociální pomoc a finanční

solidní rodinné zázemí, stabilní státní politiku, lepší ekonomickou situaci v zemi

soucit

Společnost

spolupráce s rodiči

Studenti by především potřebovali, aby na ně lidé nebyli protivní, když uslyší ruský přízvuk. To se jim bohužel dost často stává.

Studentka potřebovala zajistit prakticky celoroční ubytování, škola jí vyšla vstříc, učitelka naší školy ji zpočátku pomáhala zařídit prodloužení dlouhodobého pobytu.

tento konkrétní student žádnou, byl prostě skvělý, měl dobré zázemí v rodičích

Určitě od rodičů, možná by se žákovi hodil aspoň do začátku asistent.

Určitě rodiny, ale cílenou na vzdělání

V případě, že se jedná o žáka, který se přistěhoval a neumí jazyk, měl by projít intenzivním kurzem českého jazyka.

V rámci akvizice jazyka začlenit se co nejvíce do česky mluvícího kolektivu. Obecně trpělivost ze strany komunikačních partnerů.

Víc jazykové podpory

ŽÁDNOU

žádnou

žádnou

Žil pouze s matkou, našel si zde kamarády, patřil k těcm "chudším". Myslím si, že od státu měl dost.

8. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující2947,54 %20,57 %  
nedostačující1626,23 %11,35 %  
nebylo nutné (např. u dospělého studenta)1118,03 %7,8 %  
Nevím, učila jsem ho jen z jednoho předmětu 11,64 %0,71 %  
Matka měla enormní zájem o výsledky.11,64 %0,71 %  
výborná spolupráce, maminka měla zájem11,64 %0,71 %  
To je podle mě hodně individuální. Málo učitelů je ale zřejmě u nás zvyklá komunikovat s cizinci. I dětem ve školce říkají (dle rodičů, se kterými jsem v kontaktu), že děti nerozumí, a tak je s nimi těžká práce. Nejsme na to zvyklí, učitele k tomu v rámci vzdělávání nikdo nevede a stát s tím taky neumí pracovat... Někteří rodiče si myslí, že si časem jejich dítě zvykne a naučí se, otázkou je, jestli to pro děti není až moc velký stres.11,64 %0,71 %  
Jak u kterých studentů, u některých je vynikající, někde na to kašlou. Je to stejné jako v Česku.11,64 %0,71 %  

Graf

9. Jakou další podporu a od koho byste očekával/a Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- materiál. zabezpečení od zřizovatele (SŠ - KÚ)

- nejsem schopen posoudit

..

/

Asistenta pedagoga, mluvícího plynně jeho rodným jazykem

čeština

Doučování zdarma stejně jako mají Romové od různých neziskových organizací

Jinou ne.

Metodiku vedení výuky cizinců, zpočátku i asistenta.

nebyla potřeba

Nebyla potřeba

Neočekával jsem podporu od nikoho. Jednalo se o dospělé osoby.

Nepotřebovala jsem pomoc při práci s těmito studenty.

Nepotřebovala jsem.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nn

Obecně všech Čechů, kteří často dělají, že Rusům, i když se snaží mluvit česky, nerozumí. Přitom je jim rozumět dobře.

Od center, které pomáhají začlenit se těmto osobám do české populace.

Od kolegů

Od nikoho.

OD RODIČŮ

od rodičů

od rodičů

Od systému - ve Francii funguje integrační program pro děti školního věku; ve školce se učitelé rodičů zeptají, jak jejich dítě vyjadřuje, že chce jít na záchod a že mají hlad. U nás to není asi ještě zvykem a ve škole není nic. Pokud je podpora státu, tak grantově a pro děti třetích zemí, přijede-li Němec, má smůlu. Očekávala bych, že v rámci migrace a globalizace vytvoříme i u nás systém postupného začleňování dětí do českého vzdělávacího systému, kde s nimi budou pracovat učitelé, kteří znají češtinu právě i z druhé strany - ze strany češtiny pro cizince - a kde bude normální, že dítě nerozumí a nebude tím nikoho zdržovat a sebe traumatizovat.

Odbornou

pedagogicko- psychologické poradny, vstřícnost kraje a zavedení třídy pro cizince s intenzívním kurzem češtiny

po 35 letech praxe ve školství již neočekávám podporu od nikoho

Podporu od rodičů, aby se jejich dítě nepohybovalo v komunitách národa, odkud pochází

Pokud rodiče mají obdobné problémy jako žák, myslím s jazykem, hodil by se nějaký koordinátor pro tento problém.

Psychologa - proč i když chce, tak to nejde

rodiny

ruští i čeští přátelé

Tohle je nadbytečná otázka.

uprchlický tábor

v případě dítěte podpora školy

vedení školy

Vedení školy, rodina.

Všech pedagogů i nepedagogických pracovníků vzdělávacího zařízení, rodiny, kamarádů (vše zcela přirozeně jako u dalších vzdělávaných).

výchovný poradce

výchovný poradce, asistent

vystačím si sama

žádnou

žádnou

Žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

Žádnou

žádnou

žádnou - hůř jsou na tom např. Vietnamci nebo Mongolci, kteří se do Čech dostanou už během školní docházky a jejichž rodiče také neumí dostatečně dobře česky; letos řeším šestnáctiletého chlapce - pův. občan Slovenska, ale národnostně Maďar - pro zanedbání povinné škol. docházky na Slovensku (vinna je matka) se ho v ČR ujala v jeho 7 letech babička (+ postupně si vzala další 4 jeho sourozence) - doslova "proválel" 9 let na zvláštní škole, a to jen proto, že neuměl česky - není tam LMP ani SPU !!!! - nyní je na střední škole - učební obor - ale tady by ho už nikdo neměl hájit - je to děs - např. po sobě vůbec nepřečte psací písmo !!! - napíše, přepíše z tiskacího, ale nepřečte - a vůbec čte většinou bez porozumění - co dělali učitelé na ZŠ, to je na pár facek !!!

žádnou co se týká váuky

Žádnou od nikoho.

žádnou, postačila by solidní legislativa, dodržování zákonů občany a institucemi, a především, kdyby orgány státní správy na krajské a státní úrovni pracovaly tak jak mají

10. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: ČÍŇAN

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13293,62 %93,62 %  
ano96,38 %6,38 %  

Graf

11. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narodil se zde333,33 %2,13 %  
přistěhoval se a žil zde více než 6 měsíců333,33 %2,13 %  
přistěhoval se a žil zde méně než 6 měsíců333,33 %2,13 %  

Graf

12. Čím je podle Vás specifické vzdělávání žáka/studenta tohoto tohoto etnika/národnosti/náboženství? Uveďte stručně několika slovy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

322

Jiné kulturní podmínky, jazyková bariéra s rodiči.

Jsou pracovitý a učenlivy, jen mají problémy s výslovnosti

myslím, že rozdílnost jazyka je největší rozdíl

ničím

pracovitý, výborný na počty

přijali naše tradice včetně Mikuláše a Vánoc

Velmi velká odlišnost obou jazyků.

Vychovaný , disciplinovaný, ukázněný , uctivý, ctižádostivý.

13. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

22

jazyková bariéra

právě jazykové bariéry, nemožnost češtinu dostatečně vysvětlit, například systém pádů vůbec v čínštině neexistuje, a mnoho jiných gramatických jevů, z fonetiky činí potíž především znělé a neznělé hlásky...

špatná znalost češtiny

Učení jim jde celkem pomalu, často se musí opakovat a mají strach mluvit

Žádné

žádné

žádné, patří mezi nejlepší žáky

Žádné.

14. Jaké metody při výuce tohoto žáka/studenta se Vám osvědčily?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2

běžné jako u ostatních žáků

Čtení nahlas a hodně domácí prace

Dril a neustálé opakování

individuální přístup, vysvětlování v čínštině, hodně poslechu

osobní přístup

pracovní listy, práce pomocí kartiček, pexesa, apod.

všechny

Všechny používané v běžné hodině.

15. Jakou další nebo od koho by podle Vás tento student potřeboval podporu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

22

asi už jen více času a úsilí, i když dobré by byli jistě učební česko-čínské materiály

asistenta na překlad pro začátek

Nemyslím si, že potřeboval další podporu.

Nepotřeboval.

Od rodiny i českých známých

RodIna

žádnou

žádnou

16. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující444,44 %2,84 %  
nebyla nutná (dospělý student)444,44 %2,84 %  
nedostačující111,11 %0,71 %  

Graf

17. Jakou další podporu a od koho byste očekával/la Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

22

Okolí

překladatele pro začátek

školení, jak lépe učit Číňany češtinu

tlumočník, přiblížit jejich kulturu od někoho kdo zná jejich kořeny.

Vše bylo dostačující.

žádnou

Žádnou

žádnou.

18. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: MONGOL

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12890,78 %90,78 %  
ano139,22 %9,22 %  

Graf

19. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přistěhoval se a žil zde více než 6 měsíců969,23 %6,38 %  
Přistěhoval se a žil zde méně než 6 měsíců323,08 %2,13 %  
Nevím17,69 %0,71 %  

Graf

20. Čím je podle Vás specifické vzdělávání žáka/studenta tohoto tohoto etnika/národnosti/náboženství? Uveďte stručně několika slovy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- pochopení významu lítky

jiná mentalita, jiné sociální podmínky, jazyková náročnost adaptace, složité ekonomické a sociální začleňování do společnosti

nepravidelná šk. docházka

Nevidím rozdíl.

nezájem naučit se česky

nové poznatky praktického života

Odlišná kultura chování

Pochopit kulturu země, odkud žák přichází, ev. odlišnou mentaliru, začlenění do kolektivu, ...

Pracovitost

pracovitý, snaživý, výborný na počty

Problémy s odbornými výrazy - jako u jiných cizinců.

V našem případě se jednalo jen o jazykovou bariéru.

Žákyně je velmi inteligentní. Menší problémy měla jen s občasným zapomínáním DÚ.

21. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- žádné

jazyková bariéra

jazykové.

Komunikace s rodiči.

nedoplní si učivo

Neznalost jazyka

sociální odlišnosti, jiný systém priorit, větší vazby na rodinu

Spolupráce s rodinou.

viz ot. 20 - a to žák nepřekonal, takže od letoška není žákem školy

Viz předchozí odpověď.

Výslovnost

vždy všemu porozumět

Žádné.

22. Jaké metody při výuce tohoto žáka/studenta se Vám osvědčily?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- individuální přístup

Individuální péče,

Individuální práce.

Individuální přístup, hledání styčných bodů našich kultur

jaké by se mohly osvědčit, když nemluvil česky, ba ani anglicky, ačkoli matka tvrdila, že v Mongolsku studoval anglistiku

není čas se jím zvlášť zabývat, má chodit do školy

Obrázky, opakování.

osobní přístup

Osvědčilo se s žákyní pracovat stejně jako s ostatními žáky. Někdy bylo potřeba upřesnit zadání pro samostatnou práci.

práce s pracovními listy, kartičkami, pexesem...

Stejné jako u ostatních žáků.

vstřícný přístup, vyšší míra sociální tolerance, pozitivní motivace, vyšší míra uctivosti a úcta k tradičním hodnotám

Výklad

23. Jakou další podporu nebo od koho by podle Vás tento student potřeboval podporu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nejsem schopen posoudit

.... již jsem na tuto a posledních pár otázek odpovídala...!

asistent

jeden z nich jazykovou podporu, tu dostává, ale je asi líný

Možnost komplexního jazykového vzdělání

Nyní již žádnou. Zpočátku zvýšené finanční prostředky pro školu (pro pedagoga).

Podporu všech pracovníků, aby se cítila jako rovnocenná s ostatními žáky.

překladatele pro začátek

Rodina

Rodina, jazyková podpora.

trpělivost v komunikaci ve smyslu doučování odborné terminologie v češtině

Vedení školy, rodiny.

veškeré úsilí o jeho motivaci selhalo, odmítl absolvovat jazykové kurzy, kontaktovat např. organizaci META rodina by na dojíždění a na kurzy potřebovala peníze, a ty matka opravdu měla tak akorát na podnájem a chudou stravu

24. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující753,85 %4,96 %  
nedostačující430,77 %2,84 %  
nebylo nutné (dospělý student)17,69 %0,71 %  
dostačující, ale limitní byla chudoba17,69 %0,71 %  

Graf

25. Jakou další podporu a od koho byste očekával/la Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- úřad práce

... již jsem odpovídala

asistent

Asistenta pedagoga.

Celkový systém školství.

Finanční podporu pro získávání pomůcek k procvičování češtiny.

nevím

Nyní již žádnou.

Od kolegů

podporu zaměstnavatelů rodičů

PPP, ale tam se tito žáci ani nedostanou.

překladatele na začátek

zájem zastupitelství Mongolské republiky o své občany plošnou pomoc neziskovek - na periferii Čech se moc neangažují

26. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: BULHAR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13192,91 %92,91 %  
ano107,09 %7,09 %  

Graf

27. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přistěhoval se a žil v ČR více než 6 měsíců440 %2,84 %  
Přistěhoval se a žil v ČR méně než 6 měsíců440 %2,84 %  
Narodil se zde220 %1,42 %  

Graf

28. Čím je podle Vás specifické vzdělávání žáka/studenta tohoto tohoto etnika/národnosti/náboženství? Uveďte stručně několika slovy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Maminka je Češka, nejsou žádní problémy

Nebylo specifické, dívka patřila k nejlepším žákům.

nenašla jsem specifika

nevím

ničím

ničím, byl vychován v prostředí respektujícím zvyklosti v naší zemi

nulová znalost jazyka, těžká adaptace. Hodně záleží na rodině a učiteli. Paní učitelka se chlapci hodně věnovala.

Podobné k Rusům

Srozumitelnost, mentalita, pochopení, návaznost na předchozí vzdělání

Viz Ukrajinec/Rus

29. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

já žádné

jazyková výbava

jazykové

Nemusela jsem překonávat překážky, docházela do pěvec. sboru. Spolupracovala.

Neznají pády, proto často mluví tzv. robotštinou: požívají pouze nominativy

Viz Ukrajinec/Rus

vysvětlení na sebe navazujících procesů (chyběly předchozí zkušenosti)

žádné

žádné

žádné

30. Jaké metody při výuce tohoto žáka/studenta se Vám osvědčily?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

běžné

klidné a vstřícné jednání

komunikační...výuku přizpůsobuji typu osobnosti, ne dle národnosti

Konverzace a neustálé opakování pádů

Obrázky, opakování.

Poslech, zapojení do praktických činností.

propojení teorie s praxí

skupinové práce

Viz Ukrajinec/Rus

všechny

31. Jakou další podporu nebo od koho by podle Vás tento student potřeboval podporu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

doučování jazyka

jazykovou podporu pro celou rodinu

Jazykovou.

mít svého vedoucího, kdo mu bude radit během studia

Nevím

Od českých přátel

přátelé

Více sociálních kontaktů.

Viz Ukrajinec/Rus

žádnou

32. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující440 %2,84 %  
nebylo nutné (dospělý student)440 %2,84 %  
nedostačující220 %1,42 %  

Graf

33. Jakou další podporu a od koho byste očekával/a Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

doučování

komplexnější jazykovou přípravu před nástupem do školy

MŠMT - podpora volnočasových aktivit

nebylo třeba

Není potřeba

nevím

podpora vedení, postupy, možnosti atd.

PPP

přátelé

Viz Ukrajinec/Rus

34. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: VIETNAMEC

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 35, neotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7351,77 %51,77 %  
ano6848,23 %48,23 %  

Graf

35. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Narodil se v ČR4058,82 %28,37 %  
Přistěhoval se a žil v ČR více než 6 měsíců1217,65 %8,51 %  
Přistěhoval se a žil v ČR méně než 6 měsíců913,24 %6,38 %  
Nevím710,29 %4,96 %  

Graf

36. Čím je podle Vás specifické vzdělávání žáka/studenta tohoto tohoto etnika/národnosti/náboženství? Uveďte stručně několika slovy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- chápání systému vzdělávání - jazyková bariéra

...

ctižádost, pracovitost

doma mluví jiným jazykem než ČJ, často se sdružují s lidmi stejného etnika - jazyk rozvíjí většinou jen ve škole

Drobné problémy v gramatice českého jazyka (neznalost významu některých řidčeji používaných slov). Horší povědomí o české přírodě, konkrétně např. houby českých lesů (rodina žáka neuskutečňovala žádné pro Čechy tak tradiční vycházky do přírody). Chování vietnamských dětí je příkladné a pro kolektiv vzdělávaných přínosné.

jazyková bariéra

Jazyková bariéra

jazyková bariéra, jiné kulturní podmínky

jazyková vybavenost

je více zodpovědný k zadaným úkolům

jejich kultura, jazyk

Jiný životní styl

Jsou velmi cílevědomí, pilní a pracovití

Jsou velmi pracovití a cílevědomí. Často lepší výsledky než u českých dětí i přes jazykovou bariéru.

Klade na vzdělání velký důraz, rodiče mají výraznou autoritu

kultura

mají obrovskou vůli zvládnout vše, co se jim předkládá

Mimořádná snaha

Myslím, že problémy nejsou, mimo jiné i díky přístupu rodiny.V chování jsou klidnější a rozumnější než Češi.

narodil se a vyrostl v Česku a je úplně stejný jako ostatní, pouze Romové jsou jiní

Nebylo nutno specifikovat jeho výuku. Byl to chlapec nadaný

Neliší se ničím od českých žáků, žáci v mém případě jsou aktivní, mluví dobře česky a jsou ctižádostiví.

není

není odlišné

není specifické, tyto žáci se plně věnují studiu a není s nimi problém, jsou svědomití a chtějí se něco naučit

Nerozuměli jsme si ani slovo

nevím

Nevím, ke komu bych ho měla přirovnávat. Jeho jazykový systém je zcela odlišný od našeho. Já pracovala s 4letým chlapcem, který navštěvoval anglickou školku (kde si děti prý ale povídají česky). Vím, že česky nemluví a nerozumí, takže se učíme vše přes obrázky a přes činnost, stejně jako to dělám i s holčičkami Ruskami. Holčičky si mohou pomáhat vlastním jazykem a občas řeknou správný slovní tvar, Vietnamec si to nemá od čeho odvodit, musí se to postupně všechn učit. Tak daleko ale zatím ještě nejsme - zatím je jedno, jestli řekne "spím" nebo "spíš", hlavní je, aby si spojil oba tvary s jedním významem.

nezájem o eštinu (hovořím pouze o problémovém studentovi - je tu řada Vietnamců, kteří jsou naopak pilní; ti žáci, kteří zde žijí dlouho, dokonce ani neumí pořádně vietnamsky a baví se mezi sebou výhradně česky)

nic

ničím

ničím, patří k nejlepším žákům

Ničím.

nutnost respektovat zvyklosti jiného etnika

obno

Obtížné porozumění, nízká motivace.

Osvojit si znalost českého jazyka.

Píle

Podle mé zkušenosti není vzdělávání Vietnamců v ničem odlišné od vzdělávání Čechů. Naopak mi většina Vietnamců připadá daleko svědomitější, pečlivější, pilnější, než mnozí čeští žáci, tudíž je celkem snadné je vyučovat.

porozumět českému významu některých slov, malé zapojení do kolektivu, uzavřenost, nulová aktivita v hodině

PRACOVITOST, POCTIVOST

pracovitost, snaha

Pracovitost,cílevědomost, soudrznost

problém v komunikaci, nerozumí mnohým českým slovům, jsou ale ctižádostiví a pilní

Problémy se správnou gramatikou

Rodiče neovládají český jazyk, nemohou žákyni pomoci s přípravou na vyučování. U žákyně: nejasnosti v otázce národnosti.

Rodina, neznalost jazyka otce, jako jediného vychovatele

S žákem jsem neměla vůbec žádné problémy, rodina fungovala, chlapec znal jazyk a byl velmi pilný a ctižádostivý.

Snaží se, projevuje se houževnatost, píle

sportovec hodný

stejné jako u rodilého Čecha

špatná komunikace, občas nechce ale to je stejné jako u každého dítěte

Uctivý, pečlivý, ctižádostivý.

určitá jazyková bariéra (mírná)

uzavřená komunita schopná velmi dobré asimilace

V MŠ SE NEPROJEVOVALY ŽÁDNÁ SPECIFIKA

v ničem, jednalo se o dospělé posluchače plně orientované v problematice a znalé českého jazyka

velké úsilí začlenit se, dobře se učit a osvojit si český jazyk, mimořádná uzavřenost, až bojácnost

velký důraz na vzdělání, učitel velká prestiž

velmi dobry student

Velmi si cenil vzdělání, školní příprava byla vzorová, velmi snadná spolupráce, vzdělání bylo na 1. místě v žebříčku hodnot rodiny.

Výslovnost

Vzhledem k diagnostice "hyperaktivní" se velmi lišil od běžných studentů této národnosti.

zájem o vzdělávání

Zájem o vzdělávání

záleží na slovní zásobě žáka a jazykové dovednosti

žádná

Žádné.

37. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- jazykové i kulturní

...

aby rozuměl alespoň našemu způsobu gestikulace

český jazyk

Český pravopis

horší porozumění textu

jazkové

jazyková bariéra

jazyková bariéra

jazyková bariera

jazyková bariéra

jazyková bariéra

jazyková bariéra / žák doma komunikoval pouze vietnamsky, hledal špatně česká slova

jazyková bariéra s rodiči

jazyková bariéra, nepochopení zadání, význam slov

jazykové

jazykové

Jazykovou bariéru.

Jen počáteční jazykový handicap, který ale velmi rychle zmizel.

JZPOČÁTKU JAZYKOVÁ BARIÉRA

komunikační

komunikační bariéra

motivace zájmu o studium

nebyly překážky

Nebyly, česky uměli.

Nedisciplinovanost - i když to je asi výjimka.

nejsou

nerozuměla žádným pokynům, žádnému českému slovu

Neuměl ani slovo česky, rodina nezajistila soukromou výuku češtiny.

Nezájem otce (Vietnamec), nezájem o studium.

Neznalost českého jazyka.

občas nerozumněl českým výrazům

Obtíže se spisovnou češtinou.

Problém byl spíš ve skupině - skupinová komunikace, dynamika - dostat děti na stejnou vlnu. On i maminka jsou velmi motivovaní, skvěle opakuje (s intonací i výslovností), což nevím, jestli je vlastností Vietnamců, malých dětí nebo jeho osobnostní rys.

problém v kolektivu žáků

Problémy a překážky nebyly. Motivace, snaha a chování těchto žáků bývají příkladné.

Složitá komunikace s rodiči.

větší uzavřenost

Větší zájem o známky než o skutečné znalosti

viz ot. 36

viz ot. 36 - v tomto šk. roce byl vyloučen

Vzdělávání tohoto žáka bylo bez problémů.

zadne

Zájem rodiny

znalost jazyka

žádná

Žádné

Žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné

ŽÁDNÉ

žádné

Žádné

žádné

Žádné, vzorni žáci

žádné, žák umí česky, jen mu dělají problémy slohové úkoly

Žádné.

Žádné.

Žádné.

Žádné.

žádný

38. Jaké metody při výuce tohoto žáka/studenta se Vám osvědčily?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,,

...

běžné

běžné

běžné

Běžné

běžné

BĚŽNÉ JAKO PRO OSTATNÍ DĚTI

běžně se zařadil do výuky

bilingvní vzdělávání - zároveň v AJ poskytování zjednodušeného textu do lavice kontrola porozumění myšlenkové mapy obrázkové mapy

gestikulace, obrázky

grafické znázornění, praktické ukázky

Hry

individuální přístup

individuální přístup a mírnější hodnocení

individuální přístup, doplňovačky, názornost

individuální přístup, osobní konzultace, práce ve dvojicích

Individuální přístup.

interakce

jako u ostatních dětí, skupinová práce, projekty

Jako u ostatních žáků.

Metody jeho výuky nemusely být specifikovány.

metody jsem volila stejné, jako u ostatních žáků

Narušení "ochranné zóny", přiblížení na velmi malou vzdálenost. Zvýšení hlasu ani výhrůžky nebo kázeňská opatření se neosvědčily.

názorné ukázky

názorné vyučování, propojování slyšeného s viděným, častější kontrola pochopení zadání úkolu, dovysvětlení otázek

Názornost

Názornost

nelišili se od běžných metod našich žáků

nepotřebovali nic jiného

opakováni

osobní přístup

osobní přístup, komunikace s rodiči a vychovateli dětí

otevřené jednání, přesvědčování

pantomima

Používala jsem stejné metody jako u ostatních dětí.

práce s interaktivní tabulí

PRÁCE VE SKUPINĚ

praktické ukázky

praktické ukázky v odborném výcviku

Procvičování na PC. Praktické procvičování výslovnosti.

Přátelský, rovný přístup a respekt k tomu, že v rodině žáka bývají udržovány některé odlišné kulturní zvyklosti a tradice.

přednáška s prezentací, diskuse, samostatná činnost

Přizpůsobivi,žádné

rozvoj slovní zásoby

Shodný přístup, jako k ostatním žákům

Solidní klidný přístup, příklady.

spíše obrazové instrukce, jednoduchá zadání, spolupráce s kamarády

spolupráce se spolužáky ve třídě, jeden z nich vietnamské národnosti, který zde žije

Standartní.

Stejné jako ostatních žáků

Stejné jako při vzdělávání ostatních žáků.

stejné jako u rodilých mluvčí

Stejné-jako u ostatních.

V tomto případě byl žák velmi samostatný a sám se vzdělával v osvojení českého jazyka.

Velké množství úkolů

Velmi kladná osobní zainteresovanost

Viz Ukrajinec/Rus

Vstřícnost a empatie.

všechny

všechny běžné

Všechny používané se osvědčily.

všechny, jako pro české děti

Výklad

využití grafických metod, více tištěného textu, které může prostudovat doma, pomalejší tempo

využití VT

Žádná konkrétní

Žádné specifické metody jsem pro výuku Vietnamců nevyužívala. Vyučovala jsem je úplně stejným způsobem jako ostatní žáky.

39. Jakou další podporu nebo od koho by podle Vás tento student potřeboval podporu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,,

...

asistent tlumočník / alespoň v prvních letech

byl začleněný v majoritní společnosti

Domácí doučování

douč. jazyka

Doučení gramatiky v ČJ.

důkladná jazyková příprava před vstupem do školy

intenzívní kurz českého jazyka

jazykové vzdělávání

komunikace s rodinou

Kurzy českého jazyka.

KURZY ČJ

malé sebevědomí si nese již z rodiny, tím se nezapojí ve třídě do kolektivu, nevěří si, je úzkostný a podceňuje se

moudré rodiče s pevnou rukou

možnost reedukací ve školách na výuku českého jazyka

Myslím, že bez problémů.

Nebyla nutná

nejsem schopen posoudit

někoho, kdo by ho vedl

není třeba

nepotřeboval

nepotřeboval

Nepotřeboval, od nikoho.

Nepotřeboval.

nepotřebuje

Nevím

nevím

nevím

Nic mimořádného nebylo potřeba.

Od dalších pedagogů

Od kolegů, málo ho zapojovali do práce, protože to podle nich zdržovalo výuku.

od nikoho

od nikoho

od rodičů

od spolužáků

odstranění jazykové bariéry

okolí

Podpora otce nebo vietnamské komunity vůbec. Byl sám v cizím prostředí, i když se tu narodil.

Podporu porozumění, čtenářské kurzy, aby pochopil význam českých slov a přijal synonymní výrazy.

podporu školy a rodiny při výuce jazyka

Pokud neumí česky, tak nejlépe pomoc v podobě jazykového kurzu, soukromé výuky češtiny apod. Pokud česky umí, pak si myslím, že není potřeba nějaké zvláštní speciální podpory. Pouze respektovat jejich zvyky a ukázat jim zase ty naše.

PPP poradna

procvičování delších slohových útvarů se studentem ped. fakulty

qqwq

rodiče

Rodina

rodina

Rodiny

Tento konkrétní chalpec potřebuje být více v českém prostředí.

tento žáky má podporu v rodině

Tlumočníka

učitel, rodič

Vedení školy, rodina, celkový systém nastavení našeho školství.

větší z rodiny

vše zvládal

Všech účastníků vzdělávání, rodiny, kamarádů, případně sportovních trenérů (ideálně ve stejné míře jako ostatní vzdělávaní).

zadnou

Zatím žádná podpora nebyla třeba.

ze strany rodiny

žádnou

Žádnou

žádnou

ŽÁDNOU

žádnou

Žádnou, pokud je zde od narození

Žádnou.

Žáka podporovala rodina.

40. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující4464,71 %31,21 %  
nedostačující1014,71 %7,09 %  
nebylo nutné (dospělý student)710,29 %4,96 %  
Vynikající, sen každého učitele11,47 %0,71 %  
rodiče mají zájem, ale překážkou je komunikace se školou11,47 %0,71 %  
Pouze malý zájem matky (Češka)11,47 %0,71 %  
...11,47 %0,71 %  
není potřeba - chodí do anglické školky a anglicky mluví asi hodně dobře11,47 %0,71 %  
Velmi dobrá, zájem i rozumné, slušné jednání.11,47 %0,71 %  
nerozuměli jsme si, vše se muselo překládat, písemné pokyny byly pro ně nesrozumitelné11,47 %0,71 %  

Graf

41. Jakou další podporu a od koho byste očekával/la Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,,

...

Asistenta pedagoga

bližší spolupráce s rodinou

jazykové kurzy (přípravné ročníky)

Jistě podporu rodičů žáka, podporu ostatních žáků, podporu vedení školy.

MŠMT - kurzy aktivního čtení a prohlubování čtenářské gramotnosti.

Nebyla nutnost, v pořádku.

nebyla potřeba

Nebyla třeba

NEBYLO TŘEBA

nejsem schopen posoudit

nemám představu

neměla jsem potřebu další podpory

není nutná

není třeba

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nic

Nic.

Od kolegů

od nikoho

od zřizovatele

Podpora nebyla nutná, kdyby ano ,asi bych potřeboval pomoc asistenta.

podpora vedení

PPP a krajské úřady, možná stát - zřídit třídy s intenzívní výukou českého jazyka

Psycholog

psycholog

qwqwq

rodina

rodina

rodina

škola by mohla umožnit individuální plán, aby se mohl vzdělávat odborně i jazykově

Vedení školy, rodina, MŠMT.

Viz Ukrajinec/Rus a budoucích učitelů, rozhodnou-li se rodiče pro českou školu; + přípravné kurzy češtiny na docházku do české školy.

vstřícnost

Všeho okolí (bylo již vpodstatě uvedeno výše).

vzdělávání probíhá bez problémů

vzhledem k předchozímu sdělení nevhodná otázka

zadnou

zřizovatel školy - asistent/tlumočník

Žádná mimořádná podpora není potřeba.

žádnou

Žádnou

ŽÁDNOU

Žádnou

Žádnou

žádnou

žádnou

Žádnou

žádnou

Žádnou

žádnou

žádnou

Žádnou od nikoho. Když na to nemám, nebudu vykonávát práci učitele.

Žádnou, neměla jsem s žáky žádné obtíže.

Žádnou, vietnamští studenti ji nepotřebují, rodina vše zajistí a nespoléhá se na ostatní. Jsou to příkladní rodiče, je to radost mít ve třídě Vietnamce.

Žádnou.

Žádnou.

Žádnou.

42. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národosti: ROM

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 43, neotázka č. 49].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10070,92 %70,92 %  
ne4129,08 %29,08 %  

Graf

43. Čím je podle Vás specifické vzdělávání žáka/studenta tohoto tohoto etnika/národnosti/náboženství? Uveďte stručně několika slovy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dosáhnout alespoň částečně ,aby jevil zájem o školu

- celkově jiný přístup

- individuální přístup

- někdy výrazná kult. odlišnost

- nemají žádné návyky - nerozumí pojmům co je povinnost - pravidelná docházka do školy je pro ně Sci-fi

- vzdělání není prioritou - špatná příprava na vyučování - časté absence - problémy s pochopením slov českého jazyka

..

11

absence

absolutní nechutí ke vzdělávání a práci, k jakékoliv zodpovědnosti

Absolutní nezájem

Bez specifik.

byl plně přizpůsoben našim zvyklostem

Děti romské národnosti, které byly u nás, měli zaměstnané rodiče, řádně docházeli, rodiče platili všechny poplatky a děti se chovaly stejně jako ostatní.

hůře se podřizují autoritám, neradi dodržují pravidla, ve většině případů mají špatnou docházku, někdy existuje i jazyková bariéra, nejsou schopni zformulovat myšlenky v češtině

Chybí rodinné zázemí pro vzdělávání se.

je těžší vzbudit zájem a přimět žáka k práci, zodpovědnosti a soustavnosti

je třeba respektovat úzus příslušného etnika

je třeba uplatňovat pozitivní diskriminaci a to zejména v omlouvání absence, nekonečný boj s jejich přesvědčováním, aby do školy chodili, aby se ve škole udrželi, je třeba nekonečná trpělivost a um k probuzení jejich zájmu něco se naučit a něco dělat

jiné hodnoty, vzdělání pro ně není prioritou

jsou málo přizpůsobiví kolektivu a ke každému úkolu mají připomínky

jsou prostě sví

jsou většinou málo zodpovědní, málokdy vnímají vzdělávání jako prioritu

Lenost, nechuť k práci

lenost, neochota se učit, neúcta k hodnotám, neúcta k nadřízeným, žádná snaha

LENOST, SCHOVÁVÁNÍ SE ZA RASISMEM,

líný, lehkovážný, stačí mu 4

Malá a nesprávně řízená podpora z rodiny, nízká míra motivace žáka, malé množství žádoucích podnětů před i během školní docházky (myšleno z rodiny a blízkého okolí žáka).

malá podpora rodiny, snaha rodičů hovořit nepravdu při omlouvání nepřítomnosti, snaha rodičů jakoukoliv situaci v rámci třídy vidět lupou - rasismus malá snaha dětí o lepší výsledky

matka studenta přišla do školy a řík: "Pani, co mam dělať? Tento (náš žák - učební obor E) je dóbry. Ale tu malú mi nechtěj dat do zvlaštni školy. No, co ona bude dělať v tej normálnej? V tej zvlaštnej ji bude dobre." Tak asi tak... U většiny Rómů na škole převažuje přístup ke studiu "s minimálním úsilím nějak proplout", ale řada z nich "odpluje" už v prvním ročníku... spousta zameškaných hodin, nezájem o studium, neboť život je o tom "užívat si" - je to prostě převažující přístup tohoto etnika k životu Na druhou stranu tu mám Rómku z dětského domova - má sice diagnózu LMP, ale ve skutečnosti je to dítě, které nikdy nebylo rozvíjeno - je úžasná, strašně se snaží. Nádherná bytost!

Měli by být vystěhováni z republiky na Sibiř.

mentalita, tradice, nechuť se začlenit

Minimální podpora ze strany rodiny, omezené finanční možnosti rodiny, malý zájem rodiny i žáka o vzdělávání.

Motivace, nedodrží slib, že udělá domácí úkol, nespolehlivý vůči tomu co slíbí

můj pocit je ten, že vzdělání není pro ně příliš důležité

Myslím si, že toto vzdělávání ničím specifické není, žákyně pracuje stejně jako ostatní. Plní úkoly, učí se.

Naučit žáka pracovat dobře, být dochvilný.

Nebylo potřeba.

nedělám rozdíly mezi romskými a ostatními studenty

nedostatečná docházka do školy, výchovné problémy

Nechuť k učení, slabé návyky k práci, slabá docházka do školy.

nechuť vzdělávat se

nechuťse vzdělávat

Nejhorší je nezájem a bojkot ze strany rodiny, také absence i těch nejzákladnějších návyků a zvyklostí běžných v civilizované společnosti, neklidnost a vymýšlení neustálých lumpáren.

neliší se od ostatních

nemá zájem

Nemyslím, že pro tyto studenty bylo nutné hledat nějaké specifické metody vzdělávání.

neochota pracovat (většinou, nulová motivace)

nepřizpůsobiví

Nerespektování pravidel, anarchie

nerespektují autoritu, nemají zájem o vzdělání

Nestojí o vzdělání, škola je obtěžuje, k docházce je nutí jen stát. Je to marná práce, rodiče nespolupracují.

nezajem a absence v dochazce

nezájem o studium

nezájem o školu tendence nechodit do školy (vše omluvené rodiči i lékařem) nezájem o další vzdělávání

nezájem o školu

Nezájem o výuku, neplnění zadaných úkolů, nezájem rodičů o vzdělání dítěte, nezájem o další vzdělávání.

Nezájem o vzdělání

Nezajem rodiny

Nezájem ze strany rodiny,absence školních pomůcek,slabá motivace až nezájem, nevhodné chování, nedú,sledná výchova v rodině, nekázeń, špatné vzory z rodin.

Ničím.

nutná důslednost,vedení ke správným návykům,potlačování agresivity vůči dětem i dospělým,rodiče většinou nespolupracují se školou,

o vzdělávání nelze hovořit! 90% odmítá výuku, 10% dochází do školy, kvůli sociálce

Podmínky v rodině.

pokud se jedná o žáka romského etnika není nutné specifické vzdělávání

potřeba velké pozornosti a péče navíc

Potřebuje se učit "celým tělem"

Potřebuje větší pozornost, pomoc.

problémy s chováním,docházkou

rodinné prostředí

rodinné prostředí

rozdílná zkušenost - umí lhát, jsou vděční

Sociální vztahy, zapojení do společnosti, vztah k práci a plnění povinností.

Soustavné cílené poukazování na odlišnosti v rodinném zázemí, chudobě či movitosti, rozdílném přístupu ze strany zřizovatele, kraje, MěÚ.... Proč mají Romové příspěvky na cokoli? To před zbytkem třídy neobhájím, i kdybych chtěl a já nechci. Sami se, za hojné účasti státu, vymezují vůči majoritě.

špatná domácí příprava

temperament, nedůslednost, nezájem o vzdělání,

tyto žáci nejsou přizpůsobiví, nejsou ukáznění, nemají podporu v rodině, a nemají žádný pozitivní vzor, aby se mohli dál vzdělávat. většinou tito žáci na základě výchovných opatření odejdou ze školy, nebo sami skončí

U mnohých romských dětí by bylo zapotřebí daleko více času na vysvětlení a procvičení látky a zároveň ubrat množství látky. Některé romské děti zpravidla nezvládají a nestíhají pochopit probírané učivo. Kromě toho, vzdělání pro ně nepředstavuje příliš důležitou hodnotu, takže se mu ani moc nevěnují.

Udržení pozornosti

Umí špatně český jazyk

uvolněná kázeň, patologické jevy v chování, nesoustředěnost

Uznávání jiných autorit než čeští žáci.

V drtivé většině se u tohoto etnika vyskytuje častá nepřítomnost ve škole a následně mezery v učivu, protože doma je rodiče k učení nevedou. Téměř nulová podpora rodiny. Vzdělání bohužel není prioritou.

Ve většině případech velmi špatná komunikace s rodinou, malá domácí podpora žáka, nechopnost rodičů dítěti pomoci s úkolem, malá soustředěnost. Vzdělání není prioritou.

Velmi malá motivace se vzdělávat.

velmi obtížná práce

větší impulzivnost posluchače, je obtížnější jej řídit v diskusích

většina těchto žáků se vzdělává v "E" oborech, jejich vzděl.výsledky jsou většinou slabé. Většině těchto studentů chybí vlastní zájem a odpovědnost.

Většinou nižší intelekt a nezájem ze strany žáka i rodiny

většinou potřebují despotičtější přístup, nemají rádi pravidla, mají hlubokou víru v Boha

Většinou, potřebují individiální přístup.

Vyučuji Tv, tedy nevidím rozdíly, popřípadě specifikace

vznětlivost, živost, útočnost (slovní), háklivost, veselost

Z vlastní zkušenosti není ničím specifické. Pouze se můžeme zaměřit na jejich zvyky a tradice.

Záklasy ze ZŠ, ctižádost, zařazení do kolektivu

Zaskolactvi, nedostatečná příprava do školy, soudržnost Romů, naprostá důvěra dána dětem.

znalost zákonů, slibují, ale nic nedodrží

Žádná specifika, česky rozumí dobře.

žádné

žádné problémy

44. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nošení pomůcek i na psaní

povinnost pravidelné školní docházky (u některých)

Velké absence, naprostá nevybavenost pomůckami.

- absence

- chování -nezájem o obor

- kázeň, spolehlivost, časté lži

- nechuť k práci - pozdní příchody - slabá podpora rodiny - nepřipravenost

- zdrcující nedostatek elementárních znalostí ze základní školy

..

11

absence

absence

absence

absence a úkoly

absence motivace

Aby vůbec chodili do školy. Mám s rodiči problémových žáků dohodnuto, že veškerá absence musí být omluvená lékařem, nicméně i tak je těžké docílit toho, aby přišli do školy.

bylo třeba více dbát na procesní pravidla - v řízených diskusích, samostatné práci

Často slibuje, že už začne pracovat, ale nesplní dál své požadavky, úkoly.

čelit soustavným negativním postojům rodiny

dodržování slušného chování a plnění zadaných úkolů

Docházka do školy u jedné dívky a možná trochu nižší sebevědomí.

docházka do výuky a plnění povinností

hájit je u spolužáků

hrubost, sprosté vyjadřování

JEHO LENOST A NEOCHOTA SI PLNIT POVINNOSTI

jeho nezájem a lenost

kázeňské problémy

komunikace s rodiči

Komunikace s rodiči, nedostatečná docházka do školy

komunikace s rodiči, nezájem žáka

Komunikační bariéra u žáka a rodičů, zásady slušného chování a jednání.

Malý zájem

Malý zájem, nízká míra připravenosti z domova, špatné začlenění žáka (spíše pokud byli dva a více) do kolektivu, neochota dostát závazkům (finančním a dalším) vyplývajícím ze školní docházky.

nedostatečná snaha a chuť něco dělat, nedostatečné základy morálky

nedůslednost a nespolehlivost

Nechodí do školy.

nechuť a odpor ke vzdělávání

Nechuť plnit zadané úkoly a povinnosti, nezájem o školní práci. Pouze využívání výhod od státu a společnosti.

Nechuť rodičů spolupracovat se školou a tím pomoci svému dítěti, nedůslednost rodičů při kontrole školních prací, neochotou vůbec něco dělat, lhaní rodičů i dětí.

nechuť se učit novému

největší překážkou jsou rodiče - nesmyslné omluvy, výmluvy, lži, kontakt se školou minimální až žádný, žáci chodí do školy nepřipraveni, bez pomůcek, neplní školní povinnosti, rodiče jsou ke vzdělávání dětí lhostejní lékaři omluví vše - nejsou ochotni táhnout se školou za jeden provaz - nechtějí mít problémy

Největší překážky tvoří většinou - častá absence, absence škol.vybavenosti

nekázeň

neochota pracovat, připravovat se doma

nepřipravenost k hodině

nesoustředěnost žáka, neschopnost rodiny řešit domácí úkoly a problémy žáka se sluchem

Nespolupráce rodičů

neúčast ve výuce, nepřizpůsobivost, agrese, odmlouvání

nevím

Nezájem a absence. Dále vši, svrab a zápach.

nezájem o školu, nezájem o spolupráci, nezájem rodiny

Nezájem o vzdělávání

nezájem o vzdělávání

Nezájem o vzdělávání.

Nezájem rodiny o vzdělávání dítěte, velká absence.

nezájem, kázeňské problémy

Nulova motivace

opakované připomínání

Osobní hygienické návyky - i na střední! Specifické pojetí potřebě vzdělání

Pohodlnost a lenost žáků, nesoustředěnost, nezájem o učivo.

pomůcky, připravenost na hodiny, nezájem rodiny

poruchy chvání

pouze běžné problémy, žák měl zájem o studium

Problémové chování

problémy s chováním a docházkou (tyto problémy mají i neromští studenti)

Prosazení účinného postupu pro eliminaci zlozvyků, aby nebyla narušována výuka ostatních.

překonat nedůvěru žáka, najít styly učení, které jsou pro žáka přijatelné a najít motivační způsoby hodnocení

Přijetí žáka kamarády, absence domácí přípravy.

respekt vůči minoritě se všemi jeho důsledky

Rodiče.

Sociální kontakt. Přijetí autority ze strany žáka.

spolupráce s rodinou

špatná příprava na vyučování,nespolupráce rodičů,utlumení nevhodného chování,

Špatná docházka, nespolupráce s rodinou

špatná komunikace s rodiči, nezájem něčeho dosáhnout, naučit se, dělat, velkou překážkou je prostě životní způsob, to znamená nevidět budoucnost a žít ze dne na den. Také žebříček priorit je u tohoto etnika úplně jiný

u té posledně jmenované slečny (viz ot. 43) vyrábíme mnemotechnické pomůcky, učíme se ČJ a M - v češtině začínáme tvrdými a měkkými souhláskami, tréninkem sluchové analýzy (neslyší měkčení hlásek - u Rómů obvyklé...)

udělat zbrojní průkaz, zakoupit pistoli, nechodit do budovy školy, jejího okolí, do vyučování a vůbec kdekoliv ve městě NEOZBROJEN z obav kvůli mé fyzické likvidaci

Udržet jeho pozornost

udržet jejich pozornost a kázeň ve třídě

urážky, ničení morálky zbytku kolektivu

velká absence, malá motivace, drogy

Velká absence, neomluvené hodiny.

viz předchozí odpověď

Vyhrožování ze strany matky, obhajoba "materiálních výhod" před spolužáky.

wdw

zájem snaha

Zájem žáka a rodiny.

zaujmout studenta a nadchnout ho pro studium

získání důvěry, že to myslím dobře

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné

žádné

Žádné, nejsem rasista.

žádné, žákyně pracuje, plní domácí úkoly

Žádné.

Žádné.

45. Jaké metody při výuce tohoto žáka/studenta se Vám osvědčily?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Neustálá motivace,pochvala za sebemenší aktivitu,pozitivní přístup,názorná výuka.

neustálé opakování ,připomínání

- individuální přístup - názor - rozhovor - vysvětlování

- těžko volit metody, když nechodí, pokud je ve škole : - domácí příprava ve škole - pomůcky, učebnice nechat ve škole - individuálně se ptát, zda rozumí zadání

-předvádění práce ostatním spolužákům

..

11

běžné

běžné

běžné

běžné

běžné - přednáška s prezentací, diskuse, interaktivní a herní činnosti

Dominance a tvrdší přístup, důslednost bez kompromisů, na druhou stranu za dobře odvedenou práci výhody.

důraznost a přísnost

důslednost

důslednost a přísnost

důslednost, názornost

důslednost, práce s rodinou

důslednost, trvání na dodržování pravidel

důvěra a neústupnost

hry, převedení teorie do praxe

Hudební produkce, zapojení do rytmizace. Pochvala dílčích úspěchů.

individuální

Individuální a pozitivní přístup, chvála a povzbuzení

INDIVIDUÁLNÍ DOPOMOC

individuální přístup

individuální přístup

Individuální přístup

Individuální přístup

individuální přístup

individuální přístup a láska

individuální přístup ke všemu, dobrý příklad, pochvala za cokoli, delegování k úkolům

individuální přístup,

individuální přístup, motivace pochvala

Individuální přístup, názornost

individuální přístup, podpora při neúspěchu

individuální přístup, práce po vyučování

individuální přístup, práce ve dvojici

individuální přístup; socializační metody výuky

Individuální přístup.

jako efektivní metody se bohužel neosvědčily žádné.

jako u ostatních dětí

Je to poměrně široká otázka, na jednotlivce funguje vždy něco jiného, ale chci především zdůraznit, že vzdělávací a výchovný efekt u takových žáků je vždy krátkodobý.

Jednoduchý výklad

jiný přístup

klasické, výklad - zápis -kontrola

motivační aktivity, stálá pozornost, individuální práce s neustálou kontrolou, vyzdvihování kladů

Myslím, že tito studenti ocenili přátelský přístup a to, že jsem rozhodně nedával najevo nějaký rozdíl mezi nimi a ostatními studenty.

názorné příklady, zpodobnění látky k věcem běžného používání

Nedělám rozdíly.

nepoužívám jiné metody než u žáků majoritní skupiny, bylo by to jejich odlišení od majority

nepřímé

Neustálá pozitivní i negativní motivace, jednoduchost pravidel, přímé a pevné vedení.

Neustálé drobné pochvaly

Neustálé přesvědčování, věnování se tomuto žákovi osobně.

opakování sport

Opět individuální přístup k žákovi, ale pouze do té doby, pokud je vidět aspoň nějaká odezva a snaha o nápravu.

Osobní přístup, povzbuzení a pochvala i za malé pokroky.

oznámení, že u sebe mám legálně drženou zbraň

Pochvala za každou činnost

Pochvala.

pomalejší tempo, zapojit více obrázky, vizualizace probírané látky

povídání s hrou ( neobvyklá metoda, ale zabírala, neměli pocit, že se učí)

pozitivní motivace

pracovnílisty na výběr, na přiřazování, audiovizuální pomůcky, filmy, filmovéspoty, práce s kartičkami, pexeso, geoboard, vystřihovánky apod.

pracuji s ním jako s ostatními

prakticky žádné (když nechodí či nedochází do výuky, co chcete dělat?)

přežít

příklady ze života, praktické cvičení

Standardní metody.

Standartní.

Stejné -jako u ostatních.

stejné jako pro ostatní

stejné jako u ostatních

stejné jako u většiny třídy

stejné metody jako pro ostatní žáky - práce s interaktivní tabulí, doplňování textů,...

Stejné metody, jako u ostatních

stejné, jako u ostatních

Těžko říct

To je těžké. Problém nebývá v dětech, ale v nespolupracujících rodičích.

Trpělivost a dobré nervy.

trpělivost, důslednost, ochota a přísnost

Ty nejtvrdší

u všech studentů jde o důsledné dodržování disciplíny, určit hranice

Urputnost a důslednost

Užívám vůči nim stejné metody jako vůči celé třídě. Zatím se mi nepodařilo skloubit výuku většiny žáků se zvláštním přístupem k žákům romským.

velmi osobní a specifický přístup

výklad s vysvětlením

vyprávění s následným testem

vyšší pozornost a opakované připomínání splnění úkolů

wsw

Začlenění do kolektivu.

zadne

Zadne

Zapojení do společné práce s ostatními. A hlavně ho motivovat.

Zapojit při procesu učení celé tělo

zvýšený dohled

žádné

žádné

žádné

46. Jakou další podporu nebo od koho by podle Vás tento žák/student potřeboval podporu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- materiál. zabezpeční

od rodiny

Od rodiny.

- další žádnou, má ji již dostatečnou

-rodina

..

11

aby plnila rodina to co má

asistent, výchovný poradce

Asistenta pedagoga

Bez další potřebné podpory.

celkově podporu majoritní společnosti

další není třeba

dobré vzory ze svého etnika

Dohled a doučování mimo školu

doučování, mentorská asistence

důvěru

kastrace, segregace a deportace

Lepší rodiče

má všechny možné podpory, je to ale marné, nemusí totiž vůbec nc.

mít někoho koho bude respektovat

motivace k práci - danou státní politikou

Možná od své rodiny.

naučit zodpovědnosti a dodržování pravidel - podmínit poskytované výhody plněním povinností

nemyslím si,že potřebují ještě další podporu.

není potřeba

nepotřeboval

nepotřebuje

nepotřebují podporu, spíše naopak, potřebují dodržovaní pravidel a nastavení mantinelů

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím.

Od budoucích zaměstnavatelů, aby nekoukali na to jak vypadá ale co umí.

Od rodičů

Od rodičů

Od rodičů.

Od rodičů.

Od rodičů.

od rodiny

od rodiny

od rodiny

od rodiny, bezvýznamné

od společnosti, doučování, volnočasové aktivity

odbornou péči

ohledy od všech

Okolí

Opět asistenta pro žáka, ale nevím, zda by byl co platný.

Opět nemohu jednoznačně odpovědět, ale jsem si jistá, že by to měl být systém opatření, který by začínal v rodině studenta.

OSPOD - apelovat na rodiče, že vzdělávání jejich dětí je důležité a má smysl

pedagogicko-psychologickou poradnu,OSPOD

Podpora od rodičů. Ti jsou totiž často bez práce a na dávkách tak zvyklí a spokojeni, že nevidí nutnost vést děti ke vzdělání. Bohužel máme špatné zákony.

podpora rodiny

Podporu asi žádnou. Důsledně by bylo potřeba, aby kompetentní úřady trvaly na docházce dětí do školy. Zvýšenou (zbytečnou) absenci sankcionovat. K tomuto škola nemá pravomoc ani kapacity.

Podporu rodiny k chuti se vzdělávat. Vhodnou motivaci od vyučujících

PODPORU V RODINĚ VÉST JEJ K PRACOVITOSTI

pochvala v rodině

pomoc pro socializaci, pro stanovení a chápání pravidel, pro základy hygienických návyků, pro základy zdravého životního stylu

Prosím už žádnou od nikoho, ať se starají sami o sebe.

Především podporu rodičů!

Především radikální změnu poměrů a myšlení v rodině, tady je to bohužel jen utopie.

Psycholog, rodič

rodiče

rodičů

rodina

rodina

rodina

rodina

Rodina a rodinný vzor

rodina, spolužáci

Rodiny a blízkého okolí. Další podporu stejně jako ostatní vzdělávaní. Ne méně ne více.

Sociální odbor.

socialni pece

sociální pracovníci - upevnit sociální povědomí, dodržování pravidel

Stát, začlenění Romů do společnosti, zrušit nepřiměřené zvýhodňování Romů jako etnika.

širší společenská podpora, jazyková a sociální příprava v přípravných třídách nebo kurzech

už od předškolního vzdělávání více dbát na vyjadřovací schopnosti, v rodině - základní "návyky" se učit, pracovat i doma

v rodině

vedení školy

Větší motivace rodiny, pro kterou většinou vzdělání dítěte není důležité.

větší podpora rodiny

výchovný poradce

Výuku prostřednictvím hudebních a pohybových činností.

wssw

Z rodiny

začít chodit znovu do 2. třídy ZŠ, bohužel je v 1. ročníku SOU, obor E

Zásadně od rodičů.

Zázemí, rodinu

ze sociálky a finančního úřadu, nechodíš do školy, máš pětky, rodiče nedostanou přídavky,....

zpřísnit systém sociálních dávek v návaznosti na studium

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou, byl orientován v dané problematice

Žádnou, stačila by pravidelná docházka.

Žádnou.

žák by potřeboval podporu hlavně v rodině a tu, až na výjimky zpravidla nemá

47. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostačující7272 %51,06 %  
dostačující1414 %9,93 %  
nebylo nutné (dospělý student)33 %2,13 %  
různá11 %0,71 %  
nevím11 %0,71 %  
rodina byla negativně naladěna11 %0,71 %  
u různých žáků různý zájem rodičů11 %0,71 %  
u některých dostačující, u některých nedostačující11 %0,71 %  
nulová v kontextu vzdělávání, jen výhružky mojí smrtí11 %0,71 %  
občas nedostačující11 %0,71 %  
letos umístěna do DD, dle informací rodina nepečovala, matka závislá na POL, střídá partnery, takže o spolupráci evidentně nemohlo být hovořeno; dětský domov to teď nespasí11 %0,71 %  
Vůbec žádná, absolutní nezájem.11 %0,71 %  
Velice spokojen, rodiče měli zájem o své dítě, jak se vzdělává a pracuje. 11 %0,71 %  
jak kdy, jsou vřelí, emotivní, ale občas na své sliby a povinnosti zapomínají11 %0,71 %  

Graf

48. Jakou další podporu a od koho byste očekával/la Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- výrazná podpora OSPODu

--

---

-rodina

.

0

11

asistent pedagoga

Asistenta pedagoga

asistenta pedagoga pro vysvětlování úkolů, rozkrokování úkolů, dohlížení nad vypracováním a aktivitou daného studenta

Bez potřeby další podpory.

Celkově od celé vzdělávací soustavy a především zázemí (rodiny) - pravidelná příprava na vyučování, docházka do výuky

ČŠI

ČŠI

existuje stále víc podpor a není to k ničemu.

Fungující rodinné zázemí

jednotnost všech pedagogů

jen od rodiny

jsou podporovány až moc od státu, a oni toho jenom využívají, mají se chovat slušně a mají být rádi, že jim je umožněno vzdělání a ne, že my pedagogové budeme měnit přístupy, metody atd.

konkrétnější, rychlejší a snad i citelnější pomoc ze strany OSPOD. Pomoc by se měla zaměřit na režimová opatření v domácnosti, na sociální dovednosti - spolupráce s poradnami, obč.sdruženími....

kurátor, soc. pracovník.

materiální

mimoškolní aktivity pro tyto žáky (vynětí z nepodnětného prostřední)

MŠMT-zákony.

nebylo potřeba

nebylo třeba

Nemám potřebu

nepotřebovala

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím.

nevím. Když rodina nechce, nemá smysl, aby se snažil kdokoliv jiný.

očekával bych důraznou podporu státu při vymáhání plnění občanských povinností u rodičů žáků

Od kolegů, aby nebyli (někteří) rasisté.

od ministerstva financí za vícepráce spojené s neustálým doučováním neznalosti ze ZŠ

od rodičů

Od rodičů

od rodičů žáka

Od rodičů, kolegů, vedení.

Od rodičů.

OD RODINY

od rodiny

Od rodiny

od rodiny

od rodiny žáka

Od spolužáků i některých pedagogů

od státu

odbornou

placené přesčasy

Podpora ze strany rodiny žáka. Lepší příprava žáka před vstupem do školy.

podporu sociálek a OSPOD

Podpory mají dostatek.

pomocného asistenta, poradce

přístup úřadů ke každému stejně

Psycholog, rodič

Psycholog,spec,pedagog

rodicu

rodiče

Rodina

Rodiny - utopie.

Rodiny a blízkého okolí žáka.

Rozumnější přístup státu - nesnažit se neustále dokola něco napravovat způsoby, které nefungují, zaměřit se na důslednější a poněkud tvrdší přístup, který přinese výsledky. Při porušení okamžité odebrání nejrůznějších výhod atd. plus odpovídající sankce, to by bylo asi nejvíc motivační, naopak tyto výhody jen při dodržování daných norem.

Snad nějaký člen Rómské iniciativy - pomoc s přípravou do školy.

Sociální odbor - péče o dítě.

sociální odbor, pedagogicko-psychologická poradna - terénní pracovnice nebo ...

Sociální pracovník

sourozenci

Spolupráci se sociálkou a policií

Spolupralce s sociálkou

Systém školství.

Tlak na rodinu, například ze strany sociál.odboru.

užší spolupráce s rodinou

v daném případě není další podpory třeba

v podstatě žádnou podporu; vzdělávám-li příslušného žáka, jsem zodpovědný zcela sám za jeho úspěchy-neúspěchy

vedení školy

větší pomoc socilálka

výchovný poradce, drogový preventista

vytváření výukových (doučovacích) kroužků v rámci center volnočasových aktivit

wdswd

zájem

zavedení fyzických trestů ve školách, příslušník policie v každé třídě, zavedení trestu smrti

změnit systém soc.dávek

Změnu systému výuky některých romských dětí. Zvlášť těch s výukovými obtížemi.

Znovu píšu od rodičů, protože ti jsou nejdůležitější

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou

žádnou , nová paní ministryně se postará o vše inkluzí, to Vám mladým nepřeji

Žádnou od nikoho.

Žádnou podporu jsem neočekával.

Žádnou.

49. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta vyznávající toto náboženství: ISLÁM

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 50, neotázka č. 57].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13092,2 %92,2 %  
ano117,8 %7,8 %  

Graf

50. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přistěhoval se do ČR a žil zde více než 6 měsíců654,55 %4,26 %  
Narodil se v ČR218,18 %1,42 %  
Nevím218,18 %1,42 %  
Přistěhoval se do ČR a žil zde méně než 6 měsíců19,09 %0,71 %  

Graf

51. Čím je podle Vás specifické vzdělávání žáka/studenta tohoto tohoto etnika/národnosti/náboženství? Uveďte stručně několika slovy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

je třeba znát jejich kulturu a pak konkrétní osobnost studenta

nerespektování autority žen

neúcta k ženám, neustálý boj, neúcta k hodnotám naší společnosti, neochota se začlenit.

normy chování

Obtíženější pororumění.

Respektovat odlišnou kulturu a náboženství.

stravování, chápání režimu školy, jednání s rodiči, neporozumnění češtině

Veliká odlišnost jazyků

žák 4.r. ZŠ - v sobotu a v neděli ho rodiče nutili chodit do arabské školy a matně si vzpomínám, že k tomu ještě snad na angličtinu - byl totálně otupělý - intelektově nakonec nezvládal ani jedno; trochu byl problémem vztah k učitelkám (ženám)

žák nerespektuje ženy, těžko zvladatelný, nerespektuje žádná pravidla

52. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bránit šikaně

etnickou a genderovou povýšenost žáka a především jeho otce

Jazykové znalosti a začlenění do naší společnosti.

Odlišnost jazyků, neznalost angličtiny

odmítání práce

pohled na ženy

poruchy soustředění

řeč, chápání našich zvyklostí, stravování

Uzavřenost.

viz předchozí odpověď

vzhledem k tomu, že jsem muž a vyučuji specifický předmět, tak žádné větší překážky jsem nebyl nucen překonávat

53. Jaké metody při výuce tohoto žáka/studenta se Vám osvědčily?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asistent pedagoga

Individuální práce, skupinová práce, projekty zaměřené na multikulturu.

Individuální přístup. Postupné zapojení do kolektivu - od práce ve dvojici až po skupinovou práci. Práce s textem, procvičování na PC. Prezentace zajímavostí o zemi původu a jejich tradicích.

jíst slaninu na svačinu

názornost, obrazový materiál, pozorování

neustálý dohled a kontrola, využívat zejména praktické činnosti, krátké jednoduché úkoly

nevím

Obrázky, neustálé opakování, poslech, konverzace, dril

pokud se odhodlal naslouchat, tak jakékoli (pokud šlo o přímé příkazy, o kterých byl přesvědčen, že ho nějak omezují, nastal problém)

stejné jako v ZŠ

výuka je více vedena lektorem dle přání studenta. Pokud se mu cokoliv nelíbí, lektor musí vždy reagovat podle jeho požadavků.

54. Jakou další podporu nebo od koho by podle Vás tento žák/student potřeboval podporu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asistent tlumočník - muž!

čeští přátelé

MŠMT.

Myslím, že podpora byla dostačující.

nevím

od školy

Opět české okolí

segregace od rodiny, permanentní psychologická terapie, sečkání do zletitého věku a teprve tehdy dát možnost věřit/nevěřit

to nevím, jeho vnímání okolí je poněkud nezvyklé pro naše společenské podmínky

žádnou

žák sám o sobě nebyl zlý ani bez zájmu, ale rodiče nebyli soudní... takže o čem hovořit... podporu ze strany školy měl opravdu maximální... měli jsme skvělý kolektiv s rovným přístupem ke všem žákům... prostě opravdu fajn parta kantorů... myslím, že děti byly na škole šťastné bez ohledu na etnickou příslušnost.

55. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostačující436,36 %2,84 %  
dostačující436,36 %2,84 %  
nebyla nutná (dospělý student)218,18 %1,42 %  
jedl jsem slaninu, jsem pro ně barbar/pohan ... nekomunikovali19,09 %0,71 %  

Graf

56. Jakou další podporu a od koho byste očekával/la Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aby se zamiloval do dcery řezníka, kde se žere stěžejně jen vepřové maso

bez komentáře

Myslím, že podpora je dostačující.

nelze odpovědět

nevím

nevím, obávám se, že s typem výchovy, kterou má žák zakořeněnu, už toho ve škole asi moc nenadělá nikdo

Nikdo

podporu ze strany vedení školy

rodina

Rodina, škola.

žádnou

57. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta jiného etnika/národnosti než byly dosud jmenovány.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne → konec dotazníku, anootázka č. 58].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11581,56 %81,56 %  
ano2618,44 %18,44 %  

Graf

58. Jaké etnikum/národnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

111

africké národnosti (křesťané, animisté)

Barma

české

Egyptán-křestán

Francouz, Irsko-Indonésie, Dánsko

Francouzi, Američané, Britové, Poláci.

Indové, Afričani

Italka, Maˇarka, Slováci

Italská, španělská, mexická, latinskoamerická, indonéská.

Jordánsko, Slovensko

Kazach

Kazachstánec

Kirgizstán

maďar, slovensko

Matka Ruska, otec Kubánec s africkými kořeny.

Moldávie

nemám

Němec

polská, slovenská

rom - ale v občanském průkazu dokládali národnost českou

rómská

Rumunská národnost.

Slovák

tibeťan - budhista

Ukrajinka,slováci.

59. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přistěhoval se a žil v ČR méně než měsíců726,92 %4,96 %  
Nevím726,92 %4,96 %  
Narodil se zde623,08 %4,26 %  
Přistěhoval se a žil v ČR více než 6 měsíců623,08 %4,26 %  

Graf

60. Čím je podle Vás specifické vzdělávání žáka/studenta tohoto tohoto etnika/národnosti/náboženství? Uveďte stručně několika slovy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nezájem o vzdělávání - využívání jen výhod, které jsou poskytovány - neochota plnit povinnosti

...

11

bilingvní rodina

jazyková bariéra

je stejný

můžete použít češtinu na vysvětlení

Nebylo ničím specifické

nemám omylem překlikla jsem se

nepřizpůsobivost, neznalost jazyka,problematická docházka

ničím

Občas nedostatek slovní zásoby,

Opět velká jazyková rozdílnost

Pokud rozumíme temperamentu a hodnotám, které daný národ uznává, tak bez problémů, naopak je to obohacení a oživení výuky.

Pracovitost, systematičnost

Pro všechny skupiny kromě Poláků platí problémy s výslovností a s flexí češtiny. Pro Poláky platí to stejné co pro Rusy a Ukrajince.

problém s českým jazykem, především s psanou formou, klást důraz na dobrou výslovnost

problémy s pomůckami, horší komunikace s rodiči, horší odpovědnost žáka za své výsledky ve vzdělávání

snaha se začlenit (jde o křesťany)

stejné jako u RUS/UKR

Tato dívka nebo spíše mladá žena studovala s poněkud mladšími spolužáky a studium brzy ukončila.

v ničem od českých studentů

Z počátku výraznější jazyková bariéra, nepochopení textu, což vedlo i k problémům v odborných předmětech.

Zatím jsem viděla specifika daná spíš způsobem rodinné výchovy a předchozího vzdělávacího systému, což je individuální. Jinak každý jazyk ovlivňuje akvizici cizího jazyka jinak. Anglicky mluvící budou mít problém i s časováním sloves v prézentu, Francouzi slovesa také časují, takže to pochopí snáze. A každý převádí doslova určité vazby ze svého jazyka. Víc o vzdělávání nevím, pojímám to z pohledu lektora češtiny jako cizého jazyka.

Žádná specifika nebo těžkosti.

Žákyně jsem převzala ve třetí třídě, takže jsem nepocítila rozdíl mezi nimi a ostatními dětmi. Obě mluví plynně česky.

61. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- přinutit odpovídajícím způsobem k jakékoli činnosti

...

111

holčiča zpočátku špatně rozumněla

chybějící pomůcky žáka

Indové: velmi snaživí, umějí více jazyků, učenliví Afričani: často to vzdávají velmi brzy, nedokážou většinou ani dobře vyslovovat

jazyk

jazyková bariéra rodičů

jazyková bariéra, zneužívání jazykové bariéry

jazykové

Jazykovou bariéru

ne

Nedostatečnou dobu na procvičení výslovnosti.

Nevelký zájem o studium, docházka do školy.

Nevyskytly se, dané problematice rozumím.

Nezájem rodiny.

občas terminologie jazyková, i přes její výbornou češtinu jsme se někdy zasekli

U jednoho anglicky mluvícího žáka to byla vůbec motivace učit se nějaký jiný jazyk a pochopení, že jedna věc se může vůbec říct jinak než jenom anglicky - že existuje více systémů.

vliv ruštiny na češtinu

žádné

žádné

Žádné

Žádné

žádné nebyly

Žádné těžkosti, tyto děti měly značnou motivaci.

Žádné.

62. Jaké metody při výuce tohoto žáka/studenta se Vám osvědčily?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

11

asi žádné, když nechce nedělá a když chce tak mu to nejde

běžné

běžné

Běžné

Běžné - solidní a klidný přístup, motivace a příklady.

Dáno povahou dítěte a jeho rodinnou výchovou, vše muselo jít hodně zvolna, jeho vlastním tempem a individuálně bez možnosti spolupráce s ostatními dětmi ve skupině.

Individuální přístup

individuální přístup

individuální přístup

individuální přístup

individuální přístup, párová práce, skupinová práce

Indové: dril, konverzace, testy (ty měli moc rádi :-)) Afričani: mluvení, mluvení, mluvení

Názorné.

ne

Nebylo nutné žádné použít.

Nejsem si vědom, že by vzdělávání této mladé ženy vyžadovalo nějaké specifické metody.

použití cizího jazyka - angličtiny, přípdně při gramatice - demonstrace daného jevu na příkladech

Práce s textem, řízený rozhovor

Přátelskost, rovnost, zájem o žáka.

shodná s výukou na gymnáziu

stále je hledám, doposud jsem nenašel ty odpovídající

Stejné jako vždycky - komunikační přístup, na složitejší gramatiku drilová cvičení.

udělat hodiny zábavně a podle potřeby studenta

využití PC

63. Jakou další podporu nebo od koho by podle Vás tento žák/student potřeboval podporu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

11

asistent tlumočník

Čeští kolegové a kamarádi

Individuální výuku češtiny

Myslím, že tato dívka začala na střední škole studovat příliš pozdě a že již měla naprosto jiné zájmy.

ne

Nebylo potřeba.

nejlepší by bylo vyjet do Číny

nejsem schopen posoudit

Nepotřeboval další podporu

od rodičů

odrodiny

Podpora byla jistě třeba od třídní učitelky, která je učila od 1.-2.třídy

Studenti tohoto kurzu potřebovali větší hodinovou dotaci.

větší možnost výuky českého jazyka

viz výše (stát, jednotliví učitelé) a zde i hodně rodina

volnočasové aktivity

Vše bylo v pořádku

Všeho okolí, stejně jako každý.

vypilování češtiny - odborné termonologie...ale nebylo to až nutné, dotyčná se učila rychle a byla bystrá, čili ás to brzdilo jen velmi málo

Zájem rodiny.

zejména od rodiny, ale asi už je pozdě (vzhledem k věku)

zvládla bez další podpory

žádnou

žádnou

64. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující1142,31 %7,8 %  
nebyla nutná (dospělý student)830,77 %5,67 %  
nedostačující415,38 %2,84 %  
ne13,85 %0,71 %  
Měli před začátkem školní docházky, jak to pak dopadlo, to nevíme. S námi zájem spolupracovat byl.13,85 %0,71 %  
Velmi dobrá, zájem i komunikace.13,85 %0,71 %  

Graf

65. Jakou další podporu a od koho byste očekával/la Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

111

asi žádnou

Doučování čj.

méně žáků ve třídě

ne

nebylo třeba

nejsem schopen posoudit

Není potřeba, bez problémů.

Neočekával jsem podporu.

neočekávala

nepotřeboval

Nevím, poradili jsme si jako vyučující sami.

nevyžaduji, žák by měl mít asi asistenta

Od okolí

od rodiny

Sociální odbor.

upravené učebnice

viz výše

Vše bylo v pořádku

Všech zainteresovaných v zájmu celé společnosti.

žádnou

žádnou

Žádnou

žádnou

66. Poslední otázka: Chtěl/a byste něco ještě něco dodat na závěr?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

111

ani ne

Asi jen podnět k zamyšlení pro kompetentní - proč se všechna jiná etnika a národnosti mimo romskou bez podstatnějších problémů začleňují... Není na čase něco změnit, aby to přineslo výsledky?

Asi ne, myslím, že jsem odpovídala trochu mimo otázky už výše.

Asi ti realita speciálního školství moc nepomůže děvče! ;) Od napadení učitelů, přes zapálení dozoru na chodbě, zkopnutí učitelky ze schodů, opakované mlácení učitelky, házení květináčů s kvítky po kolemjdoucích, prodej drog, organizovaná prostituce mentálně retardovaných romských spolužaček, kolikrát členek rodiny, až pod stůl zametených důkazech o incestních dětech, kdy se tohle vše nedostane napovrch, protože ti banda fotrů před školou snadno vysvětlí, že nic nenahlásíš!!! ;)

Myslím, že pokud mladí studenti cizí národnosti ovládají vyučovací jazyk země, kde bydlí, tak potom není nutné pro ně vymýšlet nějaké specifické metody vzdělávání.

ne

Ne

ne

Ne.

Ne.

Nesetkala jsem se s výraznými problémy při vzdělávání minorit. Vždy šlo o konkrétní osobnost. A pokud student zapadl do kolektivu (což bylo téměř vždy), ničím se od svých spolužáků neodlišoval. Možná snad větší snahou, protože si mnohem více vážili možnosti, že mohou na naší škole studovat.

Nezapomínat na péči o pedagogy, andragogy a další vzdělavatele. Pokud budou tito lépe motivovaní než dnes a spokojenější (ne tak neskonale podceňovaní a přetížení), budou lépe realizovat péči o své žáky.

nic

Pokud se nezmění prestiž učitelů, je zbytečné řešit minority. Nejprve je nutno zajistit, aby se učitelé nemuseli bát rodičů, protože vedení školy je vždy na jejich straně. Žáci naprosto neuznávají žádné školní autority bez ohledu na svůj původ.

Složitou práci nás učitelů s některými etniky zavinila naše společnost. Proč bych se učil, když stejně nebudu pracovat. Takovou odpověď jsem dostala od jednoho žáka.

určitě záleží "kus od kusu". Moje studentka Italsko-maďarské národnosti byla velmi inteligentní a učentlivá. Neměla nejmenší problém, drobnosti stran ysvětlení terminolgie jsme vždy rychle řekonali za užití angličtiny či němčiny

Z hlediska společenského nevidím ve vzdělávání národností, se kterými mám zkušenosti, žádný rozdíl. Ve skupinovém kurzu vždy záleží na tom, jací studenti se sejdou a jak si vzájemně budou rozumět, u individuální výuky je to o povaze konkrétního studenta a jeho souhře s učitelem. Problematický flákač může být stejně tak Rus jako Francouz a naopak - u obou národností mám zkušenosti s pilnými a snaživými studenty. Specifika se tedy z mého pohledu vztahují čistě jen k jazykové stránce věci. Jiné to však může být u Asiatů, které je potřeba naučit i evropským reáliím a způsobu života, pokud je učíme zde.

ze všech jmenovaných etnik je největší problém vzdělávání Romů a není to rasismem, vidíme, že ostatní etnika žijící v republice nemají se vzděláváním výraznější problémy

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národosti: RUS nebo UKRAJINEC

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostačující na otázku 8. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebylo nutné (např. u dospělého studenta) na otázku 8. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostačující na otázku 8. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádnou na otázku 9. Jakou další podporu a od koho byste očekával/a Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přistěhoval se a žil zde déle než 6 měsíců na otázku 3. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přistěhoval se a žil zde méně než 6 měsíců na otázku 3. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

34. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: VIETNAMEC

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 37. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostačující na otázku 40. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostačující na otázku 40. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 41. Jakou další podporu a od koho byste očekával/la Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Narodil se v ČR na otázku 35. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přistěhoval se a žil v ČR více než 6 měsíců na otázku 35. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

57. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta jiného etnika/národnosti než byly dosud jmenovány.

 • odpověď ano:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostačující na otázku 64. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem (nebo mám zkušenost jako) pedagog/lektor:

2. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národosti: RUS nebo UKRAJINEC

3. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

8. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

9. Jakou další podporu a od koho byste očekával/a Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

10. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: ČÍŇAN

18. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: MONGOL

26. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: BULHAR

34. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: VIETNAMEC

35. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

37. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

40. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

41. Jakou další podporu a od koho byste očekával/la Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

42. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národosti: ROM

47. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

49. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta vyznávající toto náboženství: ISLÁM

57. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta jiného etnika/národnosti než byly dosud jmenovány.

64. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem (nebo mám zkušenost jako) pedagog/lektor:

2. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národosti: RUS nebo UKRAJINEC

3. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

8. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

9. Jakou další podporu a od koho byste očekával/a Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

10. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: ČÍŇAN

18. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: MONGOL

26. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: BULHAR

34. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národnosti: VIETNAMEC

35. Jak dlouho žil v ČR, když jste jej začal/a učit?

37. Jaké největší překážky jste musel/a překonat při vzdělávání tohoto žáka/studenta?

40. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

41. Jakou další podporu a od koho byste očekával/la Vy jako pedagog/lektor tohoto žáka/studenta?

42. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta tohoto etnika/národosti: ROM

47. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

49. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta vyznávající toto náboženství: ISLÁM

57. Mám zkušenost se vzděláváním žáka/studenta jiného etnika/národnosti než byly dosud jmenovány.

64. Jaká byla podle Vás spolupráce a zájem rodiny (rodičů) se školou.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holubová, L.Specifika vzdělávání minorit (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://specifika-vzdelavani-minorit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.