Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Nový
Šetření:08. 02. 2013 - 25. 02. 2013
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2012 vešel v účinnost zákon č. 418/2011 Sb., který zakládá trestní odpovědnost právnických osob, si Vás dovoluji oslovit se žádostí o vyplnění dotazníku na níže uvedené adrese.

Cílem mého průzkumu je zcela anonymní sběr a vyhodnocení dat ke zjištění povědomosti o existenci této právní normy a její účelnosti. Dotazník se dotýká jak orgánů právnických osob, tak i jejich zaměstnanců, neboť právnická osoba je za jednání svých zaměstnanců za určitých podmínek odpovědná a současně také citelným způsobem postižitelná, neboť citovaný zákon zjednodušeně řečeno stanoví, že vyjmenované právnické osoby mohou spáchat vyjmenované trestné činy, v případě, že bylyspáchány jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak

a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,

b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost,

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby,

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, na podkladě
• rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených pod písm. a) až c) anebo proto,
• že orgány právnické osoby nebo uvedené osoby neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo
• neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

Osobně se domnívám, že dotčené subjekty nejsou s touto problematikou dostatečně obeznámeny a pevně věřím, že vyplnění dotazníku povede přinejmenším ke vzbuzení zájmu se touto právní normou blíže zabývat.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2454,55 %54,55 %  
Žena2045,45 %45,45 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-401943,18 %43,18 %  
21-301431,82 %31,82 %  
41-50715,91 %15,91 %  
51-6036,82 %6,82 %  
do 20 let,12,27 %2,27 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1534,09 %34,09 %  
bakalářské1022,73 %22,73 %  
magisterské1022,73 %22,73 %  
vyšší odborné511,36 %11,36 %  
doktorské a vyšší24,55 %4,55 %  
střední12,27 %2,27 %  
základní12,27 %2,27 %  

Graf

4. Jsem členem/zaměstnancem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společnost s ručením omezeným1636,36 %36,36 %  
jiná Právnická osoba1534,09 %34,09 %  
akciová společnost715,91 %15,91 %  
veřejná obchodní společnost24,55 %4,55 %  
jiná12,27 %2,27 %  
družstvo12,27 %2,27 %  
komanditní společnost12,27 %2,27 %  
podnikatel fyzická osoba12,27 %2,27 %  

Graf

5. Ve vztahu k právnické osobě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem řízený zaměstnanec3068,18 %68,18 %  
vykonávám řídící nebo kontrolní činnost715,91 %15,91 %  
vykonávám rozhodující vliv na řízení49,09 %9,09 %  
jsem statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu36,82 %6,82 %  

Graf

6. O zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /dále jen zákon o TOPO/:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem slyšel/a, ale nevím, co to pro mne znamená1738,64 %38,64 %  
jsem dosud neslyšel/a1534,09 %34,09 %  
jsem slyšel/a, vím, že se mne může dotýkat613,64 %13,64 %  
jsem s ním detailně seznámen/a613,64 %13,64 %  

Graf

7. Zákon o TOPO byl dostatečně prezentován:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3784,09 %84,09 %  
ano715,91 %15,91 %  

Graf

8. Zákon o TOPO je dle mého názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1738,64 %38,64 %  
přínosem – jeho aplikací může dojít k ozdravení trhu, může vést ke změnám přístupu k vedení1534,09 %34,09 %  
nadbytečný -postačuje trestní odpovědnost fyzické osoby818,18 %18,18 %  
šikanující –zasahuje nepřiměřeně49,09 %9,09 %  

Graf

9. Jako nejzávažnější bych pociťoval/a sankci (řazeno vzestupně od nejmírnější):

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zrušení právnické osoby4.211.76
propadnutí majetku právnické osoby (celého, či jeho části)3.7148.718
peněžitý trest (20 až 730 denních sazeb s rozsahem denní sazby od 1.000,- do 2.000.000,- Kč)3.410.183
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (užitých nebo určených ke spáchání trestného činu, získaných nebo nabytých trestným činem, nebo náhradní hodnoty)2.65.154
zákaz činnosti (na jeden rok až dvacet let)3.6867.244
zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo veřejné soutěži2.5716.245
zákaz přijímání dotací a subvencí (na jeden rok až dvacet let)3.9147.05
uveřejnění rozsudku (na své náklady veřejným sdělovacím prostředkem zveřejnit rozsudek a identifikační údaje právnické osoby)3.5715.959

Graf

10. Pokud bych byl/a hypoteticky postaven/a před rozhodnutí spáchat trestný čin postižitelný i podle zákona o TOPO, tak by mne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více odrazovala možná sankce dle trestního zákoníku, kterou bych byl/a postižen/a jako fyzická osoba (odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, atd.)4090,91 %90,91 %  
více odrazovalamožná sankce, kterou by byla postižena právnická osoba49,09 %9,09 %  

Graf

11. Zákon o TOPO mne motivuje/bude motivovat k přijetí opatření k zamezení možného protiprávního jednání a důslednější kontrole: (i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nebudu provádět žádná opatření1738,64 %38,64 %  
nevím1431,82 %31,82 %  
ano, zvážím reorganizaci udělených pravomocí a zmocnění818,18 %18,18 %  
ano, zvýším kontrolu řídících a provozních činností715,91 %15,91 %  

Graf

12. Zákon o TOPO mne motivuje/bude motivovat k informování svých podřízených/nadřízených o možných důsledcích jejich konkrétních rozhodnutí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1840,91 %40,91 %  
ne1534,09 %34,09 %  
nevím1125 %25 %  

Graf

13. Se zákonem o TOPO se detailně seznámím:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1943,18 %43,18 %  
ano1431,82 %31,82 %  
ne1125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jako nejzávažnější bych pociťoval/a sankci (řazeno vzestupně od nejmírnější):

  • odpověď zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo veřejné soutěži=0:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zákaz činnosti (na jeden rok až dvacet let)=0 na otázku 9. Jako nejzávažnější bych pociťoval/a sankci (řazeno vzestupně od nejmírnější):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk :

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

4. Jsem členem/zaměstnancem:

5. Ve vztahu k právnické osobě:

6. O zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /dále jen zákon o TOPO/:

7. Zákon o TOPO byl dostatečně prezentován:

8. Zákon o TOPO je dle mého názoru:

9. Jako nejzávažnější bych pociťoval/a sankci (řazeno vzestupně od nejmírnější):

10. Pokud bych byl/a hypoteticky postaven/a před rozhodnutí spáchat trestný čin postižitelný i podle zákona o TOPO, tak by mne:

11. Zákon o TOPO mne motivuje/bude motivovat k přijetí opatření k zamezení možného protiprávního jednání a důslednější kontrole: (i více možností)

12. Zákon o TOPO mne motivuje/bude motivovat k informování svých podřízených/nadřízených o možných důsledcích jejich konkrétních rozhodnutí:

13. Se zákonem o TOPO se detailně seznámím:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk :

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

4. Jsem členem/zaměstnancem:

5. Ve vztahu k právnické osobě:

6. O zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /dále jen zákon o TOPO/:

7. Zákon o TOPO byl dostatečně prezentován:

8. Zákon o TOPO je dle mého názoru:

9. Jako nejzávažnější bych pociťoval/a sankci (řazeno vzestupně od nejmírnější):

10. Pokud bych byl/a hypoteticky postaven/a před rozhodnutí spáchat trestný čin postižitelný i podle zákona o TOPO, tak by mne:

11. Zákon o TOPO mne motivuje/bude motivovat k přijetí opatření k zamezení možného protiprávního jednání a důslednější kontrole: (i více možností)

12. Zákon o TOPO mne motivuje/bude motivovat k informování svých podřízených/nadřízených o možných důsledcích jejich konkrétních rozhodnutí:

13. Se zákonem o TOPO se detailně seznámím:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nový, K.Trestní odpovědnost právnických osob (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://topo-subjekty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.