Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Rusicová
Šetření:18. 02. 2011 - 25. 02. 2011
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.56
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Andrea Rusičová a jsem studentkou 3. ročníku Vyšší odborné školy, obor sociálně právní činnost. Tento dotazník slouží jako součást mé absolventské práce. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7272,73 %70,59 %  
ne2727,27 %26,47 %  

Graf

2. Myslíte si, že je ochrana dětí v ČR dostatečná?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7676 %74,51 %  
nevím2121 %20,59 %  
ano33 %2,94 %  

Graf

3. Myslíte si, že právní úprava v České republice ukládá občanům ohlašovací povinnost?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5958,42 %57,84 %  
ne2120,79 %20,59 %  
nevím2120,79 %20,59 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou pachatelům udělovány přiměřené tresty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsou přiměřené8282 %80,39 %  
nemohu posoudit1414 %13,73 %  
jsou přiměřené44 %3,92 %  

Graf

5. Kdo se podle Vás nejčastěji dopouští nevhodného chování na dětech?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi osoby, které jsou sociálně narušení( drogově závislí, alkolici,bezdomovci,, duševně nevyzrálí)

blízcí, známí

blízká osoba

Bohužel jejich rodina

bohužel nejbližší - rodina, příbuzní

bohužel příbuzní

jejich nejbližší

Jejich rodiče (opatrovníci): zejména v případech závislosti na návykových látkách. Dále sociálně a intelektuálně slabší jedinci s nedostačujícími finančními prostředky a oporou okolí. Rodiče se stresovým životním stylem.

kdokoliv

Lidé co nejsou dostanečně zralí, či lidé kteří trpí nějakými koplexy a vybírají si to na dětech.

Lidé pocházející, nebo se nalézající v nižších sociálních skupinách, kteří neměli vhodný vzor pro výchovu dětí, nebo je jejich úsudek ovlivněn užíváním omamných látek (drog/alkoholu). Nejsem schopen odpovědět, jestli muži nebo ženy, ale poměrně nesporným faktem je, že pokud se násilí dopouští muž, je míra tolerance či dokonce spoluúčast u žen pravděpodobnější.

lidé, kteří byli v dětství také týraní

lidé, kteří o děti pečují - rodiče, opatrovníci, pečovatelé,...

matky

mladí rodiče, alkoholici, drogově závislí, nový přítel matky

nejbližší rodina

někdo z rodiny

NESPECIFIKUJI.Je to různé a jak poslední případy dokazují nejedná se pouze o rodiče s nižším intelektem,či sociálně slabé rodiny.

nevím

nevlastní rodič, partner jednoho z rodičů

Nevlastní rodiče

Nevlastní rodiče

nevlastní rodiče žijící s rodičem , v některých případech jejich vlastní rodiče

nevlastní rodiče, pokrevní rodiče, sourozenci a jiní příbuzní, osoby zneužívající děti zkrze internet a jiná média, spolužáci,

nevlastní rodiče, rodiče, blízcí

nevyzrálí jedinci s asociálním chováním jedinci na nichž bylo podobné jednání pácháno

nevzdělaní, neúspěšní, často zoufalí jedinci ze spodních vrstev společnosti

občané sociálně slabší, menšiny,alkoholici atp.

Okolí, které by je správně mělo chránit a vychovávat je.

Osoby nevyrovnané, často s vlastními neg. zkušenostmi z dětství či dospívání

osoby s problematickým dětstvím

příbuzní

příbuzní, rodiče

příbuzní, vychovatelé a pod. (blízké osoby dítěte)

Příbuzní, známí, učitelé (celkově lidé, se kterými přichází za vědomostním účelem do styku) a až poté cizí lidé

psychicky narušené osobnosti

Psychicky nevyrovnaní lidé

rodič

RODIČ, NEBO NEVLASTNÍ RODIČ

rodiče

rodiče

Rodiče

rodiče

rodiče

rodiče

Rodiče

rodiče

rodiče

Rodiče

rodiče

rodiče

rodiče

rodiče a příbuzní

rodiče nebo jiné blízké osoby

Rodiče s nízkým vzděláním, s nižším sociálním vědomím, starší vrstevníci, lidé závislí na ruzných návykových látkách

rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí, rodiče s nízkým intelektem, členové sekty, rodiče s určitou závislostí (na alkoholu, drogách)

rodiče, cizí osoby

Rodiče, členové rodiny

rodiče, ke kterým se obdobně chovali v dětství jejich rodiče. Rodiče, kteří pocházejí ze špatných sociálních podmínek.

rodiče, kteří byly také týrané, duševně nemocní, lidé s poruchou chování či nemocí psychického původu

Rodiče, pedagogové zájmových aktivit.

rodiče, příbuzní, noví partneři rodičů

rodiče, rodiní příslušníci

Rodiče, rodinní příslušníci

Rodiče, rodinní příslušníci

rodiče, spolužáci

Rodiče, učitelé

rodiče, učitelé....ti nejbližší, bohužel...

rodina

rodina

Rodina

rodina,

rodina, hlavně rodiče

rodinní příslušníci

rodinny prislusnik

socialně slabí, bezdomovci, trestaní lidé

Stát (časté umysťování dětí v ústavech apod.)

Ti co byli v minulosti samy vystaveni týraní a jiného zneužívání.

většinou je to v rodině nebo ve škole

vzdálení příbuzní - děda, strýc

6. Z jakého zdroje máte dosavadní informace o týraných dětech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií (TV, rozhlas, noviny) 9090,91 %88,24 %  
ze školy3535,35 %34,31 %  
z literatury 3333,33 %32,35 %  
z blízkého okolí 2121,21 %20,59 %  
z vlastní zkušenosti77,07 %6,86 %  
nezajímám se22,02 %1,96 %  
z literatury a ze školy11,01 %0,98 %  
pratele11,01 %0,98 %  
internet11,01 %0,98 %  
Média jsou zmanipulovaná11,01 %0,98 %  
z práce11,01 %0,98 %  

Graf

7. Jaký druh chování si představujete pod pojmem „týrané dítě“?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

agresivní

agresivní chování vůci dítěti, použití násilí a fyzické převahy

bité dítě

bité dítě

bité, ponižované

bití dětí, hladovění

bití dítěte, fyzické napadení, nedostatek potravy, hygieny, nevyhovující materiální podmínky

bití,psychické týrání

často trestané, bité, fyzicky i psychicky deptané...

Dítě kýmkoliv nucené k činnostem proti svojí vůli, ať už se jedná o opakované či jednorázové chování. Dítě trýzněné verbálně, fyzicky nebo jakýmkoliv jiným způsobem nehledě na náboženský, rasový či etnický původ.

Dítě vystavené fyzickému či psychickému násilí.

Dítě, jež trpí jak pod fyzickými tresty

dítě, které je psychicky a fyzicky týráno :-(

Dítě, kterému rodiče odbírají základní práva - nedají mu najíst, bijí ho a fyzicky mu ubližují

dlouhodobé neposkytování péče, zneužívání, týrání psychické i fyzické

dostává fyzické tresty

fyzické (jakékoliv násilí - kopání, nadměrné mlácení, poškozování dítěte jakýmikoliv předměty...) a psychické (ponižování, srovnávání se sourozenci...) újmy na dítěti

fyzické a psychické násilí

fyzické a psychické násilí, zanedbávání, sexuální zneužívání

Fyzické a psychické násilí.

fyzické a psychické týrání dítěte

fyzické či psychické násilí páchané na dětech (popř. obojí)

Fyzické i duševní šikanování dítěte ...

fyzické i psychické

fyzické napadání, upírání potravy, psychické vydírání

fyzické násilí a psychické

fyzické násilí, sexuální násilí

fyzické, psychické, sociální ublížení dítěti -tělesné týrání, psychické týrání

Fyzicky či psychicky utlačované

FYZICKY TÝRANÉ - BITÍ, PSYCHICKY- VYDÍRÁNÍ

hrubé násilí na dětech a psychické týrání

chování, které porušuje základní práva a svobody dítěte(psych.týrání, fyzické tresty)

jak fyzické, ale i psychycké týrání (to může být téměř neodhalitelné)

jakákoliv forma fyzického, psychického trestu, ponižováni

Jaký druh chování si představujete pod pojmem „týrané dítě“? - Chovani? Chovani ditete, nebo chovani rodicu vuci diteti? Tyrane dite bude s nejvetsi pravdepodobnosti introvert, v nekterych pripadech mozna nasilnicke sklony, neduvera vuci spolecnosti, rodine, pratelum

Jde o chování, které porušuje základní práva dítěte, nedostatečné uspokojování jeho zákadních potřeb.

mlácené d. ,

Musíme rozlišovat psychické a fyzické týrání.O tom prvním způsobu se mnohdy dovíme později a škody napáchané na duši malého dítěte vedou později i k jeho deviantnímu chování.My si bohužel pod pojmem týrané dítě většinou představujeme ubližování fyzické.

násilí

nedostaten jídla, nedostatek tepla v místnoti, ubližování na těle, případná diskriminace vůči ostatním "vlastním" dětem atd.

Nedůvěra k osobám v pozici autority, vyhýbání se určitým situacím, které byly brány jako záminka ke konfliktu (dotek, hlasový podnět, a pod.), vyhýbání se místům, která jsou podobná těm, kde k týrání docházelo, vyhýbání se předmětům podobným těm, které byly v takové situaci použity, chování nepřiměřené současné situaci (nadměrná agresivita, strach nebo naopak apatie)...

nenaplňování materiálních, psychických a sociálních potřeb dítěte ve vysoké míře, nepřiměřené fyzické a psychické tresty

Nepřiměřené fyzické tresty, fyzické ubližování

nepřiměřené fyzické tresty, psychické vydírání, ponižování

nepřiměřené fyzické tresty, zanedbávání péče a výchovy dítěte

nepřiměřené fyzické tresty,...

nepřiměřené tělesné tresty, psych., fyz.. a sex. zneužívání

nepřiměřené tresty, fyzické násily

nepřiměřené tresty, nepochopitelné tresty, psychické týrání

opakované psychické a fyzické napadání

psychické a fyzické ublížení..

psychické či fyzické bezdůvodné napadání dítěte

psychické či fyzické ubližování či omezování svobody

psychické i fyzické násilí

psychické i fyzické týrání

psychické týrání, citové vydírání, fyzické poškozování

psychické týrání, ponižování, zneužívání, nevhodné trestání dítěte

psychické,fyzické (neprojevování náklonosti,znevažování,hlad,bití,hygiena)

psychický a fyzický teror

Psychický či fyzický teror

rodič na dítě fyzicky či psychicky útočí (tzv. různé způsoby fyzického ubližování a různé výhružky, zesměšňování, ponižování, vydírání atd.)

Rodiče záměrně na dítěti páchají zlo - bití, ponižování, nedávají mu najíst, domácí vězení, zákazy, neumožňují mu pravidelnou hygienu.

svazování, bití, pálení, ...

Šikana, fyzické násilí, nepřiměřené tresty

Týrané dítě - to dítě, které je ohrožováno na svém vývoji a životě. Dítě, kterému jsou odpírána práva na "normální" život.

Týrané dítě může být psychicky i fyzicky...jakýkoliv "trest", který je neadekvátní.

týrání dítěte bych specifikovala jako fyzické či psychické ublížení na zdraví, způsobující utrpení dítěte, poruchy integrity, či další neblahé následky na jeho zdravý vývoj.

Ubližování

všechno, co je proti vůle dítěte

záleží na tom, jestli se jedná o psychické týrání nebo fyzické týrání

Způsobů je mnoho. Může jít o různé druhy jak fyzického tak psychického týrání. Někdy na první pohled nepatrné.

8. Jaký druh chování si představujete pod pojmem „zneužívané dítě“?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

sexuálně zneužívané

dět zneužívané k pornografii, pohlavnímu styku a jiným podobným praktikám

Děti, jež jsou fyzicky zneužité, či psychické k plnění požadavku dospělých

dítě je nuceno dělat, nebo je mu děláno něco, co není pro naší západoevropskou kulturu běžné a co tato kultura neakceptuje

dítě nucené do činnosti, která není dítěti přiměřená (sexuální činnost, nadměrná fyzická práce, využívání k trestné činnosti)

dítě nucené k sexuálním praktikám

Dítě se využívá k věcem, ke kterým nesmí ze strany dospělých k dítěti docházet. - Sexuální zneužívání, osahávání, dítě je nuceno pracovat, je nuceno žebrat.

Dítě trýzněné - emocionálně-špatná nebo žádná komunikace mezi rodiči/rodičem a dítětem/dětmi, upřednostňování určitého dítěte nad ostatními, ubližování nadávkami, zastrašováním, vydíráním apod. Fyzické zneužívání - bití, poškozování, sexuální zneužívání...Zneužívané dítě je proti jeho vůli nucené k činnostem, které mu ubližují .

Dítě využívané na úkor druhých - sexuální zneužívání či zneužívání dětí na práci

Dítě zneužívané k sexu či jako spoluúčastník trestné činnosti.

dítě, je sexuálně zneužívané k praktikám dospělých

dítě, na kterém je pácháno psychhické nebo fyzické týrání

dtto jako u předchozí otázky

fyzické a sexuální

fyzické zneužívání - sexuální

jakákoliv činnost která může negativně ovlivnit fyzický či psychický vývoj dítěte

Jako číslo 7

Je to chování, které dítě omezuje v jeho přirozeném prostřední normálně vyrůstat se vším všudy.

je zneužívané k něčemu např. sexuální zneužívání nebo ho zneužívají aby dělal nějaké věci, které jsou v rozporu s mravním a etickým kodexem

k černé práci

Mlcenlivy introvert, bez citove vazby k cemukoliv/komukoliv, pripadne naopak - precitlivela osoba ktera klade vyznamny duraz na pratelstvi. duveruje pouze nekolika lidem.

Může být sexuálně zneužívané nebo pro práci v domácnosti a podob.

např.sexuální zneužívání

nedobrovolný sexuální styk

neposkytování dostatečné péče dítěti, jenž je důsledkem řady újem - zanedbávání citových, tělesných potřeb dítěte, apod.

nepřijatelné chování rodiče nebo jiné dospělé osoby v naší společnosi se mluví hlavně o sexuálním zneužívání

nucené k prostituci, k prodeji drog, krádežím......

osahávání atd.

pohlavní a sexuální zneužívání

provádění činností, které jsou dítěti nepříjemné, nebo jsou v rozporu se zákonem či dobrými mravy (sexuální zneužívání, nelegální zaměstnávání, zotročování...)

rodič vyžaduje po dítěti sexuální praktiky nebo ho osahává na intimních partiích či ho nutí sledovat porno

Různé formy sexuálního zneužívání, zneužívané dítěte k práci.

sexuálně

sexuálně

sexuálně nebo tělesně

sexuálně zneužívané

sexuálně zneužívané

sexuálně zneužívané dítě

sexuálně zneužívané dítě, navádění ke špatným věcěm, nechávání se dítětem obskakovat...

sexuálně zneužívané kontaktně nebo nekontaktně

Sexuálně zneužívané...

sexuální obtěžování a sexuální útoky

sexuální obtěžování a zneužívání, internetová šikana

sexuální obtěžování, zneužívání, tzv. „obchod s bílím masem“

sexuální podtext, znásilnění

sexuální zneužití

SEXUÁLNÍ ZNEUŽITÍ

sexuální zneužívání

sexuální zneužívání

sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání ,bez rozdílu zda se jedná o zneužívání přímého rodiče,nebo někoho z okolí.

sexuální zneužívání dítěte v dětství, má problémy s navazováním vztahů, plaché, možná zpoždění ve vývoji

sexuální, sociální, psychické nátlaky a zneužití

sexuální,..

sexuální,ale i například zneužití dítěne při rozvodových tahanicích

sexuální,ovlivňování a manipulace

Šikana

tichý, nemluviný, bázlivý...

úchylné

většinou sexuálně zneužívané

všechno, co je proti vůle dítěte

Vybaví se mi sexuální zneužívání, ale také zneužívání pro práci

využití dítěte k sexuálním účelům či k uspokojení sexuálních potřeb agresora.

Využívání dítěte k nějakým počinům násilným způsobem, ze kterého dítě vyjde duševně nebo i fyzicky ublížené...

znasilňované děti

Zneužíváné dítě - dítě, na kterém jsou páchany sexuální delikty.

zneužívání dětí pro práci

zněužívání dítěte k něčemu (prostituce, sexuální zneužívání, zneužívání k drogové či jiné trestné činnosti)

Zneužívaní...psychické i fyzické, pojem velmi blízký s pojmem týrané, dítě můžeme zneužívat pro plnění úkolů, přebírání zodpovědnosti, zneužiji dítě, aby za mne sklidilo fyzický trest...Dítěti vsugeruji, že ONO může za rozvod rodičů,...apod.

9. Jaký druh chování si představujete pod pojmem „zanedbávané dítě“?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bez potřebné péče (hygiena, oblečení, jídlo apod)

bez základních životních hodnot

bezohledné

Dítě ,které žije ve špatných sociálních podmínkách,rodiče se nevěnují jeho hygieně,duševnímu ani fyzickému rozvoji,viz.některé romské komunity.Protipolem je finančně zajištěná rodina ,která bohužel nemá díky své pracovní vytíženosti na dítě tolik času,dítě žije "ve zlaté kleci"a po přechodu do kolektivu má velké problémy .Ale to je otázka individuální ,taktéž i odpovědˇ.

dítě často hladové, nemyté, bez pravidelné školní docházky, často zanechané samo doma či s cizími lidmi

Dítě má dostatečně uspokojované základní lidské potřeby - rodiče na dítě nemají dostatek času, k dítěti se staví negativně, odmítavě. Dítě chodí špinavé, ušmudlané. Nedostává stravu.

Dítě můžeme zanedbat opět fyzicky i psychicky...je pět potřeb dítěte...potřeba místa, podpory, bezpečí, péče a limitu...a pokud nejsou tyto potřeby vyslyšeny, je dítě zanedbané

Dítě nedostává stravu, nedostává se mu podpora a něha...

Dítě o které není dostatečně postaráno. Které strádá po fyzické i duševní stránce.

Dítě o kterého se rodiče nestarají - nedají mu najíst, zanedbávají jeho hygienu

dítě strádající na základních životních potřebách a potřebách s tím spojené

Dítě, kterému není věnována pozornost ohledně ošacení, výživy, školní výuky a sociální spoluúčasti-

Dítě, kterému není ze strany rodičů věnována dostatečná pozornost, rodiče nezajišťují jeho základní potřeby.

dítě, o které se rodiče nestarají, jak fyzicky tak psychicky

Dítě, o nějž se nestarají rodiče

dítěti není poskytnuta povinná péče a nemá základní návyky (řeč, vzdělání, hygiena, citový vývoj, ...)

dítěti se rodiče dostatečně nevěnovali, nedostatek hygieny, popř. potravy, základní materiální zabezpečení, chybí pozornost, psychická stimulace - dítě se nerozvíjí, jak by mělo odpovídat jeho věku

Dtě, kterému rodiče nevěnují odpovídající péči.

fyzické a citově zanedbávané dítě

hlad,hygiena,neuspokojování základních potřeb dítěte i v citové oblasti a oblasti rozvoje osobnosti dítěte

je dítě, o které se nestarají

je to dítě o které se moc nestarají rodiče, nedostává základní věci jídlo, oblečení, ale chybí mu i péče od rodičů

lhostejnost ze strany rodičů

myslím si, že většinou je zanedbávané v elementráních potřebách (způsob bydlení, stravování,ošacení)

např. podviživené

nedávat mu najíst, špatná hygiena, špatný režim nebo žádný

nedostatečná materiální a psychická péče

nedostatečná páče, výživa, špatné, nebo chybějící citové a sociální zázemí dítěte

nedostatečná péče

NEDOSTATEČNÁ PÉČE O DÍTĚ- NEPŘIMĚŘENĚ OBLEČENÉ, NEMYTÉ, NEKRMENÉ APOD.

nedostatečná starost, zájem a péče o dítě

nedostatečně vyživované, dítě, kterým se rodiče nevěnují - zaostalé, s problémy v kuminikaci a solializaci s jinými

nedostatečný dohled nad dítětem, nedostatečná materiální a psychická ochrana dítěte, neposílání dítěte do školy a jeho zneužívání k práci

nedostatek jídla, tepla, v případě nemoci neposkytnutí pomoci...

nedostatek lásky a citu, zanedbávání jeho potřeb, nejen biologických, čili nezájem, nedostatečná péče

Nedostatek péče,citů,materiální zabezpečení

nedostatek podnětů,péče,pozornosti

nedostáva najist, omezeni svobody-nesmi ven, chodí ve špatném obleceni, špinavy.Špatně se učí

nechodí čistě oblékané,neumyté,hladové,problémy s učením, s docházkou do školy

nechodí do školy,je podvyživené,špinavé

nenaplňování materiálních, psychických a sociálních potřeb dítěte

není mu poskytována dostatečná péče, pozornost, výživa

neposkytnutí základního vzdělání, opomíjení základních hygienických potřeb, izolace dítěte ze sociálních vazeb

nestarají se o něj

neumí ani mluvit

nevhodná péče o dítě - neposkytnutí základních potřeb (strava, city, sociální vztahy aj.)

nevšímavost rodičů k základním potřebám.

nezabezpečení základních potřeb dítěte(jídlo, spánek, ošacení,lékařská péče), nedostatečný dozor

nezájem o dítě

nezájem o dítě ze strany rodičů : jestli dochází do školy,školní výsledky,jak tráví volný čas Nedostačná péče o jejich stravování

Opět může být zanedbáváno třeba nedostatkem potravy oblečení prostě sociálně... A nebo je zanedbaný citově postrádá lásku a pod.

Opět nedůvěra, vykonávání běžných činností jinak, než je běžné, nebo jejich úplné zanedbání, nepřiměřené emoce...

podle druhu osobnosti - muze byt klasicky "rvac", dokazujici si dominantu, "svobodu". pripadne naopak - velmi brzo samostatny, spolehlivy, pratelsky. Neda se skatulkovat, kazdy clovek je individualni...

rodič neposkytuje dítěti dostatek zájmu, zanedbává jeho výchovu (např. se nezajímá, kde tráví čas, jaké má výsledky ve škole...) nedbá o jeho zdravotní péči, ošacení, výživu...

rodič: je stále zaměstnaný. myslí jen na své potřeby , nemá čas na výchovu a nemá zájem o dítě. nedávám mu dostatek lásky a péče dítě : nezná základní žebříčky hodnot, nezná lásku či zákaz, neví co smí či ne. z těchto lidí se stávají problémoví jedinci

rodiče o něj nemají zájem, nedostatek jídla, hygieny.....

rodiče se nestají, děti jsou ušmudlané, nenosí úkoly, celkově působí zanedbaným dojmem

rodiče se o dítě dostatečně nestarají

rodiče se o dítě nestarají, děti jsou špinavé, nemají školní potřeby,

rodiče se o dítě nestarají, je hladové, špinavé, nemluví nebo jen málo, možná ani neumí pořádně mluvit...

rodiče se úmyslně dostatečně nestarají o své dítě nedávají jin najíst, napít, nedohlíží na hygienu, děti chodí do školy špinavé, bez svačiny atd.

rodina mu nezajišťuje životní standart - dostatek jídla, pití, oblečení, peníze na kroužky....atd

sexuální zneužívání

špatná péče (nemyté, hladové,...)

špína

špinavé, hladové

špinavé, málo oblečené, hladové

Zanedbaná hygiena, nedostatek výživy nebo může být i mentálně zaostalé...

zanedbávané je dítě, kterému nebyla poskytnuta potřená péče, což způsobuje újmu na zdravém vývoji dítěte jak v rovině fyzické, tak mentální a sociální, nemluvě o emoční.

zanedbávání hygieny, výživy, nezájem ze strany rodičů

Zanedbávání, nezajímání se, opomíjení potřeb, důležitých pro zdravý fyzický, psychický i sociální vývoj. (nedostatek jídla, nevhodné oblečení, prostředí, nezájem ze strany rodičů, nedostatek lásky)

zvýšený počet se vyskytuje v sociálně slabších rodinnách, zhoršené sociální podmínky nemusí být dlouhodobé a nemusí nutně znamenat zanedbávání po rozumové či emocionální stránce (ale může být oboje), sociální slabost jednoznačně není důvodem umístění dětí v Dětských domovech! Tyto znevýhodněné rodiny je třeba podpořit a snažit se je zachovat, pokud rodiče jinak plní své povinnosti a o děti projevují zájem.

10. Jaké tresty ve výchově dítěte jsou podle vás přiměřené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovní napomenutí8080 %78,43 %  
zákazy6666 %64,71 %  
odebrání výhod6262 %60,78 %  
finanční trest (př. odebrání kapeného)5555 %53,92 %  
domácí práce5252 %50,98 %  
fyzický trest1818 %17,65 %  
všechny, přiměřeně11 %0,98 %  
fyzický trest je také dobrý, ale v přiměř. formě11 %0,98 %  
fyzický trest jen např ( na zadek či přes ruku)11 %0,98 %  
Vychova trestanim? Lepsi je vychova odmenovanim.11 %0,98 %  
napr v ramci kapesneho - dite vyluxuje, dostane ka11 %0,98 %  
kapesne. neudela nic, kapesne nedostane... (:11 %0,98 %  
podle toho co provedl...11 %0,98 %  
přiměřené fyzické tresty11 %0,98 %  
fyzický trest v rámci mezí!!!!!!11 %0,98 %  
Snaha o kompromis mezi rodiči a dětmi. Žádný trest11 %0,98 %  
dle situace, záleží na způsobu provedení trestu11 %0,98 %  
Pokud jsou domluvená pravidla, není potřeba trestů11 %0,98 %  
vše výše uvedené, až na fyzický trest, ale s mírou11 %0,98 %  
odebrání výhod může znamenat prakticky cokoli11 %0,98 %  
mírný fyzický trest "přes prdýlku"11 %0,98 %  
přiměřený fyzický trest11 %0,98 %  
fyzické tresty ale přiměřené !!!!11 %0,98 %  
Domácí práce-podle věku dítěte11 %0,98 %  
nejlepší je domluva, vysvětlení a pochopení problé11 %0,98 %  
FYZICKÝ TREST ANO-ALE POUZE LEPNUTÍ 11 %0,98 %  

Graf

11. Co by pro vás bylo podnětem k ohlášení podezření z týrání dítěte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častá a viditelná zranění9496,91 %92,16 %  
častý křik rodičů na dítě 4041,24 %39,22 %  
nadměrný pláč dítěte 2424,74 %23,53 %  
nemohu posoudit11,03 %0,98 %  
neumím posoudit11,03 %0,98 %  
španý vývoj jedince11,03 %0,98 %  
instinkt11,03 %0,98 %  
chování dítěte11,03 %0,98 %  
separace od ostatních dětí11,03 %0,98 %  
apatičnost nebo zvýšená ustrašenost k okolí11,03 %0,98 %  
dítě žijící s rodiči narkomany11,03 %0,98 %  
ale spíš bych to nejdřív s někým konzultovala11,03 %0,98 %  
kombinace prvních tří odpovědí11,03 %0,98 %  
týrané děti nepláčí často, akorát miminka11,03 %0,98 %  

Graf

12. Pokud byste měl/a podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, na jaký orgán se obrátíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
policie4747,47 %46,08 %  
odbor sociálně – právní ochrany dětí 4444,44 %43,14 %  
odborné linky pomoci44,04 %3,92 %  
neziskové organizace tohoto oboru 11,01 %0,98 %  
pokud by to bylo nutné, tak klidně na všechny11,01 %0,98 %  
televize11,01 %0,98 %  
Na nějakou odbornou linku pomoci i na policii11,01 %0,98 %  

Graf

13. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221819,35 %17,65 %  
211212,9 %11,76 %  
2688,6 %7,84 %  
2577,53 %6,86 %  
2377,53 %6,86 %  
2477,53 %6,86 %  
3066,45 %5,88 %  
2044,3 %3,92 %  
3233,23 %2,94 %  
2722,15 %1,96 %  
ostatní odpovědi 28
43
18
třicetdevět
38
35
42
36
třicetjedna
31
37
19
29
34
dvacet devět
dvaadvacet
1920,43 %18,63 % 

Graf

14. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 8483,17 %82,35 %  
muž1716,83 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí?

2. Myslíte si, že je ochrana dětí v ČR dostatečná?

3. Myslíte si, že právní úprava v České republice ukládá občanům ohlašovací povinnost?

4. Myslíte si, že jsou pachatelům udělovány přiměřené tresty?

5. Kdo se podle Vás nejčastěji dopouští nevhodného chování na dětech?

6. Z jakého zdroje máte dosavadní informace o týraných dětech?

10. Jaké tresty ve výchově dítěte jsou podle vás přiměřené?

11. Co by pro vás bylo podnětem k ohlášení podezření z týrání dítěte?

12. Pokud byste měl/a podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, na jaký orgán se obrátíte?

13. Věk

14. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí?

2. Myslíte si, že je ochrana dětí v ČR dostatečná?

3. Myslíte si, že právní úprava v České republice ukládá občanům ohlašovací povinnost?

4. Myslíte si, že jsou pachatelům udělovány přiměřené tresty?

5. Kdo se podle Vás nejčastěji dopouští nevhodného chování na dětech?

6. Z jakého zdroje máte dosavadní informace o týraných dětech?

10. Jaké tresty ve výchově dítěte jsou podle vás přiměřené?

11. Co by pro vás bylo podnětem k ohlášení podezření z týrání dítěte?

12. Pokud byste měl/a podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, na jaký orgán se obrátíte?

13. Věk

14. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rusicová, A.Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://tyrane-zneuzivane-a-zanedbav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.