Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Učebnice ČJ v 8. třídách ZŠ

Učebnice ČJ v 8. třídách ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka MilčákováQEL
Šetření:20. 02. 2010 - 20. 03. 2010
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Tento dotazník je určen učitelům a učitelkám českého jazyka v 8. třídách ZŠ a jim odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Veškeré informace získané skrze tento dotazník jsou anonymní a budou použity pro účely diplomové práce Analýza učebnice gramatiky ČJ pro 8. třídy ZŠ z hlediska klíčových kompetencí vyjádřených v RVP.

Předem děkuji za ochotu a za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

 Jitka Milčáková (studentka Technické univerzity v Liberci)

Odpovědi respondentů

1. V kterém kraji se nachází škola, na které vyučujete ČJ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1415,05 %15,22 %  
Moravskoslezský1111,83 %11,96 %  
Ústecký1010,75 %10,87 %  
Středočeský99,68 %9,78 %  
Karlovarský99,68 %9,78 %  
Vysočina66,45 %6,52 %  
Liberecký66,45 %6,52 %  
Olomoucký66,45 %6,52 %  
Plzeňský55,38 %5,43 %  
Královéhradecký44,3 %4,35 %  
Jihomoravský44,3 %4,35 %  
Pardubický44,3 %4,35 %  
Zlínský 33,23 %3,26 %  
Jihočeský 22,15 %2,17 %  

Graf

2. Kolik obyvatel má přibližně město, ve kterém se škola nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pod 5 tis.3739,78 %40,22 %  
10- 30 tis.1920,43 %20,65 %  
Praha 1415,05 %15,22 %  
30- 50 tis. 99,68 %9,78 %  
5-10 tis. 77,53 %7,61 %  
50-100 tis44,3 %4,35 %  
nad 100 tis 33,23 %3,26 %  

Graf

3. Kterou učebnici českého jazyka (od kterého nakladatelství) používáte při výuce gramatiky a slohu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fraus4346,24 %46,74 %  
SPN 3537,63 %38,04 %  
Alter99,68 %9,78 %  
Fortuna33,23 %3,26 %  
Prodos11,08 %1,09 %  
kombinace různých učebnic11,08 %1,09 %  
Jinan11,08 %1,09 %  

Graf

4. Domníváte se, že vyhovuje požadavkům RVP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7479,57 %80,43 %  
ne1920,43 %20,65 %  

Graf

5. Zdůvodněte, prosím.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je obsáhlá, a texty jsou v ní dětem srozumitelné a baví je

Je přehledná, dobře strukturovaná.

Je přímo napsaná podle RVP. Úkoly a cvičení jsou zaměřená na mezipředmětové vztahy a rozvíjení kompetencí (zejména komunikativní)

Je přímo šitá na míru požadavkům RVP.

je součástí ucelené řady učebnic pro ZŠ, které na sebe navazují.

Možnost práce na interaktivní tabuli, mezipředmětové vztahy, dobře vybrané text ke cvičením.

Nabídka tzv. něčeho navíc, čím mohu výuku okořenit, čím dát příležitost nadaným žákům. Pracovní sešity jsou skvělě vytvořené (zde bych pouze kritizovala finanční náročnost). Grafická stránka je pro děti atraktivní.

Najdou se v ní podněty pro různé kompetence, i když dle mého názoru je podstatně lepší FRAUS, ale přešla jsem na tuto školu před 1,5 rokem a těžko si budu prosazovat jiné učebnice, když jsou zde tyto nové.

Obsah učiva odpovídá výstupům daným v RVP ZV.

Odkazuje na rozvoj klíčových kompetencí.

odpovídá výstupům z ročníku a interaktivní podoba učebnici vyhovuje upevňování kompetencí

přesahy do jiných oborů přehledná, vhodně barevně řešená učebnice+cvičebnice (pracovní sešit) s množstvím cvičení prostor jak k samostatné, tak i ke skupinové práci

Rozsah, formy práce, náplň učiva, kompetence odpovídají RVP.

Učebnice je nástroj učitelův. Tato obsahuje učivo přehledně a graficky hezky uspořádáné, má pěkné motivační články, dostatek cvičení- Jak snimi učitel naloží záleží na jeho kantorksém umění. Kompetencím jako takovým vede učitel jako osobnost, učebnice je nástroj zrovna tak jako pero, sešit, křída, tabule, počítač, interaktivní tabule... bez kantora je to všecko k ničemu.

Učebnice jsou již organizovány tak, že vyhovují požadavkům RVP a rozvíjí klíčové kompetence.

Učebnice jsou velmi kvalitně zpracované (obsahují veškeré probírané učivo), je zde velký výběr různých cvičení, která děti baví. Zejm. velmi oceňuji doplňujícíc pracovní sešit a v poslední době také interaktivní učebnici.

Učebnice obsahuje rozmanité texty, ukazuje, že čeština má blízko i k ostatním předmětům, podněcuje děti k zamyšlení a rozvíjí v nich schopnost obhájit svůj názor

Učivo je vysvětleno, vhodné příklady

Uebnice je stavěná pracovně, tzn. že i poučky k naučení si žák musí logicky odvodit z příkladů. Texty reflektují současnou situaci v ČR - zabývá se romskou problematikou a také nenápadným způsobem vytváří v žácích pocit důležitosti učení. Snaží se přimět děti k hledání informací v různých zdrojích.

Vhodný výklad i cvičení.

Využívám jen to, co se do našeho RVP hodí.

Záleží hlavně na tvůrčím přístupu učitele. Učebnice slouží především k procvičování a upevňování látky. Rozvíjení kompetencí je hlavně na učiteli.

6. Které kompetence podle Vás rozvíjí nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k učení4860,76 %52,17 %  
k řešení problémů4354,43 %46,74 %  
komunikativní 4050,63 %43,48 %  
pracovní1215,19 %13,04 %  
pracovní911,39 %9,78 %  
občanské78,86 %7,61 %  
sociální a personální 67,59 %6,52 %  

Graf

7. Které kompetence podle Vás rozvíjí nejméně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální a personální 3142,47 %33,7 %  
občanské2838,36 %30,43 %  
pracovní1216,44 %13,04 %  
komunikativní 1216,44 %13,04 %  
k řešení problémů79,59 %7,61 %  
pracovní68,22 %6,52 %  
k učení56,85 %5,43 %  
nic11,37 %1,09 %  

Graf

8. Používáte i jiné materiály kromě učebnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8490,32 %91,3 %  
ne99,68 %9,78 %  

Graf

9. Jaké a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cd, dvd - filmy i mluvené slovo (není jako doplněk k učebnici), další cvičení k procvičování, obrázky - nedostatek v učebnici - je to pro děti podnět k určité činnosti

cvičebnice a pracovní sešity , vytvářehní vlastních krátkých cvičení, zjednodušení příkladů, sjednocení jazykových jevů v jednom cvičení, krátké úkoly do slohu, úprava cvičení tak, aby odpovídala úrovn i žáků v dané třídě

cvičebnice k češtině, slohové příručky, pracovní sešity

Často, vlastnoručně vytvořené - pro jiné metody práce, zábavnější, zpestření hodiny, střídání činností..

Další učebnice, protože v naší učebnici je málo cvičení a jsou dost jednotvárná. Používáme PS Fraus, různé pracovní listy z www.RVP.cz, nejrůznější slohové příručky. Učebnice SPN je podle mých zkušeností nevyhovující také z hlediska slovní zásoby a výběru témat, která pro děti nejsou vůbec atraktivní.

Doplňkové, některé táležitosti jsou vhodně zpracovány i v jiných zdrojích.

Doplňující cvičení, různé hry

Hry, další dolňijící cvičení z různých zdrojů ( staré učebnice, procvič. texty), vlastní vytvořená cvičení.

internet, Jinan, doplnění učiva, chybí stále metodika

Internet, výukové programy, diktáty, vlastní materiály pro výuku gramatiky.

jednotlivá cvičení z různých starších pracovních sešitů a učebnic (co se osvědčilo dříve a také v souvislosti s individuálním přístupem (např. pro dyslektiky, dysortografiky a také pro žáky s rychlejším tempem práce nebo nadané žáky

jiné druhy učebnic (např. SPN, Tobiáš) kvůli pestrosti výkladu

Jiné starší i nové učebnice s jinými cvičeními.

Knihy, encyklopedie, internet, tisk ........... doplnění zastarávajících informací, naučit se pracovat s medii, hodnocení informací a jejich věrohodnosti, doplnění některých méně zastoupených kompetencí

Komplexní rozbory a diktáty, protože tam nejsou. Další pomůcky podle potřeby a vlastní fantazie.

kopie k procvičování i/y - není jich dostatek, III.díl je příliš těžký na tahání (opravování) domů :) různé doplňovačky, křížovky - zajímavější, pro odlehčení

kopie učebnic a pracovních sešitů ostatních nakladatelství, vlastnoručně vytvořené pracovní listy

nakopírované materiály z internetu

Naše škola má učivo sestavené po ročnících jinak, než je tomu v dostupných učebnicích.

Některá cvičení ze starších učebnic, řadu knih s jazykovými cvičeními

od nakladatelství Nová škola - dobrá cvičení a další příručky SNP

Okopírované listy z jiných učebnic- některá látka je jinde procvičována více a lépe.

okopírované texty - hlavně k procvičování učiva a v literatuře, interaktivní tabuli - k oživení

Opakujeme češtinu v 8.ročníku ( Přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty), nakladatelství Nová škola

PC, doplňkové texty

Počítačový program - hlavně k opakování a procvičování učiva

Používám vhodná cvičení i z jiných učebnic (případně staršího vydání).

Pracovní listy

pracovní listy- více cvičení, praktických věcí

pracovní listy, jiné učebnice - z jiných ročníků, vlastní vytvořené materiály, učebnice tvoří pouze menšinu práce

Pracovní listy, materiální pomůcky, didaktickou techniku. Didaktické pomůcky mi slouží především k motivačním vložkám ve výuce. Motivace je pak mnohem zajímavější. Zapojení moderních technologií vidím v současnosti jako velice nezbytné.

Pracovní sešit - obsahuje doplňující úkoly, vhodné i pro samostatnou přípravu žáka.

pracovní sešit, cvičebnice pravopisu - v každé vyučovací hodině je třeba zařadit pravopisné cvičení, v učebnici jich není dostatečný počet

pracovní sešit, počítačové programy, různé pracovní listy od jiných vydavatelů-procvičení učiva

pracovní sešity

Pracovní sešity z Nové školy - gramatické přehledy v tabulkách dětem zůstanou po odevzdání učebnice. Prac sešity - Fraus - přehled gramatiky,nápovědy. odkazy,různorodá cvič.

pracovní sešity 1. a 2. díl naklad. Nová škola usnadňuje a zrychluje práci a procvičování učiva počítačové programy Didacta a Terasoft

pracovní sešity Nová škola. Učebnice nemá dostatek cvičení.

Pravidla českého pravopisu, Slov. spis. češtiny, aj.

Pravopisná cvičení, Jazykové a větné rozbory, Stručná mluvnice..... Používáme je k prohloubení a upevnění znalostí Čj.

Při výuce českého jazyka používám materály dostupné na internetu,pracovní sešity ,,Opakujeme v 6.7.8.9. ročníku,,.Od letošního školního roku postupně přecházíme na učebnice a pracovní sešity od nakladatelství Tobiáš.Zdají se mi být přehlednější a podle mě splňují stránku komunikativní,řešení problémů,učení i pracovní.

Různé cvičebnice, např. Procvičujeme češtinu ve škole i doma (Dršatová, Louženská), Klíč k češtině, Klíč ke slohu (Hanzová, Schneiderová), Čeština hravě (Hauser a kol., učebnice z jiných nakladatelství (Fraus, Jinan, Alter...) Jiné materiály používám z důvodů nedostatku vhodných cvičení pro rozvoj všech kompetencí, mezipředmětových vztahů atd.

Různé materiály, které si sama vyberu v nakladatelstvích, a nejvíse mi pomohou při doplnění jednotlivých témat RVP.

různé pracovní listy - www.rvp.cz nebo samostatně vytvořené, protože žádná učebnice nemůže odpovídat požadavkům všech tříd - každá je jiná a každá potřebuje rozvíjet něco jiného, či opakovat apod.

Různé testy na procvičovní probraného učiva,které nejlépe vyhovují potřebám žáků V rámci slohové akomunikační výchovy si připravuji různé dramatické a improvizační hry,inspiraci čerpám z knih,příp. internetu

různou beletrii,sbírky zadání z přilímaček,Styblík Přehled učiva ZS atd.

Sešity Jinanu, pracovní sešit SPN - u šikovných dětí k rozšíření učiva, některá cvičení k procvičení, využití osvědčených nápadů

Slovníky, pracovní sešity jiných vydavatelů, Pravidla, nástěnné přehledy, zvukové nahrávky, video

Styblík:Základní mluvnice čj na dpplnění Obecných výkladů o jazyce

Tabule, křída, sešit, tužka, papír, fixy a především: vztah děti-+učitel= nejdůležitější nástroj učení.

tabulky, tabule, vytištěné příklady z internetu, z Terasoftu,....

Texty k přijímacím zkouškám, větné rozbory, různé jazykové brožury a příručky.

učebnice českého jazyka z nakladatelství Fraus,, vyhovuje mi především zpracování slohových temat

Učebnice je úplně nemožná, teoretické informace a přehledy učiva nepřehledné, cvičení nedostačující. Od září měníme za Tobiáše. Používám rozličné učebnice, kopíruji si texty, stahuji z internetu - dum.rvp, používáme výukové programy Didakta...

Učebnice neobsahuje některé kapitoly dané RVP (např. přívl. volný, těsný, ....., dělení sloves dle slovesných tříd).

Učebnice ze SPN - zvláště Čítanky, kde je vhodnější výběr ukázek Celou řadu příruček a učebnic z dalších nakladatelství (Fortuna, SPN, JINAN)- kvůli zpestření práce, různorodosti cvičení

Více cvičení k procvičování.

Vlastní materiály ( fólie, novinové články, cvičení z jiných učebnic...). Tyto materiály mám již vyzkoušené a osvědčené během celé své praxe a také si myslím, že dobrý učitel by se neměl řídit jen učebnicí, ale též vyhledávat informace a materiály jinde, či nějaká cvičení sám vytvořit.

vlastní pracovní listy - připravuji v rámci miniprojektů se sebehodnocením www.rvp.cz - inspirace učebnice Alter a Tobiáš - velké množství vhodných cvičení

Vlastní pracovní listy pro souhrnné opakování učiva, CD s namluvenými ukázkami probírané látky (v literatuře) pro snadné zapamatování učiva, pracovní sešity k procvičení učiva.

Vlastní pracovní listy vždy, když potřebuji procvičit víc látku.

Vlastní pracovní listy- kvůli individuálnímu vzdělávání žáků

vlastní vymyšlené texty či hry, práce na interaktivní tabuli doplňují učebnice a rozvíjí samostatné myšlení a logiku žáků

vlastní výukové texty, vlastní texty k procvičování a opakování učiva atd.

Vytvářím si sama texty k procvičování učiva, neboť těch je v učebnici málo a pracovní sešit nemají žáci zakoupený - za pomůcky a akce platí již dost.

výukové programy na PC

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Které kompetence podle Vás rozvíjí nejvíce?

  • odpověď komunikativní :
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní na otázku 7. Které kompetence podle Vás rozvíjí nejméně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V kterém kraji se nachází škola, na které vyučujete ČJ ?

2. Kolik obyvatel má přibližně město, ve kterém se škola nachází?

3. Kterou učebnici českého jazyka (od kterého nakladatelství) používáte při výuce gramatiky a slohu?

4. Domníváte se, že vyhovuje požadavkům RVP?

6. Které kompetence podle Vás rozvíjí nejvíce?

7. Které kompetence podle Vás rozvíjí nejméně?

8. Používáte i jiné materiály kromě učebnice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V kterém kraji se nachází škola, na které vyučujete ČJ ?

2. Kolik obyvatel má přibližně město, ve kterém se škola nachází?

3. Kterou učebnici českého jazyka (od kterého nakladatelství) používáte při výuce gramatiky a slohu?

4. Domníváte se, že vyhovuje požadavkům RVP?

6. Které kompetence podle Vás rozvíjí nejvíce?

7. Které kompetence podle Vás rozvíjí nejméně?

8. Používáte i jiné materiály kromě učebnice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

MilčákováQEL, J.Učebnice ČJ v 8. třídách ZŠ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ucebnice-cj-v-8-tridach-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.