Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > VYUŽITÍ KERAMICKÉ HLÍNY VE VÝUCE U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŽITÍ KERAMICKÉ HLÍNY VE VÝUCE U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Tomášková
Šetření:02. 03. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení kolegové,

 

          chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé magisterské práce, kterou píši na téma:
„Keramická hlína a její kreativní využití na 1. stupni základní školy praktické“
          Jedná se o zcela anonymní dotazník, nikoliv test, který je zaměřen na zjištění aktuálního stavu v dané problematice, proto také neexistují správné nebo špatné odpovědi. V některých bodech dotazníku je přípustné, ba i přímo žádoucí označit více z možných odpovědí. Zodpovězte prosím, každou položku co nejpečlivěji a nejpřesněji.
          Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na oblast Ústeckého kraje je pro mne každý vyplněný dotazník velmi důležitý.

 

 

Za Váš obětovaný čas Vám velice děkuji!
 

Odpovědi respondentů

1. S jak početnou pracovní skupinou při práci s keramickou hlínou pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 žáků964,29 %60 %  
do 15 žáků214,29 %13,33 %  
do 6 žáků214,29 %13,33 %  
více než 15 žáků17,14 %6,67 %  

Graf

2. Do jakého předmětu jste práci s keramickou hlínou při tvorbě ŠVP zařadili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výtvarné výchovy640 %40 %  
Pracovní výchovy533,33 %33,33 %  
zájmový kroužek DDM213,33 %13,33 %  
oba předměty16,67 %6,67 %  
nepovinný kroužek16,67 %6,67 %  

Graf

3. Jaká je Vaše odbornost v oblasti práce s keramickou dílnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní zájem 750 %46,67 %  
akreditovaný keramický kurz428,57 %26,67 %  
aprobovaný pedagog výtvarné výchovy nebo pracovních činností popř. specializace pro tyto předměty321,43 %20 %  
žádná 17,14 %6,67 %  
speciální pedagog - ZK z VV a PV17,14 %6,67 %  

Graf

4. Jaký způsob práce z hlediska formy práce preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální přístup tj. žák X učitel964,29 %60 %  
skupinový přístup tj. učitel X žáci535,71 %33,33 %  

Graf

5. Kterou z uvedených technik modelování využíváte při práci s keramickou hlínou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
modelování z válečků1071,43 %66,67 %  
modelování z hroudy964,29 %60 %  
modelování z kuliček750 %46,67 %  
plošné práce, připomínající kresbu642,86 %40 %  
modelování z plátů642,86 %40 %  
relaxační techniky642,86 %40 %  
modelování z volné ruky535,71 %33,33 %  
modelování kompozice tvarů nebo postav535,71 %33,33 %  
modelování reliéfu321,43 %20 %  
točení na kruhu321,43 %20 %  
několik technik modelování dle motivu17,14 %6,67 %  
všechny techniky17,14 %6,67 %  
kombinace, závisí na chtěném výsledku a věku dětí17,14 %6,67 %  

Graf

6. V jakém finančním rámci se ročně přibližně pohybujete při nákupu materiálu (zahrňte veškerý materiál tj. hlína, glazury, pomůcky, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 4 000,- Kč642,86 %40 %  
do 4 000,- Kč535,71 %33,33 %  
do 2 000,- Kč321,43 %20 %  

Graf

7. Při edukačním procesu následuje po Vaší motivaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ukázka hotového výrobku s možností si jej kdykoliv v průběhu práce prohlédnout.1178,57 %73,33 %  
ukázka hotového výrobku, který slouží k vytvoření představy a v průběhu vlastní tvorby již není žákům k dispozici 321,43 %20 %  

Graf

8. V jakém prostředí probíhá výuka práce s keramickou hlínou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
keramická dílna964,29 %60 %  
běžná třída 428,57 %26,67 %  
učebna výtvarné výchovy vybavená kruhem17,14 %6,67 %  

Graf

9. Využíváte formy dlouhodobější práce, např. 2-3 týdny s tím, že žáci mohou práci odložit až do jejího dokončení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %66,67 %  
ne428,57 %26,67 %  

Graf

10. Jakým způsobem dochází k prezentaci výrobků Vašich žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výzdoba školy 1178,57 %73,33 %  
veřejné výstavy964,29 %60 %  
veřejné soutěže214,29 %13,33 %  
Dárky rodičům17,14 %6,67 %  
Dárky seniorům17,14 %6,67 %  
všechny případy17,14 %6,67 %  
školní soutěže17,14 %6,67 %  
sezónní výstavy (vánoce, velikonoce, apod)17,14 %6,67 %  

Graf

11. Z jakých zdrojů čerpáte inspiraci na úkoly a témata do Vašich hodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zkušenosti a tvorba 1285,71 %80 %  
literatura964,29 %60 %  
nápady vlastních žáků857,14 %53,33 %  
inspirace ze vzdělávacích kurzů428,57 %26,67 %  
vl. zkušenosti a nápady žáků, kurzy17,14 %6,67 %  
nárazová inspirace, odborné časopisy17,14 %6,67 %  

Graf

12. Z hlediska technologického postupu při práci s keramickou hlínou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysvětlujete svým žákům pokaždé jednotlivé kroky technologického postupu857,14 %53,33 %  
při zažitých technikách vysvětlujete svým žákům kroky před činnostmi jen rámcově 642,86 %40 %  

Graf

13. Cílem Vašeho pedagogického úsilí je v oblasti práce s keramickou hlínou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
radost z práce 1392,86 %86,67 %  
získáním dobrých pracovních návyků 1285,71 %80 %  
rozvoj jemné motoriky 1285,71 %80 %  
kladný postoj žáků k práci1178,57 %73,33 %  
vytvoření výrobku750 %46,67 %  
prodloužení doby soustředění642,86 %40 %  
všechny možnosti,větší význam motorika17,14 %6,67 %  

Graf

14. Vyberte z níže uvedených technik ty, které uplatňujete při práci s dětmi mladšího školního věku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seznámení s hlínou a jejím zpracováním, s potřebnými pomůckami a nářadím14100 %93,33 %  
seznámení s hygienickými předpisy (nebezpečnost glazur, pořádek, čistota) 14100 %93,33 %  
prostorové práce z plátů nebo válečků, kuliček1285,71 %80 %  
hra s tvary – prostorové uspořádání, vrstvení, plastiky 964,29 %60 %  
složitější dutý tvar stočený z plátů a domodelovaný z volné ruky (hrnek, postava...)750 %46,67 %  
plošné práce připomínající kresbu642,86 %40 %  
figurální modelování (z jednoho kusu hlíny)642,86 %40 %  
relaxační techniky642,86 %40 %  
návštěva galerií, výstav535,71 %33,33 %  
kompozici tvarů nebo postav321,43 %20 %  
točení na kruhu321,43 %20 %  

Graf

15. Využíváte práci s keramickou hlínou jako prostředek mezipředmětových vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %86,67 %  
ne17,14 %6,67 %  

Graf

16. Vyberte z níže uvedených možností Vaše materiálové zabezpečení a pomůcky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nádoby na vodu14100 %93,33 %  
keramická pec1392,86 %86,67 %  
špachtle1392,86 %86,67 %  
houbičky1392,86 %86,67 %  
štětce1392,86 %86,67 %  
nože1285,71 %80 %  
válečky 1285,71 %80 %  
nádoby na uchování hlíny1178,57 %73,33 %  
kovové struny nebo vlasce1178,57 %73,33 %  
regály na odkládání hotových výrobků1178,57 %73,33 %  
laťky různých tlouštěk1071,43 %66,67 %  
smirkový papír1071,43 %66,67 %  
očka964,29 %60 %  
hrnčířský kruh857,14 %53,33 %  
dřevěné podložky857,14 %53,33 %  
látkové podložky857,14 %53,33 %  
modelovací stolky642,86 %40 %  
sádrové desky428,57 %26,67 %  
alternativní razítka, tvořítka17,14 %6,67 %  
pomůcky používáme jen při práci s tvrdnoucí hmotou17,14 %6,67 %  
glazury17,14 %6,67 %  

Graf

17. Usilujete vždy o dokončení výrobku v rámci jedné vyučovací jednotky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne857,14 %53,33 %  
ano642,86 %40 %  

Graf

18. Jakou formu hodnocení při práci s keramickou hlínou nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovní hodnocení642,86 %40 %  
kombinaci výše uvedených535,71 %33,33 %  
klasifikační stupeň 1 - 5214,29 %13,33 %  
Nechám děti zhodnotit své výrobky sami17,14 %6,67 %  

Graf

19. Při volbě tématu práce s keramickou hlínou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferujete kombinaci výše zmíněných variant.1071,43 %66,67 %  
Preferujete u žáků možnost výběru tématu práce z okruhu možných variant, podle jejich výběru.321,43 %20 %  
Preferujete zpracování konkrétního motivu.17,14 %6,67 %  

Graf

20. Jakou variantu zpracování tématu práce s keramickou hlínou u žáků preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace výše uvedených, dle zvoleného cíle práce.964,29 %60 %  
Dané téma žáci zpracovávají technikou zadanou učitelem.321,43 %20 %  
Dané téma žáci zpracovávají volnou technikou, podle svého uvážení.214,29 %13,33 %  

Graf

21. Máte ve Vašem zařízení keramickou pec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1285,71 %80 %  
ne214,29 %13,33 %  

Graf

22. Uveďte, co je pro Vás při práci s keramickou hlínou nějakým způsobem nejčastěji limitující.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostory642,86 %40 %  
materiál428,57 %26,67 %  
nezájem žáků 321,43 %20 %  
malá morální podpora ze strany pedagogického sboru214,29 %13,33 %  
nedostatek inspirace17,14 %6,67 %  
nic17,14 %6,67 %  
čas17,14 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Tomášková, S.VYUŽITÍ KERAMICKÉ HLÍNY VE VÝUCE U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vyuziti-keramicke-hliny-ve-vyuce-u-zaku-na-1-stupni-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.