Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začlenění průřezových témat do hodin anglického jazyka a metody CLIL

Začlenění průřezových témat do hodin anglického jazyka a metody CLIL

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ludmila Tvrdoňová
Šetření:02. 05. 2012 - 16. 05. 2012
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení učitelé anglického jazyka,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí bakalářské práce na téma „ Začlenění průřezových témat do hodin anglického jazyka a metody CLIL na základních školách“. Cílem tohoto dotazníku je zjistit Vaše názory na začlenění těchto průřezových témat a na metodu CLIL ( Content and Language Integrated Learning). Budete velmi laskavi, pokud věnujete svůj čas k vyplnění tohoto dotazníku.

Předem Vám za Vaši spolupráci děkuji.

Ludmila Tvrdoňová
 

Odpovědi respondentů

1. Jakou učebnici používáte pro výuku angličtiny

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

, Happy House, New Project 3rd Edition

1. třída - Happy House 1 4. třída - Happy Street 2

1.stupeň Hello Kids! Zahálková 2.stupeň Challenges /1.-3./4./ (Harris, Mower, Sykořiňska)

Blockbuster,Click on, Welcome

Discover English

Discover English I, The New Project I-IV

English for you

English for you

Enterprise

Enterprise 1 a 2

Fraus - Way to Win

Fraus: Way to win 6,7,8,9 Project English 1

Fun for starters-movers-flyers

Happy House

Happy House

Happy House 1, 2, Happy Street 1,2, Project 1

Happy House 1,2 Start with Click New 1,2 Project 1-4 New English for You 2-4

Happy House 1,2 Happy Street 1,2 Project 1,2,3

Happy House, Happy Street, Chit Chat, Project 3rd edition

Happy House, Happy Street, Project - Oxford

Happy House, Happy Street, Project (3-rd edition) 1-3

Happy House, Chit Chat 1,2, Project 1 (2nd ed.)

Happy street

Happy street

Chalanges

Chit Chat Project

Chit chat

Chit Chat

Chit Chat

Chit Chat 1 Project 1, 2, 3, 4

chit chat I,II Project I,II,III,IV

Chit Chat na 1. stupni, Project na 2. stupni

Chit chat, Project

Chit Chat, Project

Chit Chat, Project

Chit Chat, Project

Chit Chat, Project

Chit Chat, Project

Chit Chat, Project

Chit Chat, Project

Chit Chat, Project - Second Edition

CHIT CHAT,PROJECT

Marie zahálková: Angličtina pro ZŠ Hello, kids!

Maturita Solutions, English Plus

More

More!

New English for you

New English For You

New English for you 1, 2 Happy House 1,2

New English for you, Project 3rd edition

Open Doors

Ox.Un.Press- Chatterbox, ChitChat

Project

Project

Project

project

Project

Project

Project

Project

Project

Project

Project

project

Project

Project

Project OUP

Project (the third edetion), Oxford University Press autor Tom Hutchinson a kol.

Project 1

Project 1-3 the third edition, Project 4, Plus the second edition, Chit chat1,2, Happy House 1,2

PROJECT 1-4 (T. Hutchinson) - starší vydání

Project 1, 2, 3 New English File Avalon 1 Chit Chat 1

Project 1., 2., 3.

Project 2, 3

Project 3rd ed., Chit Chat

Project 3rd edition

Project 3rd Edition

project 3rd edition oxford

Project 4

Project English

Project English

Project English (tom Hutchinson, OUP)

Project English, Chit Chat

Project, Didaktis - Angličtina pro I. stupeň

Project, Happy house, Angličtina pro x. ročník

Project, Happy house, Happy street

Project, Oxford

Project,2nd edition

SPN - Anglický jazyk

Start with Click

Start with Click - Fraus, Way to Win - Fraus

way to win

way to win

Way to win 6 - 8, New project 4, Project 3rd edition 1, Chit Chat 1, Chit Chat 2

Way to win, Fraus

Welcome Plus

Zahálková - Učebnice i prac. sešity Pro 1. + 2. tř. Hrajeme si se zvířátky

Zahálková, Angličtina pro 4., 5. ročník. Ve 3. ročníku New English for you.

Zahálková, SPN

Zahálková: Hello, Kids -1.st. Project1-4 2.st

Základy angličtiny pro 2.stupeň ZŠ praktické

2. Na kterém stupni škol učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. stupeň ZŠ7473,27 %73,27 %  
2. stupeň ZŠ7271,29 %71,29 %  
jiná škola10,99 %0,99 %  

Graf

3. Vyhovuje a líbí se Vám daná učebnice, se kterou pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO 5554,46 %54,46 %  
ROZHODNĚ ANO 3332,67 %32,67 %  
SPÍŠE NE 1110,89 %10,89 %  
ROZHODNĚ NE21,98 %1,98 %  

Graf

4. Myslíte si, že v učebnicích, které používáte, jsou průřezová témata dostatečně prezentována a zastoupena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO 5756,44 %56,44 %  
ROZHODNĚ ANO 2120,79 %20,79 %  
SPÍŠE NE 1918,81 %18,81 %  
ROZHODNĚ NE43,96 %3,96 %  

Graf

5. Jakou formou/činnostmi jsou začleněna průřezová témata v hodinách AJ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
projekt 8584,16 %84,16 %  
hry5857,43 %57,43 %  
prezentace5150,5 %50,5 %  
diskuse4342,57 %42,57 %  
čtení naučných textů 4039,6 %39,6 %  
vlastní výukové materiály a aktivity10,99 %0,99 %  
vlastní esej na dané téma10,99 %0,99 %  
písně, říkanky10,99 %0,99 %  
práce s textem, písnička, poslech, apod.10,99 %0,99 %  
vyčujeme např.matematiku, science, social studies a výchovy v angličtině10,99 %0,99 %  
reading, writing, listening10,99 %0,99 %  

Graf

6. Která z průřezových témat nejčastěji začleňujete do hodin AJ.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Osobnostní a sociální výchova3.4161.609
Výchova demokratického občana1.971.633
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech3.2971.555
Multikulturní výchova3.5051.458
Environmentální výchova2.7131.571
Mediální výchova2.6631.194

Graf

7. Proč daná průřezová témata nejčastěji začleňujete do Aj?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby žáci dokázali diskutovat a bavit se o různých tématech

dané osnovy,plány

Děláme celoškolní projekty, které procházejí všemi předměty, tedy i Aj. Projekty nám cíleně slouží k naplNóvání právě průřezových témat.

Hodí se k probíranému tématu v rámci učiva AJ

je sledováno v rámci RVP

Je to povinná součást.

Je to příprava pro studium na střední škole

Jednak to vychází z mé aprobace, ale taky je to v učebnici "připravené" a je to přirozené

Jejich implementace do hodin se mi zdá nejsnadnější a nejlépe schůdná.

Již jsou nastavena v učebnicích, které používáme, zkoušíme CLIL

Jsou dle mého názoru svým obsahem blízká k poznání kulturního zázemí anglicky mluvících zemí.

Jsou důležitá

Jsou naprostou součástí komplexního jazykového vzdělávání

Jsou pilířem našeho ŠVP.

Jsou tématický vhodná

Jsou ze života, jsou reálná, děti zajímají...

K otázce 6) nespecifikujete, zda je 0 nejméně často a 5 nejvíce- ale tak jsem to pochopila K otázce 11) odpověď NE - požadujete důvod, ale nenabízíte prostor k odpovědi - uvádím ho u možnosti Jiná odpověď K otázce 12) - proč se nabízí tato otázka po odpovědi NE v otázce 11) - větvit se měl dotazník pouze po odpovědi ANO po 11. otázce. Jak mám odpovědět na povinnou otázku, když se správná odpověď nenabízí?

Multikulturní výchova,Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:.....reálie,tradice,zvyky, využití vlastních zážitků dětí, rodičů..prezentace

Nechci,aby děti byly jen nositely znalostí,ale dokázaly se orientovat v běžném životě.

Nejvíce se nabízejí, patří ke studiu jazyka

Osobnostní a sociální výchova je automatickou součástí práce učitele. Environmentální výchovu mám začleněnu často, protože pracuji na ZŠ a MŠ Prameny, která má titul "Ekoškola". Abych žáky přivedla k ochraně životního prostředí, využívám události a podněty z jejich okolí, kterých je v současné době spousta.

Oživení výuky.

Patří často k tématům v učebnici, jsou to vhodná témata k diskuzi.

podle mne s výukou cizího jazyka neoddělitelně souvisí

potřebná jsou a nejsou v učebnici dle mého názoru správně prezentována

Pro rozvoj jednotlivých dovedností dětí.

Pro srovnání, rozhled, tématiku.

Pro všeobecný přehled znalostí

protože je to povinné.

Protože učím především anglický jazyk, matematiku učím méně. Srovnání za celou školu nemohu poskytnout, pravděpodobně průřezová témata jsou zařazeny v jiných předmětech častěji.

Složení žactva na škole, otázky srovnání životních stylů u nása v anglicky mluvících zemích

Souvisí se zaměřením předmětu nebo vyplývají z učiva

souvislost s celoškolními projekty, vhodně motivují k získávání informací z jiných předmětů a praktickému užívání jazyka

tato témata máme obsažena v předmětu social studies, který se vyučuje v angličtině s rodilým mluvčím

témata k tomu přímo vybízejí

vyplývají z probíraného učiva, souvisí s ním, nebo vyplynou z diskuze s žáky, popř. cítím, že je potřeba rozvinout je v souvislostech a ukázat žákům jak dané téma patří do jejich života, aniž si to uvědomují

výuka slovíček vztahujících se k obecnému přehledu žáků

Zdají se mi vhodná - dobře se vyučují v angličtině

Zpestření výuky

8. Která průřezová témata považujete za nejvhodnější integrovat do hodin AJ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Multikulturní výchova7776,24 %76,24 %  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech6564,36 %64,36 %  
Osobnostní a sociální výchova6564,36 %64,36 %  
Environmentální výchova3029,7 %29,7 %  
Mediální výchova1918,81 %18,81 %  
Výchova demokratického občana76,93 %6,93 %  

Graf

9. Která průřezová témata považujete za nejméně vhodná při výuce AJ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchova demokratického občana5352,48 %52,48 %  
Mediální výchova2423,76 %23,76 %  
Environmentální výchova2322,77 %22,77 %  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech1211,88 %11,88 %  
Osobnostní a sociální výchova76,93 %6,93 %  
Multikulturní výchova43,96 %3,96 %  

Graf

10. Víte co znamená metoda CLIL ( Content Language Integrated Learning)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9190,1 %90,1 %  
ne109,9 %9,9 %  

Graf

11. Používáte metodu CLIL, případně některé její prvky( language showers,..) ve svých hodinách? Pokud NE prosím uveďte důvod

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7271,29 %71,29 %  
ne2120,79 %20,79 %  
pouze okrajově10,99 %0,99 %  
nevím, zda používám. Mnohé používám, ale nevím, že jsou pod tímto názvem10,99 %0,99 %  
neznám metodu 10,99 %0,99 %  
o metodě nic nevím10,99 %0,99 %  
viz. 1010,99 %0,99 %  
jen výjimečně....povely, organizace, naučené fráze10,99 %0,99 %  
Známou slovní zásobu nenásilně používáme v přírodovědě, matematice, pracovních činnostech a Tv. Používání metody CLIL u nás vzhledem k nedostatku kantorů s aprobací Aj nemůžeme oficiálně zavést.10,99 %0,99 %  
výjimečně, pokud narazím na vhodné téma10,99 %0,99 %  

Graf

12. Jakým způsobem CLIL realizujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v hodinách nejazykových předmětůotázka č. 13, v rámci mezipředmětových vztahů v hodinách anglického jazykaotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci mezipředmětových vztahů v hodinách anglického jazyka7877,23 %77,23 %  
v hodinách nejazykových předmětů2322,77 %22,77 %  

Graf

13. Které předměty integrujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

¨Dějepis, češtinu, zeměpis

anglický jazyk

angličtina, historie, výchova k občanství

biologie,dějepis, zeměpis

český jazyk - komunikační a slohová výchova, literární výchova člověk a čas tělesná výchova

český jazyk, matematika

historie, počítačové technologie, zeměpis, nauka o člověku

Hudební výchova, Výtvarná výchova, Literární výchova

HV

HV

Hv, M, Vl, Př, Tv, Dv

HV, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, matematika

HV, Vv

M, ČJ, VL, PŘ

M, více neučím

M, VOZ, Z, prac.č

matematika, občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, zeměpis ..

matematika, TV, ČJ a čtení

matematika,přírodověda

matematiku, prvouku, výchovy

matematiku,hudební výchovu

neaplikuji

Neintegrujeme žádné předměty, ale CLIL zařazuji do matematiky, ve škole CLIL zařazujeme celkem do 10 předmětů, 10 učitelů od 3 do 9 třídy - platí pro rok 2011/12. CLIL se nedá použít v Aj - pak se to nazývá mezipředmětové vztahy, bylo by vhodné, abyste znala tento rozdíl.

Odpověděla jsem č.11 NE, takže neintegruju

přírodopis, ekolog. výchovu, zeměpis, dějepis, část. matematiku, ICT

Přírodopis, zeměpis, dějepis

přírodopis, zeměpis, dějepis

přírodopis, zeměpis, dějepis

přírodopis, zeměpis, hudební výchova, jazyk český

přírodopis, zeměpis, matematika

přírodověda, vlastivěda

ruský jazyk, anglický jazyk

vlastivědu a angličtinu, sloh a angličtinu

Vv, Hv

výtvarnou výchovu, matematiku, přírodopis

zeměpis

zeměpis, český jazyk a literatura, přírodopis, občanská výchova, výchova ke zdraví, dějepis

zeměpis, český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, občanská výchova

Zeměpis, dějepis, český jazyk, přírodopis, hudební výchova

zeměpis, dějepis, matematiku,

zeměpis, dějepis, přírodopis, český jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova

Zeměpis, přírodopis, dějepis, hudební výchovu, výtvarnou výchovu

zeměpis, ruský jazyk, hudební výchovu

zeměpis, výchova ke zdraví, matematika, výtvarná výchova, přírodopis, dějěpis

Znalosti ze zeměpisu, dějepisu, globální výchovy

žádné

žádné

14. Ve kterém ročníku CLIL aplikujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

7, 8

od 6.ročníku po 9.ročník

0

1. - 5.

1. - 9.

1. ročník ZŠ :)

1.-5.roč.

1.-9.

1.,4.,5.

1.2

3

3

3,4,5,6 ročník ZŠ

3. - 9. ročník

3. a 5., tam, kde učím

3.-5.

3., 5., 7.,

3.,4.,5.

3.,4.,5.

3.ročník

4-9

4, 5

4,5

4. a 5. ročník

4. a 5., podle schopností žáků

4. roč.

4. ročník

4. ročník

4. ročník

4. ročník

4. ročníku

4.,5.

5

5

5

5. a 7. ročník

5.-9.

5., 7.,

5., 8., 9.

6-9

6-9

6. - 9.

6. - 9.

6. a 7. ročník

6.-9.

6.-9.

6.-9.

6.-9.ročník

6.,7.,8.,9.

7,8,9.

7. - 9.

7. 9.

7.-9.

8

8

8

8. + 9. třída

8. a 9.

8.-9.

8.-9. ročník

8., 9.

8.,9.

8.,9.r.

9

9

9, 8

9. třída

9.roč.

9.ročník

Na otázku č. 11 jsem odpověděla ne, nemohu odpovědět na tuto otázku.

neaplikuji

Neaplikuji a nepustí mě to dále, když nevyplním otázku 12

nerealizuji

Nevím

neznám

od 3 do 9

od 3 do 9

od 3 po 9

od 3 po 9

od 3 po 9 ročník

od 3 po 9 ročník

od 3 po 9 ročník

od 4. do 9. ročníku

od9 po 9

pátém

Používám CLIL v 7 ročníku, kde učím ma, pak už učím jen anglický jazyk

sedmá až devátá třída

sedmý, osmý, devátý

v 5. ročníku nejčastěji

v 8. a 9.

v 8.ročníku

V otázce č. 11 jsem odpověděla že nepoužívám CLIL, ale teď po mně chcete aplikaci?? Trochu špatně vytvořený dotazník. Otázku č. 12 neberte v úvahu, nepatří tam nic, ale dále mě to nepustí.

v žádném

v žádném - neúplná málotřídka pouze s dětmi do 4. ročníku

ve všech

ve všech

ve všech ročnících

většinou na druhém stupni 7-9

vyšší stupeň

zadnem

žádný. A teda tehnle dotazník je pěkně pitomě vymyšlený.

15. Myslíte si, že CLIL je vhodnou metodou, která napomáhá ke zlepšení jazykových kompetencí žáků na základních školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9089,11 %89,11 %  
ne1110,89 %10,89 %  

Graf

16. Pokud jste odpověděli, že CLIL je vhodnou metodou- prosím specifikujte proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aplikace získaných jazykových vědomostí, procvičování a rozšiřování slovní zásoby.

asi ano

děti si rozšiřují přehled, mají další kontakt s jazykem

lepší fixace jazyka

motivace, celkový přehled, všeobecné znalosti

Možnost rozvíjení jazyka i v jiných než vyloženě jazykových okruzích.

nenásilné osvojování cizího jazyka a jeho praktické použití - učím se obsahu - konkrétní spojení s učivem, co se zrovna probírá; děti se tolik nebojí, že budou chybovat, jako v hodinách angličtiny

Neustálý kontakt s jazykem i v běžných situacích a jiných souvislostech než jen v předmětu Aj.

nezdůrazňuje "teď se učím cizí jazyk", je běžnou součástí komunikace

opakování a upevnění slovní zásoby

Pomáhá dětem vidět určitou věc i z jiného úhlu, z pohledu jiné kultury. Zlepšuje všeobecný rozhled.

porozumění písním a jin.

Posiluje v žákovi vědomí souvislostí mezi probíraným učivem a schopnostmi jeho interpretace, žák získává praktičtější představu o látce, a tedy probouzí jeho zájem o vědění a dovednost.

použití cizího jazyka pro naučení se něčemu novému (tedy cizí jazyk není v centru pozornosti)

Protože si žáci přirozenou formou rozšiřují slovní zásobu.

provázanost jazyka s ostatními předměty - umět se vyjadřit k problematice z různých oblastí

Rozšíření slovní zásoby a využítí angličtiny v praktických hodinách = skvělá motivace

rozšiřuje oblast vzdělávání a propojuje logicky jednotlivé subjekty

rozšiřuje to slovní zásobu ve více předmětech

Rozšiřuje všeobecný rozhled žáka

rozvíjí jaz. dovednosti nenásilnou cestou

rozvíjí schopnost dorozumět se v cizím jazyce, žáci mají možnost srovnávat, je přirozenější než pouhý dril slovíček, jazyk je úzce spojen s realitou a běžným životem

Tato metoda umožňuje nenásilné osvojení nové slovní zásoby a rozvíjí schopnosti žáků ji plně aplikovat a využít v konkrétní reálné situaci (narozdíl od uměle navozených situací známých z některých učebnic AJ...)

upevňování a rozšiřování jazykových dovedností

V případě malých dětí přechod k jinému jazyku znamená novou koncentraci a zábavu v nejazykové hodině zároveň.

vede k praktickému využití jazyka

zdokonalování,učení zábavnou formou,rošíření slovní zásoby

zlepšení jazykových dovedností

zlepšení komunikace..bezpečné prostředí pro komunikaci

zlepšuje orientaci ve vědomostech dává možnost zažít úspěch žákům, kterým moc nejde cizí jazyk

zprostředkovává častější kontatk s jazykem, propojuje s praxí

Žáci mají možnost komunikovat anglicky mimo hodiny Aj.

Žáci mohou využít znalosti jednoho předmětu v druhém

Žáci se učí aktivně používat AJ i v jiných hodinách než AJ - neznamená to, že TEĎ máme angličtinu, takže TEĎ budeme mluvit anglicky (i když zpočátku tento názor žáci zastávali a nechápali, proč je "otravuji" s angličtinou, když mají přírodovědu), rozšiřují si slovní zásobu a upevňují to, co se už naučili.

Žáci se učí používat vědomosti v cizím jazyku, často využíváme cizince k besedám a výuce

Žáci si dávají své již osvojené poznatky do souvislostí

žáci si rozšiřují novou slovní zásobu v dané oblasti, snaděnji poté komunikují v daném jazyce

Žák má možnost získané jazykové dovednosti uplatnit jinde než v hodinách Aj, podporuje to jeho chuť se jazykově vzdělávat.

Žák si angličtinu aplikuje do jiných témat, předmětů. Vidí využití jazyka ve všech směrech. Výuka je rozhodně zábavnější. Nárok je však kladen na učitelovu přípravu a jeho jazykovou vybavenost.

17. Pokud jste odpověděli, že CLIL není vhodnou metodou- prosím specifikujte proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nevím, co přesně znamená a co vše zahrnuje

Skupina žáků, která je schopná (a ochotná) se takto učit, je velmi malá. Něco jiného je na víceletém gymnáziu, kde jsou vybraní žáci. Úroveň žáků je na základní škole pro CLIL nedostačující.

18. Je reálné a uskutečnitelné zavedení CLIL na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6867,33 %67,33 %  
ne3332,67 %32,67 %  

Graf

19. V případě, že jste odpověděli, že není reálné zavedení metody CLIL na Vaší škole- napište prosím proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- někteří učitelé cizí jazyk neumějí - představuje práci, která není oceněna ani samotnými dětmi a jejich rodiči

Další učitelé neumí angličtinu, museli by absolvovat alespoň základy angličtiny.

Jde to jen částečně, vzhledem k jazykové vybavenosti učitelů

Málo anglicky hovořících učitelů, nedostatek financí zaměstnat kvalitní mluvčíí...ap. (můj názor)

Málo vyučujících se znalostmi anglického jazyka

málo žáků

na naší škole Je možná pouze částečná aplikace této metody, nemnoho učitelů komunikuje aspoň základní angličtinou, přesto využíváme integrálně v rámci možností. Nevěnujeme samostatné hodin. dotace, včleňujeme do běžných vyuč.hodin nebo projektových dnů.

naši žáci nemají jazykové schopnosti na to, aby plynule komunikovali v cizím jazyce, učí se pouze základy - slovíčka (barvy, čísla, dny v týdnu atd.), have got a to be v přít.čase. Propojení s jinými předměty zde nepřichází v úvahu.

Nedostatek finančních prostředků na ucelenější realizování.

nedostatek kantorů s aprobací Aj.

nedostatek učitelů schopných hovořit plynule anglicky

neochota vedení, nepochopení důležitosti výuky AJ, nevůle k dělení početných skupin pro AJ

Neschopnost některých žáků mluvit mateřským jazykem, natož jazykem cizím.

Nevím o co jde.

nízká jazyková úroveň učitelů a především jejich neochota změnit způsob výuky v nejazykových předmětech. Loni jsme to zkoušeli a nakonec jsem zůstala osamocena a metoda vyšuměla do pryč.

především z důvodu nedostatečné hodinové dotace AJ a početným skupinám žáků, vhodnější je pro víceletá gymnázia a školy s rozšířenou výukou jazyků

Reálné pouze ve smyslu, že metodu praktikuji pouze já ve svém ročníku. Ostatní učitelky, i když prošly školením a chodí do kurzu Aj - nezavedly tuto metodu - je to pro ně příliš pracné

spousta integrovaných žáků, slabý prospěch

učitele nejsou jazykově vybaveni, proto je metoda CLIL pro ně náročná

velké skupiny v hodinách AJ-nemožnost individuálního přístupu a procvičení, málo času a mnoho učiva v AJ, nezájem vyučujících

velmi nízká úroveň jazykových schopností žáků a celkově velmi nízké IQ žáků

Viz odpověď č. 17.

viz odpověď v otázce 14)

vyučující jiných předmětů neovládají dostatečně cizí jazyk, postoj žáků "však máme ... a ne angličtinu"

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou učebnici používáte pro výuku angličtiny

2. Na kterém stupni škol učíte?

3. Vyhovuje a líbí se Vám daná učebnice, se kterou pracujete?

4. Myslíte si, že v učebnicích, které používáte, jsou průřezová témata dostatečně prezentována a zastoupena?

5. Jakou formou/činnostmi jsou začleněna průřezová témata v hodinách AJ:

6. Která z průřezových témat nejčastěji začleňujete do hodin AJ.

8. Která průřezová témata považujete za nejvhodnější integrovat do hodin AJ:

9. Která průřezová témata považujete za nejméně vhodná při výuce AJ:

10. Víte co znamená metoda CLIL ( Content Language Integrated Learning)?

11. Používáte metodu CLIL, případně některé její prvky( language showers,..) ve svých hodinách? Pokud NE prosím uveďte důvod

12. Jakým způsobem CLIL realizujete?

15. Myslíte si, že CLIL je vhodnou metodou, která napomáhá ke zlepšení jazykových kompetencí žáků na základních školách?

18. Je reálné a uskutečnitelné zavedení CLIL na Vaší škole?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou učebnici používáte pro výuku angličtiny

2. Na kterém stupni škol učíte?

3. Vyhovuje a líbí se Vám daná učebnice, se kterou pracujete?

4. Myslíte si, že v učebnicích, které používáte, jsou průřezová témata dostatečně prezentována a zastoupena?

5. Jakou formou/činnostmi jsou začleněna průřezová témata v hodinách AJ:

6. Která z průřezových témat nejčastěji začleňujete do hodin AJ.

8. Která průřezová témata považujete za nejvhodnější integrovat do hodin AJ:

9. Která průřezová témata považujete za nejméně vhodná při výuce AJ:

10. Víte co znamená metoda CLIL ( Content Language Integrated Learning)?

11. Používáte metodu CLIL, případně některé její prvky( language showers,..) ve svých hodinách? Pokud NE prosím uveďte důvod

12. Jakým způsobem CLIL realizujete?

15. Myslíte si, že CLIL je vhodnou metodou, která napomáhá ke zlepšení jazykových kompetencí žáků na základních školách?

18. Je reálné a uskutečnitelné zavedení CLIL na Vaší škole?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tvrdoňová, L.Začlenění průřezových témat do hodin anglického jazyka a metody CLIL (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zacleneni-prurezovych-temat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.