Vyplňto.cz > Registrace studentů partnerských škol Vyplňto.cz

Registrace studentky nebo studenta partnerské školy Vyplňto.cz

Pokud má Vaše škola uzavřenou dohodu s Vyplňto.cz, můžete se na tomto místě registrovat za zvláštních podmínek. Podmínkou pro registraci je u některých škol vlastnictví e-mailové adresy na školní doméně, tedy např. „Jan.Novak@UniverzitaVaclavaHavla.cz”. Na některých školách je umožněna registrace pouze pokud se registrujete ze školního počítače (školní sítě).

Pokud Vaše škola s Vyplňto.cz zatím nespolupracuje, můžete využít klasické registrace.

Registrační údaje

Školní e-mail:
Registrace bude umožněna pouze z platného e-mailu, na který Vám přijde aktivační odkaz.
Křestní jméno:
Příjmení:
Uveďte prosím pouze své křestní jméno a příjmení (bez jakýchkoli titulů). Zástupce školy bude moci případně vyřadit registrace, které budou provedeny pod neexistujícími jmény.

Souhlas s pravidly využívání produktu Vyplňto ACADEMIC

Upozornění: Tato pravidla se liší od obchodních podmínek pro produkty Vyplňto FREE, Vyplňto STUDENT, Vyplňto PREMIUM a Vyplňto KOMPLET. Hlavní změny jsou dvě – produkt Vyplňto ACADEMIC můžete využívat pouze pro nekomerční účely a zástupce školy bude mít přístup do Vašeho účtu, tedy i k Vašim neveřejným dotazníkům.

 1. Představení produktu Vyplňto ACADEMIC a definice poskytovatele, zadavatele průzkumu, respondenta, návštěvníka
  1. Produkt Vyplňto ACADEMIC umožňuje realizaci internetových průzkumů na stránce Vyplňto.cz.
  2. Provozovatelem Vyplňto.cz je osoba samostatně výdělečně činná, Ing. Marek Demčák (IČ: 71536230, Baranova 17, Praha 3, 130 00).
  3. Zadavatelem se rozumí osoba, která se rozhodne s pomocí Vyplňto.cz realizovat internetový průzkum.
  4. Respondentem se rozumí osoba, která vyplnila alespoň jeden dotazník na stránkách Vyplňto.cz.
  5. Návštěvníkem se rozumí jakákoli osoba, která si prohlíží stránku Vyplňto.cz, a to především stránku s realizovanými veřejnými průzkumy.
 2. Zadavatelé průzkumů v rámci produktu Vyplňto ACADEMIC
  1. Produkt Vyplňto ACADEMIC může získat pouze žák(yně), student(ka) nebo vyučující z partnerské školy Vyplňto.cz, který má přístup k vlastní e-mailové adrese na doméně školy.
  2. Zadavatel svou registrací vyjadřuje odvolatelný souhlas se zpracováním údajů, které v rámci registrace uvedl. Emailová adresa a celé jméno bude zobrazeno u publikovaného dotazníku, aby měli respondenti možnost autora kontaktovat.
  3. Zadavatel má možnost provádět pouze nekomerční průzkumy, které souvisí se vzdělávací činností.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo jednou za rok ověřit, zda je e-mailová adresa Zadavatele stále funkční, a v případě zjištění nefunkčnosti zablokovat zadavateli přístup do systému (na zobrazení případných výsledků veřejných průzkumů nebude mít toto opatření vliv).
  5. Zástupce partnerské školy má přístup ke všem účtům, které byly registrovány k využití produktu Vyplňto ACADEMIC v rámci dané školy. Zástupce partnerské školy má možnost se přihlásit pod jménem kteréhokoli ze svých studentů (aniž by musel znát heslo); má tedy přístup ke všem dotazníkům, které jsou v rámci produktu Vyplňto ACADEMIC na dané škole realizovány (včetně průzkumů bez veřejných výsledků).
  6. Zástupce partnerské školy nemá přístup k uživatelským účtům, které byly registrovány z e-mailu na doméně školy pro využití produktu Vyplňto FREE, Vyplňto STUDENT, Vyplňto PREMIUM nebo Vyplňto KOMPLET.
  7. Konkrétní parametry produktu Vyplňto ACADEMIC jsou shodné s parametry produktu Vyplňto PREMIUM (https://www.vyplnto.cz/produkty/vyplnto-premium/), pouze není umožněna změna cílové adresy po vyplnění dotazníku a na děkovné stránce průzkumu může být zobrazena reklama na vyplnění dalších průzkumů z Vyplňto.cz.
  8. Zadavatel může realizovat veřejné a neveřejné průzkumy – dotazníky veřejných průzkumů budou nabídnuty k vyplnění dobrovolným respondentům z řad návštěvníků stránky Vyplňto.cz výměnou za poskytnutí výsledků k libovolným účelům. Neveřejné dotazníky nebudou ze strany Vyplňto.cz nijak propagovány, zadavatel si obstarává respondenty z vlastních zdrojů a výsledky bude mít k dispozici pouze on a zástupce školy.
   1. Podmínky realizace veřejných průzkumů
    1. Dotazník musí splňovat základní kvalitativní kritéria:
     1. Dotazník musí být v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména nesmí svým vyzněním vybízet k rasové nebo náboženské nesnášenlivosti.
     2. Dotazník nesmí poškozovat dobré jméno služby Vyplňto.cz nebo jejího provozovatele
     3. Dotazník nesmí být (skrytou) reklamou na konkurenční službu Vyplňto.cz
     4. Dotazník nesmí mást respondenty ohledně využití výsledků veřejných průzkumů – součástí veřejného dotazníku nesmí být omezení poskytnutí výsledků návštěvníkům Vyplňto.cz pro libovolné účely.
     5. Dotazník nesmí obsahovat příliš velký počet typografických a gramatických chyb
     6. Dotazník nesmí obsahovat logické chyby, které by bránily jeho vyplnění
     7. Dotazník musí mít jasný účel a cíl zkoumání, nesmí jít o „náhodnou směs otázek bez jakékoli návaznosti” (pro vyzkoušení možnosti služby Vyplňto.cz je nutné využít neveřejné dotazníky)
     8. Případné otázky na kontaktní nebo osobní údaje respondentů, zejména telefonní čísla, e-mailové adresy, celá jména apod., musí být označené jako neveřejné (účelem tohoto opatření je ochránit osobní údaje respondentů před zneužitím např. marketingovými společnostmi). V případě označení otázky jako neveřejná se odpovědi na tuto otázku zobrazí pouze zadavateli a neobjeví se v archivu realizovaných průzkumů.
    2. Veškeré veřejné dotazníky jsou provozovatelem nebo jím pověřenou osobou kontrolovány, v případě zjištění porušení některé z podmínek realizace veřejných průzkumů může být dotazník vrácen pro úpravu (= do okamžiku vyřešení problémů nebude možné dotazník vyplnit), přepnut do neveřejného režimu nebo bez náhrady smazán. Konkrétní reakce na porušení podmínek realizace veřejného průzkumu je zcela v kompetenci Provozovatele.
   2. Podmínky realizace neveřejných průzkumů
    1. Dotazník musí splňovat tato kritéria:
     1. Dotazník musí být v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména nesmí svým vyzněním vybízet k rasové nebo náboženské nesnášenlivosti.
     2. Dotazník nesmí poškozovat dobré jméno služby Vyplňto.cz nebo jejího provozovatele
    2. Neveřejné dotazníky nejsou ze strany provozovatele kontrolovány, nicméně v případě, kdy některý z respondentů nebo návštěvníků upozorní na porušení některé z podmínek realizace neveřejných průzkumů, může být daný neveřejný dotazník z Vyplňto.cz bez náhrady smazán.
  9. Registraci zadavatele průzkumu na Vyplňto.cz je možné zrušit, a to zasláním žádosti s uživatelským jménem (e-mail) a heslem na adresu podpora@vyplnto.cz. Zrušením registrace nezaniká právo Provozovatele na zobrazování výsledků realizovaných veřejných průzkumů – za odstranění výsledků veřejných průzkumů si Provozovatel vyhrazuje nárok na zaplacení administrativních nákladů spojených se smazáním výsledků dotazníku.
 3. Respondenti a návštěvníci
  1. Respondenti vyplňují dotazníky na Vyplňto.cz anonymně (bez registrace), z vlastní „dobré vůle”, bez nároku na odměnu ze strany provozovatele.
  2. Pokud zadavatel průzkumu slíbí respondentům poskytnutí odměny, jedná se o dvoustrannou dohodu mezi zadavatelem průzkumu a respondenty. Provozovatel Vyplňto.cz nenese odpovědnost za případné neposkytnutí zadavatelem slíbené odměny respondentovi.
  3. V případě průzkumů, které jsou označené jako „veřejné”, bere respondent na vědomí, že budou jeho odpovědi veřejně publikovány na Vyplňto.cz v sekci „Archiv výsledků”.
  4. Provozovatel ukládá ke každému vyplněnému dotazníku IP adresu respondenta a čas odeslání dotazníku. Tyto údaje budou použity pouze pro interní statistiky služby a ověření unikátnosti respondenta. V žádném případě nebude IP adresa předána zadavatelům průzkumů. IP adresa může být poskytnuta příslušným orgánům ČR v případě, kdy si to vyžádají orgány činné v trestním řízení.
  5. Respondent může po vyplnění dotazníku uvést svou e-mailovou adresu, na kterou mu může být zasláno upozornění na vyhodnocení průzkumu.
   1. Poskytnutá e-mailová adresa bude uložena odděleně od odpovědí v dotazníku a nebude předána zadavateli průzkumu.
   2. V případě, že respondent neodškrtně zatržítko se souhlasem k účasti na dalších průzkumech realizovaných na Vyplňto.cz, může mu být zaslána e-mailová pozvánka k vyplnění dalšího průzkumu. Zasílání těchto pozvánek je možné zrušit kliknutím na odkaz v zápatí e-mailové pozvánky, případně kontaktováním Provozovatele.
  6. Návštěvník je oprávněn prohlížet a dále využívat výsledky veřejných průzkumů k libovolným účelům, nicméně za předpokladu, že použité výsledky správně ocituje dle autorského zákona (přinejmenším uvedením jména zadavatele průzkumu, názvu průzkumu a URL adresy, na které se výsledky nachází).
 4. Bezplatná propagace veřejných průzkumů
  1. Bezplatná propagace dotazníků veřejných průzkumů probíhá pouze po zkontrolování dotazníku administrátorem (do té doby je dotazník zobrazen pouze v globálním seznamu všech dotazníků k vyplnění, nicméně nezobrazuje se např. na partnerských serverech a na titulní straně Vyplňto.cz
  2. Bezplatnou propagaci dotazníku mohou získat pouze průzkumy, které splní následující pravidla:
   1. Dotazník splňuje veškeré podmínky pro publikaci veřejného dotazníku
   2. Cílová skupina respondentů odpovídá obvyklé struktuře návštěvníků stránek Vyplňto.cz
   3. Dotazník není zaměřen na určitou úzkou skupinu lidí (např. obyvatele jednoho regionu, jednu profesi, úzké vymezení věku respondentů,…)
   4. Dotazník nesmí být možné považovat za neplacenou reklamu. Pro posouzení, co je a co není neplacená reklama, je používáno zejména měřítko známosti daného produktu nebo značky (v případě, kdy se průzkum týká nadnárodní společnosti, nejedná se o skrytou reklamu; jedná-li se však např. o internetový obchod s návštěvností 200 zákazníků denně, jedná se o neplacenou reklamu a takový dotazník pro propagaci schválen nebude).
   5. Výsledky dotazníku musí být zajímavé (přínosné) i pro někoho jiného než je zadavatel průzkumu.
   6. Propagovány jsou pouze dotazníky na témata, která se neopakují (pokud jsou na Vyplňto.cz 3 podobné dotazníky na jedno téma, získá propagaci pouze jeden z nich, a to na základě uvážení Provozovatele)
  3. Na bezplatnou propagaci neexistuje právní nárok, rozhodnutí o propagování konkrétního dotazníku je čistě na uvážení Provozovatele.
 5. Poskytované záruky
  1. Provozovatel služby Vyplňto.cz nezodpovídá za případné chyby, výpadky nebo ztrátu dat.
  2. Výši poskytovaných záruk je možné s Provozovatelem individuálně navýšit (za zvláštních cenových podmínek).
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 36627.
  2. Tato pravidla vycházejí v platnost dne 5. 12. 2013.