Vyplňto.cz > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky dotazníkové služby Vyplňto.cz

1 Definice osob

1.1 Dodavatelem služeb je Ing. Marek Demčák, Baranova 1374/17, Praha 3, 130 00, IČ: 715 36 230, DIČ: CZ8409150486 — fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20. září 2005
a registrovaný plátce DPH od 1. září 2012.

1.2 Odběratelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku placených služeb dle bodu 3.2.

1.3 Uživatelem se rozumí osoba, která využívá bezplatných služeb poskytovaných na stránkách Vyplňto.cz.

2 Definice poskytovaných služeb

2.1 Poskytovanými službami se rozumí:

2.1.1 Licence na využívání online nástroje pro tvorbu dotazníků, sběr dat a jejich vyhodnocení ve variantách FREE, STUDENT, PREMIUM, KOMPLET a ACADEMIC.
(srovnání variant licencí je dostupné na adrese https://www.vyplnto.cz/produkty/)

2.1.2 Bezplatná propagace veřejných dotazníků.

2.1.3 Rozšířená propagace veřejných i neveřejných dotazníků.

2.1.4 Rozeslání výzvy k vyplnění dotazníku na e-mailové adresy dobrovolných respondentů navštěvujících stránky Vyplňto.cz.

2.1.5 Vkládání dotazníků do webové aplikace dle pokynů Odběratele.

2.1.6 Programátorské a administrátorské práce dle pokynů Odběratele.

3 Způsoby objednávání a získání licencí

3.1 Licenci FREE lze získat:

3.1.1 Splněním vstupní podmínky v podobě 10 minut vyplňování veřejných dotazníků na Vyplňto.cz, uvedením skutečného celého jména a dlouhodobě funkční e-mailové adresy.

3.1.2 Využitím licence STUDENT, PREMIUM, KOMPLET nebo ACADEMIC (zákazníci, kteří využijí některou z placených licencí, se na konci zaplaceného období stávají uživateli licence FREE).

3.1.3 Přihlášením pomocí služby MojeID a předáním celého jména, e-mailu a telefonního čísla.

3.2 Licenci STUDENT, PREMIUM nebo KOMPLET lze získat objednávkou pomocí formuláře na stránkách Vyplňto.cz, e-mailu E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. nebo telefonního čísla Telefonní číslo není určeno pro telemarketing a uchovávání do databází., a následným uhrazením zálohové faktury.

3.3 Licence ACADEMIC je poskytována na základě podmínek uvedených na https://www.vyplnto.cz/produkty/vyplnto-academic/.

3.4 Služby uvedené v bodě 2.1 je možné získat také na základě individuální smlouvy Odběratele s Dodavatelem.

3.5 Platnost objednané licence začíná okamžikem objednání (od této doby oficiálně začíná čerpání služeb, nikoli až po zaplacení faktury). Objednanou licenci je možné zrušit dle podmínek uvedených v bodě 7.

4 Podmínky realizace průzkumů

4.1 Dotazníky veřejných průzkumů může Dodavatel publikovat v seznamu veřejných dotazníků na Vyplňto.cz a partnerských serverech, a po jejich vyhodnocení může zpřístupnit výsledky těchto průzkumů pod licenci Creative Commons – Uveďte autora 3.0 Česko. Dotazníky neveřejných průzkumů nebudou na Vyplňto.cz Dodavatelem standardně nijak propagovány a výsledky budou k dispozici pouze Odběrateli (resp. Uživateli) po přihlášení do klientské sekce. Rozhodnutí o veřejnosti dotazníku je svobodnou vůlí Odběratele (resp. Uživatele) při vytváření dotazníku; případné odvolání souhlasu se zveřejněním dotazníku a nebo jeho výsledků bude ve výjimečných případech řešeno individuálně a může být zpoplatněno.

4.2 Dodavatel si vyhrazuje právo vrátit pro úpravy (pozastavit), přepnout do neveřejného režimu, nepropagovat nebo smazat veřejné dotazníky, které poruší jedno nebo více z následujících pravidel:

4.2.1 Dotazník nesmí obsahovat veřejné otázky na kontaktní nebo osobní údaje respondentů (tyto otázky musí být označeny příznakem „neveřejná“, aby odpovědi nebyly zneužitelné např. různými telemarketingovými společnostmi).

4.2.2 Dotazník nesmí být v rozporu s licencí Creative Commons – Uveďte autora 3.0 Česko, tedy zejména nesmí obsahovat zmínku o omezení možného využití výsledků.

4.2.3 Dotazník musí mít jasný účel a cíl, který bude uveden v úvodním textu.

4.2.4 Otázky dotazníku nesmí mít manipulativní charakter.

4.2.5 Výsledky veřejného průzkumu musí být použitelné i pro jiné osoby než je zadavatel.

4.2.6 Dotazník nesmí obsahovat příliš velký počet typografických nebo gramatických chyb.

4.2.7 Dotazník nesmí obsahovat logické chyby, které jej učiní nevyplnitelným pro určitou skupinu předpokládaných respondentů.

4.2.8 Dotazník nesmí budit dojem neplacené (skryté) reklamy.

4.2.9 Dotazník musí mít správně definovanou cílovou skupinu.

4.2.10 Dotazník musí být na téma, které nebylo v posledních dnech na Vyplňto.cz zpracováno (nebude propagováno v jeden moment více dotazníků na jedno téma, ale smazání dotazníku se v takovém případě samozřejmě bát nemusíte).

4.2.11 Dotazník musí zjišťovat názory, pocity nebo zkušenosti lidí žijících na území České republiky nebo Slovenska. Testy (formuláře s otázkami, na které existují správné a špatné odpovědi), přihlašování na různé akce, formuláře určené především ke sběru kontaktních údajů respondentů, pilotní a zkušební dotazníky mohou být do systému vložené pouze v neveřejném režimu.

4.3 Dodavatel si vyhrazuje právo vrátit pro úpravy (pozastavit) nebo smazat libovolné dotazníky, které poruší jedno nebo více z následujících pravidel:

4.3.1 Obsah dotazníku nesmí být v rozporu se zákony České republiky, zejména nesmí porušovat Autorský zákon č. 121/2000 Sb. a vybízet k násilí a nesnášenlivosti vůči určité skupině obyvatel.

4.3.2 Obsah a forma dotazníku nesmí poškozovat dobré jméno stránky Vyplňto.cz nebo Dodavatele.

4.3.3 Pokud Uživatel nebo Odběratel v rámci dotazníku slíbí respondentům jakoukoli odměnu, musí být z dotazníku zřejmé, kdo danou odměnu poskytuje. Zejména nesmí dotazník vyvolávat dojem, že danou odměnu poskytne Dodavatel.

4.4 Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit, znepřístupnit nebo smazat dotazníky včetně získaných odpovědí, pokud zjistí, že nebyly splněny podmínky pro získání licence dle bodu 3.

5 Poskytované záruky a SLA

5.1 Pokud se Dodavatel s Odběratelem písemně nedohodne jinak, ručí Dodavatel Odběrateli (za případné chyby, výpadky nebo ztrátu dat,...) maximálně do výše zaplacených služeb za období uplynulých 12 kalendářních měsíců a nebo do částky 5 000 Kč (vždy menší z těchto dvou částek).

5.2 Měsíční SLA poskytovaných služeb je 99,8% (výpadek max. cca 86 minut měsíčně). Do SLA se nezapočítávají nezbytné a přiměřené servisní zásahy prováděné v časech od 22:00 do 6:00. V případě porušení SLA má Odběratel nárok na vrácení 100% ze zaplacené ceny licence pro daný měsíc (u ročních licencí má nárok na poměrovou část). Doba výpadku se začíná počítat od okamžiku nahlášení pomocí telefonátu nebo SMS na telefonní číslo +420 604 890 598 a končí prokazatelným obnovením poskytování služeb.

5.3 Uživatelům bezplatných služeb NEJSOU poskytovány žádné záruky ani garance.

5.4 U veřejných průzkumů neexistuje žádná záruka, že budou ze strany Dodavatele jakkoli propagovány (na zveřejnění dotazníku není právní nárok).

5.5 Není-li dohodnuto jinak, při propagaci dotazníku dle bodu 2.1.2 a bodu 2.1.3 neexistuje žádná garance minimálního počtu získaných odpovědí.

5.6 Není-li dohodnuto jinak, je v případě využití propagace dle bodu 2.1.4 garantováno minimálně 2000 získaných odpovědí unikátních respondentů (dle IP adresy) během sedmi dní od spuštění propagace. Při získání 1999 a méně odpovědí je Odběrateli vrácena zaplacená částka v plné výši na základě zaslaného dobropisu. Nárok na náhradu zaniká v případě, že Odběratel v průběhu prvních sedmi dní propagace svůj dotazník pozastaví, změní nebo ukončí.

5.7 Ze strany Dodavatele bude docházet k pravidelné denní záloze všech dat a data vyhodnocených dotazníků budou na serveru uchovávána vždy minimálně 30 dní po skončení platnosti licence (v případě využití licence FREE nejméně po dobu 14 dní od vyhodnocení dotazníku).

5.8 Za účelem minimalizace možných škod jsou Odběratelé povinni u důležitých dotazníků průběžně zálohovat získaná vyplněná data pomocí exportů do formátů XLS nebo PDF (doporučeno je nastavit automatické zasílání denních a týdenních exportů e-mailem).

5.9 Stránky Vyplňto.cz nemusí fungovat na zařízeních se zastaralým programovým vybavením, na zavirovaných zařízeních a/nebo v prohlížečích, které obsahují doplňky modifikující obsah stránek (blokování skriptů, reklamy, session cookie). Funkčnost stránek může být omezena v případě využívání proxy serverů a anonymizerů. Stránky jsou testovány v posledních dvou verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (Mac + iPad), Internet Explorer (Windows + Windows Phone). Z bezpečnostních důvodů stránky nefungují na počítačích s operačním systémem Windows XP SP2 a starším (nejstarší podporovanou verzí Windows je XP SP3).

6 Podmínky poskytnutí slev

6.1 Při objednání licence PREMIUM na 2 a více měsíců najednou je poskytována sleva ve výši 20 %.

6.2 Je možné dohodnout individuální slevu na libovolnou z nabízených služeb. Důvodem poskytnutí slevy může být zejména využití stránek Vyplňto.cz pro dobročinné účely (dobročinné organizace, nadace,...).

7 Zrušení objednávky a registrace

7.1 Veškeré objednávky placených služeb je možné kdykoli a bez sankcí zrušit do okamžiku jejich zaplacení nebo odeslání platby. Pokud je cena naráz objednaných služeb rozdělena do více zálohových faktur, stává se objednávka závaznou okamžikem zaplacení první zálohové faktury.

7.2 Licence STUDENT, PREMIUM a KOMPLET umožňují bezplatné zkušební užívání po dobu 3 pracovních dní. Během nebo po uplynutí této doby může Odběratel svou objednávku jednoduše zrušit. Opakované zkušební období není pro stejného Odběratele povoleno a po zrušení objednávky je nutné případnou další objednávku učinit pomocí e-mailu nebo telefonu.

7.3 Dodavatel si vyhrazuje právo zablokovat klientský účet a případně také pozastavit sběr dat u dotazníků Odběratele v případě, že nebude uhrazena zálohová faktura na objednané služby ve sjednané splatnosti. Pro případ obnovení zablokovaného účtu je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli uhrazení zálohové faktury za objednané služby a poplatku za obnovení poskytování služeb ve výši 500 Kč bez DPH. Pokud se nepodaří problém s fakturací vyřešit do 6 měsíců od zablokování klientského účtu, vyhrazuje si Dodavatel právo zrušit objednávku za Odběratele a smazat tím i veškerá jeho data.

7.4 Uživatelé bezplatných služeb mohou zažádat o zrušení registrace na e-mailové adrese E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. (žádost musí být odeslána z registračního e-mailu). Případné veřejné dotazníky budou převedeny na anonymního uživatele a budou nadále součástí veřejného archivu výsledků. Podmínky smazání veřejných dotazníků jsou uvedeny v bodu 4.1.

8 Ochrana dat

Na stránce Vyplňto.cz jsou používány kódy třetích stran pro analýzu chování návštěvníků (Toplist.cz, Google Analytics a Addthis.com) a reklamní systém Google Ansense. Tyto nástroje používají soubory "cookies" a ukládají také IP adresy návštěvníků (nikoli však např. odpovědi respondentů na dotazníky). Tyto nástroje třetích stran je možné v případě potřeby potlačit pomocí zablokování ukládání cookies třetích stran (v nastavení prohlížeče) nebo použitím nástrojů na blokování reklamy (Adblock Plus, AdBlock,...). Zadavatelé dotazníků s placenými licencemi mohou u svých dotazníků individuálně vypnout používání těchto nástrojů napsáním na e-mail E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím..

Výsledky neveřejných dotazníků nejsou předávány třetím stranám ani zveřejňovány v rámci archivu veřejných průzkumů.

U každého vyplněného dotazníku je zaznamenán čas odeslání odpovědi a IP adresa respondenta. IP adresa respondenta je ukládána pro interní potřeby Vyplňto.cz (statistiky, znemožnění opakovaného vyplňování dotazníků z jednoho počítače,...), není součástí veřejných ani neveřejných výsledků a nebude předána zadavateli průzkumu ani pokud o to individuálně požádá.

IP adresa respondenta nebo zadavatele průzkumu může být předána spolu s případnými dalšími informacemi orgánům činným v trestním řízení, a to zejména na základě soudního příkazu.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Dodavatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 36627.

9.2 Vše, co není těmito obchodními podmínkami upraveno, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

9.4 Tyto obchodní podmínky vycházejí v platnost dne 28. května 2016 a nahrazují podmínky ze dne 1. dubna 2015.