Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lidská práva a mezinárodní vztahy

Lidská práva a mezinárodní vztahy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nela Chovancová
Šetření:07. 03. 2011 - 22. 03. 2011
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

hlavním cílem tohoto dotazníku je zjistit občanské vnímání a míru dodržování lidských práv ve světě. Dalším účelem dotazníku je zjistit, zda občané rozumí základům lidských práv a do jaké míry se setkali s porušením lidských práv nebo morálních pravidel. Smyslem je poskytnout potřebné informace k porovnání náhledů na zvolené téma.

 

Děkuji za ochotu, otevřenost a trpělivost při zodpovídání otázek.

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás dodržování lidských práv důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 8576,58 %76,58 %  
Spíše ano2219,82 %19,82 %  
Spíše ne32,7 %2,7 %  
Ne10,9 %0,9 %  

Graf

2. Domníváte se, že respektování lidských práv má vliv na kvalitu mezinárodních vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6659,46 %59,46 %  
Spíše ano3834,23 %34,23 %  
Spíše ne65,41 %5,41 %  
Ne10,9 %0,9 %  

Graf

3. Proč nebo díky čemu máme lidská práva? (volná slovní odpověď):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

??

...

Abchom se odlišovali od jiných tvorů a existoval nějaký řád.

Aby byla dána obecná kritéria pro chování lidí.

aby fungoval stát a nevznikala anarchie

aby fungoval stát a nevznikala anarchie

aby jsme byli chráněni, aby jsme si neubližovali..

Aby jsme se chovali převážně k menšinám slušně.

aby mohla být porušována

aby naše společnost lépe fungovala

aby nenastal chaos a bezpráví

Aby se lidi bezohledně nezabíjeli navzájem jako ve středověku.

aby se zacházelo stejně se všemi lidmi

aby společnost lépe fungovala

Aby tu nebyl "hyenismus" ( bezcitnost, surovost, neúcta, ...)

Abychom chránili občany. Abychom se chránili sami. Mají zabránit špatnému zacházení, bezpráví

abychom mohli určovat co je správné a co je špatné pro lidstvo a pro lidi jako takové. Co je bráno za týrání, co je bráno jako ublížení na těle.

abychom nebyli jak divoši.....

abychom se chovali adekvátně, dodržovali nějaké hranice chování, neohrožovali ostatní svým chováním, měli právo na žití

abychom se chovali slušně a poctivě

abychom se k chovali lépe k lidem a okolnímu světu

Abychom se k sobě chovali s úctou.

abychom se nepovraždili

abychom znali svá práva a věděli jak se podle nich chovat

bez nich by to prostě nešlo

Člověk má jen to, co si dokáže sám ubránit

demokracie

demokracii

díky demokracii

Díky postupnému uvolňování totalitárních společenských systémů a uvědomování si důležitosti každého jednotlivce.

Díky společenské dohodě

díky určitému systému, který nám to umožňuje

Díky zavedenému společenskému systému, který jsme si jako lidi ustanovili, a kterému také do jisté míry věříme. ( pokud se bavíme o demokracii, která zaručuje lidská práva, vždy bude hrstka nespokojených).

dodržování rovnoprávnosti, k ochraně osobnosti, určení pravidel ve společnosti

domnívám se, aby se lidé nechovali jako zvěř a zachovávali pravidla slušnosti

je důležité vzájmené chování a dodržování pravidel lidské společnosti. bez potrestání a bez ohleduplnosti, taktnosti by jsme se vrátili zpět do doby kamenné.

Je to historicky jeden z nástrojů udržení demokratické společnosti.

je to samosrejmost a diky vyvoji moderni spolecnosti zapadni civilizace lidska prava uznava, bohuzel ne vsude na svete je tomu tak

je zaručena naší ústavou

Jelikož jsme vyspělá společnost a otroctví by už nebylo fér :)

jsou dána ústavou

k dodržování základních lidských svobod

k důstojné existenci na tomto nespravedlivém světě

k ochraně před bezprávím páchaném na lidech

k usměrnění a zkvalitnění mezilidských vztahů

K zachování osobní identity člověka.

každá bytost má právo na adekvátní zacházení , odměnou je spokojený život

každý živý tvor má právo na svobodný život a má práva, která jsou ohraničena okolním světem. U lidí se to muselo dát na papír aby se to dodržovalo, popřípadě při nedodržení trestalo.

kvůli neschopnosti lidí najít v sobě přirozený morální kodex

kvůli ochraně svobody, osoby, zabránění bezpráví

kvůli poklidnému vzájemnému soužití

kvůli právu na důstojný život každého člověka

kvůli tomu, že jsme lidé a měli bychom se k sobě chovat lidsky

lidská podstata

Lidská práva jsou zakotvena v Ústavě ČR.

Lidská práva máme díky vývoji moderních společností a díky demokratizaci v jednotlivých společnostech a státech.

listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod

měla by hájit individualitu osobnosti člověka před lidskou zvůlí

Mezinárodně ustanovená listina.

na ochranu lidského jedince

ne

nechápu otázku

nevim

nevím

nevím

nevím nevím práva člověka jsou nám vlastní, je to součástí kodexu společnosti na každé úrovni vyspělosti - bezpráví a utlačování se všude vnímá stejně. jejich ochrana a záruky se ovšem liší

ochrana, práva, povinnosti osob

Pokud jde o zakotvení v zákonech, pak obvykle díky nějakým společenským krizím, které si od vládnoucího režimu vynutily změny a ústupky v této oblasti. Často mám pocit, že si dost nevážíme toho, co pro nás naši předkové v uplynulých staletích postupně vybojovali, a že se dáváme dobrovolně a skrytě znovu uvádět do chomoutu.

Pořád jenom práva. A co takhle taky povinnosti?

právo na život, osobní svobodu

Pro dodržení pořádku ve společnosti a pro svobododu člověka.

Pro dodržování základních lidských práv a svobod

Pro jejich ochranu

Pro rovnoprávnost mezi občany.

pro udržení morálních zásad lidstva

Proč je máme? Protože ne všichni lidé si uvědomují, že i ostatní lidé jsou lidé.

protože bychom se jinak chvali jako zvížata bez pravidel...nemůže si každý dovolit cokoliv...to je jako se zákony. Taky musí být, aby určovalu určité hranice.

PROTOŽE JE TO PŘIROZENÉ A VLASTNÍ KAŽDÉMU STUPNI VYVOJE ŽIVOTA. JEN SI TO MUSÍME NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT ,PROTOŽE NEJSME SCHOPNI POCHOPIT ŽE JE TO PŘIROZENÉ

Protože jsme lidé

Protože každý člověk bez rozdílu jé svébytná osobnost a má právo aby s ním podle toho bylo zacházeno a přistupováno

protože lidi mají svá práva, protože jsme moderní společnost. protože jinak by byl život strašně ošklivý

spojuje se s pojmem svoboda v konání v mnohých oblastech

To je ne zrovna přesná otázka nabízející prostor pro dalekosáhlou úvahu ne-li knihu. Lidská práva máme kvůli rovnosti všech lidí na zemi, kvůli altruistickému smýšlení (na politické scéně už dlouho nevídaném) většiny lidí, máme je protože jsme lidmi.

ústava

ústava

ústava čr, listina

ústava čr, listina základních práv a svobod

v gh

vnímání množiny osobností v okolí

vše se vyvíjí

všeobecná deklarace lidských práv, všichni jsme si rovni

Vzdělaností a životní úrovní.

z důvodu ochrany jednotlivců i znevýhodněných a z důvodu budování systému vlády práva a stabilní a spravedlivé demokratické společnosti. Dříve z idealistických přístupů také k tomu, aby se změnil svět a životní realita

z důvodu zamezení potlačování základních práv člověka, diskriminace, xenofobie

zajišťuje "Úmluva o ochraně lidských práv a svobod"

zlepšení situace dodržování pravidel

zlepšování mezilidských vztahů

žijeme v demokracii

žijeme v Evropě 21. století

4. Setkal/-a jste se někdy s nelidským jednáním některého spoluobčana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát7567,57 %67,57 %  
Nikdy1816,22 %16,22 %  
Jednou1816,22 %16,22 %  

Graf

5. Souhlasíte s tvrzením, že se občané Vaší země chovají v mezích lidských práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7870,27 %70,27 %  
Spíše ne2320,72 %20,72 %  
Ano 98,11 %8,11 %  
Ne10,9 %0,9 %  

Graf

6. Které prohřešky považujete za ojedinělé a které za velmi časté? (oznámkujte na stupnici 1 = ojedinělé až 5 = velmi časté)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Domácí násilí3.361.402
Šikana v zaměstnání, ve škole3.3421.126
Diskriminace náboženská21.225
Diskriminace rasová3.2251.382
Diskriminace žen2.7031.29
Nelidské zacházení s dětmi2.7841.395

Graf

7. Domníváte se, že cizinci dodržují meze lidských práv více či nikoli

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7163,96 %63,96 %  
Ne3127,93 %27,93 %  
Ano 98,11 %8,11 %  

Graf

8. Které prohřešky považujete za nejméně a které za nejvíce závažné? (oznámkujte na stupnici 1 = nejméně až 5 = nejvíce )

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Domácí násilí4.3960.942
Šikana v zaměstnání, ve škole3.8561.096
Diskriminace náboženská2.8471.499
Diskriminace rasová3.4951.277
Diskriminace žen3.4591.203
Nelidské zacházení s dětmi4.8650.297

Graf

9. S jakými problémy z oblasti lidských práv jste se ve svém okolí setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Protiprávní jednání7063,06 %63,06 %  
Šikana v zaměstnání, ve škole6255,86 %55,86 %  
Fyzické násilí5953,15 %53,15 %  
Diskriminace rasová5650,45 %50,45 %  
Obrácená diskriminace4237,84 %37,84 %  
Diskriminace pohlaví, ponižování4136,94 %36,94 %  
Domácí násilí3329,73 %29,73 %  
Nelidské zacházení s dětmi1917,12 %17,12 %  
Diskriminace náboženská1513,51 %13,51 %  
nic21,8 %1,8 %  
nespravedlnost u soudů10,9 %0,9 %  
v reálu s žádným, jen se hodně o tom mluví 10,9 %0,9 %  
ve svém okolí s žádným, ale z médií o všech 10,9 %0,9 %  
ostatních ano, kromě náboženské10,9 %0,9 %  
Šikana ve vězeňské oblasti10,9 %0,9 %  

Graf

10. Pokud jste se vy osobně setkal/a s nelidským přístupem, o co se jednalo? (volná slovní odpověď):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-2x v manželství

asddoewfg wgvdln

bití zvířete

byla jsem šikanvána, kamarádka je křestanka, a někteří jí ukazovali,že něco mín než oni

Co je nelidský přístup?

diskriminace rasy

domácí násilí, ponižování mé ženské osoby.

fyzické a psychické násilí

fyzicke domaci nasili v rodine rasova diskriminace na urade

hrubá šikana žen v zaměstnání

chování romů vůči mé osobě

Já osobně jsem se přímo s nelidským zacházením vůči sobě zatím nesetkala.

Jendou, jako dítě jsem byla napadena romskými děvčaty.

Má poslední zkušenost byla s obrácenou diskriminací, do obchodu mi přišli 4 rómové s očividným úmyslem krást, když jsem je sledovala a po sléze požádala o předložení tašky k nahlédnutí, byla jsem slovně napadená před všemi zákaznáky, že jsem rasistka a že bílýho bych takhle nekontrolovala a bla bla bla..to je jejich obvyklé stžování si,ale když chudáci "neprávem" obvinění odešli. tak na místě kde byly bylo nachystané zboží, ke krádeži.....Tak pak kdo z nás je ta lůza

maximálně šikana ve škole, s ničím závažějším jsem se nesetkala

mé dítě bylo šikanováno ve škole

Mě konkrétně nikdo nic neudělal, ale v mé rodině už bylo pár problémů s romskou menšinou, která okradla a napadla mého bratrance.

mobbing v práci

morálka nepoctivost v zaměstnání

Napadení mladíka skupinou skinheads.

napadení ženy mužem před školou

násilí na ulici

násilí, psychické týrání, zanedbávání základních potřeb

názorová diskriminace

ne

ne

ne

ne

ne

nechci uvést

nelidské zacházení se staršími lidmi

nelidský přístup je výhradně přístupem lidským

nemohu si vzpomenout, ale určitě ano

nesetkal

nesetkala

nesetkala

nesetkala

nesetkala - otázka by neměla být povinná

nesetkala sem se

obrácená diskriminace- nadávky romů ty ku*vo bílá. s přítelem "nepohoda"

Obrácená dislriminace

Obracená rasová diskriminace

odmítání zaměstnat Romy

Osobně jsem se nesetkala

osobně nesetkala

Osobně se setkávám s diskriminací pohlaví a kvůli fyzické podobě (blondýnky se s tím setkávají velmi často...)

ponižování mladších studentů ve škole a mladších ročníků na vojně

ponižování na hranici fyzického násilí, obrácená diskriminace

ponižování, bití na internátě

Protiprávní jednání

Při žádosti o zaměstnání mě odmítli s tím, že jako mladou ženu mě vidí za dva roky na mateřské

přístup v zaměstnání

psychické i fyzické ponižování žen a národnostní menšiny

psychický teror

rasová diskriminace

rasová diskriminace

rasová diskriminace (náckové vyhrožovali atp.)

rasová diskriminace ve škole na 1.stupni

rasový počin, fyzické násilí

rasusmus, šikana

Setkala s fyzickým domácím násilím

slovní urážky, napadení (obrácená diskriminace)

Spíše v oblasti obrácené diskriminace. Princip menšiny, která diskriminuje většinu. Za popálení rómské Natálky 22let. Za zmlácení, znásilnění a doživotní trauma 14ti letého bílého kluka 5 let? Kde to jsme?

svědkem domácího násilí

šikana

šikana

šikana

šikana na střední škole - spolužačka byla šikanovaná partou kluků a dívek

Šikana na vojně.

šikana při výkonu základní vojenské služby, starší versus mladší

šikana ve škole

šikana ve škole

šikana ve škole

šikana ve škole

šikana ve škole na druhém člověku

šikana, diskriminace pohlaví

toho je hodně na jednu odpověď, stačí se dívat kolem sebe

Trápení zvířat

TRVALÝ STAV NAŠÍ SPOLEČNOSTI -NEUSTÁLÉ PROSAZOVÁNÍ MENŠINY RESPEKTIVE NEPŘÍZPŮSOBIVÝCH NA ÚKOR VĚTŠINY

Týrání a zabíjení zvířat pro zábavu, myslivost apod.

týrání v rodině, šikana ve škole

Týrání zvířat

týrání zvířat

V afganistánu chování k mužů k ženám. Žena tam má menší cenu než třeba kráva.

ve škole

Velmi špatný přístup mezi :synem k jeho matce a matky k dětem vzhledem k psychický chorobám.

Většinou u lidí kteří bylo pod vlivem alokoholu, nebo nevzdělaní. Ti většinou najdou zaminku včemkoliv.

viděla jsem v tramvají jak jeden občan škrtí starší občanku-penzistku

viz výše

vydírání, psychický i fyzický nátlak

zneužití dětí k prosazení svých názorů a obohacení- Irák

11. O jakých problémech z oblasti lidských práv jste ve svém okolí slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí násilí6962,16 %62,16 %  
Diskriminace rasová6861,26 %61,26 %  
Nelidské zacházení s dětmi6659,46 %59,46 %  
Fyzicvké násilí6255,86 %55,86 %  
Šikana v zaměstnání, ve škole6255,86 %55,86 %  
Diskriminace pohlaví, ponižování6054,05 %54,05 %  
Protiprávní jednání5852,25 %52,25 %  
Obrácená diskriminace5045,05 %45,05 %  
Diskriminace náboženská4944,14 %44,14 %  
Šikana ve vězeňské oblasti4036,04 %36,04 %  
-10,9 %0,9 %  
nic10,9 %0,9 %  
--10,9 %0,9 %  
ve svém okolí o žádných10,9 %0,9 %  

Graf

12. Co byste doporučil/-la (z níže nabídnutého) k potlačení nelidského chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké tresty (vězení)6154,95 %54,95 %  
Oko za oko, zub za zub :-)1715,32 %15,32 %  
Názornou ukázku správného zachování v dané situaci před svými spoluobčany76,31 %6,31 %  
Peněžní trest (pokuta)43,6 %3,6 %  
nevím21,8 %1,8 %  
mučení21,8 %1,8 %  
trest smrti21,8 %1,8 %  
Nepodlehnout dneštní multikulturním trendům.10,9 %0,9 %  
Trest přiměřený provinění.10,9 %0,9 %  
důslednější a rychlejší vynucování zákonů a norem10,9 %0,9 %  
prevence a vzdělávání10,9 %0,9 %  
výchova, rozvoj společnosti10,9 %0,9 %  
Kombiaci všech možností10,9 %0,9 %  
snažit se najít příčinu jeho chování10,9 %0,9 %  
veřejné práce10,9 %0,9 %  
pobyt mezi těmi proti kterým vystupuje10,9 %0,9 %  
vše10,9 %0,9 %  
vzdělávání10,9 %0,9 %  
Odstranění příčin vzniku "nelidského" chování.10,9 %0,9 %  
osvěta, častá diskuse ve veřejných médiích10,9 %0,9 %  
tvrdé vězení10,9 %0,9 %  
fyzické tresty10,9 %0,9 %  
nápravné zařízení s psychitrickým léčením10,9 %0,9 %  

Graf

13. Do jaké oblasti byste zařadil/a disciplínu lidských práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Filosoie (morálka)5953,15 %53,15 %  
Právní (předpisy)4540,54 %40,54 %  
Politologie76,31 %6,31 %  

Graf

14. Máte pocit, že se disciplínou lidských práv zkvalitnily lidské vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5246,85 %46,85 %  
Spíše ne3733,33 %33,33 %  
Ano 1311,71 %11,71 %  
Ne98,11 %8,11 %  

Graf

15. Cítíte se svobodněji díky zesilujícímu vlivu disciplíny lidských práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4439,64 %39,64 %  
Spíše ne3834,23 %34,23 %  
Ne2018,02 %18,02 %  
Ano 98,11 %8,11 %  

Graf

16. Případné podněty a připomínky: (volná slovní odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

...

aa

aplikace některých práv např. antidiskriminační zákon, potlačuje má práva jako člověka i podnikatele

Definice lidských práv - dané z ústavy nebo jiné?

dle mého je nejhorším prohřeškem šikana dětí, které se nemohou bránit a tito lidé si zaslouží za své chování nejvyšší trest

jako trest i veřejněprospěšné práce

jako trest i veřejněprospěšné práce

je to slozity a dlouhy proces, ale lidi by se meli ucit toleranci a pochopeni od politiku urcite ne

Jste si tak jistá v kramflecích v otázce lidských práv až je to u tohoto tématu nezdravé. Tato otázka není věc axiomatická, je to stále a vždy bude věc sporná a diskutabilní. Vy nás zde ujišťujete, že dochází k pozitivnímu posunu v této oblasti (zajímalo by mě kdy a kde máte na mysli) a na tom stavíte své otázky. Samozřejmě si tím potvrdíte svá okopírovaná stanoviska z médií nebo aspoň splníte školní úkol. Ale asi nic víc. Než začnete dělat další dotazník, zkuste se zamyslet nad tématem, na které se ptáte a založit na tom otázky (co nejvíce otevřené) a ne jen nekriticky čerpat z jednostranných zdrojů a tvrzení. To si tohle téma nezaslouží. Navíc ot.14 nemá pro Vás žádnou vypovídající hodnotu, ty věci spolu nekorelují. a proč má ot.13 jen jednu odpověď - lidská práva je tak široké téma že patří do všech kategorií, má celospolečenský i individuální význam a proto musí..ještě jich tam máte málo, těch oblastí..

každý případ se musí projednávat individuálně a tedy i tresty, za něco vězení,za něco domácí vězení. pro jíné případy zákaz přiblížení se k osobě

Lidská práva mají hlavně zločinci, na oběti se už nehledí

mělo by být více prevence a vzdělávání v této oblasti již od začátku školní docházky.

mmmm

Myslím, že pojmu lidské právo je často zneužíváno k pozitivní diskriminaci menšin ze strany médií a státních orgánů.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nejvíc mi vadí diskriminace rasová, ale ne ta, jak je většinou vnímáná, ale opačná - když něco provede Rom, dostane menší trest než když to samé udělá bílý.... :-(((

Nelidským chováním myslíme většinou právě chování, které je nám lidem vlastní, tedy krádeže, vraždy, podvody... tyto mají svou příčinu (troufám si odhadnout z valné většiny) z nedostatku - zejména financí. Odstraněním nedostatku by se ono "nelidské" chování z veliké míry eliminovalo.

nemám

nemám

nemám

Nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám co dodat

nemám dotaz

Nemám. Měla by to být nepovinná otázka, když je to "případné"

neprotěžovat naše "spoluobčany" a chovat se k nim jako ke každému jinémuu

nerozumím otázce, podněty a připomínky k čemu?

nevím

nevim

nevím

nevím

nic

nic

nic mě nenapadá

osvěta, výchova od útlého věku

Pěkný výzkum :P

proč je to povinné? nemám co dodat

Různí aktivisti budou tak dlouho vymýšlet nová a nová práva nových a nových menšin, jen aby se mohli zmocnit dalších a dalších výsledků práce daňových poplatníků. Až mi, jakožto jednomu z typických daňových poplatníků, nakonec dojde trpělivost a začnu důsledně háji ty svoje lidská práva na svobodné nakládání se svým tělem a soukromým majetkem. Jenže to pak poteče v ulicích krev.

řešení lidských práv - začarovaný bludný kruh

snad se to časem zlepší

trest medializací, zavést trest smrti

tresti smrti pro potlačení nelidského chování

Tresty by měly být vyšší, pobyt ve vězení by neměla být rekreace. Budíčky v 6, makat, aby si na sebe vydělali. Je hloupost aby za ně platili slušní lidé. Aby si konečně uvědomili, že za vytunelování nemá být vyšší trest než za vraždu 5 lidí. Např. vytuneluju dostanu 20 let, zabiju, zneužiju dostanu 6 a po3 mě za dobré chování pustí. Tak my si vážíme života? A tresty za zvířata, bych nadefinovala ne jako, že zvíře je věc! Je to přece bytost co cítí, vnímá.

trochu lépe specifikovat některé otázky, trochu rigidní

V porovnání s dávnou i nedávnou minulostí jsme na tom velmi dobře, ale pořád to ještě není úplně srovnané.

VÍCE ZDŮRAZNIT PRÁVNÍ POVĚDOMÍ OBČANŮ NEJEN FORMOU DODRŽOVÁNÍ PRÁV ,ALE ZEJMÉNA DODRŽOVANÍM PARITY MEZI PRÁVY A POVINNOSTMI.

vliv a dodržování práv už od ZŠ, ve vztahu žák - učitel

výchovná záležitost ve školách

výuka už na základních školách

zajímavá je problematika obrácené diskriminace, v r trošku tabuizovaná

zajímavé aktuální téma

Základním lidským právem je být sám sebou.

zařadila bych i diskriminaci kuřáků. Kampaní je už přehršel. Ale ve výsledku jsme pořád svobodnější než v USA.

zavéct jako učební předmět do osnov ve škole jak se mají lidé k sobě vzájemně chovat

Znechucuje mě neupřímné selektivní využívámní otázky lidských práv v zahraniční politice, jak jím notoricky slují USA - proč dopustily (a přímo iniciovaly) takovou odpornost jako Pinocheta, proč jim nevadil Duvalier, proč vybudovali mafiánský protektorát v Kosovu, proč si vydržují zkorumpovaný pákistánský režim a bratří se s totalitní Saúdskou Arábií? O nynějším postoji mocností k lidumilně se vybarvivšímu libyjskému plukovníkovi nemluvě.

zrušení tzv. pozitivní diskriminace - dát všem stejná pravidla (nepracuješ, nejíš) jen málo z těch, kteří "nemohou" najít práci, skutečně pracovat chce. A proč taky, když se počítá sociální potřebnost a normální občan není potřebný a musí se postarat o svou rodinu sám. Tato pozitivní diskriminace prohlubuje nenávist k protěžovaným Romům.

zvláštní formulace otázek

Žádné

žádné

žádné

žádné nemám

žádné připomíky nemám

žádné připomínky

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6760,36 %60,36 %  
Muž4439,64 %39,64 %  

Graf

18. Příslušnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR10897,3 %97,3 %  
ČR a EU10,9 %0,9 %  
ČR a EU a globální10,9 %0,9 %  
nic10,9 %0,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Které prohřešky považujete za nejméně a které za nejvíce závažné? (oznámkujte na stupnici 1 = nejméně až 5 = nejvíce )

  • odpověď Diskriminace rasová=5:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskriminace náboženská=5 na otázku 8. Které prohřešky považujete za nejméně a které za nejvíce závažné? (oznámkujte na stupnici 1 = nejméně až 5 = nejvíce )
  • odpověď Domácí násilí=5:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šikana v zaměstnání, ve škole=5 na otázku 8. Které prohřešky považujete za nejméně a které za nejvíce závažné? (oznámkujte na stupnici 1 = nejméně až 5 = nejvíce )
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskriminace žen=5 na otázku 8. Které prohřešky považujete za nejméně a které za nejvíce závažné? (oznámkujte na stupnici 1 = nejméně až 5 = nejvíce )
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskriminace náboženská=5 na otázku 8. Které prohřešky považujete za nejméně a které za nejvíce závažné? (oznámkujte na stupnici 1 = nejméně až 5 = nejvíce )

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás dodržování lidských práv důležité?

2. Domníváte se, že respektování lidských práv má vliv na kvalitu mezinárodních vztahů?

3. Proč nebo díky čemu máme lidská práva? (volná slovní odpověď):

4. Setkal/-a jste se někdy s nelidským jednáním některého spoluobčana?

5. Souhlasíte s tvrzením, že se občané Vaší země chovají v mezích lidských práv?

6. Které prohřešky považujete za ojedinělé a které za velmi časté? (oznámkujte na stupnici 1 = ojedinělé až 5 = velmi časté)

7. Domníváte se, že cizinci dodržují meze lidských práv více či nikoli

8. Které prohřešky považujete za nejméně a které za nejvíce závažné? (oznámkujte na stupnici 1 = nejméně až 5 = nejvíce )

9. S jakými problémy z oblasti lidských práv jste se ve svém okolí setkali?

10. Pokud jste se vy osobně setkal/a s nelidským přístupem, o co se jednalo? (volná slovní odpověď):

11. O jakých problémech z oblasti lidských práv jste ve svém okolí slyšeli?

12. Co byste doporučil/-la (z níže nabídnutého) k potlačení nelidského chování?

13. Do jaké oblasti byste zařadil/a disciplínu lidských práv?

14. Máte pocit, že se disciplínou lidských práv zkvalitnily lidské vztahy?

15. Cítíte se svobodněji díky zesilujícímu vlivu disciplíny lidských práv?

16. Případné podněty a připomínky: (volná slovní odpověď)

17. Pohlaví

18. Příslušnost

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás dodržování lidských práv důležité?

2. Domníváte se, že respektování lidských práv má vliv na kvalitu mezinárodních vztahů?

3. Proč nebo díky čemu máme lidská práva? (volná slovní odpověď):

4. Setkal/-a jste se někdy s nelidským jednáním některého spoluobčana?

5. Souhlasíte s tvrzením, že se občané Vaší země chovají v mezích lidských práv?

6. Které prohřešky považujete za ojedinělé a které za velmi časté? (oznámkujte na stupnici 1 = ojedinělé až 5 = velmi časté)

7. Domníváte se, že cizinci dodržují meze lidských práv více či nikoli

8. Které prohřešky považujete za nejméně a které za nejvíce závažné? (oznámkujte na stupnici 1 = nejméně až 5 = nejvíce )

9. S jakými problémy z oblasti lidských práv jste se ve svém okolí setkali?

10. Pokud jste se vy osobně setkal/a s nelidským přístupem, o co se jednalo? (volná slovní odpověď):

11. O jakých problémech z oblasti lidských práv jste ve svém okolí slyšeli?

12. Co byste doporučil/-la (z níže nabídnutého) k potlačení nelidského chování?

13. Do jaké oblasti byste zařadil/a disciplínu lidských práv?

14. Máte pocit, že se disciplínou lidských práv zkvalitnily lidské vztahy?

15. Cítíte se svobodněji díky zesilujícímu vlivu disciplíny lidských práv?

16. Případné podněty a připomínky: (volná slovní odpověď)

17. Pohlaví

18. Příslušnost

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chovancová, N.Lidská práva a mezinárodní vztahy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13805.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.