Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Downův syndrom - ústavní a rodinná výchova

Downův syndrom - ústavní a rodinná výchova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Ptáčníková
Šetření:23. 11. 2014 - 07. 12. 2014
Počet respondentů:198
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Již pátým rokem studuji na vysoké škole obor Speciální pedagogika a v současné době dokončuji svou diplomovou práci na téma ,,Pohled mužů a žen na ústavní a rodinnou výchovu jedince s Downovým syndromem“. Výsledky toho dotazníku budou podkladem pro vypracování praktické části mé práce. Cílem dotazníku je zjistit názory můžu a žen na ústavní a rodinnou výchovu jedince s handicapem, názorovou shodnost či rozdílnost a celkovou informovanost o dané problematice.

Dotazník je určen široké veřejnosti mužů i žen různého věku i vzdělání a je zcela anonymní. 

Děkuji Vám za čas strávený při vyplňování dotazníku.

Andrea Ptáčníková

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13467,68 %67,68 %  
Muž6432,32 %32,32 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 45 let7839,39 %39,39 %  
18 – 25 let6834,34 %34,34 %  
46 let a více4522,73 %22,73 %  
Do 18 let73,54 %3,54 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou9145,96 %45,96 %  
Vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání8944,95 %44,95 %  
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky115,56 %5,56 %  
Základní vzdělání73,54 %3,54 %  

Graf

4. Víte co je Downův syndrom (dále pouze DS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19095,96 %95,96 %  
Ne84,04 %4,04 %  

Graf

5. Setkal (a) jste se někdy s jedincem s DS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14573,23 %73,23 %  
Ne5326,77 %26,77 %  

Graf

6. Pokud jste se s jedincem s DS setkal (a), jak na Vás setkání působilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Setkání bylo bezproblémové8341,92 %41,92 %  
Nesetkal (a) jsem se s jedincem s DS5326,77 %26,77 %  
Cítil (a) jsem lítost a nevěděl (a) jsem jak se chovat4924,75 %24,75 %  
Setkání bylo příjemné3417,17 %17,17 %  
Setkání bylo nepříjemné147,07 %7,07 %  

Graf

7. Kdyby jste se dozvěděl (a), že se Vám má narodit dítě s DS co byste udělal (a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volil (a) bych přerušení těhotenství.13568,18 %68,18 %  
Dítě bych si nechal (a) a vychoval (a) ho.3316,67 %16,67 %  
Dítě bych si nejspíš nechal (a), a volil (a) bych kombinaci rodinné a ústavní2713,64 %13,64 %  
Dítě bych si nechal (a) ale volil (a) bych ústavní péči.31,52 %1,52 %  

Graf

8. V případě, že by se Vám narodilo dítě s DS (v případě, kdyby se diagnóza nezjistila v průběhu těhotenství), jak byste se zachoval (a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volil (a) bych kombinaci rodinné a ústavní péče9246,46 %46,46 %  
Nechal (a) bych si dítě a vychovával (a) ho v rodině8040,4 %40,4 %  
Nechal (a) bych si dítě, ale umístil (a) dítě do ústavního zařízení168,08 %8,08 %  
Dal (a) dítě k adopci105,05 %5,05 %  

Graf

9. Kde si myslíte, že žije většina jedinců s DS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V ústavech sociální péče12462,63 %62,63 %  
V rodině7437,37 %37,37 %  

Graf

10. Kde si myslíte, že jsou jedinci s DS spokojenější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rodině16784,34 %84,34 %  
V ústavu3115,66 %15,66 %  

Graf

11. Prosím zdůvodněte svoji odpověď k otázce č. 10:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.21,02 %1,01 %  
...21,02 %1,01 %  
Pohybují se ve společnosti stejně diagnostikovaných jedinců.10,51 %0,51 %  
Dítě má pevně stanovený řád, stálou péči a pohybuje ve společnosti stejně handicapovaných10,51 %0,51 %  
jsou zde mezi sebou rovnými10,51 %0,51 %  
Žijí mezi stejně handicapovanými jedinci10,51 %0,51 %  
Jsou s více lidmi10,51 %0,51 %  
Protože jsou tam s lidmi se stejným onemocněním, tak se tam nemusejí cítit nějak odlišně.10,51 %0,51 %  
pevnější rodinné vazby10,51 %0,51 %  
více času a rodinná atmosféra10,51 %0,51 %  
ostatní odpovědi Rodina je pro ně vším. V ústavu jim možná dají lepší péči, ale ne větší lásku. Proto bych volila obě péče
Přirozené prostředí v rodině je pro dítě vždy lepší a je úplně jedno, jestli je zdravé nebo postižené .
láska rodiny
Určitě v rodině,protože tam je základ Lásky matřeské ,ale i celé rodiny,pokud to každý člověk má čisté svědomí.
Dle mého názoru žádná ústavní péče nenahradí rodinu.
mají svůj zažitý řád, kontakt blízkých osob, citové vazby, bezpečí, jistota
pocit bezpečí v rodině, láska rodiny
Nemohla jsem se rozhodnout. V rodině je lépe každému jedinci (pokud žije v láskyplném prostředí), ale v ústavu je jedinec mezi svými a věřím, že i tam je spokojený.
Jsou tam odborníci co dokážou splnit všechny jejich potřeby.
Jsou v bezpečném prostředí, se svými lidmi, spokojenější...
jsou tam s jinými se stejným postižením a mají tam odbornou péči
Jsou mezi svýma a je jim věnovaná větši pozornost a více času.
Cítí lásku rodičů a sourozenců.
Nevím, ale musela jsem si vybrat.
jsou mezi svýma
Starají se o ně jeden nebo dva lidé, kteří se mu snaží věnovat co nejvíce pozornosti
-
v ústavu jakékoliv (i nepostižené) děti nedostanou lásku, kterou mohou dostat doma, ale pokud i ně rodiče nestojí, pak by jim zřejmě doma lépe nebylo...
V rodině asi mají větší šanci na částečné zařazení do společnosti, ale zaleží na možnostech rodiny, zda je rodina úplná a jaké má finanční možnosti.
Jsou mezi svými blízkými.
osobnější přístup
vždy je rodina na prvním místě
Žije v prostředí, kde se vyskytují i jiné děti s tímto syndromem.
rodina je pro každého lepší, než ústav
Předpokládám, že ústav nenahradí milující rodiče, na druhou stranu péče o postižené dítě je předpokládám tak náročná, že rodiče potřebují mít i čas na odpočinek, či čas na péči o ostatní (zdravé) děti v rodině.
rodinné prostředí
Znám z vlastní zkušenosti - rodinu nelze nahradit
domácí prostředí a rodina
Podle mě vhodná kombinace,což nebyla možnost odpovědi,pokud bych měla volit,zda pouze ústav,čí pouze rodinu,volila bych rodinu,pokud vím,tito lidé jsou schopni fungovat v běžných situacích bezproblémově
Má nejpřesnější odpověď na 10. otázku je nevím. Myslím, že ve funkční a milující rodině je lépe každému jejímu členovi, tedy i jedinci s DS. V nefunkčí rodině asi není dobře nikomu, takže v takovém případě by asi jedinci s DS bylo lépe v ústavu.
pokud je rodina funkční a o postiženého pečuje, pak je to jistě přirozenější prostředí s normálními citovými vazbami - narozdíl od ústavu
rodina je rodina
Každé dítě zdravé nebo postižené je spokojenější v rodině.
rodina je víc než ústav
Pocit jistoty a lásky.
Doma je doma, známé prostředí, stálí členové rodiny,
jsou jim bližší
komplexnější péče
Lepší podmínky,odbornost
jsou v kruhu svych nejbližších
V případě, že jedinec cítí láskyplnou podporu rodiny a není izolován. V opačném případě by byl lepší ústav, ve kterém bude zajištěna odborná péče, vzdělávání a terapie adekvátní jeho stavu a kontakt s kolektivem.
v rodině je k postiženému přistupováno s větší láskou a péčí. S největší pravděpodobností.
Jsou zde mezi stejně postiženými jedinci a mají zde vytvořené podmínky pro zvládání denních situací osob takto postižených včetně každodenní pomoci vyškoleného personálu.
Mají jistotu rodinného zázemí, "své lidi", kteří jsou jim vždy nablízku.
Jedinci s DS mají cit, jako normální lidé a rodinné prostředí pro ně vytváří prostředí k vyššímu rozvoji.
dOSTÁVÁ NEJLEPŠÍ PÉČI, HODNĚ LÁSKU A JE MEZI NEJBLIŽŠÍMI
kontakt s blízkými osobami
Dětí se stejným prbolém jsou pohromadě a nepřipadají si tak osamoceni a že jsou jiní, než ostatní.
doma je doma
známé prostředí, láska
mà tam sobě rovné a odpovídající péči
Jedinci s DS jsou ve většině velice společenští a umí navazovat sociální vztahy, rodina proto pro ně bývá to nejdůležitější
Rozhodně vstřícnější a zodpovědnější přístup k vlastnímu dítěti s DS, než v ústavu
Pro dítě je lepší, aby vyrůstalo v prostředí, které mu je známé, v prostředí ve kterém má svou rodinu
rodina může dát jedinci víc než ústav - lásku, pocit bezpečí, pozornost
stoprocentne individualni pristup
prostředí, lidé které jedinec zná
domácí prostředí, láska
z důvodu lepší peče
Rodina s pochopením dokáže poskytnout lepší péči a zázemí, než ústav.
bez komentáře
Řekl bych, že jsou v rodině spokojenější všichni bez rozdílu nemoci
Kazde dite potrebuje lasku rodicu
Má kolem sebe své blízké.
rodina je to nejcenejsi v zivote, tak kdo ji ma je spokojeny
Jsou mezi svými blízkými,kteří k nim mají bližším vztah než pečovatelky v ústavu, které se starají o větší množství nemocných dětí.
Každý je šťastnější v rodině. V ústavu mu nemohou poskytnout tolik lásky a péče kolik člověk potřebuje.
kolektiv stejně postižených dětí pod dohledem školených pracovníků
Zname prostredi,pribuzni
V rodině je myslím lepší péče a vztahy
Lepší odborná péče
okolí
určitě se cítí lépe s blízkými lidmi
každý chce mít a být součástí rodiny
v rodině se cítí více v bezpečí.
Je jim lépé doma.
pudová záležitost
Lepší prostředí
Osobní zkušenost ve svém okolí.
myslím, že tito lidé vnímají dobře, kdo je blízká osoba z rodiny a kdo je jen ošetřovatel v ústavu
Rodina je urcite lepsi.
take zalezi na velikosti postizeni, pokud dite s ds je od malicka v rodine, urcite se dokaze naucit napr. hygienu, obleci se apod. Myslim, ze v ustavu nemaji moznost takove pece
Záleží na rodině, v ústavu je péče kontrolovaná a systematická.
dobré rodinné prostředí se nedá nahradit pobytem v ústavu
Jsou mezi lidmi, kterými jsou milováni a mají snima trpělivost.
stabilnější prostředí, více přirozené
:::
rodininu nic nenahradí (pokud je funkční)
Maji lepší odbornější péči než v rodině.
potřebují moc cítit lásku a toasi ve verlkém kolektivu není dost dobře možné
Lepší péče a podmínky
Jsou více socializováni.
je mu věnována maximální péče
V kruhu svych nejblizsich je jim nejlepe, citi se v bezpeci.
Myslím, že rodinné prostředí pro jedince s DS musí být příjemnější.
Rodinné prostředí, které má všechny podmínky pro náročnou výchovu dítěte je pro spokojenost dítěte lepší. Ale ne všechny rodiny mají takovou životní úroveň, aby mohly zajistit spokojenost dítěte v domácím prostředí.
profesionální péče
Rodicovska pece
Rodina podpoří a mizí ostych.
Myslím že každý potřebuje lásku bližních a oni to vnímají několika násobně víc jako člověk jenž není zasažen DS.
Rodinné zázemí je vždy lepší, pokud je možné situaci zvládat...
všude dobře.... doma nejlíp
Domnívám se, že každá lidská bytost se cítí v domácím prostředí lépe.
Nevím.
Rodina je vždy základem, na druhou stranu v kolektivu dětí se stejným postižením se může dítě cítit lépe, nebude si připadat "zvláštní"
V rodině se jedinec cítí bezpečněji. Má zde rodiče, které miluje, a to ho činí šťastným, protože je má nablízku.
Vidím,jak rodina známých se holčičce věnuje,co vše umí,myslím,že v ustavu nejsou podmínky.
Jsou doma mezi svymi, ale nekdy to nejde kombinovat péči a práci
Může být navázán bližšší osobní kontakt
tak to je asi logicky ne... ze je jim lip doma
zatížení zdravých sourozenců, nemožnost pracovat, zhoršení finanční stránky celé rodiny, stres
ve své vlastní rodině se bude mít líp
V rodině se snad cítí líp a mají lepší péči nebo aspoň pozornost
mají rodinu u sebe...někoho blízkého
Jsem na vážkách, je to případ o případu. V ústavu si může připadat mezi svými, ale to i v rodině. Zároveň může být všude vyštípávaný.
Větší kolektiv stejné úrovně
Každému je lépe v rodině
Protože maji rodinné zazemí
Rodinu ústav nemůže nahradit
Více citu.
blízkost matky a nejbližších je určitě moc důležité!
Domácí prostředí stimuluje jedince zpravidla mnohem více než při ústavní péči. Není to však pravidlem.
stejná diagnóza pro více pacientů
já osobně bych nechtěla vyrůstat v ústavu, tak proč bych k tomu nutila jedince s DS
Vztah matky/otce k dítěti. Dítě si jistě pamatuje rodiče a více jej poslouchá a cítí se v jeho společnosti bezpečněji, lépe.
rodina jim poskytne větší lásku a zázemí
cítí lásku své rodiny
v rodině je spokojreneh kazdy
Rodinnou péči a lásku ústav nenahradí.
Péče matky i otce je myslím lepší
Nic nedokaze nahradit rodinu
maju denny program, aktivity, novych ludi okolo seba
zázemí, péče, láska
Není třeba zdůvodňovat, jde o obecně známý fakt.
Nejsou obklopeni lidmi se stejným syndromem, což pro ně může být traumatizující. A mají kolem sebe lidi, kteří se k nim mohou chovat normálně.
vetsi zajem a starostlivost v rodine
v ústavu mají vše, co potřebují
myslím si to.
jelikož v rodině je zázemí, láska ..
Osoba s DS je v mé rodině. Nebyl nikdy důvod ji opustit, přes své onemocnění nebyla nikdy upozaďována mezi ostatními sourozenci.
Každému je lépe ve funkční rodině
daleko přirozenější a láskyplnější prostředí
Mají lásku rodičů a tu žádná ústavní péče nenahradí.
maji kolem sebe rodinu
pokud je to milující rodina
tam kde mají lepší podmínky - teoreticky doma, by měli mít víc lásky a péče, ale jen teoreticky
Doma je doma... /Ústav je něco jiného a domov nenahradí.
Odhaduji
Pokud se lidé v rodině k sobě dobře chovají, tak ji nikdo a nic nedokáže nehradit.
Lidé s DS jsou schopni citů a sociální interakce a tak jsou rádi s lidmi, co je mají rádi.
Kazde dite je spokojenejsi v rodine!
Mají dostatečnou a speciální péči.
Znalost prostředí, kde žije
silnější citové vazby
citový vztah k dítěti
rodinné zázemí, klid, pohoda
Nemám v tom jasno - myslím, že záleží na věku, stupni postižení i přístupu rodiny. Jen odhaduji své pocity, ale nevím jak uvažují postižení.
každé dítě je by melo být v přirozeném rodinném prostředí, pokud to okolnosti dovolí a rodiče jsou achopni se starat, neniztreba dítě davat na trvalejší pobyt v ústavním zařízení
Láska rodiny je nanahraditelná
pokud jsou doma jejich rodině na nich záleží a snaží se jim život co nejvíc zpříjemnit
lepší zázemí
přístup a rodiná péče je nenahraditelná
V rodině, pokud je na to rodina dostatečně připravená, vyrovnaná s handicapem. Jinak ústav.
pokud je rodina funkční, je tam dítěti vždy lépe než v ústavu
cítí se bezpečně, jsou klidnější, mohou se lépe rozvíjet
myslim si..že většina postižených s DS..ale mmyslím..že to platí i pro jiné postižené..jsou v prostředí..které znají..týká se to i lidí..kteří se kolem nich pohybují..jsou na ně zvyklí..
Rodinné zázemí, domov
Tyto děti jsou velice citlivé a mají rádi kontakt, lásku. Ústavní výchova ji nezajistí.
domnívám se, že v rodině se cití bezpečněji
individuální péče, respekt k potřebám a zvláštnostem osobnosti
Osobní přístup a mateřská/otcovská sourozenecká láska je vždycky lepší než pouze odborná péče.
Rodina je rodina.
Protože jsou mezi svými.
lepsi pece
mají zázemí, svoje věci, lidi, kteří se starají jen o ně a mají an ně víc času
Neverim zamestnancum techto ustavu, o sve dite bych se bala.
Mohou si možná uvědomovat okruh blízkých lidí a jsou ve svém prostředí, jiná atmosféra.
---
rodina se jim může více věnovat
Každý člověk potřebuje lásku, péči intimitu. Ta se nejl=pe poskytuje v rodině.
je tam o ně kvalitněji postaráno
rodinné prostředí je nejpřirozenější
vice se jim venuji, davaji jim peci, lasku, podporu, zazemi...
netuším
osobnější přístup, kontakt s rodinou
18593,91 %93,43 % 

Graf

12. Znáte některá ústavní zařízení ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10050,51 %50,51 %  
Ne9849,49 %49,49 %  

Graf

13. Myslíte si, že je dostatečná nabídka instituciálních služeb, které jsou poskytovány jedincům s DS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím13367,17 %67,17 %  
Ne4120,71 %20,71 %  
Ano2412,12 %12,12 %  

Graf

14. Kdo si myslíte, že se s postižením dítěte vyrovnává lépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15477,78 %77,78 %  
Muž4422,22 %22,22 %  

Graf

15. Myslíte si, že soužití s jedincem s DS může narušit mezilidské vztahy v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7437,37 %37,37 %  
Určitě ano4824,24 %24,24 %  
Nevím3919,7 %19,7 %  
Spíše ne3216,16 %16,16 %  
Určitě ne52,53 %2,53 %  

Graf

16. Pokud si myslíte, že soužití jedince s DS naruší mezilidské vztahy, uveďte prosím jak. V případě, že si myslíte, že k narušení mezilidských vztahů dojít nemůže, nebo nevíte, prosím otázku nevyplňujte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný názor na výchovu dítěte s DS.11,15 %0,51 %  
Pohled mužů a žen je na výchovu postiženého jedince velmi rozdílný, může docházet ke konfliktům11,15 %0,51 %  
každý má jiný názor a jiný přístup na výchovu a jednání s těmito lidmi a může dojít z tohoto důvodu ke konfliktu11,15 %0,51 %  
Nutnost stále péče11,15 %0,51 %  
určitě ovlivní ostatní členy a provoz rodiny, ne ve všem negativně11,15 %0,51 %  
rodina se musí přizpůsobit možnostem a schopnostem dítěte11,15 %0,51 %  
Rodina se musí plně přizpůsobit jedinci DS11,15 %0,51 %  
mnoho záleží na partnerském vztahu a otázce svědomí a lásky.11,15 %0,51 %  
více povinností, zodpovědnosti, finanční otázky 11,15 %0,51 %  
Myslím, že je narušit může, jako jakákoli nestandardní situace, na kterou rodina "není připravená" a která není součástí standardního běhu věcí.11,15 %0,51 %  
ostatní odpovědi je to velmi nezvyklá situace, v rodině, v okolí...
jelikož je to velké zklamání a to ovlivní vztah obou rodičů. každý chce mít zdravé dítě.
Jeden z rodičů neunese pocit, že se mu narodilo takové dítě a má výčitky k sobě nebo druhému rodiči
Je to obrovská zátěž na změnu životního stylu, osobních priorit v životě, nárok na sladění kariéry.
Dítě s DS ostatní členy rodiny jistým způsobem váže, což jim nemusí vyhovovat
s manželem jsme tuto otázku diskutovali když jsme "plánovali" první dítě, ačkoliv se ve většině věcí shodujeme, tak na postižené děti/lidi máme velmi rozdílný pohled, narozením dítěte s Downovým syndromem by patrně vedlo k velmi ostrým diskuzím co dál...
Lidé často neví, jak se k takovým jedincům chovat, mezi partnery může dojít i k neshodě, zda vychovávat v rodině či v ústavní péči, pokud by se zjistilo, že genetická dispozice k nemoci je po jednom z rodičů, může si ji dávat za vinu....
Jedinec s DS vyžaduje spoustu času a péče, proto není čas na ostatní členy rodiny a může docházet k narušení mezilidských vztahů.
většinou výchovu přebírá matka
Rozdílné názory na výchovu, nedostatek času, únava z péče o dítě, která musí být mnohem větší než u běžného dítěte.
Někdo z rodiny nepřijme jedince s DS, tím může vzniknout velmi mnoho problému.
Předpokládám nemožnost jednoho z rodičů pracovat, vzhledem k péči o dítě s DS, potom tedy např. finanční situace rodiny.
Určitě existují případy, kdy se rodiče po narození dítěte s DS rozejdou, protože situaci aspoň jeden z nich neunese.
jde o dlouhodobě zátěžovou situaci, pokud rodiče neumějí dobře distribuovat pozornost mezi postiženého a zdravé jedince, případně pokud neumějí odbourávat stres, může to vést ke zkratovým reakcím a potřebě úniku
rodině se vyhýbají známí kamarádi, litují rodinu
Vztahy v rodině časem nefungují, rodina se rozpadá, každý má jinou představu o péči, ženy se určitě více dítěti přezpůsobí
Muži jsou statisticky v podobných situacích méně odolní a ženy mají tendenci se upnout na dítě, což ve své podstatě může zcela zásadně rozbít rodinné a především partnerské vztahy.
pokud se někdo v rodině nesmíří s postižením dítěte, může dojít narušení vztahů
Rodičese někdy s postižením dítěte nedokáží vyrovnat a mají tendenci hledat "viníka" v tom druhém.
Myslím, že je to tlak na rodiče, neporozumění okolí, zaměstnavatele...
celodennį pėče
Dojde k obviňování, případně nezájmu o partnera, ke zhroucení vlastních představ o budoucnosti se zdravým dítětem
narusi to veskere plany do budoucna, planovani dalsich deti z obavy opakovani se DS, obvinovani se navzajem z nedostatecne lasky nebo naopak prehnane pece vuci postizenemu naukor ostatnich clenu rodiny, pocity selhani
Například, když muž si dítě ponechat nechce a žena ano, tak může během výchovy docházet k určitému narušení vztahů.
Pece o dite s DS je mnohem narocnejsi
kazdy jedinec se s tim vyrovna jinak nekdo negativne a nekdo naopak pozitivne
Možnost obviňování čí je nemoc vina, popřípadě finanční náročnost péče o jedince.
někteří lidé nezvládnout pocit, že mají postižené dítě, neumí změnit život ve prospěch dítěte
psychika.
Vyčerpanost rodiny
Vše se točí většinou kolem osoby s DS. Potřebuje více péče a rodičům zbývá méně času na sebe, koníčky, atd...
Komplikace s vychovou
Vždy to je zásah do soužití páru, vždyť někdy se dva nemohou dohodonout ani u zdravého dítěte...
Muž může být naštván z toho že nemá takovou trpělivost jako manželka a můžou z toho vznikat hádky.
větší tlak na psychickou vyrovnanost (vyžaduje trpělivost)
muž občas nepřekoná to, že splodil postižené dítě, žena zase věnuje až přemíru pozornosti takovému dítě a muže zanedbá
nutná celodenní péče ovlivňuje plnohodnotný život rodiny
Vetsinou vychovu jedince s DS neunesou muzi a tim se narusi zivot v rodine.
Myslím, že mohou vznikat konflikty v rodině v případě přizpůsobování programu členů rodinci jedinci s DS.
Vztach to určitě změní. i rodiče od svich dětí něco očekávají.
Postupem času při soužití s jedincem s DS dojde k odlišnému názoru partnerů na výchovu a to může vést ke konfliktům.
Náročnější péče, méně volného času pro rodiče samotné, i finančně náročnější, větší citové pouto
Celý život a pohled na nej se rodicum zmeni, to znameny i vztahy se svymi dosavadnimu znamymi
Jedinec potřebuje speciální péči, spory kdo nese vinu za nemoc jedince.
vsecko se toci kolem toho ditete, to ma vliv na vsechny aspekty zivota
rozvod
Musí to být těžké jak mezi partnery, tak třeba i mezi dětmi
Neschody a soužití v rodine.
Zpravidla muži špatně nesou narození postiženého dítěte. Celodeení péče o dítě také naprosto změní chod celé rodiny, zvláště pokud jde o díte s DS, jelikož u něj je potřeba péče celoživotní.
rozpor v názoru ve výchově
Některý s partnerů to nemusí ustát.
Péče o takové dítě přinuší mnoho těžkostí
vela ludi DS nerozumie, moze im to prist neprijemne
Část rodiny nemusí přijmou dobře jedince s DS a mohou vznikat v rodině různá nedorozumění. Také v psychicky náročnějším období může jedinec s DS být pro rodinu větší zátěží, neboť péče o jakkoliv postižené dítě je složitější a náročnější, než péče o ZD
ostatní členové rodiny mohou být zmatení z toho, jak se k takovému jedinci chovat a také mohou propadnout lítostivosti vůči rodičům a mohou se tím pádem méně a méně rádi vídat
Někdy se může stát, že žena si chce dítě nechat a muž by to nezvládl, tak raději od rodiny odejde.
ne každý unese péči o postižené dítě
Členové v rodinách nemusí přijmout jedince s DS.
V souvislosti se schopností vyrovnat se s postižením dítěte, otec to často nezvládne a od rodiny odejde
Člověk musí řešit problémy s tím spojené, může to vést k rozdílnosti názorů.
nenarusi
Neshodný názor muže a ženy
Nemyslím, že zrovna narušit, ale určitě ji změní - labilní pár to rozloží, silný to může paradoxně i semknout. v každém případě musí dojít k úpravě zvyklostí v rodině.
ne každý člověk je schopen se s takovou situací vyrovnat, obzvlášť pokud o narození dítěte s DS nevěděli, nebo není pripraven se o takové dítě starat, nebo neví jak se ma k takovýmto jedincům chovat. Nebo pokud někdo neuznává výchovu v domácím prostředía
matka se může více věnovat dítku a zbytek rodiny se může cítit odstrčený
Myslím, že to rodinu naprosto změní. Záleží jestli k dobrému či zlému.
Je to těžká, nečekaná zátěž
právě proto..že někteří se s tím neumíme vyrovnat..že už když se i takového jedince staráme..nezbývá nám řešit jiné problémy..které bezesporu touto situací vzniknou..ať už finanční..nebo vztahové..
Žárlivost, závist - více se věnování jedinci než ostatním v rodině,
celoživotní koncentrace na potřeby celoživotního dítěte, nemožnost odpoutání, stud
Život celé rodiny se změní, všichni jsou tím omezeni, což může přinést spousty prychických problémů.
Otec vetsinou nevydrzi psychicky nápor a odstrceni na druhou kolej a odejde od rodiny.
---
labilní nálady z celodenniho vypětí zvyšují výskyt hádek, stres, neuvolnena atmosféra
Každý vztah je svým způsobem křehký a soužití s jedincem s DS může výrazně zvýšit stres a napětí u partnerů i mezi nimi
přílišná fixace a zanedbávání ostatních
vetsinou se zena vice venuje postozenemu, nez partnerovi a zdravym detem. muz odchazi, jelikoz je souzit vysilujici, zdrave deti jsou ochuzeny o stejnou pozornost a peci matky jako ty s DS
7788,51 %38,89 % 

Graf

17. Myslíte si, že může být pro rodinu soužití s jedincem s DS přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12563,13 %63,13 %  
Ne7336,87 %36,87 %  

Graf

18. V případě, že si myslíte, že je soužití s jedincem s DS pro rodinu přínosné, uveďte prosím jak. V případě, že si myslíte, že soužití přínosné být nemůže, prosím otázku nevyplňujte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný pohled na svět21,98 %1,01 %  
člověk přehodnotí přístup k životu a pohled na něj a problémy které do té doby řešil mu přijdou malicherné10,99 %0,51 %  
poznání skutečnýh životníh hodnot, umět se vyrovnat s nepřízní osudu 10,99 %0,51 %  
ostatní členové rodiny se naučí pomáhat a zároveň si více uvědomují štěstí svého zdraví10,99 %0,51 %  
Mnohem větší radost jedinec DS rodičům udělá, když se naučí něco nového. 10,99 %0,51 %  
Pozná opravdové přátele a nejmilejší (někdy i nejtvrdohlavější) dítě. 10,99 %0,51 %  
Přínosné muže být tím,že každý jedinec má v sobě něco krásného a čistého,pokud jde o děti at jsou zdravé či nemocné narozdíl od nás dospěláku jsou upřimné.10,99 %0,51 %  
jiný "rozměr" lásky rodič - dítě, tolerance vůči ostatním (menšinám, postiženým..atd)10,99 %0,51 %  
Setkání nebo soužitís kýmkoli, kdo není zatížený civilizačními problémy a přemýšlením. Jejich čistota, radost i smutek jsou opravdové, mohou nám otevřít očit. 10,99 %0,51 %  
rodina si uvědomí spoustu hodnot, které by třeba nevnímali, kdyby toto nezažili10,99 %0,51 %  
ostatní odpovědi Pokud se už rodiče rozhodnou sami vychovávat dítě s DS, určitě musí být velmi silní a mít velké odhodlání a plno lásky. Určitě to posílí jejich sebevěědomí a jsou odvážnější než většina lidí.
Upěvní vztah a ukáže skutečnou lidskou sílu a vlastnost osoby
Určitě větší tolerance v celé rodině, starostlivost o někoho jiného, nemyslet jen na sebe.
Přiměje srovnat hodnoty, hledat skutečný smysl života "jsem na světě pro druhé".
komunisté postižené lidi separovali, takže nevíme, co v nich dřímá, ani jak se k nim chovat. Lidé s jakýmkoliv postižením, kteří se běžně pohybují v našem okolí nám mohou otevřít netušené obzory
Přínosné může být pro jedince, kteří to nebudou brát jako oběť, ale nebudou se obviňovat, že mohli udělat něco pro to, aby k postižení nedošlo. Pro sourozence může být soužití přínosné tím, že se naučí jednat a komunikovat s postiženým jedincem a toleranc
Člověk se naučí více tolerance, sebezapření a víc si váží zdraví.
Naučí rodinu, to co například je pro zdravé dítě úplnou samozdřejmostí
V rodině s více dětmi by péče o nemocného sourozence mohla být příkladem, pokud rodina dobře funguje, sama si to představit ale neumím.
Jistě je to těžká rána a zkouška pro celou rodinu,ale cokoli člověk zvládne posiluje vzájemné vztahy a pomoc slabším,nemocným apod, je obrovsky záslužná činnost a projev lásky
Členové rodiny se naučí toleranci, pochopí, že slovo normální je relativní, ....
výchova dětí k altruismu a respektu k postiženým, jiný pohled na život, možná zdravěji nastavené hodnoty v rodině
Rodina se více stmelí a naučí se s ním pracovat.
Změna celkového pohledu na svět a hlavně na zdraví
Pokud vztahy fungují, všichni přijmou postižené dítě a pomáhají dle svých možností
jiný pohled na hodnoty
taková situace může naopak rodinu stmelit. Existuje řada rodin, které celkem normálně fungují. V takové rodině je nutná maximální spolupráce.Např. pan Feuerstein vykazoval i velmi dobré výsledky ve vzdělávání dětí s DS a jejich začleňování do společnosti.
ostatní členové rodiny si mohou ujasnit životní priority apod.
Pravděpodobně soužití může změnit pohled na běžný život zdravé osoby, změní se priority. Na druhou stranu je ale osoba žijící a pečující o osobu s DS značně omezena na kvalitě svého osobního a profesního života.
JSOU V RODINĚ NASTAVENY JINÉ PRIORITY A UMÍ ROZLIŠOVAT DŮLEŽITÉ A NEDŮLEŽITÉ VĚCI
obahocení pohledu na svět
jiný pohled na život
lidé se od nich mohou spoustu naučit
Členové rodiny mají možnost, naučit se, jak s lidmi s tímto postižením, mají zacházet.
jiné uspořádání žebříčku hodnot
Když rodina jedince s DS dobře přijímá, tak může přinášet spoustu radosti :)
Přináší to sice hodně starostí, ale může to změnit pohled všech z rodiny na nemocné obecně.
Rodina žije v užším vztahu.
nebudou mit predsudky ktere treba meli
Členové rodiny se mohou naučit větší toleranci a trpělivosti
určitě to v rodině, která se s tím dokáže vyrovnat, utuží vztahy
rodina se více semkne si myslím
utužení vztahů
tolerance.
Je to hodně starostí a odříkání si kvůli osobě s DS
s ds se setkavam od malicka, urcite me to dalo hodne, lide s ds jsou hodni, nikomu by neublizili.
Každá zkušenost v životě je přínosem, v jakémkoliv směru.
může je to ještě více stmelit
naučí je toleranci a laskavému přístupu k lidem
Jedinci maji vetsinou usmev na tvari, jsou velmi mili a siri dobrou naladu kolem sebe, dovedou se krasne radovat
Myslím, že je to přivede k vědomostem o Downově syndromu a mají pak třeba i větší pochopení při setkání s člověkem s DS.
citovy vstah
maximálně zkušenosti, pro rodinu je to spíše stresující.
Ano, přínosem je hlavně učení o emocích a čistým pohledem na svět.
utuží to rodinu, alespoń v to doufám.
Někdy může vést toto soužití s DS k utužení partnerství.
Rozšíření obzorů, jiný náhled na životní hodnoty
Celá rodina,i dva bráškové ji milují a vědí,že někdy mamince pomohou
Upevni vztahy a prehodnoti pohled na jejich dosavadni zivot
Rodina se naučí socialní toleranci.
clovek se asi nauci trpelivosti a toleranci
Myslím si, že člověk přehodnotí důležitost a priority
posílení vztahů
Naučí se větší lásce a trpělivosti.
Děti s DS mají velmi vyjímečné sociální cítění, už jen proto jsou velkým přínosem pro rodinu. Lidé si v kontaktu s těmito dětmi mají možnost přehodnotit svůj život z úplně jiného pohledu, než jsou zvyklí.
jedinec s DS na svět nahlíží jinak, není na škodu tento pohled poznat.. obohatí to
Stmelení rodiny
víc pokory
Nový pohled na svět.
Sblížení partnerů
Člověk se nauci tolerance a pece
Ak to nerozvrati vztahy medzi rodicmi a rodinou, tak moze mat DS prispevok k moralke, tolerancii, zodpovednosti
Váží si víc běžných věcí, může je to více spojit....
obohacujici
soužití přináší nové zkušenosti
Myslím, že spoustu lidí si neváží svého zdraví ..... :-(
rodina se naučí si vážit maličkostí a např. děti budou tolerantní a budou v budoucnu empatičtější vůči postiženým
Přínosné je v případě, že se s tím rodina vyrovná a pak se vzájemně podporují v péči o dítě s DS.
jiny pohled na svet okolo
prohloubení tolerance
Můžu se od jedince trpící DS ledacos nového naučit (více pochopit jejich svět s DS).
Člověk překonává "nepřekonatelné"
DS lidé jsou emotivnejsi.
Vede k vetsi toleranci a pospolitosti.
stmelení rodiny, větší odpovědnost "k životu"
přínosem může být otevření dalšího pohledu na okolní svět a život jako takový, narození takoiveho dítěte můžeme brát jako zkušenost nebo výzvu, kterou nám zivot pripravil.
ostatní se naučí více vcítit do postižených lidí všeobecně
Lidé v jejich okolí nejsou zhýčkaní, váží si života.
sociální cítění
přínos vidím v chování se ve společnosti..myslím si..že si pak vážíme každé milé chvilky..a že se nezabýváme malichernostmi..
Hodnotové preference
Seznámení se s novými lidmi, rozšíření obzorů
rozšíření komunikace a zkušeností, poznání "jiného" světa
Naučí se sebeobětování.
Mohou dostat peníze za reportáž na Nově.
---
může vztahy naopak stmelit, ukáže, jak partneři stojí při sobě
Upřímně - nevím jak, spíše VIDÍM, že to dokáže, ale ještě jsem to nepobrala
může, člověk si více ujasní priority, ale spíš to přínosné není
laska, oddanost, hravost, vidi, ze nema cenu se zbytecne stresovat
9089,11 %45,45 % 

Graf

19. Co si myslíte o kombinaci ústavní a rodinné výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdá se mi jako dobré řešení16784,34 %84,34 %  
Zdá se mi jako špatné řešení3115,66 %15,66 %  

Graf

20. Zdůvodněte Vaši odpověď na předchozí otázku:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím42,02 %2,02 %  
...31,52 %1,52 %  
.21,01 %1,01 %  
Nepřijde o kontakt s rodinou a je stále se stejně diagnostikovanými jedinci.10,51 %0,51 %  
Dítě s DS neztrácí kontakt s rodinou, zároveň je ve společnosti sobě rovných10,51 %0,51 %  
určitý čas stráví mezi sobě rovnými a další část v prostředí zcela odlišném10,51 %0,51 %  
Odborná péče, ale i kontakt s rodinou10,51 %0,51 %  
V rodině má lásku od rodičů a v ústavní péči je mezi lidmi10,51 %0,51 %  
Není dobré jedinci s tímto onemocněnim blbnout hlavu, že jednou bude v ústavu a jednou s rodinou.10,51 %0,51 %  
i ostatní děti v rodině a rodiče musejí mít svůj životní prostor10,51 %0,51 %  
ostatní odpovědi je třeba,aby se dítě zapojovalo do kolektivu a nebylo pouze separované v prostředí rodiny
Žije i s rodiči, není odtrhnut od nich
Rozhodně ne ústavní, kombinace třeba rodinného a chráněného bydlení je vhodnější... Ústav nevychovává, nechává přežít!
odborná i rodinná péče
človíček s DS žijící v ustavní péči je sice zaměnstnanci možná oblíben,zaměstnanci nemají jen jednoho ,ale nekolik klientu,kdežto v rodině je človíček s DS milován a rodina má na něj klid a čas a věnuje mu tolik dostatku lásky protože se snží žít jen pro
Lze zde získat odborné rady a pomoc pro rodinnou výchovu.
postižený pozná kolektiv a jiný režim, ten, kdo o takového člověka pečuje má čas sám pro sebe
nevím, jestli pro každého, ale chvíli je mezi sobě rovnými a pak zase v rodině
Nechat si dítě s DS doma je obětování se. Ale v rodině je mu dobře. Kombinace obého je podle mě nejlepší řešení.
pro odpočinek rodiny, kontakty..
Prostě odborníci hodně rodičum pomohou, nebo mohou pomoci ve výchově a postarání se o dítě s DS
Fakt nevím :)
Dítě s DS si s jinými jedinci rozumí, zapojí se nimi do určité práce nebo zábavy, připadá si užitečný.
Pomůže rodičům žít i vlastní život, i věnovat se ostatním dětem v rodině - a zároveň i žít s dítětem, které potřebuje všechen jejich čas a energii v době, kdy jsou spolu.
neztrácejí kontakt s rodinou a zároveň jsou mezi svýma
Netuším, v předchozí otázce není volba 'nevím'.
-
odpovědí si nejsem jistá, postižené dítě sebere člověku hodně sil, často přestává fungovat nejbližší rodina, postižený jedinec může dostat nové podněty k rozvoji, ale upřímně nevím, jak právě lidé s DS prožívají změny prostředí
Soužití s postiženým jedincem je velmi náročné, částečná výpomoc ústavní péčí, ideálně denní a odpoledne již např. doma se mi zdá ideální. Pečující osoba se pak nemusí vzdát zaměstnání a může se zároveň starat o postiženého jedince.
V rodinné péči je mezi svými, blízkými, ale pokud ti musí chodit do práce, není na 100% péči čas, proto je vhodnější na tohle mezidobí péče ústavní.
rodina si chvíli odpočine
tolik zodpovědnosti neleží pouze na rodině
Tato kombinace je prospěšná jak pro dítě, tak pro rodiče. Rodiče se mohou věnovat své práci, svým potřebám a dítě se vyskytuje v prostředí lidí se stejným postižením.
Dítě by mělo žít buď tak nebo tak, myslím si, že střídaní dvou domovů není pro dítě nejlepší. Pokud to ale situace jinak neumožní, lepší kombinace, než například že rodina dítě nevídá.
Pokud má rodina pouze jediné dítě a to s DS, bude mít čas věnovat se možná jen jemu, ale v rodině s více dětmi? Pokud by ústav fungoval jako internátní škola, cca 4 dny v týdnu, pak by to mohlo být výhodné pro obě strany. Nemám s ústavy ale zkušenost...
spojení rodinného prostředí poskytuje lásku a ústavní život v kolektivu
V rodině hrozí izolace jedince od kolektivu
..
práce dítěte v kolektivu a návrat k rodině
Rodina je prostě nejdůležitější,ale pro děti s postižením je třeba odborníků a zárukou je zase ústav.
Umožní péči o jedince s DS v rodině a současně možnost žít i normální život jedincům bez DS a jedinci s DS kontakt s jinými jedinci s DS a nové podněty.
spíše bych volila kombinaci rodinné výchovy a třeba denního stacionáře či služeb jiné organizace, která není přímo pobytovým zařízením; ústav by pro mne byl akceptovatelným řešením pouze v případě, že dospělý jedinec s DS už nemá rodiče
v ústavu jsou odborníci, doma jsou rodiče - od každého dostává něco jiného
Rodina dá lásku a v ústavu s tímto jedincem pracuje odborně.
rodina může bez větších problémů fungovat dál, oba rodiče mohou chodit do práce, odpočinout si od neustálé kontroly dítěte s DS
každá výchova má svoje pro a proti a při vhodné kombinace je to ve prospěch dítěte
pokud to dítěti nevadí, lze doporučit, dostane se k jiným aktivitám, ročiče si odpočinou a mají následně více síly k péči
rodina si potřebuje oddychnout a nabrat nové síly
větší možnosti rozvoje dítěte
Spojení odbornosti a rodinného vztahu pro postiženého
zvyknou si žít v rozdílných prostředích a s rozdílnými lidmi
Pokud se jedná o kvalitní odbornou péči, má dítě možnost se v rámci svých možností vzdělávat pod odborným vedením (denní nebo týdenní stacionář). Dítě se vrací domů do svého zázemí jako z normální školy. Rodina má větší prostor pro běžné fungování, ventil
postižený jedinec může dostat jak lásku rodiny, tak kvalitní péči odborníků v ústavu. Pro rodinu to může být úleva a postižený zase přijde do kontaktu se sobě rovnými.
V ústavu mají osoby s DS každodenní péči od vyškoleného pěrsonálu a ti je naučí jak s tímto postižením v běžném životě fungovat, doma v běžném propstředí pak je již vše lehčí a jednodušší jak pro osobu s DS, tak i pro ostatní členy domácnosti.
Rodiče se mohou věnovat i dalším dětem a zaměstnání, vést "normálnější" život.
Rodiče můžou chodit do práce a pro jedince s DS může zase rodina vytvářet pocit bezpečí a lásky.
JSOU DOMA A ZÁROVEŇ JSOU V KOLEKTIVU
odborná péče + kontakt s rodinou
člověk na výchovu není sám a pomůže mu odborník
prostě se mi to tak jeví
lepší než plná ústavní výchova
pestrost prostředí a větší okruh lidí
v rodině a v zařízení se jim dostává jiných potřeb, setkávání s ostatními s DS, odborná péče
Je dobré, když rodič může využít odborné pomoci. Sám si v v mnoha věcech týkajících se DS určitě neporadí. V ústavech mají praktické zkušenosti. Rodič poskytne právě to rodinné zázemí.
Ani s jednou s předchozích odpovědí nesouhlasím. Myslím si, že se u tohoto nedá přímo říct, zda je to dobré či špatné řešení. Ale když už, tak se spíše přikláním ke špatnému. Pro dítě je lepší vyrůstat v rodině. ;)
rozvoj jedince, možnost odpočinku pro rodinu a blízké
moznost pro rodinu "odpocinout si" od neustale pece, najedniu vznika cas pro vlastni aktivity.
odborná pomoc a zároveň známé prostředí
kombinace odborného a mateřského dohledu
z důvodu pracovní vytiženosti
Takové řešení může rodině ulehčit práci s výchovou jedince s DS.
bez komentáře
Dítě je v kontaktu s rodinou, ale zároveň se dostane mezi cizí lidi a nebude se fixovat pouze na rodinu.
Dite by melo vyrustat v rodine
Je třeba rovněž odborného přístupu.
nejlepsi rodinna
Jedná se asi o velké změny -prostředí, lidí, které nemocní možná hůř zvládají.
Dítě by mělo být v rodině.
Dítě si v rodinné výchově připomíná pravidelně domov, ale těší se zpět mezi své kamarády.
kombinace domaciho a rodinneho prostredi s profesionalni a odbornou peci
Co se na jedné straně naučí tak těžko může dělat jinde
Ušetření času a nervů rodičů, kteří nejsou plně jen zaměstnáni péčí o jedince s DS
matka může se věnovat i jiným činnostem než péčí o dítě, dítě se naučí být mezi lidmi
člověk doma neví přesně, jak s takovým dítětem zacházet
přechody nemusí působit na tyto jedince dobře.
Lepší
socializace jedince a ulehčení rodině.
Rodina si odpočine
I rodina si musí chvíli odpočinout od osoby s DS, věnovat se třeba svým zájmům. O osobu s DS bude na tu chvíli v ústavu dobře postaráno.
dite s Ds by melo mit stabilni prostredi pro vychovu
Rodina si odpočine, postižený jedinec rovněž - změna prostředí apod.
navzájem se mohou doplňuvat
V ústavu by nám mohli poradit co a jak dělat lépe než jsme do teď dělali.
dítě má šanci naučit se začleňovat mezi ostatní skupiny a rodiče mají chvilku pro sebe
_--
I rodiče potřebují nějaký volný čas, ať na koníčky nebo práci
Dítě má péči odborníků a zároveň lásku rodiny.
pečující rodič občas samozřejmě potřebuje trochučasu pro sebe
Kontakt s rodinou a naopak dobra peče
Každý si občas potřebuje odpočinout.
dítě je v kolektivu sobě rovných a doma je hýčkáno
Jedinci budou u svych nejmilejsich, ale i mezi kamarady sobe rovnymi.
Otázka 19 mi přijde poněkud sporná. Myslím, že dobré řešení to může být z pohledu rodiny, jejíž členové pak třeba netrpí syndromem vyhoření. Nejsem ovšem schopna posoudit, zda je to vhodné řešení z pohledu jedince s DS.
Je to moje doměnka.
možnost většího kolektivu
v pripade potreby zastoupi rodinu
Rodina je důležitá, Ú.P ji může zastoupi nebo odborně vypomoc.
Rozhodně lepším než jen ústavním!
není neúnosnou zátěží pro rodinu zároveň poskytuje rodinné prostředí
více úhlů pohledu, komplexnější péče
Postižený jedinec jistě vnímá přechod do ústavní péče negativně.
Nebude prožívat opakované odchody do ústavu.
Na samotnou rodinu toho může být přespříliš, navíc pro samotného jedince je také dobré, aby nebyl neustále jen se svou rodinou, ale i v jiném kolektivu, rodina si bude moci "odpočinout", nacerpat novou energii
Rodiče si tak mohou odpočinout od výchovy svého dítěte, které zrovna bude v tu chvíli v ústavu, kde jsou i další jedinci s DS. Integrace mezi své "vrttevníky" je nedílnou součástí jeho života, dle mého názoru.
Toto dítě potřebuje prostředí,které dobře zná a lásku od nejbližších.
V dnesni pohnute dobe musí pracovat oba rodice, tak je jedinym resenim kombinovana pece, proste financni otazka, navíc se v ustavu díte zacleni do nejaKE SOCIALNI SKUPINY, KDE SE POZDEJI CITI LEPE nez stale jen s rodici.
Rodina si může odpočinout od 24 hodinové péče. A jedinci se dožívají vyššího věku než rodiče.
je fajn kdyz pomuze odbornik
dobré řešení, ale nešla bych do toho
není dobré neustále pendlovat mezi ústavem a domovem
V určitém věku, je určitě těžké zajistit všechno nej pro jedince s DS
netuším, ale odpověď nevím/nemohu posoudit chybí
n
Posílení citové vazby v rodině,Zvýšení pocitu odpovědnosti rodičů
Změna pobytu je oživení, zpestření života
Rodina musí spolupracovat s ustavem.
Ústav může nabídnout aktivnější a pestřejší trávení volného času, přátele apod.
V ústavu je odborná péče, doma více citu.
střídání může u jedince vyvolat zmatek
Péče 24/7 je pro rodiče velmi vyčerpávající. Ústavní péče navíc může pomoci dítě rozvíjet v oblastech, ke kterým nemá v domácím prostředí přístup. Ústavní zařízení mají často přístup k pomůckám a metodám pro jedince nedostupným.
rodina má méně zkušeností než pracovník v ústavu, který je k tomu vyškolený
ústavní péče nakombinovaná může přinést nové poznatky ohledně výchovy těm co se výchovy postiženého bojí
Pouze v případě, kdy rodina nezvládá péči o dítě (např. samoživitelka)
buď jenom jedno nebo druhé
rodina a profesionální péč, rada
není to jen na rodine
Doma je láska, v ústavu odborníci.
péče o takové dítě denně je vyčerpávající
Ne kazda rodina si muze dovolit poskytnout pouze rodinnou peci
Aj ludia s DS su ludia s beznymi potrebami a citmi, potrebuju pracu/skolu, ale aj rodinu
zmatek,nestabilita
x
V ústavu se setká s lidmi s podobným problémem, doma je zase obklopen lidmi, kteří ho berou "normálně"
snadnejsi
odlehčení rodině a větší životní prostor postiženému
zdá se mi to - předpokládám, že tomu tak je, ale těžko říct. takže bez odpovědi
Jelikož to dítě v sobě může mít poté z toho zmatek...
Ze zmiňované zkušenosti s osobou s DS vím, že vyžaduje neustálou péči, kvůli které většinou jeden z opatrovníků-rodičů musí opustit zaměstnání.
Péče postižené dítě je ať chceme či nechceme velice psychicky a někdy i fyzicky náročné a proto je důležité pro rodinu, aby dokázala odpočívat. A pro postižené dítě je určitě také přínosné, pokud se dostane i někam jinam, mezi jiné lidi..
pracovnice mohou rodině pomoct
U člověka, který by se celý život staral o dítě s DS by mohlo dojít k syndromu vyhoření, proto je dobré, když může s péčí pomoct i ústavní péče.
kazda "instituce" lepe plni to, k cemu je urcena
pokud není schopna se rodina postarat,ale nechce se svého dítěte vzdát
rodiče nejsou na všechno sami, mají i čas na sebe, dítě má zase větší kontakt s rodiči než kdyby bylo jen v ústavu
Nevím, odhaduji, rodiče mají možnost si někdy odpočinout
Jedinci s DS si v ústavu mohou najít přátele.
DS lidé nechápou neosobní přístup.
Pokud kombinace ustavni pece podpori rodinou peci a ne umisteni v ustavu, pak je to dobra kombinace.
Časté střídání prostředí má určitě vliv na chování.
Nestabilita jednotlivých prostředí - jiný přístup a jiný režim
rodiče si "odpočinou", na dítě se poté těší, spolupráce přináší nové poznatky
rodina dodá lásku , ústav zkušenosti a zázemí
výměna názorů, společná spolupráce
Myslím, že postiženému dítěti prospěje soužití se sobě rovnými i péče odborníků,a rodíčům zase občasná možnost "načerpat" síly
preferovala bych spíše většinový pobyt v rodině, ale jako odlehčení pro pečující osoby je určité dobré nejkaeho zařízení využít, spíš nez o ústavní péči by se jednalo spis o pobytovou odlehčovací službu
pokud rodina nestačí na péči z finančních nebo časových důvodů, pak i ústavní péče může pomoci
pokud nemůže být tato osoba doma stále, alespoň někdy ale doma být může
může mít špatný vliv na psychiku všech zúčastněných
rodina si může odpočinout od celodenní péče
Obávám se, že bych se o jedince s DS nedokázal(a) postarat.
ideální kombinace, aby dítě bylo s rodinou, ale ta se mu neobětovala
sám rodič není odborník, není objektivní
kombinace rodinné a ústavní výchovy považuji za dobré řešení..neboť ne vždy..tedy den co den ..24 hodin denně nejsme schopni se postarat o takto postiženého člověka..
Možnost osobní či profesní realizace, načerpání sil při částečném pobytu jedince s DS mimo domov
Jedinec pozná i něco nového, rodiče majií právo také na svůj život.
určitá volnost pro rodinu
rodina si odpočine, dítě má odborné vedení
Rodině se uleví, ale dítě nežije trvale v ústavu.
Ústavní péče = "respitní služba"
Jedinec je zvyklý na rodinu i na ostatní lidi v ústavu.
kvalitnejsi pece
rodina muze delat i veci, ktere s postizenym delat nemuze, normalne treba uprednostnuje postizeneho na ukor ostatnich deti atd
Rodina ma vas pro sebe, dite se stkava s "vrstevniky", ale stale patri do rodiny.
Není to pro rodinu taková psychická zátěž.
---
i rodiče si odpocinou
Kombinace je vždy lepší než jen ústav. Pokud kombinace pomůže rodině se osobě s DS věnovat lépe a upřímněji, jen houšť. DS jedinec se pak může učit více soběstačnosti a nezávislosti a přitom být v bezpečí
nemyslím si nic...
Když se rodiče na výchovu necítí a dítě by doma měli, nebylo by to pro dítě stimulující a milující prostředí, když by bylo chápáno jako "přítěž"
rodina si muze odpocinout, chodit do prace, vydelavat, myslet vic na sebe!
příjde mi to ideální
někdy si rodiče potřebují odpočinou - například forma denního stacionáře
18291,92 %91,92 % 

Graf

21. Myslíte si, že kombinovaná forma výchovy je pro dítě s DS vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11256,57 %56,57 %  
Nevím6834,34 %34,34 %  
Ne189,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkal (a) jste se někdy s jedincem s DS?

 • odpověď Ne:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkal (a) jsem se s jedincem s DS na otázku 6. Pokud jste se s jedincem s DS setkal (a), jak na Vás setkání působilo?

6. Pokud jste se s jedincem s DS setkal (a), jak na Vás setkání působilo?

 • odpověď Nesetkal (a) jsem se s jedincem s DS:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Setkal (a) jste se někdy s jedincem s DS?

8. V případě, že by se Vám narodilo dítě s DS (v případě, kdyby se diagnóza nezjistila v průběhu těhotenství), jak byste se zachoval (a)?

 • odpověď Nechal (a) bych si dítě a vychovával (a) ho v rodině:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dítě bych si nechal (a) a vychoval (a) ho. na otázku 7. Kdyby jste se dozvěděl (a), že se Vám má narodit dítě s DS co byste udělal (a)?
 • odpověď Volil (a) bych kombinaci rodinné a ústavní péče:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dítě bych si nejspíš nechal (a), a volil (a) bych kombinaci rodinné a ústavní na otázku 7. Kdyby jste se dozvěděl (a), že se Vám má narodit dítě s DS co byste udělal (a)?

12. Znáte některá ústavní zařízení ve svém okolí?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Myslíte si, že je dostatečná nabídka instituciálních služeb, které jsou poskytovány jedincům s DS?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Víte co je Downův syndrom (dále pouze DS)?

5. Setkal (a) jste se někdy s jedincem s DS?

6. Pokud jste se s jedincem s DS setkal (a), jak na Vás setkání působilo?

7. Kdyby jste se dozvěděl (a), že se Vám má narodit dítě s DS co byste udělal (a)?

8. V případě, že by se Vám narodilo dítě s DS (v případě, kdyby se diagnóza nezjistila v průběhu těhotenství), jak byste se zachoval (a)?

9. Kde si myslíte, že žije většina jedinců s DS?

10. Kde si myslíte, že jsou jedinci s DS spokojenější?

12. Znáte některá ústavní zařízení ve svém okolí?

13. Myslíte si, že je dostatečná nabídka instituciálních služeb, které jsou poskytovány jedincům s DS?

14. Kdo si myslíte, že se s postižením dítěte vyrovnává lépe?

15. Myslíte si, že soužití s jedincem s DS může narušit mezilidské vztahy v rodině?

17. Myslíte si, že může být pro rodinu soužití s jedincem s DS přínosné?

19. Co si myslíte o kombinaci ústavní a rodinné výchovy?

21. Myslíte si, že kombinovaná forma výchovy je pro dítě s DS vhodná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Víte co je Downův syndrom (dále pouze DS)?

5. Setkal (a) jste se někdy s jedincem s DS?

6. Pokud jste se s jedincem s DS setkal (a), jak na Vás setkání působilo?

7. Kdyby jste se dozvěděl (a), že se Vám má narodit dítě s DS co byste udělal (a)?

8. V případě, že by se Vám narodilo dítě s DS (v případě, kdyby se diagnóza nezjistila v průběhu těhotenství), jak byste se zachoval (a)?

9. Kde si myslíte, že žije většina jedinců s DS?

10. Kde si myslíte, že jsou jedinci s DS spokojenější?

12. Znáte některá ústavní zařízení ve svém okolí?

13. Myslíte si, že je dostatečná nabídka instituciálních služeb, které jsou poskytovány jedincům s DS?

14. Kdo si myslíte, že se s postižením dítěte vyrovnává lépe?

15. Myslíte si, že soužití s jedincem s DS může narušit mezilidské vztahy v rodině?

17. Myslíte si, že může být pro rodinu soužití s jedincem s DS přínosné?

19. Co si myslíte o kombinaci ústavní a rodinné výchovy?

21. Myslíte si, že kombinovaná forma výchovy je pro dítě s DS vhodná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ptáčníková, A.Downův syndrom - ústavní a rodinná výchova (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://downuv-syndrom-ustavni-a-rod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.