Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadační fond dětské onkologie KRTEK - Propagace

Nadační fond dětské onkologie KRTEK - Propagace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Durkáč
Šetření:04. 04. 2012 - 18. 04. 2012
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:54 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den Vážení,

 

tento dotazník je určen pro respondenty ve věkové kategorii 18-30, chtěl bych tedy poprosit o dodržení tohoto omezení, aby nedošlo ke zkreslení dat. Za to vám předem mnohokrát děkuji. Dotazník je koncipován jako průzkum k mé bakalářské práci, která se zabývá propagací nadačního fondu dětské onkologie v Brně. Jeho úkolem je zjistit, jaký je obecný vztah zmíněné věkové kategorie k neziskovým organizacím a přispívání a následně cíleně zaměřen na otázky týkající se přímo NFDO Krtek. Vyplnění vám nebude trvat déle než 10 minut.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte, když se řekne nezisková organizace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dobročinná organizace pomáhající potřebným

dobrovolna, neziskova - Primarnim neni zisk, nepodléhá kontrole státu, má svoji vlastní kontrolu, strukturu

Dotace od státu a vybírání příspěvků od lidí na svoji činnost

charita

charita, pomoc postiženým, dětem bez domova, atd.

charitativní akce

charitu

charitu

charitu

Je to organizace, která nezneužívá prostředky ve svůj prospěch

Je to organizace, která prostřednictvím svojí práce pomáha v ruznych sferach lidského života.

konktrétní neziskovky, např. Krtek, Kuře, DROM...

Nadační fond

něco potřebného, za pár peněz se uskuteční spoustu užitečné práce

neparticipují na svém zisku

Nevládní, nezisková organizace vychází z aktivit a požadavků občanské společnosti, a vyplňuje prostor, který v daných aktivitách nemůže zastávat stát nebo jsou jeho služby nedostatečné atd. Neziskové organizace jsou také vhodné pro aktivizace společnosti, zvyšování povědomí, prosazování úžitečných principů atd. Měly by, ale vždy vycházet z dola, tedy od společnosti, ne z hora, kdy si jednotlivec usmyslí, že založí sdružení a až po tom bude hledat jeho možné členy...

nezisková organizace je organizací ať už státní nebo nestátní, jejímž primárním cílem není pouze dosahováním zisku, ale má jiné primární poslání...

nezisková organizace pomáhající ohroženým dětem

Oragnizace, která se snaží získat peníze pro něco (onkologie, zdravotně postižení, ...), a sama z toho žádný finanční zisk nemá.

org. z které neplyne zisk

Organizace čerpající z dotací, která se snaží pomoci určité cílové skupině.

Organizace fungující z příspěvků a podpor jiných organizací stvořená za účelem jiné aktivity, než je zisk peněz.

organizace jdoucí ve prospěch lidem, kteří potřebují finanční pomoc

organizace která je založena ne za účelem zisku ale většinou se jedná o pomoc bližním, zeléné organizace, nadace apod.

organizace která se snaží pomoci druhým

Organizace mající blahosklonný cíl, ale málo peněz.

organizace nevytvarejici zisk

organizace nezavislá na státu, která slouzi bud k vlastnímu prospěchu nebo ve prospěch lidu(socialní potřeby, vzdělání,kultura..), některé neziskové organizace se staraji i o zlepseni zivotniho prostředí

Organizace podporující veřejně podpornou činnost - propagací, veřejnými akcemi (workshopy, semináře,..) za finanční podpory sponzorů.

organizace pořádající akce pro lidi (ať už propagační tak kulturní), dobrovolná, členové nedostávají žádný honorář

Organizace pracujici pro prospech společnosti, bez nároku na zisk.

organizace sloužící veřejně prospěšnému účelu a be cíle generovat zisk pouze pro osobní obohacení jejich zakladatelů, čí provozovatelů

Organizace tvořená dobrovolníky (pracujícími z přesvědčení pro dobrou věc), která shání prostředky pro účel, který nemá možnosti sehnat je sám.

Organizace vytvořená za určitým společensky prospěšným účelem

Organizace zabývající se získávání financí za účelem veřejných zájmů, tj. pomoci potřebným, záchrany pamětihodností apod.

Organizace zalozena za jinym ucelem nez pro zisk, casto pro pomoc ostatním (určitým skupinám)

organizace založená za nějakým konkrétním účelem, nezávislá na státu, s vlastním financováním

Organizace získávající finanční nebo jiné prostředky pro účely, za kterými byla zřízena. Osobní představa - nevím kolik peněz vyberou a kolik jich ve ve výsledku doputuje k příjemci pomoci.

Organizace, jejíž funkčnost je zajištěna dotacemi, ať už státem či privátně. Hlavní finanční obrat je využit na chod, popř. zdokonalování organizace, nikoli na její hodnotně ekonomický nárůst. Tyto organizace jsou vetšinou určeny pro populaci vyčnívající z "normálu" společnosti např. sociálně slabší, tělesně a mentálně postižení, lidé s vážným onemocněním atd.

Organizace, jejíž hlavním důvodem činnosti není zisk.

organizace, kde zaměstnanci pracují dobrovolně, zadarmo nebo za minimální částku. \\pomáhá potřebné skupině lidí, může zažádat o příspšvky, dotace

Organizace, která dostává minimum příspěvků od státu. Fungující bez účelu zisku.

Organizace, která je určená k obecně prospěšné činnosti, např. organizace, která se stará o mentálně postižené.

Organizace, která má za cíl pomáhat a ne hromadit peníze.

organizace, která negeneruje zisk

organizace, která nějakým způsobemm pomáhá společnosti nebo okolí, bez toho aby z toho profitovala (ale výplaty tam mají)

organizace, ktera nema ze sve činnosti finanční zisk

organizace, která nevydělává, většinou nějaké organizace, které pomáhají, něco na způsob charity.

Organizace, která nevytváří zisk a funguje z příspěvků.

organizace, ktera pomaha urcite skupine osob/prip. zvirat a nedela to kvuli vlastnimu obohaceni

organizace, která poskytuje služby pro lidi a sama na tom nevydělává...finance by měla získávat z jiných zdrojů

organizace, která se nesnaží o svuj vlastní prospech ve forme zisku, ale o pomoc ostatnim, kteri to potrebuji (deti, zvířata v utulcich aj)

Organizace, která se zabývá poskytováním služeb pro jiné organizace, které si onu službu nemohou "ze svého" dovolit.

organizace, která shání finanční prostředky,přijímá je a následně přerozděluje mezi cílovou skupinu, na kterou je nezisková organizace zaměřená.

organizace, která svojí činností podporuje určitou skupinu, z finančních prostředků, které se snaží získat

Organizace, která ze své pomoci lidem, nemá žádný finanční zisk

Organizace, která získává prostředky (peníze) jako dary.

Organizace, která získává prostředky pro zisk třetí strany, ne pro svůj vlastní.

organizace, která žije z dotací a snaží se peníze spíše dávat

Organizaci, která není dotována státem. Funguje z příspěvků, sponzorských darů apod.

organizaci, která netvoří zisk

Partu dobrovolníků co ve svém volném čase vykonává něco, co je potřeba, ale nikoho kdo by to zaplatil.

Pod pojmom nezisková organizácia si predstavujem takú organizáciu, ktorá nevykazuje zisk.

pomáhat někomu nebo něčemu jen proto, že chceme a ne jen proto, že za to něco dostaneme

pomoc

pomoc potřebným

pomocna organizace, ktera je financovana z projektu a od sponzoru

Právnická osoba, která nesleduje klasický primární účel - tedy zisk

sdružení, založené za účelem vzájemné spolupráce ve svůj prospěch či ve prospěch dalších lidí

seskupení lidí, kteří nehledí na vlastní blaho, ale především na blaho ostatních, kteří se do své těžké životní situace nedostali sami... (postižených, nemocných...)

smysluplná práce v kolektivu spřízněných duší za málo peněz

snaha o pomoc

společnost, instituce provádějící činnost bez účelu návratnosti v podobě zisku

Spousta záslužné práce, kterou je často potřeba dělat s minimálními finančními zdroji

škola pro výcvik vodících psů - to je první, co mě napadne. Organizace, jejímž primárním cílem není zisk.

této organizaci neplyne zisk tzv. "do vlastní kapsy", vybrané peníze jsou použity k pomoci druhým lidem.

Ve většině případů nevýdělečná činnost

veřejně prospěšné organizace

Veřejně prospěšné organizace, školy, subjekty jejichž podnikatelským cílem není tvorba a růst zisku.

Veřejně prospěšné služby, které nevykazují zisk a veškeré tržby jdou opět do nákladů. Z reálného světa to není až tak s růžovými brýlemi, málo transparentní, proto některé z nich jsou založeny na praní peněz (jejich představitelé mají z této organizace velice slušné příjmy) ;-)

2. Někteří lidé zpochybňují smysluplnost neziskových organizací, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jejich fungování/hospodaření není snadno kontrolovatelné3948,75 %48,75 %  
Jejich úlohu by měl plnit stát1113,75 %13,75 %  
Zaměstnávají nedůvěryhodné lidi810 %10 %  
Nemají odborné kvality67,5 %7,5 %  
Nejsou informovaní11,25 %1,25 %  
Neziskové organizace v ČR nemají dostatek zkušeností, tudíž ani potřebnou odbornou kvalifikovanost. Občanská společnost jako taková je v ČR potřeba, ale některé nevládní a neziskové organizace svým vystupováním kazí pověst všech jako celku.11,25 %1,25 %  
je jich celá řada, lidé jsou k nim nedůvěřiví z toho důvodu, že existují falešné organizace, kterým jde jen o to vytáhnout z lidí peníze.Proto lidé radši nevěří žádné neziskové organizaci.Toť můj názor.11,25 %1,25 %  
je jich prilis moc11,25 %1,25 %  
Nemají o nich dostatek informací.11,25 %1,25 %  
nezpochybňuji jejich smysluplnost, ba naopak11,25 %1,25 %  
někteří lidé jsou hnáni jen penězi a nevěří, že někdo může dělat něco dobrovolně aby pomohl11,25 %1,25 %  
propagace neziskových organizací není vždy správná, na ulicích prodávají propagační předměty lidé, kteří to dělají jako brigádu pro peníze a vlastně ani neví, na co peníze vybírají, spoustu lidí toto otráví a hází pak všechny neziskovky do jednoho pytle11,25 %1,25 %  
povrchní nedůvěra v organizace, jejímž primárním smyslem není zisk11,25 %1,25 %  
často bývají napodobovány podvodníky a v dnešní době kdy je tolik různých nadací atd. se v tom člověk ztrácí. Důvěru budí asi jen ty zaběhlé.11,25 %1,25 %  
Jejich úlohu by měl plnit trh (neviditelná ruka trhu).11,25 %1,25 %  
Lidi jsou ovce a podléhají tendenčním drbům11,25 %1,25 %  
ví o nich jen něco málo z doslechu, což většinou nejsou zrovna pozitivní názory11,25 %1,25 %  
Neboli, jsou v tomto oboru naznalí.11,25 %1,25 %  
Nechtějí pomáhat, tak kritizují11,25 %1,25 %  
neznalost11,25 %1,25 %  

Graf

3. Kdybyste byl/a osloven/a (požádán/a) pomohl/a byste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepeněžním darem či pomocí5568,75 %68,75 %  
Peněžním příspěvkem2531,25 %31,25 %  

Graf

4. Pokud jde o nepeněžní pomoc, jakou formou byte mohl/a (chtěl/a) prospět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrovolnická práce3543,75 %43,75 %  
Věci (oděvy, sportovní vybavení, elektronika, tisky aj.)2126,25 %26,25 %  
Poskytnutí vědomostí a dovedností, odborná pomoct1822,5 %22,5 %  
Poskytnutí zázemí (prostory, catering, doprava, technika aj.)22,5 %2,5 %  
Kombinace dobrovolnictví, fund raisingu, poskytnutí know-how atd.11,25 %1,25 %  
chyběla odpově'd, že bych nepomohl11,25 %1,25 %  
odpověď 1, 2, a 4 11,25 %1,25 %  
čím by bylo potřeba11,25 %1,25 %  

Graf

5. V jakém případě byste poskytl/a peněžní dar neziskové organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když mi přesvědčivě ukáže, jak jsou peníze využity4860 %60 %  
Když se zlepší moje finanční situace1417,5 %17,5 %  
Když mi dokáže kontrolovatelnost peněz, které obdržel78,75 %8,75 %  
Nepřemýšlel/a jsem nad tím45 %5 %  
V případě smysluplnosti naplně organizace11,25 %1,25 %  
Nutné jsou pro mě osobně tyto věci: transparentní a dohladatelné hospodaření s peněžnímy dary, realné využívání těchto darů na podporu něčeho, ne pouze na chod organizace, a pokud mají NGOs dobře zvládlý marketing. - oslovování lidí na ulici je nedůstojné11,25 %1,25 %  
Pokud tu organizaci velmi dobre znam a vim, co dela a jak.11,25 %1,25 %  
důležitá je pro mě nezprostředkovanost pomoci (ze zásady nepřispívám na ulici atp.)11,25 %1,25 %  
pokud mám již předem v danou organizaci důvěru11,25 %1,25 %  
V žádném případě bych peněžní pomoc neposkytl11,25 %1,25 %  
Pokud by moje fin. situtuace byla příslušná (což na úkor toho, že pracuji jako dobrovolník pro nevýdělečnou organizaci pro vzdělávací vývoj mládeže s mentálním postížením, není), chtěla bychvědět na jaký projekt jsou peníze využity!11,25 %1,25 %  

Graf

6. Jakou formu byste preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bankovním převodem2632,5 %32,5 %  
Koupí předmětu2328,75 %28,75 %  
DMS1316,25 %16,25 %  
V hotovosti do kasičky nebo pracovníkovi organizace1215 %15 %  
Pokud jsem ochotný peníze věnovat, pak chci něco na oplátku. nejlépe informace mailem o daném projektu atd. chci být vtažen do věci, být u dění atd..11,25 %1,25 %  
pravidelná inkasní platba - ale pravděpodobnost že jej zřídím iniciativně sám je minimální, tedy ideálně brigádník dané organizace s předvyplněným příkazem k zřízení inkasa, který stojí před vchodem do banky11,25 %1,25 %  
jinou nž finanční příspěvek11,25 %1,25 %  
Nepřispěl bych11,25 %1,25 %  
přispění na koupi konkrétní potřebné věci, např. přístroje do nemocnice11,25 %1,25 %  
Složenkou11,25 %1,25 %  

Graf

7. Znáte Nadační fond dětské onkologie Krtek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4455 %55 %  
Ne3645 %45 %  

Graf

8. Čím se tento nadační fond zabývá?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dětmi onkologicky nemocnými

dětskými onkologickými pacienty, tedy dětmi s rakovinou

financuje dětské onkologické oddělení, kupuje přístroje

Je to nadace přidružená k dětské onkologii fakultní nemocnice Černá Pole, Brno. Jedná se o pomoc nemocným dětem,setrvavajících na dětské onkologii. Je tu snaha o zpříjemnění jejich života, odvedení myšlenek od vážných nemocnic a pomoci mobilnich ambulanci take možnosti ditěte normalne fungovat v ramci rodiny.

navraceni onkologicky lecenych deti zpet do normalniho zivota, z financi je dotovan tabor (letni, zimni), vylety, leky, pristroje, vzdelani lekaru..

nevím

NF Krtek se stará o děti léčené na KDO Brno. O děti s nádorovým onemocněním se stará, jak během léčby, tak i po ní.

NFDO se zabývá zajišťováním prostředků pro oddělení dětské onkologie dětské nemocnice v Brně a o zlepšování kvality života a prostředí dětských onkologických pacientů a jejich rodin.

organizuje aktivity dětem, kteří mají/měli rakovinu. (tábory, pobyty na vodě,...)

péče o děti po onkologické léčbě

Péče o děti všech věkových kategorií, které prodělávají či prodělali nádorová onemocnění

péče o jedince do 18let věku, kteří se nacházejí v Dětské nemocnici, Brno na onkologickém oddělení

Péčí o děti s rakovinou

pečuje o děti léčené na klinice dětské onkologie v Brně. finančně zabezpečuje léčbu nebo i zdravotnické pomůcky, které částečně nebo plně nehradí pojišťovny. akcemi, které pořádá, se snaží pacienty začlenit do kolektivu vrstevníků, ze kterého byly během dlouhodobé léčby vyčleněny. podporuje i celé rodiny.

pečuje o děti s nádorovým onemocněním

Peněžitá i nepeněžitá pomoc dětem s onkologickým onemocněním a jejich rodinám. Podporuje onkologické oddělení v brněnské dětské nemocnici.

podporuje rozvoj děti, které prošly onkologickým onemocněním

Pomáhá dětem a mladistvým zasaženými onkologickými nemocemi. Pomáhá prostředky přímo při léčbě a následně se zařazením malých pacientů do normálního života.

pomáhá onkologicky nemocným dětem na klinice dětské onkologie brno. jak těm léčeným tak i těm po léčbě

pomoc dětem postihnuté rakovinou

Pomoc dětem s rakovinou

pomoc dětem v nemocnici i těm, kteří již nemocnici opustili. Dětská onkologie FN Brno

pomoc nemocným dětem trpících rakovinou, sídlo v Brně

Pomoc onkologickym pacientům v FN Brno

Pomoc pro menší děti při léčbě nádorových onemocnění

pomocí dětem s onkologickým onemocněním

Pomocí dětem s onkologickým onemocněním.

Pomocí dětským pacientům s onkologickými onemocněními

pomocí onkologicky nemocným dětem a jejich rodičům

pomocí onkologicky nenocným dětem

Pomocí pacientům s onkologickým onemocněním.

poskytuje podporu dětěm a mláděži s rakovinou

Propaguje ruzne akce

resocializací onkologicky nemocných dětí

shánením peněz pro léčení nádorových onemocnění dětí, výzkumem tohoto problému a celkovou podporu pro nemocné i pro děti

stará se dětské onkologické pacienty

stará se o děti z Onkologie

Toho je mnoho, ale především získávání prostředků a vybavení kliniky DO v brně, péče o pacianty jak v průběhu onemocnění, tak po skončení léčky, procesem resocializace nejen pacientů, ale i celých rodin, .....

Usnadnit nemocným dětem už tak náročný život, hrát si s nimi, vymýšlet pro ně zábavné programy a jiné aktivity, jezdit s nimi na tábory, komunikovat s nimi, atd.

Zabývá se péčí o nemocné děti a mládež, pořádá pro tyto děti akce, atd.

Získavání peněz pro lečbu onkologicky nemocnych dětí

Zlepšení kvality života dětských onkologických pacientů

Zlepšuje život pacientům s rakovinou (děti a dospívající) tím, že pro ně vytváří různé aktivity.

zpříjemněním života dětským onkologickým pacientům

9. Jakým způsobem jste se o něm dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od přátel, známých1636,36 %20 %  
Zúčastnil/a jsem se nějaké akce pořádané touto organizací1125 %13,75 %  
Internet715,91 %8,75 %  
TV, rozhlas511,36 %6,25 %  
Z plakátu na akci36,82 %3,75 %  
Noviny, časopisy24,55 %2,5 %  

Graf

10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tesco běh pro život2761,36 %33,75 %  
Letní, zimní tábor2352,27 %28,75 %  
Benefiční koncert pro Krtka2147,73 %26,25 %  
Dětský den s Krtkem1636,36 %20 %  
Krtek charity golf open1125 %13,75 %  
Koncert Kašpárka v Rohlíku1125 %13,75 %  
Benefiční cyklistický ples715,91 %8,75 %  

Graf

11. Přispěl/a jste někdy neziskové organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6378,75 %78,75 %  
Ne1721,25 %21,25 %  

Graf

12. Napište prosím její název, zaměření a důvod proč a proč právě této organizaci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

* Finanční pomoc: pravidelně každý rok, organizace Rakovina věc veřejná (dříve Onkologickému ústavu Masarykovy univerzity), věřím, že peníze poslané na výzkum pomůžou v dotování činností, které povedou k objevení léku, který účinně pomůže bojovat s rakovinou * Člověk v tísni - nárazové příspěvky pro lidi, kteří v životě měli méně "štěstí" * Dobrovolná činnost pro Český červený kříž už pár let

Akadémia Danubiana n.o. v talianskom jazyku: Accademia Danubiana n.o. - poznám ľudí z tejto organizácie

Amnesty International

Amnesty international

ARPOK - Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje MAENDELEO - neziskovka zaměřená na poskytování mikropůjček africkým zemědělcům Torch - Norská nevládní nezisková studnetská organizace - dělá projekty v Africe

Bílá pastelka -nevidomí, vím, že jdou peníze tam, kam jít mají AVON - rakovina prsu, onemocnění v rodině Liga proti rakovině Praha - onkologické onemocnění, nemoc v rodině

Bílá pastelka na pomoc nevidomým - je známá a sama jsem ji prodávala, žluté kytičky pro boj s rakovinou, Srdíčko organizace Život dětem a několik dalších, které už si bohužel nepamatuji. Více méně se řídím tím, jak hodně je organizace známá. Čím známější, tím je pro mě důvěryhodnější.

bílá pastelka....

Bylo jich víc a zatím pouze pouličním prodejem. Týkalo se to různých dětských problémů

Bylo jich více, vždy se jednalo o oslovení na ulici a zakoupení nějakého předmětu.

Camphill Cairnlee-Skotsko- 1 rok dobrovolné práce jako osobní asistent Camhill Soltane -USA- 2 roky dobrovolné práce jako osobní asistent a pomoc s chodem domova pro mentálně postižené. Tato mezinárodní organizace dává příležitost akademického vzdělání nejen"svým obyvatelům", ale také možnost odborného vzdělání pro nás, dobrovolné pracovníky.

Člověk v tísni - protože mám důvěru v tuto instituci a odchytli mne na ulici v situaci kdy sem měl náladu přispět Duha - protože mne na ulici oslovila brigádnice, která mi přišla přitažlivá a stačil jí pouze podpis pro zřízení inkasní platby

DK Rolnička - děti a dospělí s mentálním a kombinovaným postižením; Život dětem - vícesměrná pomoc dětem; Liga proti rakovině - tyto organizace jsou pro mě důvěryhodné, s Rolničkou spolupracuji

Dobré místo pro život. Podpora dětí z DD, kojeneských ústavů atd. Vykonání něčeho dobrého pro ostatní, kteří neměli to štěstí na zázemí, jaké mám já. Organizace zvolena přes známou, která se aktivně zapojuje do chodu této organizace + přesné a konkrétní zacílení pomoci (nákup Vánočního dárku).

DogTrust ve Velké Británii - pravidelně každý měsíc, je to organizace, která se stará o psy, kteří jsou nemocní nebo je nikdo nechce do doby, než jsou schopni najít si nového páníčka a nový domov. Přes Slevomat na vozíčkáře - jednorázově. Nadace Krtek bankovním převdem -jednorázově. Myslím si, že by každý člověk měl alespoň jednou za čas přispět na nějakou nadaci, protože stát v tomhle většinou "stojí za houby" a lidi by si měli navzájem pomáhat, i když se třeba jedná jen o pár korun.

Domov Kamarád, pro postižené děti, protože tam mám známé

Emil, Světluška, Cihla, Kuře, Kociánka, nějaké protirakovinové, pro postižené děti atd. pokud se to do toho počítá

formou DMS ..Tsunami, povodně, Nadační fond dětské onkologie Krtek, Běh pro život. protože všechny tyto akce byly důvěryhodné a říkaly si o pomoc. NF Krtek proto, že jsem se léčila sama a několik let fungovala jako dobrovolník a protože miluju malý Krtky. a protože takto léčené děti potřebují podporu v jakékoliv formě.

Hrbatý Hrozen, pro rozvoj Šlapanic

Jelikoz moje sestra byla nemocna mela rakovinu tak jsem s touto nadaci napriklad kreslil krtecky v dome panu z lipe nebo se tam dalo jezdit na kole,kolik km clovek ujel tolik se vybiralo penez.............!!

Již si nepamatuju, o kterou organizaci se jednalo, myslím, že to byla bílá pastelka, které jsem potkal na ulici

JOKER o.s, provozuje sociálně-terapeutické dílny, byla jsem zde na praxi, přispěla jsem nákupem výrobků, které vyrobili klienti těchto dílen, přispěla jsem proto, že si to organizace zaslouží, protože klienti zde rádi tráví čas a byla by škoda, kdyby tato organizace zanikla.

Koupí slunečnice, den proti rakovině. Organizace je mi známá, důvod - nepamatuji si, koupil jsem ji před x lety.

Krtek, Bílá pastelka, Nadace Terezy Maxové... Je jich víc, nepamatuji si je všechny, pravidelně pak přispívám na charitu dětských domovů v Brně oblečením, hračkami a různými spotřebními věcmi. Přispívám na jakoukoli organizaci, která je věrohodná a smysluplná.

Krtek, dětská onkologie, protože jsem chtěl pomoci a protože Krtek je známá organizace s jasně danými cíli.

Krtek, protoze jej znam jiz nekolik let

Kure - zdalo se mi to jako dobry napad.

KUŘE dětem, jejich práce mi přišla smysluplná, sestra pracovala jako dobrovolník KRTEK - koupila jsem si knihu, výtěžek šel na konto nadace, opět smysl práce, viditelné výsledky, ochota autora věnovat celý výtěžek nadaci DMS na pro různé organizace na různé účely, hnutí mysli, kdy má člověk pocit, že by měl a hlavně má možnost někomu pomoci, navíc formou sms je to velmi pohodlné

Liga proti rakovině, kupuji si květinku . Taky si pravidelně kupuji bílou pastelku...proč ne!

Liga proti rakovině, léčba rakoviny, z důvodu jejího konkrétního zaměření a viditelných výsledků této organizace (vývoj léčiv)

Liga proti rakovině, prodej kytiček proti rakovině. protože se mi kytičky líbí a přijde mi to jako zavedená organizace a peníze najdou svůj cíl.

Mimojiné to byl právě Krtek, Zaměření a důvod je jasný, za prvé jsem se seznámila s několika lidmi přímo z Krtka a pak to přišlo tak nějak samo. Nebyla to otázka či ano nebo ne, bylo to jasné ano.

Nadace Světluška, Kuře - pomozte dětem apod... Těmto organizacím ( nadacím ) prostě věřím.

Nadaci Krtek, jelikož je v Brně veřejně známá svou činností

Název si nevzpomenu bylo to na postižené

Neodbytní otravové na veřejných prostranstvích.

nepamatuji se

nepamatuji si

Nepamatuji si název, ale každý rok si kupuji květinky na pomoc proti rakovině, také jsem několikrát přispěla na tělesně postižené koupí tkaničky, bohužel si opět nepamatuji přesný název.

nepamatuji si už které.

nepamatuji si, nicméně často posílám DMS, také příspěvky do UNICEF. Vetšinou se rozhoduji podle potřebnosti a věrohodnosti organizace.

nevzpomínám si, byli to lidé, kteří vybírali do zapečetěné kasičky na ulici nebo přes zprostředkovatele, které jsem znala a důvěřovala jim

Nevzpomínám si, bylo to v podobě DMS.

NF Krtek - dobrovolnická pomoc, koupě reklamních předmětů - protože je pomáhat tam, kde je to potřeba, to čím se Krtek zabývá je mi blízké a tak ráda pomohu, jak mohu koupě kytiček proti rakovině, Světluška

NF Krtek, protože ji znám a vím jak funguje, kam se penize dostanou.

NFDO Krtek, protože věřím v aktivity této organizace. Pouliční přispívání do kasičky na jejichž jména si již přesně nepamatuji. (akce Emil, liga proti rakovině)

oblečení a hračky na charitu, doma byly nepotřebné, ale jiným mohly pomoci a udělat radost

Pastelka, slepí lidé, oslovili mne na ulici

podpora útulků-nazev nevím přesně

POMOZTE DĚTEM vrámci skautu jsem přispěl i organizoval akci ve svém bydlišti

Pomozte dětem. Dle mého názoru organizace, která má smysl.

povodne, pomoc pro Haity

Pravděpodobně se jednalo o organizaci poskytující humanitární pomoc - Unicef, Adra a spol.. jedná se o světově či národně známé a důvěryhodné organizace - proto jsem přispěla...

Pravidelně si kupuji květinku na den boje proti rakovině, nevím, jak se ta organizace jmenuje, dále přispívám na Tři krále, to je akce charity, někdy i na Bílou pastelku, občas pošlu nějakou DMS, záleží na náladě a jak mě to přesvědčí, abych přispěla. Ani ne tak lidi kteří mě osloví, ale spíš ta myšlenka.

ProContact

Příspěvek na výcvik vodících psů. Je to dle mého názoru užitečná a zajímavá činnost.

světluška bílá pastelka

světluška

Světluška, Centrum pro osoby se zdravotním postižením, lidé s postižením potřebují pomoc (a nejen ti samozřejmě).

Škola pro výcvik vodících psů v Brně. Cvičí vodící psy, dále se zaměřuje na práci s klienty, kteří již psa mají, pořádají různé společné rekondice. Mám již několikáté jejich štěně v předvýchově, chtěla jsem si původně vyzkoušet, jaké to je mít psa, a tohle byl pro mě nejpřijatelnější způsob, jak ho získat. Zatím nemám důvod na tom cokoli měnit. Protože z podobných organizací přicházejících v úvahu byli nejzajímavější, nejlépe komunikovali.

Uniceff

Zdravotní klaun, tato organizace slouží k potěšení, zpříjemnění času v nemocnici pro děti a důchodce v domovech důchodců, Proč? Jsem trochu divadelně činný a měl sem možnost také přijít do dětské nemocnice Brno a vytvořit úsměv pacientů, není to vůbec snadné a tito lidé mají můj obrovský obdiv...

13. Jaké motivy vás vedly k tomu stát se dárcem/dobrovolníkem/sponzorem?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přesvědčení o společenské prospěšnosti1.3330.571
Vlastní morální přesvědčení1.4290.531
Vztah k představitelům fondu-0.1431.646
Vlastní zkušenost0.5081.425
Oslovení organizací0.2381.293
Citové pohnutí1.0790.994
Vzor v okolí-0.1111.083
Pocit, že mám vrátit něco společnosti-0.0951.42
Společenská vhodnost, patřičná k postavení-0.4290.975

Graf

14. Myslíte, že pokud byste se dostal/a do svízelné životní situace, mohl by vám nadační fond pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5163,75 %63,75 %  
ne2936,25 %36,25 %  

Graf

15. Co pro vás znamená pomáhat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"dávat protože chci, ne proto, že očekávám něco na zpět"

a

aktivne se podilet na činnosti pro jine

být nápomocen potřebným v rámci svých možností

být prospěšným

Být tam, kde mohu někomu ulehčit jeho momentální situaci, moci se věnovat někomu, kdo péči potřebuje, podpořit někoho, kdo se momentálně cítí na pokraji svých sil. Být silnou osobností, o kterou se ostatní mohou opřít v každé situaci.

Být tu pro ty, kteří mě potřebují za všech okolností

být užitečný ostatním

činnost, která je dobrovolná a potřebná

Dávat naději těm, kdo ji ztratili; podpořit toho, kdo to zrovna potřebuje

Dělat dobrovolně něco pro lidi, kteří to potřebují. Osobně dělám dobrovolnici pro děti s autismem.

Dělat něco nezjištně a rád, aby se i jiní mohli mít aspoň o trochu lépe, aby také mohli kouset té radosti ze života.

Dělat něco pro druhé, zvláště pro lidi, na kterých mi záleží.

Dělat něco pro jiné, co jim bude prospěšné, ať už ze solidarity či z důvodu vlastního sebenaplnění. Nečeká za to peníze, jen dobrý pocit, či pochvalu.

Dělat něco, co je prospěšné druhým. Něco, co pomůže vykouzlit úsměv a radost. Když mám to štěstí a mohu pomáhat, jiní ho mít nemusí, ale pomoc potřebují. Navíc člověk nikdy neví, kdy sám bude pomoc potřebovat.

divat se kolem sebe, naslouchat, byt k ruce...

dobrý pocit

dobry pocit

Dobrý pocit z radosti nebo úlevy druhých, potřebných

dobrý pocit...prospěšnost

dopřát pocit sebevědomí někomu, kdo ho v danou chvíli nemá a zbavit ho pocitu beznaděje

finanční či jakákoli jiná pomoc (dobrovolnické akce apod)

Jedním slovem: krtek

Mít dobrý pocit z pomoci druhým.

mít rád bližního svého, co na tom je tak zlého. pomáhat znamená mít rád a soucítit a chtít dát kus sebe, aby někomu dalšímu bylo líp

morální povinnost

můj přirozený životní cynismus mi říká, že altruistická pomoc se vyplácí pouze jednorázově, protože pokud je systémová nebo necílená dochází k jejímu zneužití

Mým zaměstnáním je ,, instruktor výchovné péče,, , zabývám se tréninkem paměti,cvičením, aktivního využití volného času seniorů. Takhle já si představuji jeden z mnoha druhů pomoci.

na to se mně nechce odpovídat

nabídnou východisko v situaci, kdy to člověk sám nezvládá

naději

naplnuje me pocitem , ze jsem k necemu, ze nekomu mohu pomoci .

Nechovat se jako sobec a pomoc tomu, kdo pomoc potřebuje a zaslouží si ji.

neodpověděl/a

Obětovat svůj čas pro druhé.

od uspokojení zakladnich lidskych potreb, pres financni a nehmotnou pomoc az po zvednuti nalady a naslouchani ostatnim. Je to pro me velice siroky pojem. Nektere pomoci jsou nezbytne nutne, jine prevazne pro kazdodenni poteseni nasich blizkych ci sama sebe.

Podat pomocnou ruku člověku v těžkých situacích

podat pomocnou ruku komkoliv

Poděkování a úctu za to, co mám.

podle toho komu

podpořit blízké, přátelé atd. když mě potřebují a mám možnost jím nějakým způsobem pomoc, i kdyby to bylo jen vykouzlit na jejich tváři úsměv

pokusit se, aby měli i ostatní radost ze života

Pomahat by si mel kazdy......Kdyz pomuzeme cloveku ktery je nemocny staci videt jeho usmev a vime ze jsme udelaly dobrou vec.

Pomáhat je pro mě přirozenost. Neznamená to pro mě nic extra, takhle to prostě má být - když vidím někoho, kdo potřebuje pomoct, nepřemýšlím jestli to udělat, nebo proč...

pomoc

Pomoc lidem, kteří ji potřebují. Sami ve své situaci jsou bezradní a neví, co dále dělat. Pomoc jim znatelně může usnadnit další řešení jejich situace.

Pomoc lidem, kteří to opravdu potřebují a nezneužijí této šance

Pomoci někomu, kdo pomoc potřebuje. Vlastní pohnutka.

pomoci potřebným

pomoci pro mě znamená, podílet se na zmírnění ši zlepšení situace lidí, kteří by si sami pomoci nemohli...

pomohu, protože si řeknu, že bych taky někdy mohl potřebovat pomoc

pomož a bude ti pomoženo

Poskytnou pomoc někomu, kdo jí opravdu potřebuje.

Poskytnout dalším příležitost

Poskytnout druhým, to co v dané chvíli právě potřebují, pokud je to v mým silách.

poskytovat oporu materiální i jinou, přispívat svými prostředky nebo silami či vědomostmi k tomu, aby se někdo cítil lépe nebo se zlepšila jeho životní situace

projevit solidaritu a účast, snažit se pomoci, vzít část odpovědnosti na sebe.

prostě pomáhat, nevím co na to říct.

Předat část mě někomu jinému (v jeho prospěch) v situaci, kdy je pro něj problematické pomoci si sám. Ať už to jsou peníze, které jsem vydělal prací nebo předání vlastních zkušeností, investice času, atd.

přirozená součást života, jednou pomůžu já, jindy někdo pomůže mě.

ráda pomůžu, když můžu

Ráda pomůžu, když můžu:)

radost

snaha zlepšit situaci těch, kteří to potřebují.

Starat se o svoje blízké v jakékoliv pro ně špatné situaci.

Tmavomodrého bobříka.

to, co udělá každý slušný a dobře vychovaný člověk

udělat lidem radost

Udělat něco pro druhé a nic od toho neočekávat pro sebe

ulehčovat druhým život

Upřednostnit potřeby druhých nad svoje vlastní.

Věnovat svůj čas jiným a ne sám sobě

Vykonat něco pro někoho, kdo to potřebuje, aniž bych za tuto pomoc očekával protislužbu.

Vytvořit lidem na tváři úsměv, komunikovat s nimi, dát najevo, že mi na nich záleží, koupit nějakou drobnost, co je rozesměje.

význam slova pomáhať chápem ako činnosť, ktorou niekomu nejako prispejem, pomôžem, či už po psychickej alebo fyzickej stránke.

Z pohledu pomáhajícího: uspokojování vlastních potřeb takovým způsobem, který je současně uspokojováním potřeby někoho jiného Z pohledu příjemce pomoci: jinou osobou je mi umožněno/usnadněno uspokojení mé vlastní potřeby aniž by se očekávalo, že poskytnu něco zpět

Zalezi na situaci potreby. Bud financne anebo treba i dovoz obeda...

Zlepšit situaci někomu jinému

Znamená pomoci druhému ve svízelné situaci

Znamená to pro mne obětovat čas a peníze pro ty, kteří to potřebují.

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5467,5 %67,5 %  
Muž2632,5 %32,5 %  

Graf

17. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4758,75 %58,75 %  
Vysokoškolské2936,25 %36,25 %  
Základní/Vyučen45 %5 %  

Graf

18. Žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodiči4455 %55 %  
S partnerem/kou2227,5 %27,5 %  
Sám1417,5 %17,5 %  

Graf

19. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studující5467,5 %67,5 %  
Pracující1620 %20 %  
Studující i pracující33,75 %3,75 %  
au pair11,25 %1,25 %  
studující/pracující11,25 %1,25 %  
pracující student11,25 %1,25 %  
Na sociální podpoře11,25 %1,25 %  
hledající zaměstnání11,25 %1,25 %  
Studující, pracující11,25 %1,25 %  
studující a pracující11,25 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte Nadační fond dětské onkologie Krtek?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od přátel, známých na otázku 9. Jakým způsobem jste se o něm dozvěděl/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zúčastnil/a jsem se nějaké akce pořádané touto organizací na otázku 9. Jakým způsobem jste se o něm dozvěděl/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Benefiční koncert pro Krtka na otázku 10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dětský den s Krtkem na otázku 10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncert Kašpárka v Rohlíku na otázku 10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krtek charity golf open na otázku 10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letní, zimní tábor na otázku 10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tesco běh pro život na otázku 10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?

10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?

 • odpověď Letní, zimní tábor:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zúčastnil/a jsem se nějaké akce pořádané touto organizací na otázku 9. Jakým způsobem jste se o něm dozvěděl/a?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krtek charity golf open na otázku 10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?
 • odpověď Tesco běh pro život:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krtek charity golf open na otázku 10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Někteří lidé zpochybňují smysluplnost neziskových organizací, proč?

3. Kdybyste byl/a osloven/a (požádán/a) pomohl/a byste?

4. Pokud jde o nepeněžní pomoc, jakou formou byte mohl/a (chtěl/a) prospět?

5. V jakém případě byste poskytl/a peněžní dar neziskové organizaci?

6. Jakou formu byste preferoval/a?

7. Znáte Nadační fond dětské onkologie Krtek?

9. Jakým způsobem jste se o něm dozvěděl/a?

10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?

11. Přispěl/a jste někdy neziskové organizaci?

13. Jaké motivy vás vedly k tomu stát se dárcem/dobrovolníkem/sponzorem?

14. Myslíte, že pokud byste se dostal/a do svízelné životní situace, mohl by vám nadační fond pomoci?

16. Pohlaví

17. Dosažené vzdělání

18. Žijete

19. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Někteří lidé zpochybňují smysluplnost neziskových organizací, proč?

3. Kdybyste byl/a osloven/a (požádán/a) pomohl/a byste?

4. Pokud jde o nepeněžní pomoc, jakou formou byte mohl/a (chtěl/a) prospět?

5. V jakém případě byste poskytl/a peněžní dar neziskové organizaci?

6. Jakou formu byste preferoval/a?

7. Znáte Nadační fond dětské onkologie Krtek?

9. Jakým způsobem jste se o něm dozvěděl/a?

10. Znáte některou z akcí NFDO Krtek?

11. Přispěl/a jste někdy neziskové organizaci?

13. Jaké motivy vás vedly k tomu stát se dárcem/dobrovolníkem/sponzorem?

14. Myslíte, že pokud byste se dostal/a do svízelné životní situace, mohl by vám nadační fond pomoci?

16. Pohlaví

17. Dosažené vzdělání

18. Žijete

19. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Durkáč, O.Nadační fond dětské onkologie KRTEK - Propagace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nadacni-fond-detske-onkologi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.